Parochie Heilige Willibrord

Kerkberichten Parochie H. Willibrord 
Loon op Zand,  De Moer, Kaatsheuvel en Sprang-Capelle.
Kerkberichten van voorgaande maanden staan rechts in
de kolom onder het kopje Eerdere Berichten en dan: Archief

29 april 2014

 

Heilige van de maand
De Heilige Catharina van Siena ( 29 april )      
Catharina werd in 1347 geboren in Siena, destijds een van de machtigste steden van Italië. Catharina zelf was van eenvoudige komaf. Al op jonge leeftijd legde ze de gelofte af om niet te huwen. Vandaar dat we haar vaak met een lelietak zien afgebeeld, het symbool van reinheid. Op 15- jarige leeftijd trad zij in bij de Derde Orde van Dominicus.

Doornenkroon
Ze bleef bij haar ouders wonen en verrichtte haar gewone huiselijke bezigheden. Tegelijk stond haar leven in het teken van boete en ascese. Catharina viel op door haar mystieke begaafdheid en kreeg visioenen. In één daarvan gaf Christus haar een verlovingsring en liet haar kiezen tussen een kroon van goud en een doornenkroon. Ze koos de laatste en drukte die op haar hoofd. Evenals Franciscus werd ze begiftigd met de stigmata, de zichtbare wondetekenen van Christus' lijden. Een tweede attribuut van haar, een boek, verwijst naar deze meditatieve en mystieke kant van haar persoonlijkheid.

Aktie en Bezinning
Ondanks die mystieke kant stond Catharina midden in het leven. Tijdens de pestepidemie die Siena vanaf 1348 teisterde verzorgde ze zieken en stond hen bij in hun stervensuur. Ook op ander gebied was ze actief. In de veertiende eeuw waren de pausen uit Rome verbannen. Ze zetelden in Avignon en hadden veel gezag verloren. Met vele anderen drong Catharina er bij de paus op aan naar Rome terug te keren. Dat gebeurde inderdaad in 1376. Ook in de oorlog tussen Florence en de paus, wist ze met succes te bemiddelen en de vrede te herstellen.

Catharina van Siena laat zien, dat actie en bezinning in één persoon verenigd kunnen zijn. Dat heeft ze in haar korte (ze werd maar 33 jaar) en intense leven wel bewezen. Geldt ook vandaag niet nog altijd, dat actie en bezinning vanuit het geloof hand in hand moeten gaan?

Uit: Parochiebladenservice, U.H. Kollaard, Museum Catharijneconvent

20/21 april 2014

Pasen, feest van Leven
De voorbereidingstijd op het Paasfeest is al ver gevorderd. Zondag 13 april hebben wij Palmzondag gevierd, het begin van de Goede Week, waarin wij de Lijdensweek vieren, de gang van Jezus naar Jeruzalem. Wij mogen deze bijzondere week met Hem meebeleven in geloof, want Jezus gaat heel bewust zijn lijden tegemoet.

Iemand schreef eens in een artikel waarin stond; “ Het Christendom wil het lijden van de mens, daarom spreekt het mij niet aan” Je kunt het natuurlijk zo zien, echter deze kijk op het geloof  doet er geen recht aan. Het Christendom wil niet het lijden van de mens, maar lijden is inherent (onlosmakelijk verbonden) aan het Christendom en uiteindelijk aan het leven van iedere mens. Ieder mens komt lijden tegen in zijn of haar leven. Het Christendom duidt dit lijden dat op zich zinloos is, maar pas zin krijgt als wij het in perspectief zien van het lijden van Jezus Christus. Dat is iets anders.

Iedereen die het leven leeft, goed wil doen en strijdt tegen het kwaad, ondervindt weerstand, lijden op zijn / haar weg. Lijden komt op onze weg in kleine of grotere vormen, en de een ervaart het meer dan de ander. Het waarom blijft een raadsel. De vraag is alleen hoe gaan wij er mee om? Zien wij ons er alleen voor geplaatst of is God onze dragende kracht? Wij weten en lezen dat mensen lijden in hun leven willen verlichten. Er zijn ook middelen die hiertoe bijdragen: alcohol, narcotica en pijnstillers. Het gebruik hiervan geeft aan dat je als mens niet lekker in je vel zit. O.a. deze producten hebben de eigenschap dat zij ons lijden kunnen verlichten. Helaas kan het ook zo zijn dat zij de werkelijkheid een moment, of langer, buiten ons bereik brengen.

Pijn lijden hoeft niet meer in deze tijd (al zijn er soms uitzonderingen) en inderdaad, waar pijn en lijden kan worden weggenomen is dat prima. Echter in onze tijd heeft de mensheid het leven meer en meer technisch onder controle. Juist daarom lijkt het ongepast en ongewild dat lijden ons bestaan verstoort, een streep trekt door onze dromen. Wij willen het mooie, wij willen kwaliteit van leven, wij willen beheersen, de ander niet tot last zijn. Ziekte en lijden passen daar moeilijk in, vooral wanneer wij het niet kunnen overzien en bang zijn voor wat komen gaat.

Jezus was voor wat betreft Zijn op handen zijnde lijden niet veel anders dan wij. Als mens had Hij angst en vroeg in de hof van Olijven dan ook aan God, Zijn Vader: “Vader, laat deze beker aan Mij voorbijgaan”, maar dan zegt Hij; “ maar niet Mijn wil , maar Uw wil geschiede. In dit geval was het inderdaad de wil van God dat Zijn enige Zoon door het lijden heen tot verheerlijking zou worden gebracht ( Lucas 24;26 ). Er zou namelijk geen verrijzenis zijn zonder de dood van Christus.

Juist dóór Zijn lijden en verdriet draagt hij ons in ons lijden en verdriet, juist dóór Zijn dood is voor ons de poort van het dodenrijk ontsloten en hebben wij toegang tot God. Dat is de verrijzenis. Daarom kan een christen het kruis niet weghalen uit zijn of haar leven, zonder onze toekomst bij God in gevaar te brengen.

Kunnen wij ons voorstellen dat het van God juist één grote liefdesdaad was om zo te werk te gaan. Juist hierom is Jezus Christus niet alleen ons voorbeeld, maar ook de dragende kracht in ons leven. Durven wij ons leven en alles wat daarin ligt opgesloten, onze dankbaarheid, onze vreugde, maar ook ons lijden en ons verdriet, op Zijn schouders te leggen?

“Schuift al uw zorgen op Mij en ik zal u verlichting geven”. Wie pijn en lijden volledig uit de weg wil gaan, is niet realistisch en kiest in feite ervoor buiten het leven te staan. Ons leven is niet per definitie mooi en kwalitatief van hoog peil.Ons leven omvat nu eenmaal de mooie en kwade dagen. In ieder mens die lijdt zal Jezus in feite in doodstrijd blijven tot aan het einde van onze wereld. God zou ons leven totaal moeten vullen en de kans krijgen om ons te genezen van ongeloof en twijfel; daar bidt ik als priester ook voor.

In dit perspectief begrijpen wij misschien ook iets beter de houding van de Kerk tegenover euthanasie. Op de eerste plaats mag Jezus onze geneesheer zijn. (Lucas 5;31 ). Daarom wordt bij de toediening van het sacrament van de ziekenzalving ook gebeden; “Heer, Jezus Christus, leg door ons Uw handen op aan deze dierbare mens en schenk hem/haar Uw geest die levend maakt en angst verminderd. Neem alles van hem/haar weg dat kwaad en nadelig is en laat hem/haar op bijzondere wijze verbonden zijn met U die door lijden en dood het Nieuwe Leven bent binnengegaan”.

Iemand vroeg mij wel eens als na een ziekenzalving proficiat tegen de gezalfde werd gezegd: Waarom zeggen mensen dat? Nu weet u het antwoord. Wij hebben een Paasgeloof. Ons leven eindigt niet met de dood en daarom kunnen gelovige mensen elkaar met dat sacrament feliciteren.Christelijk geloof wil dus niet het lijden, maar nodigt ons voortdurend uit dóór onze pijn heen te gaan en Gods waarheid te ontdekken. Dan wordt het leven dieper ervaren, als een geschenk. Jezus is daarom ons voorbeeld, Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven, Hij nam Zijn leven niet in eigen hand, maar gaf het uit gehoorzaamheid aan God, maar bovenal uit pure liefde voor Zijn Vader en voor ons. Ongetwijfeld niet makkelijk voor ons mensen; daar ben ik van overtuigd en zeker als het leven zwaar wordt, maar als wij proberen te leven vanuit dit blijde geloof dan  is dat ècht Pasen, feest van Leven, dat is Verrijzenis, dat is geloof en dat is Christelijk leven. Zo’n geloofshouding heeft onze wereld nodig, onze medemensen, onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, onze vrienden en vriendinnen en daartoe worden wij uitgezonden.

Alleluia, de Heer is verrezen en ieder die in Hem geloof zal met Hem leven.

Zalig Pasen.

Pastoor Luijckx

Regeling tegemoetkoming kosten bij rouw- en trouwdiensten.

Tot en met 2012 werden, binnen de voormalige parochie Kaatsheuvel, de kosten verbonden aan rouw- en trouwdiensten voor de mensen die minimaal 5 achtereenvolgende jaren meegedaan hadden aan de gezinsbijdrage (voor het gevraagde bedrag), vergoed. In de voormalige parochies van Loon op Zand en de Moer was de regelgeving i.v.m. rouw- en trouwdiensten dat maximaal werd gerestitueerd hetgeen de laatste drie jaar als gezinsbijdrage was ontvangen.

Intussen zijn er nieuwe richtlijnen voor parochies vanuit het bisdom gekomen. Het bisdom heeft deze regeling in zijn geheel afgeschaft en wil dat ook parochies dat doen. De gezinsbijdrage is in principe  bedoeld voor het in stand houden van de parochie. Allerlei kosten die een parochie moet maken worden daaruit betaald. Te denken valt aan bijvoorbeeld vergoeding pastoor, vergoeding pastor, vergoeding diaken, vergoeding organisten en dirigenten,  vergoedingen aan de koren, verlichting en verwarming van de kerken, enz. enz.

Veel parochies in ons bisdom hebben  inmiddels de regeling van restituties, conform de richtlijnen van het bisdom, afgeschaft. Wij vonden  deze maatregel wel erg rigoureus. Daarom hebben we een overgangsregeling voor de gehele parochie gemaakt. Deze regeling ziet er als volgt uit:

In  2013:  restitutie van het totale bedrag dat de laatste vijf jaar als gezinsbijdrage is ontvangen.
In  2014 wordt nog 65% vergoed van hetgeen de laatste vijf jaar als gezinsbijdrage is ontvangen.
2015: zal de vergoeding nog 30% bedragen van hetgeen de laatste vijf jaar als gezinsbijdrage is ontvangen.
Vanaf 2016 zal geen  vergoeding meer plaatsvinden.

Parochiebestuur H. Willibrord.

16 april

Kledinggroep Letland
De container met 8oo dozen dames- en herenkleding,160 dozen met kinderkleding, 110 dozen met dekens, lakens, slopen, handdoeken, dekbedovertrekken enz. en 110 dozen dames, heren en kinderschoenen. Dit keer is er ook veel speelgoed, waaronder knuffels, aangeleverd. Wat zullen de gezichtjes van kinderen stralen als zij een pakje krijgen met kerst.
Bij deze willen we ook vol trots vertellen, dat we laatst een brief kregen van de zusters uit Riga met het compliment dat zij vanuit Nederland zulke mooie en schone kleding kregen toegestuurd. Dit is een groot compliment voor iedereen die de kleding aangeleverd heeft en dat schoon van de kleding willen we graag zo houden.
Lieve mensen  heel erg bedankt voor het aanleveren van schone kleding en goederen!

Heilige Pausen en pro-life
In de week ná de heiligverklaringen van Paus Johannes XXIII en Paus Johannes Paulus II  wordt in Rome een pro-life week gehouden (28 april – 4 mei 2014). Diverse bijeenkomsten worden georganiseerd om, vanuit het leven en werken van beide Pausen, aandacht te vragen voor onderwerpen als abortus, euthanasie, maar meer nog om goede opvang te organiseren voor ongewenst zwangere vrouwen en over de diverse aspecten van palliatieve zorg en goede stervensbegeleiding.
Op 3 mei wordt een congres gehouden waarbij voor het eerst leiders van de pro-life beweging van overal van de wereld bijeen komen. In de morgensessie wordt overlegd hoe het publiek benaderd kan worden over de pro-life-beweging, maar ook hoe de politiek beïnvloed kan worden. Tenslotte wordt ook de vraag besproken om met zoveel mogelijk diverse religieuze groeperingen in gesprek te gaan en het belang van het pro-life-gedachtengoed onder de aandacht te brengen. In de middag zal er een openbare vergadersessie zijn, waarbij o.a. Kardinaal Burke en George Weigel (biograaf van Paus Johannes Paulus II) zullen spreken.
Op zondag 4 mei wordt overal in Italië de "Mars voor het leven" gehouden. Verwacht wordt dat in deze week Paus Franciscus een ontmoeting zal hebben met de pro-life beweging

Paus Franciscus over het Wijdingssacrament
In aansluiting bij de lezing uit de Brief aan de Hebreeën (Hebr. 5, 1-4)
sprak Paus Franciscus tijdens de woensdag audiëntie op 26 maart 2014 over het Sacrament van de Heilige Wijdingen
Hij legde uit dat de priester gewijd is om te dienen. Daarom is een bisschop geen eigenaar van zijn diocees, net zo min als een pastoor zijn parochie bezit. Alles komt aan de Heer toe. De Paus vroeg aan alle priesters en bisschoppen hun roeping te voeden door gebed en de Sacramenten.

Herdenking van het begin van de Reformatie – missionair en oecumenisch 1-04-2014
Kerken in Nederland staan samen voor de uitdaging om op een aansprekende wijze getuigenis te geven van het geloof in Christus en zo de boodschap van het Evangelie door te geven aan nieuwe generaties. Vanuit die gemeenschappelijke oriëntatie willen protestanten samen met katholieken nadenken over de invulling van de herdenking van 500 jaar Reformatie.
Op initiatief van de Katholieke Vereniging voor Oecumene spraken leiders van de Katholieke en Protestantse kerken op 24 maart jl. in Utrecht over de wederzijdse leerveroordelingen uit het verleden, de stand van zaken van het oecumenische gesprek, de gezamenlijke uitdagingen in Nederlandse samenleving en de mogelijkheden om de herdenking van het begin van de Reformatie samen vorm te geven.

Dankzij historisch en theologisch onderzoek en de oecumenische toenadering in de vorige eeuw hebben de leerveroordelingen uit de 16e eeuw veel van hun scherpte verloren. Van beide kanten werd bevestigd dat katholieken en protestanten dankzij de oecumenische toenadering in een nieuwe verhouding tot elkaar staan: de verbondenheid in Christus staat voorop en niet de wederzijdse leerveroordelingen of de verschillen over ambt en ecclesiologie. In het licht van die verbondenheid is de visie op de geschiedenis veranderd en wordt de scheuring van de kerken als een pijnlijke wond ervaren. Dat neemt niet weg dat er op dit terrein nog veel werk te doen is. Naast historisch en theologisch onderzoek zijn persoonlijke contacten daarbij van groot belang.

Bij de voorbereiding van de herdenking van het begin van de Reformatie dient de huidige culturele context goed voor ogen gehouden te worden. De actuele vraag van mensen naar God zou de focus moeten zijn. De herdenking van het begin van de Reformatie in 2017 is een kans om de apostolische zending van de Kerk gezamenlijk voor het voetlicht te brengen.

De deelnemers aan de ontmoeting waren:
van protestantse zijde: dr. A.J. Plaisier, ds. K. van den Broeke, ds. G. de Fijter, prof. dr. H. Selderhuis, prof. dr. B. Kamphuis, dr. H. Kronenburg
van katholieke zijde: mgr. dr. J. van den Hende, mgr. dr. G. de Korte, dr. T. van Eijk, dr. D. Akerboom, drs. R. Kuiper, drs. G. van Dartel  (362)

Emmanuel Paasdriedaagse voor jongeren
Zoals al jaren gebruikelijk organiseert de Nederlandse Emmanuel-gemeenschap weer een ‘Paas3daagse’ voor scholieren en studenten vanaf 15 jaar, in de Heilige Stefanusparochie en de Maria-Geboortekerk in Nijmegen. De gemeenschap Emmanuel nodigt elk jaar jongeren uit voor ‘het feest van het jaar: Pasen!’. “Op Witte Donderdag geeft Christus zich in de eucharistie, op Goede Vrijdag sterft Hij voor jou aan het kruis, op Stille zaterdag daalt Hij af in het rijk der doden om hen in de Paasnacht mee te nemen naar de hemel!”.
“En jij? Wat doe jij?”, luidt de oproep. “Wil je deze bijzondere tijd met Christus meebeleven en Hem volgen van de bovenzaal tot en met de overwinning op de dood? Dan is de Paas3daagse echt iets voor jou!”. Die oproep is niet alleen aan Nederlandse jongeren gericht. Elk jaar zijn er ook een aantal Vlaamse jon-geren die naar de Keizer Karelstad trekken om de driedaagse mee te maken. 

Programma
Het aanbod is een afwisselend programma met o.a. inleidingen, tijden van stilte en gebed, ontmoetingen en ontspanning zullen we het Paastriduüm intensief beleven en Christus volgen in deze dagen. De liturgie wordt meegevierd in de Maria Geboortekerk van de Heilige Stefanusparochie in Nijmegen. De jongeren worden ondergebracht bij gastjongeren en de verplaatsingen gebeuren met de fiets naar de verschillende activiteiten. Men kan de eigen fiets meenemen of een fiets huren.
De Paas3daagse begint op donderdagavond 17 april om 17.30 uur en eindigt op Eerste Paasdag op 20 april na de lunch. Er kan via de website van de gemeenschap ingeschreven worden.

Gemeenschap Emmanuel
‘Emmanuel’ is een gemeenschap van echtparen, gezinnen, alleenstaanden, priesters en leken die zijn toegewijd in het celibaat. Ieder lid leeft in zijn of haar eigen werk– of woonomgeving. Men komt samen, zowel om ons geloof te verdiepen als om anderen te laten zien wat het betekent om met Christus te leven. Dit gezamenlijke engagement is een bron van vreugde, kracht en creativiteit.
In vele landen zijn door de plaatselijke kerk missionaire projecten aan de Gemeenschap Emmanuel en haar missie organisatie Fidesco toevertrouwd. In Nederland is dat bijvoorbeeld de parochie Maria Geboorte in Nijmegen. In België heeft de gemeenschap parochies toevertrouwd gekregen in Brussel en Namen. Naast de verschillende activiteiten in Nederland en Vlaanderen worden er iedere zomer verschillende internationale bijeenkomsten georganiseerd in Paray-le-Monial (Frankrijk) en in Altötting (Duitsland) waar vele duizenden mensen aan deelnemen. Meer informatie vindt u op www.emmanuelnederland.nl, www.emmanuelvlaanderen.be of www.emmanuel.info. of emmanuelnederland.nl

Vastenactie 2014
Binnen onze parochie H. Willibrord zijn brieven verspreid met informatie over de vastenactie. gaarne brengen wij dit onder uw aandacht. Moge we op uw gulle bijdrage rekenen.

10 april

Overzicht vieringen Goede week en Pasen:

Kaatsheuvel St. Jan
Zondag 13 april Palmpasen:  11.00 uur Eucharistieviering met palmwijding.
Donderdag 17 april Witte Donderdag: 19.00 uur Eucharistieviering   
Vrijdag 18 april Goede Vrijdag
15.00 u Kruisweggebed. 
19.00 uur Goede Vrijdagviering   
Zaterdag 19 april  2100 uur Paaswake  
Zondag 20 april  (Hoogfeest van Pasen) 11.00 uur Plechtige Eucharistieviering   . 
Maandag 21 april 11.00 uur Eucharistieviering 

Kaatsheuvel HH. Mart. v. Gorkum
Zaterdag 12 april Palmpasen. 19.00 uur Eucharistieviering met palmwijding.     
Vrijdag 18 april Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweggebed. 
Zaterdag 19 april 19.00 uur Paaswake voor gezinnen. 
Zondag 20 april  (Hoogfeest van Pasen) 09.30 uur uur Plechtige Eucharistieviering   

Loon op Zand St. Jans Onthoofding
Zaterdag 12 april Palmpasen. 19.00 uur Gezinsviering 
Zondag 13 april  Palmpasen 09.30 uur Eucharistieviering met palmwijding.   
Donderdag 17 april Witte Donderdag: !9.00 uur Eucharistieviering   
Vrijdag 18 april Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg m.m.v. kinderen 
Géén avondviering op Goede Vrijdag
Zaterdag 19 april Paaswake 21.00 uur 
Zondag 20 april  (Hoogfeest van Pasen) 11.00 uur Plechtige Eucharistieviering     
Maandag 21 april 09.30 uur Eucharistieviering  

De Moer: H. Joachim
Zondag 13 april Palmpasen: 09.30 uur  Eucharistieviering met palmwijding
Vrijdag 18 april Goede Vrijdag
19.00 uur Goede Vrijdagviering 
Zaterdag 19 april Paaswake 18.30 uur 
Zondag 20 april (Hoogfeest van Pasen) 09.30 uur Plechtige Eucharistieviering     
 
Paus Franciscus ontvangt president Obama
Paus Franciscus heeft op 27 maart de Amerikaanse president Barack Obama ontvangen in het Apostolisch Paleis van het Vaticaan. De paus verwelkomde zijn gast met een glimlach voor het oog van de verzamelde wereldpers. Obama bedankte hem voor zijn ontvangst met de woorden ‘het is geweldig om hier te zijn.’
De Amerikaanse president arriveerde rond 10.15 uur, vergezeld door een grote delegatie waar ook de minister van buitenlandse zaken John Kerry deel van uitmaakte. Ook de Amerikaanse ambassadeur bij de Heilige Stoel, Kenneth Hackett was aanwezig.
Het was de eerste ontmoeting tussen paus Franciscus en Obama, die overigens in 2009 wel al een keer op bezoek was bij paus Benedictus XV Royal Invitation Palmzondag voor tieners en jongeren:
Op Palmzondag 13 april, vieren tieners en jongeren van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch de Wereldjongerendag in Uden.
Paus Franciscus gaf aan de 29e Wereldjongerendag het thema ‘’Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen’ (Mt 5, 3) mee. Deze boodschap en de brief die Paus Franciscus hierover schreef zullen tijdens de dag centraal staan. Zo zal Mgr. Mutsaerts bijvoorbeeld een inleiding verzorgen over de brief  en kan er in de workshops verder ingezoomd worden op wat het koninkrijk der hemelen is.  

Deze dag staat in het teken van tieners en jongeren en wordt ook georganiseerd door jongeren. Zij gaven aan de dag de titel ‘A Royal Invitation’ mee, wat natuurlijk verwijst naar het Rijk der hemelen uit de zaligspreking.

Er zal een enerverend programma klaar staan met naast diepgang ook ruimte voor ontmoeting, verdiepende en creatieve workshops en ontspanning. Ook is speciaal voor deze dag een nieuwe jongerenband opgericht die met levendige muziek de dag verder in zal kleuren. Alle tieners en jongeren uit het Bisdom van ‘s-Hertogenbosch zijn van harte welkom.
Wat:  Wereldjongerendag 2014: A Royal Invitation
Wanneer:  Palmzondag 13 april 2014
Tijd:  van 10.30 tot 17.00 uur
Waar:  Petruskerk en Parochiecentrum in Uden
Voor wie:  tieners en jongeren van 12-30 jaar
Kosten:  € 5,- p.p. (te voldoen op de dag zelf)
Aanmelding: stuur een mail met je gegevens naar jongeren@bisdomdenbosch.nl  
 
Meer informatie kunt u vinden op de Facebookpagina 

Lieve mensen……

25 maart 2014 om 8.30 uur is het zover de oplegger met de container voor het vervoer van de gesorteerde kleding en aanverwanten artikelen voor Letland is gearriveerd. Er kan dus geladen worden.
De container had een inhoud van 40 Ft. ( foet) en was 12 meter lang
Er werden 800 dozen dames en herenkleding ingeladen, 160 dozen kinderkleding.
110 dozen met dekens, lakens en slopen, handdoeken, dekbedovertrekken enz.
160 dozen kinderkleding en 110 dozen schoenen. (kinder, dames en heren)
Dit jaar is er ook heel veel speelgoed en knuffels aangeleverd. Wat zullen die gezichtjes van kinderen stralen, als zij een pakje krijgen met kerst.

De oplegger is nu op weg naar de haven van Rotterdam om ingescheept te worden voor vertrek naar Riga de hoofdstad van Letland om vervolgens aan te komen bij het zusterklooster. Daar worden alle dozen en aanverwanten artikelen gelost in de containers die toebehoren aan de zusters en van daaruit wordt voor wie het nodig heeft uitgedeeld.
De zusters hebben daar een goed systeem voor om doorverkoop tegen te gaan.

Lieve mensen, iedereen heel, heel erg bedankt voor het aanleveren van schone kleding en andere goederen!
Ook voor iedereen die er voor gezorgd heeft dat op 25 maart alles goed verliep is een bedankje op zijn plaats

Geef allemaal jezelf maar gerust een schouderklopje, met in gedachten de blijde gezichten van de zusters van Bethanie in Riga en de gezinnen die het lang niet zo rijk hebben als wij hier in Nederland. Wij de kledingsorteergroep gaan weer inpakken als jullie aanleveren.
En wel op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 11.00 uur. Op vrijdag van 9.00 uur tot 11.00 uur.

Lieve groeten van kleding sorteergroep Letland. 

De paus in varianten
Zeer recent is een mooi eenmalig magazine of 'glossy' over de paus verschenen. De titel luidt: Franciscus, man van het volk.
Het bevat een schat aan mooie foto's en een dertigtal teksten van Franciscus over belangrijke thema's.(Adveniat, 5,95; ik kocht mijn exemplaar bij AH)

Op weg naar de Goede Week.
Vier maal hebben we, een groepje parochianen, de kruisweg gebeden. Dat betekent veertienmaal stilstaan bij de verschillende momenten van het lijden van Christus. Dat begint met  doodvonnis over Jezus.
Eigenlijk begon dat lijden al met de doop door Johannes de Doper, toen Jezus de schijn moest aannemen ook een zondaar te zijn, terwijl Hij toch helemaal al aan de kant van God stond. En dat laatste is dan nog zwak uitgedrukt. Eeuwen later heeft een grote Kerkvergadering (Concilie) het heel plechtig uitgesproken op basis van de Schrift: : Hij is God uit God, licht uit licht … en Hij is mens geworden.
Het lijden is dus uitdrukkelijk voorzien en gezien onze hardnekkigheid ook gewild  juist door de God de  Zoon. En dus is het lijden niet zozeer de eis van God de Vader aan de mens Jezus! Het is goed om dit wat scherp te zeggen omdat zo vaak een hierover een verkeerde indruk is gewekt op een wijze die mensen kon vervreemden van het geloofl.
Voor ieder die maar wil kan gemakkelijk ontdekken hoe groot de liefde is van God naar ons toe. We zien het op die veeertien staties. Direct met Goede Vrijdag zullen we dan ook het kruis vereren als teken van die liefde. Tegelijk is er de waarheid van de macht van God ten goede. Zonder dat zou er geen verrijzenis kunnen zijn,
Wellicht is het een steun om te weten wat twee filosofen mbt de verrijzenis hebben gezegd.. Thomas van Aquino stelt dat de mens zozeer een eenheid is van ziel en lichaam, dat het tegen de natuur is dat ze voorgoed gescheiden zouden zijn. De ziel blijft naar het lichaam verlangen.
En Kant (18de eeuw) vond dat zoveel kennelijk goede mensen op aarde duideliljk geen beloning ondervinden, dat er dan wel een machtige en menslievende God moet zijn om die beloning alsnog te realiseren. 

2 april 2014

Beleef The Passion mee in Groningen!
Op Witte Donderdag gaat er een bus voor jong en oud naar The Passion in Groningen vanuit de GODZ parochies. The Passion 2014 is de moderne en spraakmakende hervertelling van de laatste uren uit het leven van Jezus Christus. Het is een groot cultureel popevenement in de binnenstad, met het lijdensverhaal als leidraad en een groot verlicht kruis als blikvanger. Tijdens en langs de route van het kruis worden verschillende scenes uitgebeeld met Bijbelse hoofdpersonen als Jezus, Maria en Judas en bekende nummers van Nederlandse popbands. The Passion wordt op Witte Donderdag 17 april, vlak voor Pasen, live uitgezonden op Nederland 1.