Actueel

Duinkoerier 16 augustus 2017

Extra collecte:

In het weekend van 26 en 27 augustus wordt er in de kerken een collecte gehouden ter ondersteuning van de Miva (Missie Verkeersmiddelen Actie). Wat doet de Miva?
Bestemming binnen bereik brengen
Wereldwijd zijn er mensen die het als hun bestemming zien anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. Zodat zij meer mensen kunnen helpen.
Zorgvuldig beoordelen
De aanvragen voor hulp die MIVA ontvangt, worden zorgvuldig door ons beoordeeld. Jarenlange ervaring zorgt ervoor dat we met betrouwbare mensen en organisaties samenwerken.
Collecte 2017: Brommers voor Burkina Faso
Op 26 en 27 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: Brommers voor veldwerkers in Burkina Faso. Hiermee kunnen zij de meest kwetsbare mensen in dit arme land bereiken en helpen. Brommers zijn hier van levensbelang.
1 september: Wereldgebedsdag voor de Schepping

Op vrijdag 1 september 2017 vragen christenen in ’s-Hertogenbosch aandacht voor de bescherming van de aarde, bij gelegenheid van de jaarlijkse Wereldgebedsdag voor de schepping. Dat doen ze met een processie langs plaatsen in de stad waar concrete inzet voor de aarde zichtbaar wordt gemaakt.
De tocht voert langs onder meer natuurgebied Het Bossche Broek, de biologische markt en de tuin van de Sint-Janskathedraal. Bij de ‘staties’ wordt aan de hand van inleidingen, reflectie, gebed en zang stilgestaan bij actuele thema’s als klimaatverandering en vluchtelingen, duurzaam waterbeheer en duurzame voeding. De processie wordt afgesloten met een oecumenische gebedsviering in de Sint-Janskathedraal.
In verbondenheid met miljoenen
De oecumenische processie wordt georganiseerd door de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), het bisdom van ’s-Hertogenbosch en het Beraad van Kerken ’s-Hertogenbosch. De deelnemers verbinden zich met miljoenen christenen wereldwijd die jaarlijks op 1 september stilstaan bij het behoud van de aarde en alle leven dat zich daarop bevindt.
Paus Franciscus heeft kort na het verschijnen van zijn encycliek Laudato Si’ in 2015, 1 september uitgeroepen tot jaarlijkse Wereldgebedsdag voor de Schepping. Hij sloot daarmee aan bij het initiatief van de Orthodoxe Kerk die als sinds 1989 op 1 september een Dag van gebed voor de bescherming van de schepping houdt die ook door de Wereldraad van Kerken wordt ondersteund. De dag is daarnaast het begin van een ‘scheppingsperiode’ die in een aantal christelijke kerken in acht wordt genomen en die loopt tot 4 oktober, de feestdag van Franciscus van Assisi.
Gebed en inzet gaan hand in hand
“De processie maakt zichtbaar dat voor christenen gebed en inzet voor de schepping hand in hand gaan.”, zegt Embregt Wever, die namens het bisdom van ’s-Hertogenbosch lid is van de werkgroep die de tocht organiseert. “De mensheid zal anders moeten leren omgaan met de schepping. Paus Franciscus spreekt in dat verband van een ‘ecologische bekering’. Als christenen geloven we dat de het de Heilige Geest is die bekering bewerkt: ons doen en laten wezenlijk verandert. Vandaar het belang van gebed, want daarin verbinden we ons dieper met de bron van ons leven, waaruit we de gaven van de Geest ontvangen.”
Het programma begint op 1 september om 13.30 uur met een openingsviering in de Grote Kerk. De processie voert vanaf 14.15 uur langs de biologische markt (Markt), het Noordbrabants Museum aan de Verwersstraat, Het Bossche Broek, de Zusters van de Choorstraat (Papenhulst), naar de tuin van de Sint-Janskathedraal. Van elke ‘statie’ wordt een symbool meegenomen naar de Sint-Jan waar om 17.00 uur een afsluitende gebedsviering plaatsvindt. Voorgangers zijn de dominees Jan Geersing en Erica Scheenstra en bisschop Gerard de Korte.
Eenieder is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de processie op vrijdag 1 september. Vanaf 13.15 uur is de ontvangst in de Grote Kerk (Kerkstraat 20). De slotviering in de Sint-Janskathedraal eindigt rond 17.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Embregt Wever: 073 – 523 20 34 [email protected]
@Pontifex: 35 miljoen volgers
Paus Franciscus heeft sinds zijn uitverkiezing tot paus vier-en-een-half jaar geleden nu meer dan 35 miljoen volgers op Twitter.
Daarmee overtreft hij gebruikers van de berichtendienst als Donald Trump (33 miljoen volgers), de Dalai Lama en zowat alle andere belangrijke politici of religieuze leiders. In de lijst van de honderd meest gevolgde Twitter-accounts staat @Pontifex op plaats 28, onder Bill Gates.
1200 tweets
Franciscus twittert in negen verschillende talen. De meeste volgers zijn Spaanstalig, zo’n dertien miljoen. Sinds Franciscus paus werd, verstuurde hij meer dan twaalfhonderd tweets. (KN/KNA)
goed is onze band met hen en hoe betekenisvol is dat? En rusten we hen toe om op hun beurt leerlingen te maken, leerlingen van Christus? We nodigen sprekers en leiders uit, uit de volle breedte van de kerk om van elkaar te leren. We willen allemaal graag leerlingen die groeien, wat vraagt dit dan van ons?

Nieuw kabinet: neem geen fataal besluit over Voltooid Leven

Dr. W. J. kardinaal Eijk, referent voor medische ethiek namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie, doet in het Nederlands Dagblad van 29 juli een oproep aan het nieuwe kabinet, waarvan de formatie nog steeds gaande is: neem geen fataal besluit als het gaat over Voltooid Leven.
Kardinaal Eijk schetst het huidige Westerse wereldbeeld waarin hyper-individualisme de norm is: iedereen is autonoom en moet daarom zelf kunnen beschikken over zijn leven. De kardinaal zet vraagtekens bij die autonomie: de meeste mensen laten feitelijk hun oren hangen naar de publieke opinie, de media en de reclamewereld.
Zijn we wel zo autonoom als wordt gesuggereerd in het wetsvoorstel dat er nu ligt voor Voltooid Leven? Kardinaal Eijk: ‘In de publieke opinie, de reclamewereld en de media worden jong zijn en er jong blijven uitzien als ideaal voorgehouden, ouderdom en de gevolgen ervan daarentegen als negatieve fenomenen die de waarde van het leven aantasten. Zo wordt oudere mensen aangepraat dat hun leven geen waarde meer heeft.’
Volgens het klassieke christelijke mensbeeld is de mens een eenheid van ziel én lichaam. Het lichaam deelt daarom in de essentiële waarde, die de menselijke persoon heeft. In deze visie kan het lichaam nooit een middel zijn om het lijden te beëindigen. ‘Een passend antwoord op het lijden door medische of psychiatrische oorzaken is adequate, professionele en liefdevolle palliatieve zorg. Langs deze weg kunnen we het lijden niet helemaal wegnemen, maar wel tot draagbare proporties terugbrengen. Daarmee kunnen we mensen daadwerkelijk helpen om de waarde van hun leven te (her)ontdekken’, schrijft kardinaal Eijk.
Hij plaatst verder vraagtekens bij de leeftijdsgrens van 75 jaar in het wetsvoorstel over Voltooid Leven. ‘Dit suggereert – naar ik aanneem onbedoeld – een waardeoordeel over het leven van mensen die de 75 hebben bereikt

Duinkoerier 9 augustus 2017

Dinsdagavondvieringen kerk St. Jan
Op dinsdagavond 15 augustus (Maria-ten-Hemel-opneming) is er om 18.30 uur een Eucharistieviering in de St. Jozefkapel van kerk St. Jan te Kaatsheuvel voorgegaan door Pastor Groos en diaken Alexis Szejnoga. De vieringen op 22 en 29 augustus zullen i.v.m. de
vakantieperiode vervallen.

Column van Mgr. Mutsaers: TIJN
Zinloos geweld door demonstranten tijdens de G20 in Hamburg. Een dwaas in Noord-Korea die kernraketten als speelgoed de lucht in schiet. Met een verrekijker zit hij verguld te kijken waar het ding heen gaat. Een kabinetsformatie waar eigenbelang meer speelt dan landsbelang en oprechtheid ver te zoeken is. Machthebbers in Amerika en Rusland die ons cynisme voeden.

Ook op klein niveau is er weinig vrolijkheid. Verenigingen die fuseren of zich opheffen omdat er gewoon geen vrijwilligers te vinden zijn die zich onbaatzuchtig inzetten. En dan is daar ineens het nieuws van Tijn. Overleden. Net geen 7 geworden. Een ventje met een blonde kuif en rode nageltjes. Tijn weet dat hij letterlijk doodziek is. en wat doet hij: hij zet zich in voor anderen. Als Tijn wordt gevraagd of iedereen dat moet doen zegt hij in goed Brabants dialect: nee, dat moet iedereen zelf weten.

Geen verborgen agenda
Zo’n ventje is nodig om ons te laten inzien dat het ook anders kan. Dit zieke jongetje, die je niet hoort klagen, die zich niet bekommert om zichzelf, maar begaan is met het leed van anderen, doet ons cynisme smelten en raakt ons echt in het hart. Tussen al het wereldnieuws met grootheden en grote bijeenkomsten, is dit kereltje het kompas, is het dit kereltje dat richting geeft aan je moreel besef. Hij denkt niet eens of hij goed bezig is en wat anderen van hem denken, nee, hij is er zich gewoon niet van bewust. Jezelf wegcijferen en begaan zijn met een ander. Nee, het zijn niet Kim Jong-un, Trump, Poetin en de fractieleiders van ons land die een mens aanzetten tot andere gedachten, tot ander, beter gedrag, maar zo’n gastje van 6 jaar die gewoon zichzelf is en geen verborgen agenda heeft.

Een prachtig voorbeeld van wat Jezus in het evangelie zegt. Jezus zegt dat de dingen des levens waar het echt om gaat, dat je daarvoor niet terecht kunt bij machtigen, wijzen en verstandigen, maar bij kinderen. De eenvoud van kinderen. Wil je je het evangelie eigen maken? Dat kan alleen als we als volwassenen ons de eenvoud van kinderen eigen maken. We vinden het aandoenlijk als Jezus een kind als voorbeeld neemt voor volwassenen, maar het is veel meer dan dat. Er schuilt een diepe levenswijsheid in. Het zijn die mensen die het verschil maken en een kentering teweeg kunnen brengen. Het zijn mensen als St. Franciscus, pater Werenfried van Straten en Tijn, mensen die handelen in de geest van Jezus, die het verschil maken.

En meteen daarna zegt Jezus iets wonderlijks: “Neem mijn juk op uw schouders en ik zal u rust en verlichting schenken”. Neem Mijn juk op uw schouders. Elk huisje heeft zijn kruisje, luidt het gezegde. U weet wat het betekent: iedereen heeft wel een last mee te dragen in het leven; iedereen krijgt zijn portie. Dan kan zwaar zijn. Moet daar nog iets bij komen dan? Krijgen degenen die al belast zijn er nog een extra last bij, een juk?
U weet wat een juk is. Ik ken het nog van een tekening van een heel oud kinderliedje: twee emmertjes water halen. Daar stond dan een tekening bij van een vrouw die een juk op haar schouder heeft en aan beide zijden hangt een emmer gevuld met water. Dat draagt gemakkelijker; de last wordt gemakkelijker te dragen. In Jezus’ tijd was een juk een gewoon verschijnsel. Men snapte de beeldspraak.
Rust en verlichting
Als ik even naar Tijn terug mag keren, die had een zware last te dragen: zijn ziekte. En dan spreekt Jezus over een juk. Maakt dat die last – die ziekte – lichter? Ik ken Tijn niet, maar het leek wel of die ziekte hem niet continu bezighield. Kinderen hebben een eigen levenshouding Het is die levenshouding die Jezus aan volwassenen voorhoudt. Dan sta je anders in het leven. Dan kun je, ondanks eigen beslommeringen, je bekommeren om anderen. Ik bezocht enkele jaren terug een aantal maal een jongen die doodziek was. Hoe beroerd hij ook was, je hoorde hem nooit klagen. Hij was maar om één ding bezorgd: hoe het met zijn ouders en zusjes straks zou gaan als hij er niet meer was; ze moesten niet doodgaan van verdriet. Wonderlijk, zo’n houding. Bij volwassenen kom ik het niet vaak tegen. En ook hier lijkt weer waar te zijn wat Jezus zegt: neem de houding aan van de kinderen Gods. Het juk dat Hij dan aan je geeft is zacht en maakt de last lichter, zo lijkt het wel. En geeft rust en verlichting.

Ik vind het verwonderlijk dat deze kinderen er ons op moeten wijzen. Ik wens u de eenvoud van kinderen toe; dat u dan mag ondervinden dat de lasten draagbaar zijn en dat u, ondanks uw eigen kruisjes en beslommeringen, begaan mag blijven met anderen. Dat geeft – hoe wonderlijk ook – rust en verlichting. Hoevelen hebben het al niet ondervonden. Het is een typisch christelijke houding die de wereld vaak niet begrijpt. God heeft het niet voor niets geopenbaard, nee, niet aan wijzen en verstandigen (die zoeken de oplossingen elders), maar aan kinderen.
+Rob Mutsaerts

Column Mgr. De Korte: Kerken, een verwijzing naar God
Iedere weekdag vier ik om half negen de Eucharistie in de Sint Jan. Ik voel mij bevoorrecht om juist in dit indrukwekkende Godshuis bijna dagelijks de liturgie te mogen vieren. De kathedraal, maar dat geldt natuurlijk voor ieder katholiek kerkgebouw, vormt een huis van gebed. Een huis van God waar de Heilige Schrift wordt voorgelezen en de sacramenten, heel bijzonder het sacrament van de Eucharistie, worden gevierd. Een kerkgebouw bestaat uit duizenden stenen die steeds weer wordt gevuld door gelovigen als levende stenen met Christus als hoeksteen. Ieder katholiek kerkgebouw heeft een sacramentele dimensie; vormt een verwijzing naar God. Onze kerkgebouwen zijn een symbool van de kerstening van ons land en van christelijke presentie.

Maatwerk
Vanaf de zestiger jaren van de vorige eeuw zien veel sociologen een cultuurbreuk. Door de hogere scholing van de bevolking en een hogere welvaart is een sterke individualisering op gang gebracht. Veel mensen zijn zeker nog wel religieus maar kunnen de relevantie van de parochie of kerkelijke gemeente maar moeilijk zien. Minder mensen en minder middelen betekent ook een onvermijdelijke vermindering van het aantal kerkgebouwen in ons eigen bisdom en in geheel ons land. Steeds weer wordt de spannende vraag gesteld wat wij moeten doen met overtollige kerkgebouwen. In mijn beleidsplan Samen bouwen in vertrouwen van oktober 2016 schrijf ik dat voor de kerken geen groot masterplan bestaat. Ik pleit voor de toepassing van het katholieke subsidiariteitsbeginsel. Met andere woorden: een decentrale aanpak waarbij parochiebestuur en bisdom samen kijken naar de beste oplossing. Geen top down beleid dus maar maatwerk. Steeds weer wijs ik onze gelovigen op de verantwoordelijkheid van hun doopsel. Er is zoveel katholiek leven als katholieken zelf waarmaken en er zijn zoveel katholieke kerkgebouwen als katholieken zelf in stand willen en kunnen houden. Zo houd ik onze gelovigen een spiegel voor: wat is uw kerkgebouw u waard?

Cenakelkerk
Recent bezocht ik de prachtige Cenakelkerk. Binnen de parochie van de Heilige Drie-eenheid van Nijmegen vormt deze kerk een indrukwekkend Godshuis. Het is niet alleen een parochiekerk. De Cenakelkerk vormt vanouds ook een pelgrimskerk. Een kerk die mensen van heinde en ver aantrekt. In Nijmegen en wijde omtrek kennen velen nog de naam van pastoor Toon Rabou. Hij trok katholieken uit de regio naar zijn kerk. Vanwege de uitzonderlijke schoonheid is de Cenakelkerk door het Catharijneconvent uitgekozen om deel uit te maken van het grootste museum van Nederland. Dit project omvat landelijk een aantal kerken en synagogen die zijn geselecteerd om te worden bezocht. Zo krijgt de originele functie van de Cenakelkerk als pelgrimskerk een nieuwe inhoud. De Cenakelkerk wil een open en gastvrije kerk zijn. Hopelijk zal de schoonheid van deze kerk mensen met het Godsgeheim in contact brengen. In de audiotour die is samengesteld, krijgt iedere bezoeker de kans de rijkdom van deze kerk te ontdekken. Het overkoepelend thema van de audiotour vormt het thema grensgangers. De apostel Paulus vormt zo’n grensganger. Hij staat ook vrij prominent in de Cenakelkerk afgebeeld. Paulus verlegt zijn grenzen. Hij doorbreekt een vruchteloos wij-zij denken. Indrukwekkend schrijft hij in zijn brief aan de Galaten:

Er is geen jood of heiden meer; er is geen slaaf of vrije; er is geen man of vrouw: allen tezamen zijt gij één persoon in Christus Jezus.

Pelgrims
Hopelijk zullen veel pelgrims de Cenakelkerk gaan bezoeken. Deze is open voor parochianen maar ook voor andere Godzoekers. Ik nodig u uit om deze zomer eens een tocht te maken naar de Heilige Landstichting om met eigen ogen de Cenakelkerk te bewonderen. Een Godshuis waar zoveel schoonheid te ontdekken valt en waar mensen inspiratie kunnen opdoen voor hun tocht als pelgrims, pelgrims op weg naar God.
Mgr. dr. Gerard de Korte

Duinkoerier 26 juli 2017

Website.
De parochiewebsite heeft enkele veranderingen ondergaan. Een ervan betreft het weergeven van de misintenties. Als u de opgegeven intenties op de website zoekt vindt u dat onder het kopje ACTUEEL in de balk onder de foto’s van de kerken. De intenties zijn per kerk weergegeven

Open kerk.
Tijdens de maanden juli en augustus is de kerk St. Jan te Kaatsheuvel dagelijks tussen 13.00 uur en 17.00 uur te bezichtigen. Er zijn mensen aanwezig die u indien nodig het een en ander over de kerk kunnen vertellen. Tot nu toe hebben we ruim 800 bezoekers mogen verwelkomen.

Column Zomertijd ­ Deo Vacare
De zomertijd is weer aangebroken. De scholen in onze regio zijn voor een aantal weken gesloten. Na een jaar hard studeren start voor de leerlingen een welverdiende vakantie. Ook veel volwassenen gaan genieten van mooie en ontspannende vakantiedagen. De een kiest dan voor zon en strand; de ander maakt een rondreis om te genieten van mooie steden of prachtige natuur. Weer anderen blijven thuis of maken dagtrips. In ieder geval wordt het leven op een wat rustiger stand gezet. Hier in het zuiden zijn talloze, veelal wat oudere, toeristen te vinden die op de fiets het mooie Brabantse land verkennen. Tot eind augustus wordt ook het kerkelijk leven gelukkig wat minder hectisch. Geen lezingen en bijna geen vergaderingen. Ikzelf verheug mij op meer tijd om te lezen en te schrijven. Maar ook om nieuwe mensen te ontmoeten en het bisdom ’s-Hertogenbosch nog beter te leren kennen.

Jongerenviering
Recent hebben wij in Oss met een groot aantal jongeren, er hadden zich 125 jongeren aangemeld, het werkseizoen 2016-2017 afgesloten. Na een mooie en goed verzorgde Eucharistie in de Grote Kerk was er in de binnentuin van de pastorie een gezellige barbecue. De dienst Jeugd en Jongeren van ons bisdom ’s-Hertogenbosch en de plaatselijke parochie hadden door een gezamenlijke inzet gezorgd voor een geweldige avond. Tijdens de Eucharistie mocht ik de preek verzorgen. Vanzelfsprekend kwam ook de komende vakantie ter sprake. Ik heb de wens uitgesproken dat de komende zomerperiode onze jonge mensen ook de gelegenheid zal bieden om meer tijd vrij te maken voor gebed en bezinning. Vakantie kan zo ook verbonden worden met het aloude Deo vacare, het vrij zijn voor God. Voor een bisschop, maar dat geldt voor alle bekleders van een kerkelijk ambt, is het belangrijk om een biddend mens te blijven. Zo blijf ik mij bewust allereerst een geestelijk ambt te bekleden en probeer ik te voorkomen in een technocratisch of bureaucratisch vaarwater te komen. Wat geldt voor een bisschop, een priester of diaken geldt natuurlijk uiteindelijk voor alle gedoopten, oud én jong. Hopelijk genieten onze jongeren met volle teugen van de vakantiedagen maar vinden zij ook tijd om juist in het alledaagse sporen van God te vinden. Bekend is de visie van de stichter van de Orde van de Jezuïeten, Ignatius van Loyola, die oproept tot een onderscheiding der geesten om in alle dingen God te kunnen ontdekken. Het gaat om een gevoeligheid om in het gewone van het bestaan een verwijzing naar de heilige God te zien.
Zon der gerechtigheid
Al nadenkend over de zomer schoot mij ook een prachtige titel voor Jezus te binnen. In onze christelijke traditie heet Christus de zon der gerechtigheid. De zon die wij kennen kan juist in de zomer verzengend zijn. Sommigen genieten intens van warm weer maar voor anderen, met name ouderen en zieken, is het al gauw te warm. Overigens zijn in ons gematigde land ook extreme temperaturen gelukkig nooit van lange duur. Maar als wij over Christus spreken als zon gaat het niet over een verzengende hitte. Integendeel, Christus wil ons met zijn warmte koesteren en geborgenheid bieden. Christus biedt ons rust en verlichting. Het gaat dan overigens niet om de rust van het kerkhof, integendeel. Levend vanuit de vrede van de Heer worden wij geroepen tot de heiliging van ons bestaan, juist ook door Christus heel concreet na te volgen door naastenliefde, dienstbaarheid en vergevingsgezindheid. Allen, ouderen én jongeren, mogen zich aan Hem vasthouden. Of beter gezegd: Hij houdt ons vast. Vanuit dat geloof wens ik alle lezers een mooie zomertijd met veel rust, gezelligheid én momenten van bezinning.
Mgr. Dr. Gerard De Korte
Bisschop van ‘s-Hertogenbosch
Kerkproeverij / Back to church: speciaal boekje voor de genodigden in de parochies
Actueel, Nieuwsberichten voor parochies13 juli 2017
In het weekend van 9 en 10 september nodigen meerdere kerkgenootschappen mensen uit weer mee te gaan naar de Kerk. Met het interkerkelijke project Kerkproeverij, in het Engels Back to church, worden kerkleden gevraagd iemand uit te nodigen. Speciaal voor de deelnemende Rooms-Katholieke parochies brengt uitgeverij Adveniat nu een boekje uit, bedoeld om uit te delen aan de genodigden.
Het boekje krijgt de titel ‘Rooms-Katholiek in deze tijd’. Het gaat in op verschillende vragen die de gasten kunnen hebben als ze voor het eerst in lange tijd weer een keer mee gaan naar de Kerk, zoals: Wat inspireert je? Hoe is het om Rooms-Katholiek te zijn? Wat gebeurt er tijdens de eucharistie? Wat betekent geloof voor de samenleving? Het boekje krijgt een imprimatur van mgr. Hans van den Hende, de voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, die onder meer het voorwoord schrijft.
Parochies kunnen het boekje nu al bestellen en krijgen voordeel als ze een grote hoeveelheid afnemen. Vanaf honderd boekjes bedraagt de prijs slechts € 1,30 per stuk. Losse boekjes kosten € 5,95.

Duinkoerier 19 juli 2017

Katholiekleven.nl is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen
Redactie: [email protected] | Basisontwerp nieuwsbrief: Daily Milk www.facebook.com/katholiekleven.nl | www.youtube.com/c/katholieklevennl_video
Een van de nieuwsbrief onderwerpen geeft tips voor ouders met betrekking tot geloofsoverdracht.
Nieuwe serie over geloofsoverdracht
In een nieuwe serie korte video’s stelt katholiekleven.nl de vraag: hoe draag je je geloof over aan kinderen?
De kinderen willen weten wie Jezus is.” Dit zegt Marieke Cloodt in de nieuwe video van katholiekleven.nl. Marieke is catechiste op de Martinusschool in Heerlen en op de openbare basisschool Harlekijn in Landgraaf. Met dit filmpje opent zij een korte reeks video’s die antwoord geeft op de vraag: hoe draag je je geloof over aan kinderen?
Voor Marieke zijn dat de kinderen op de basisschool: “Wat ik heel belangrijk vind, is dat ze Jezus gaan zien als Iemand die er altijd voor hen is.” Ze legt uit met welk materiaal ze werkt. En we zien hoe ze samen met de kinderen een liedje zingt over Jezus en daarover in gesprek gaat.
De opnames zijn gemaakt op de openbare basisschool Harlekijn. Directrice Gerty Schiefer vertelt: “Dit is een openbare school. Onze eerste taak is goed onderwijs te verzorgen.” Maar de school kijkt ook of er aanbod moet zijn op catechesegebied. “Daar hebben we onderzoek naar gedaan. En dan blijkt dat er best een grote vraag is naar katholieke lessen op deze school.”
Bekijk ook de drie persoonlijke en praktische tips van Marieke Cloodt in dit filmpje!
Nederlandse vertaling enquête jongeren nu online
De wereldwijde enquête onder jongeren die het Vaticaan online houdt, is in het Nederlands vertaald en staat sinds donderdag 6 juli online. Jongeren tussen de 16 en de 29 worden opgeroepen de vragenlijst in te vullen.

Nederlandse jongeren kunnen de vragen lezen en beantwoorden in de eigen taal. De resultaten worden later toegevoegd aan de reacties uit de hele wereld op deze enquête over jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping.
9 juli
Het invullen van de enquête vraagt even de tijd. Deelnemers worden met klem verzocht alle vragen zorgvuldig in te vullen, want alle gevraagde informatie is belangrijk om een goed beeld te krijgen van jongeren wereldwijd.

Bisschoppensynode
De enquête vindt plaats ten behoeve van de 15e Gewone Algemene Bisschoppensynode, die in oktober 2018 wordt gehouden met als thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Jongeren worden op deze manier in gelegenheid gesteld input te leveren voor deze synode van bisschoppen.

Informatie vanuit de Nederlandse Kerkprovincie over de komende bisschoppensynode is te vinden in een speciaal nieuwsdossier op rkkerk.nl en op jongkatholiek.nl. Informatie vanuit het Vaticaan over de synode is te vinden op de website youth.synod2018.va.
GA NAAR DE NEDERLANDSE VERTALING VAN DE ENQUETE EN DOE MEE!

Paus: ‘Vergeet niet ware rust te vinden in de Heer’

“Jezus weet hoe moeilijk het leven kan zijn.” Dat zei paus Franciscus zondag 9 juli bij het angelusgebed op het Sint-Pietersplein.
Franciscus reflecteerde op de evangelielezing van de dag waarin Christus zegt “Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken”.
Niemand uitgezonderd
“Laten we leren naar Jezus te gaan. En laten we, terwijl we in deze zomermaanden enige respijt zoeken van die dingen die het lichaam vermoeien, niet vergeten ware rust te vinden in de Heer.”
Jezus, zei de paus, richt zijn uitnodiging tot iedereen die zich moe of belast door het leven voelt, niemand uitgezonderd. “Jezus weet hoe moeilijk het leven kan zijn.” Ook, vervolgde Franciscus, weet Hij hoeveel dingen ons hart vermoeid kunnen maken.
Uit dit ‘drijfzand’
Geconfronteerd met al deze lasten van het leven is het eerste woord van Jezus’ uitnodiging “Kom”, zei de paus. Als alles scheefloopt, is het een vergissing om te blijven waar we zijn.
Het mag evident lijken om ons op momenten van duisternis in onszelf te keren en te tobben over de onrechtvaardigheden van het leven, de ondankbaarheid van anderen of het kwaad van de wereld, vervolgde hij.
Maar Jezus wil ons uit dit “drijfzand” trekken, aldus Franciscus. De weg eruit ligt in de relatie, in het uitsteken van onze hand en het verheffen van onze blik naar Degene die echt van ons houdt.
De eerste stap
Uit onszelf treden is echter pas de eerste stap, zei de paus. We moeten ook weten waar we naartoe moeten. In het leven kunnen vele van onze doelen misleidend zijn: ze beloven rust en leiden ons een tijdje af, maar laten ons uiteindelijk net zo alleen achter als we begonnen.
Ze lijken op vuurwerk, aldus de paus. En daarom zegt Jezus “Komt tot mij”. Franciscus wees erop dat mensen zich bij moeilijkheden vaak tot anderen richten, maar dat we niet moeten vergeten ons naar Jezus te keren, ons voor hem te openen en onze moeilijkheden aan Hem toe te vertrouwen.
‘Laten we leren naar Jezus te gaan’
Dat de Heer op de mensen wacht om hen te helpen, wil niet zeggen dat Hij op een magische wijze de moeilijkheden wegneemt.
“Jezus neemt het kruis niet van ons af”, aldus de paus, veeleer “draagt Hij het met ons”. Wie naar Jezus komt, ontvangt een vrede die zelfs in beproevingen en moeilijkheden blijft. Dat belooft Hij ons zelf, voegde de paus toe, het vers herhalend “Leer van Mij.… en je zult rust vinden voor je leven”.
“Laten we leren naar Jezus te gaan”, concludeerde hij. “En laten we, terwijl we in deze zomermaanden enige respijt zoeken van die dingen die het lichaam vermoeien, niet vergeten ware rust te vinden in de Heer.” (Radio Vaticaan)

Bisschop De Korte: “Mag ik u uitnodigen om met mij naar Lourdes te gaan?”
Het bisdom van ‘s-Hertogenbosch gaat in 2017 (14 t/m 21 oktober) op een 8-daagse bedevaart naar Lourdes. Op deze pagina vindt u alle informatie over deze bisdombedevaart.
Met de bisschop op bedevaart
Bisschop De Korte nodigt iedereen van ons bisdom uit om mee te gaan: “Mag ik u uitnodigen om met mij naar Lourdes te gaan? Op onze bedevaart kunnen wij onze onderlinge band versterken en ons geloof verdiepen. Wij kunnen inspiratie opdoen voor onze inzet in onze eigen parochiegemeenschappen. In vertrouwen op Christus kunnen wij samen de Kerk opbouwen.”

Programma
Tijdens de pelgrimage wordt dagelijks een bezoek gebracht aan het Heiligdom. Er wordt aangesloten bij de diverse plechtigheden zoals de Internationale Hoogmis, de Sacraments- en Lichtprocessie. Tijdens deze plechtigheden weten we ons verbonden met de Wereldkerk vanwege de vele andere pelgrims uit allerlei landen. Er zijn ook gebedsmomenten die voor de eigen Bossche bedevaart zijn: de pontificale openings- en slotviering, de kruisweg, viering tijdens de Avond van Barmhartigheid. Het hoogtepunt is de Eucharistieviering aan de Grot waar Maria aan Bernadette is verschenen. Eerder in de week gaan we met de hele bedevaartsgroep in processie door de Grot.
Daarnaast is er voldoende ruimte voor ontspanning. Tijdens de bedevaart kunt u onder leiding van de hotelleider verschillende bezienswaardigheden in het stadje Lourdes bezoeken en een excursie naar de schitterende Pyreneeën maken, of, speciaal tijdens deze bisdombedevaart, een excursie naar het heiligdom van de Heilige Vincentius in Saint Vincent de Paul nabij Dax.
Ontmoeting
“Een bedevaart is een goede mix van gebed, ontmoeten, gezelligheid en een goede maaltijd”, aldus Mgr. De Korte. Ontmoeting is een belangrijk element in de bedevaarten die het bisdom van ’s-Hertogenbosch organiseert. Ook in 2017 staat ontmoeting centraal in Lourdes: in dit geval de ontmoeting met Maria en via haar de ontmoeting met de Levende Heer. Maar ook voor de onderlinge ontmoeting is volop gelegenheid. Pelgrims leren elkaar tijdens de bedevaart goed kennen, zo is de ervaring.
“Door met elkaar te pelgrimeren willen we de parochies de kans geven een stevig fundament te geven om mensen van de verschillende geloofsgemeenschappen écht bij elkaar te brengen. Samen verdiepen we ons geloof en versterken we onze onderlinge banden. We mogen met onze vreugde, maar ook onze zorgen op weg gaan naar Lourdes, naar Maria. Wanneer velen met ons meegaan, kunnen we gezamenlijk een geloofservaring opdoen. Daarom is het mijn vurige hoop dat ik met jong en oud, met ziek en gezond, in 2017 naar Lourdes op bedevaart mag gaan”, aldus bisschop De Korte.
Organisatie
Voor deze editie van de bisdombedevaart is pastoor-deken Vincent Blom de hoofdaalmoezenier, dhr. F. van Genugten is de projectleider van de bedevaart. Het bisdom geeft invulling aan de inhoud van de bedevaart. De touroperator en samenwerkingspartner voor deze bedevaart is de VNB (Vereniging Nationale Bedevaarten). De VNB draagt zorgt voor alle logistiek zoals het vervoer en verblijf van deze bedevaart.
Folder
De folder kunt u vinden op www.bisdomdenbosch.nl
Vragen
Mocht u nog vragen hebben, mail dan naar [email protected]
Of bij: VNB T (073) 681 81 11 E [email protected] W www.vnb.nl

“Gaat u mee?

Duinkoerier 12 juli 2017

Open kerk

Vanaf zondag 2 juli tot en met 31 augustus is de kerk Sint Jan te Kaatsheuvel van 13.00 uur tot 17.00 uur open voor bezichtiging. Voor veel mensen biedt dit toch een mogelijkheid om het gebouw van binnen te bekijken. Ongeveer 60 mensen hebben vanaf zondag tot woensdag hier al gebruik van gemaakt. Dit houdt een belofte in voor de komende tijd.

 Column bisschop: Een plek onder de zon

De afgelopen maand zal ik niet snel vergeten. Bij gelegenheid van de roze zaterdag in ’s-Hertogenbosch had ik, onder strikte condities, toestemming gegeven om de kathedraal te gebruiken voor een oecumenische gebedsdienst aan het begin van de dag. Toen dat nieuws naar buiten kwam, was er veel bijval maar ook groeiende verontrusting. Om de bezorgde priesters en andere gelovigen gerust te stellen, schreef ik tijdens het Pinksterweekend een brief. Maar deze brief over mijn beweegredenen heeft helaas niet de gewenste rust gebracht. Omwille van de eenheid binnen mijn bisdom, met name ook de eenheid tussen de bisschop en zijn priesters, voelde ik mij gedwongen om de toestemming in te trekken. Een viering in de Sint Jan met een zegen door de bisschop bleek een brug te ver. Homoseksualiteit blijkt binnen de rooms- katholieke gemeenschap nog steeds een open zenuw.  Het is te vroeg voor een evaluatie van de afgelopen maand. Dat is iets voor later dit jaar. Ik zal dan tevens wegen zoeken om de dialoog aan te gaan met de homoseksuele gemeenschap in het algemeen en katholieke homoseksuelen in het bijzonder. Vandaag alleen nog een woord over mijn motivatie om de kathedraal ter beschikking te stellen. Natuurlijk was dat niet om te buigen voor een libertijnse cultuur. Veeleer dacht ik aan de homoseksuele parochianen die ik door de jaren heen heb ontmoet. Mannen en vrouwen die vaak worstelen met hun geaardheid maar ook snakken naar een beetje geluk en een plek onder de zon. Juist voor hen moet de Kerk een liefdevolle moeder zijn. Een trouwe moeder ook al kan zij het gedrag van haar kinderen niet altijd begrijpen of goedkeuren. Zomer Als wij het hebben over een plek onder de zon, denkt menigeen aan de hittegolf van vorige week. Sommigen genieten van tropische temperaturen maar voor anderen, vooral zieken en ouderen, is het al gauw te warm. In ons gematigde land zijn ook extreme temperaturen gelukkig nooit van lange duur. Binnenkort begint de zomerperiode. Nog enkele weken en de scholen sluiten voor een aantal weken de deuren. Na een jaar hard studeren gaan de leerlingen genieten van een welverdiende vakantie. Dat geldt ook voor veel andere Nederlanders. In de maanden juli en augustus wordt ook het kerkelijk werk gelukkig wat minder hectisch. Geen lezingen en bijna geen vergaderingen. Ikzelf verheug mij op meer tijd om te lezen en te schrijven. Maar ook om nieuwe mensen te ontmoeten en zo het bisdom ’s-Hertogenbosch nog beter te leren kennen. De komende zomerperiode biedt ook gelegenheid om meer tijd vrij te maken voor gebed en meditatie. Vakantie kan zo ook verbonden worden met het aloude deo vacare, vrij zijn voor God. Voor een bisschop, maar het geldt voor alle bekleders van een kerkelijk ambt, is het belangrijk om een biddend mens te blijven. Zo blijf ik mij bewust allereerst een geestelijk ambt te bekleden en probeer ik te voorkomen in technocratisch en bureaucratisch vaarwater te komen. Al nadenkend over de zomer schoot mij ook een prachtige titel voor Jezus te binnen. In onze christelijke traditie heet Christus de zon der gerechtigheid. In de afgelopen maand, die niet de gemakkelijkste maand van mijn leven is geweest, heb ik mij aan Hem vastgehouden. Beter is te zeggen dat Hij mij heeft vastgehouden. Mgr. Dr. Gerard De Korte 

Sociale geborgenheid zoeken

Recent waren de burgemeester van Rotterdam, Aboutaleb, en ikzelf gasten op het stadhuis van ’s-Hertogenbosch. Ons was gevraagd om als burgemeester en bisschop licht te laten schijnen op het thema verbinden. Juist in onze huidige verwarrende tijd met veel onbehagen en onzekerheid is het belangrijk om te blijven reflecteren op datgene wat burgers van ons goede vaderland verbindt en geborgenheid biedt. De burgemeester hield een gloedvol betoog vanuit zijn ervaringen in een politiek gepolariseerde stad. Maar ook een stad die door de overwinning van Feijenoord de verbondenheid uitbundig heeft gevierd.  Ikzelf liet als bisschop licht over het thema schijnen vanuit het katholiek sociaal denken. Een basisovertuiging vormt daarbij dat alle mensen schepselen van God zijn. Ondanks al onze godsdienstige en politieke verschillen horen wij wezenlijk bij elkaar als kinderen van één Vader. In het gelaat van de ander mag ik Christus zelf ontmoeten. Deze noties kunnen ons helpen om muren af te breken en bruggen te bouwen, steeds opnieuw.

Tegenkrachten Maar er zijn natuurlijk de nodige tegenkrachten. Veel Nederlanders zijn bang en boos. Bang voor economische onveiligheid en terroristen; boos op de Islam, Den Haag en Brussel. En dat leidt vaak tot korte lontjes en ruwe taal. Als wij de groeiende polarisatie in onze samenleving willen dempen, zullen wij de oorzaken van de angst en de boosheid moeten begrijpen en pogen weg te nemen. De zorgen van bange en boze burgers moeten dan ook uitermate serieus genomen moeten worden. Mooie woorden over het belang van verbondenheid zijn belangrijk maar daden die de oorzaken van de maatschappelijke onveiligheid wegnemen zijn belangrijker.

Formatie Ik schrijf dit artikel nadat meerdere formatieronden in politiek Den Haag zijn mislukt. De verschillen tussen de onderhandelende politieke partijen blijken te groot te zijn. Teveel partijen hebben de neiging om anderen uit te sluiten. In een coalitieland als Nederland is dat best lastig. Wij zijn en blijven immers een land van minderheden. Geen enkele politieke partij kan zijn programma geheel realiseren. Een land van minderheden vraagt altijd de bereidheid om compromissen te sluiten, zonder overigens dat alles slappe thee wordt. In het verleden heeft ons dat geen windeieren gelegd. Nederland heeft door de tijd heen extremen kunnen afstoppen en een gematigde cultuur opgebouwd. In de huidige maatschappelijke omstandigheden worden de middenpartijen kleiner en dreigen zelf naar de flanken op te schuiven. Juist nu is het belangrijk om elkaar niet uit te sluiten maar werkelijk te ontmoeten.

Geborgenheid  In een tijd van snelle technische veranderingen moeten de succesvolle voorlopers de mensen die dreigen achter te blijven niet loslaten maar meenemen. In een van de dagbladen las ik een mooi portret van een dorp in Limburg. De mensen, zo werd gezegd, zijn daar gelukkig omdat er geborgenheid bestaat. Burgemeester Aboutaleb poogt in Rotterdam, zo vertelde hij tijdens de ontmoeting in ’s-Hertogenbosch, burgers mee te laten denken over de ontwikkeling van hun eigen wijk. Zo wordt de kloof tussen stadhuis en stadswijk verkleind en het gevoel van betrokkenheid vergroot. Bestuurders kunnen op deze manier bange en boze burgers tegemoetkomen. In het licht van het actuele onbehagen vormt het voor politici met uiteenlopende levensbeschouwelijke visies een uitdaging te werken aan sociale geborgenheid, economische veiligheid en nieuwe vormen van solidariteit. Dat vraagt in Den Haag het verlaten van loopgraven, creativiteit, durf en het zoeken van nieuwe bondgenootschappen.

Mgr. dr. Gerard de Korte 

Overledenen waarvan de uitvaart heeft plaatsgevonden in april, mei en juni 2017

28 maart         Riet van der Linden – Daleweij                     71 jaar     
29 maart         Mari van Brunschot                                     84 jaar
4 april             Corry van Best – van Spaendonk                92 jaar
7 april             Ria de Mol – van Gastel                              95 jaar
26 april           Gerard Bouman                                          86 jaar
30 april           Greet Kroot – van Woensel                         95 jaar
7 mei              Antoon van den Assem                               92 jaar
8 mei              Paula van den Biggelaar – Spijkers              81 jaar
11 mei            Balthie Korthout                                          84 jaar
12 mei            Cor Brabers – Schellen                               93 jaar
13 mei            Sjaak van Bergen                                        81 jaar
21 mei            Jan Lamers                                                 68 jaar
23 mei            Franc Trommelen – Brekelmans                  90 jaar
28 mei            Frank Velthuizen                                          58 jaar
29 mei            Trina van Riel – Snoeren                              85 jaar
30 mei            Mini van der Velden – Schoenmakers          83 jaar
5 juni              Cobie Rams – Damen                                  62 jaar
7 juni              Wim van Loon                                              78 jaar
13 juni            Toos Klijn – van Loon                                    88 jaar
19 juni            Sjaan Siemons – de Jong                             82 jaar
25 juni            Ria de Kort                                                   88 jaar

Dopen in de maanden april, mei en juni 2017

23 april            Elize, dochter van Jasper Kampman en Sanne van Haren
30 april            Vic, zoon van Bart de Jongh en Ilse Berkhof
30 april            Roos, dochter van Martijn en Madeleine van Bijnen – Hilgersom
21 mei             Milano, zoon van Michael en Mariska van Oosterhout
21 mei             Otteline, dochter van Joep en Jeannine Verhappen – Vromans
28 mei             Matz en Mila, zoon en dochter van Rob en Marie-Antoinet
                        van de Wiel – van Wanrooij
28 mei             Nathan, zoon van Pawel Rytko en Wioleta Lisowska
11 juni             Virgjenzo, zoon van Remon Boer en Shermaine Boom
11 juni             Pepijn, zoon van Roderik en Jessica de Beukelaer – van Boxtel
18 juni             Milana, dochter van Ronald Geritz en Natascha van Gorkum
25 juni             Teske, dochter van Marcel en Sandra Mommersteeg

Huwelijken-Jubilea in de maanden april, mei en juni 2017

21 april            Kevin Jansen en Britta Timmers
  5 mei             Fam. Kuijpers – v.d. Linden (Gouden Huwelijk)
20 mei             Nick Paijmans en Kim van Gestel
 4 juni              Fam. van Tran – Nguyen (40-jarig huwelijk)