Archief 2022

6 juli 2022

Werk aan de parochie website.

Om de parochiewebsite up-to-date en toegankelijk te houden wordt er hard aan gewerkt. Als u de website bezoekt zult u merken dat er steeds kleine verbeteringen worden toegepast. In de groene balk vindt u nu de toetsen nieuws , ik zoek, Ik wil, ook is de zoekfunctie aanmerkelijk verbeterd.  Probeert u het eens uit!

Martelarenzondag
Het is dit jaar precies 450 jaar gele­den dat de Mar­te­la­ren van Gorcum stierven van­wege hun geloof in de Eucha­ris­tie en hun trouw aan de paus. Jaar­lijks wordt met de Nationale Bede­vaart Brielle stil­ge­staan bij het ge­tui­ge­nis van de Mar­te­la­ren van Gorcum (1572). Daarom vindt de Nationale Bede­vaart  dit jaar plaats op zater­dag 9 juli. Het thema van de Nationale Bede­vaart is: Eén van Geloof en één van Geest.
Op zondag 3 juli hebben wij hen herdacht in de kerk van de HH. Martelaren in Kaatsheuvel. De HH. Martelaren van Gorcum hebben in moeilijke tijden getuigd van hun geloof, in Christus, in de katholieke kerk, in de viering van de Eucharistie. Zij hebben hun geloof verdedigd en in de 16e eeuw was het een tumultueuze tijd. Er is oorlog tussen katholieken en protestanten, destijds de watergeuzen. Alles wat met de katholieke Kerk te maken heeft bevalt hen niet goed; de Kerk, de Paus, de priesters, de eucharistie. Heel het land moet veroverend voor het protestantse geloof. In de nacht van 26 op 27 juni van het jaar 1572 vallen ze de stad Gorcum aan. Midden in de nacht van 9 juli wordt een groep priesters, waaronder een broeder in een turfschuur opgehangen. Zo sterven 19 martelaren voor hun geloof in de Eucharistie en de macht van de paus. In Den Briel en in Gorcum worden relikwieën van deze heiligen bewaard. (Maar we kunnen hen ook bij ons thuis vereren door eerbied te hebben voor Jezus in het tabernakel). Deze martelaren voelden zich geroepen en treden a.h.w. in het voetspoor van de apostelen.
Zo hoorden wij afgelopen zondag in de kerk dat ook wij worden uitgezonden om te getuigen van ons geloof. Jezus wees de 72 leerlingen twee aan twee uit het Evangelie te verkondigen. Ook wij worden uitgenodigd om daar in onze parochie met vreugde aan mee te werken.
Na afloop van de Eucharistieviering was er koffie in de aula en ruimte voor ontmoeting en gesprek.

Ouderen kunnen een revolutie van tederheid bewerkstelligen zegt paus Franciscus

Een lang leven “is een zegen”, een “levend teken van Gods goedheid” dat “veel vrucht kan dragen”. Dat schrijft paus Franciscus in zijn boodschap voor de tweede Werelddag voor grootouders en ouderen. De paus wil de waarde en betekenis van de ouderdom onder de aandacht te brengen, want door de vergrijzing lijken ouderen als een ‘last’ te worden ervaren.
Paus Franciscus zegt: ‘Beminde grootouders en ouderen, wij zijn in deze wereld geroepen om bewerkers van de revolutie van de tederheid te zijn. Laten wij dichters van het gebed worden want er is een gebed voor iedere leeftijd.
Laten wij in de parochies eenzame ouderen op zoeken, thuis of in de tehuizen waar zij wonen en er voor zorgen dat deze dag niemand zich eenzaam voelt.
Het hele artikel is te lezen op: www.Katholiekleven.nl

Raad van Kerken brengt visienota over duurzaamheid uit

De nota beoogt een bijdrage te leveren vanuit de kerken aan het publieke debat in ons land over thema’s als klimaatverandering, duurzaamheid, grondstoffen-schaarste en verlies aan biodiversiteit. De relatie met de christelijke traditie, het bijbels getuigenis en de theologie is daarbij van wezenlijk belang.

Duurzaamheid gaat over verhoudingen
Duurzaamheid gaat niet alleen over natuur en milieu. Goed beschouwd gaat het bij duurzaamheid om de (verstoorde) verhoudingen tussen mens en mens, mens en aarde en mens en God. Duurzaamheid heeft inherent maatschappelijke, sociale, economische en politieke implicaties en raakvlakken’. Deze worden in het vervolg uitgewerkt .van de nota

29 juni 2022

Afscheid pastor Jan Groos i.v.m. zijn emeritaat
 26 juni j.l. vierden wij in de St. Jan in Kaatsheuvel het afscheid van pastor Jan Groos.Zondag
Vele parochianen uit Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer, Sprang Capelle,
waren aanwezig. Zo ook vrijwilligers van koren en werkgroepen.
Pastor Groos concelebreerde in deze eucharistieviering omdat wij als parochie, sinds zijn emeritaat, nog geen afscheid van hem hadden kunnen nemen door alle maatregelen en beperkingen a.g.v. corona. Pastoor Luijckx begroette pastor Groos in bijzonder. Fijn dat je vandaag hier kunt zijn Jan, wij vieren met de parochiegemeenschap die je jarenlang als herder bent voorgegaan in het geloof.
De pastoor wenst iedereen een vreugdevolle viering toe en dat was het ook.
Voor deze bijzondere eucharistieviering waren de gezangen in overleg met pastor Groos uitgekozen. Alles was goed verzorgd en de lezingen uit de H, Schrift nodigden ieder uit om als christen ware getuigen te zijn van het Evangelie waarin wij hoorden over Jezus; Toen de dagen van zijn verheffing hun vervulling naderden, aanvaardde Jezus vastberaden de reis naar Jeruzalem en zond boden voor zich uit. Als Jezus iemand roept om Hem te volgen duldt Hij geen halfslachtigheid. Het is alles of niets. Voor ieder die geloof een uitdaging om vertrouwen op de kracht van Gods geest die ons zal helpen, moedige getuigen te zijn. Na het dankwoord van de pastoor sprak pastor Groos nog een dankwoord uit. Daarna nam hij tijdens de receptie, waar koffie/thee en lekkers was geregeld, alle blijken van waardering en goede wensen dankbaar in ontvangst.

Dankwoord bij het afscheid van pastor Jan Groos op zondag 26 juni 2022 in de St. Jan in Kaatsheuvel.
Beste pastor Groos, beste Jan, vanuit de parochiegemeenschap, het parochiebestuur en het pastorale team past een dankwoord bij het afscheid van jou van onze parochie H. Willibrord. Als priester van het Bisdom ‘s- Hertogenbosch werd jij in 1999 benoemd in  Kaatsheuvel. Hier heb jij met grote inzet de pastoraal ter hand genomen en als priester de geloofsgemeenschap geleid en gestimuleerd in het geloof in Jezus Christus. Je hebt de fusie van de kerken daar meegemaakt tot de parochie Kaatsheuvel en de zorgen rond de sluiting van de St. Jozefkerk. Jarenlang had je steun van een diaken in de parochie. Woonachtig op de pastorie van de Berndijk was de kerk van de HH. Martelaren van Gorcum jarenlang je thuisbasis. Met de start van de fusievoorbereidingen in 2011 voor de kerken in Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer is mijn ontmoeting met jou Jan verder gegroeid en ging je vanaf de fusie op 30 september 2012 deel uitmaken van het pastorale team van de parochie H. Willibrord. Je hebt trouw geassisteerd in de 4 kerken in onze parochie, Eucharistie gevierd, kinderen gedoopt en ingeleid tot de Eerste H. Communie en het H. Vormsel, mensen gehuwd, jubilea verzorgd, zowel als uitvaarten, vakantie assistenties verleend, maar ook zovele bezinningsavonden geleid met name in de 40 dagentijd met stichtende overwegingen.
Altijd was je bereid te assisteren waar nodig, heb je zieke parochianen bezocht of de H. Sacramenten toegediend, was je een goede gesprekspartner bij de maandelijkse priesterkrans en nam je deel aan de dekenale vergaderingen, het jaarlijks uitstapje of bezinningsdag. Je las graag in de H. Schrift en in de kerkelijke documenten om de schat van het geloof van de Katholieke Kerk bij de gelovigen te brengen. Diepzinnige gedachten zijn jou niet vreemd. Je verkondigde Gods woord, maar schreef ook, en dan doel ik op het boekje over Thomas van Aquino, waarin je probeert “je enthousiasme over Thomas te delen” en te laten zien dat deze  grote middeleeuwse denker nog relevant is voor de huidige theologen en gelovigen. Jarenlang was je ook geregeld de gastheer voor de maandelijkse priesterkrans.
In onze parochie H. Willibrord ben jij in alle 4 geloofskernen aanwezig geweest tot aan jouw emeritaat, echter, de welbekende corona verstoorde wat voor velen zo gewoon was, dat afscheid nemen van de parochie waar je zeker 21 jaren hebt gediend, nog niet mogelijk was. Inmiddels geniet je nu van je emeritaat vanuit je woning in Ulvenhout, waar je daar en ook in de regio je priesterlijke diensten aanbiedt waar mogelijk.
Je hebt een sterk en doorleefd geloof, waarbij de Eucharistie bron en hoogtepunt is van je priesterlijk leven, Maria, de Moeder van de Heer je diepe vreugde geeft en ongetwijfeld steun je de kerk en de geloofsgemeenschap in je dagelijks priestergebed. Met Maria mogen wij vandaag zeggen: “Mijn hart prijst hoog de Heer, want grote dingen heeft Hij aan zijn volk gedaan.” God doet nog steeds grote en mooie dingen in veranderende tijden.
Met dankbaarheid aan de Heer mochten wij samen Eucharistie vieren, met de geloofsgemeenschap. Zo blijven wij op een gelovige wijze God dienen, danken en om hulp vragen. Wij danken jou Jan voor je priesterlijke inzet, zullen jou in ons gebed meedragen en vruchtbare dagen van een welverdiend emeritaat toewensen. Vrede en alle goeds en bovenal Gods zegen. Bedankt.
Parochianen, Pastorale team, Parochiebestuur parochie H. Willibrord
Kaatsheuvel, Loon op Zand, De Moer

Kruis wereldjongerendagen gaat op tour door Nederland
Van 14 oktober tot 6 november 2022 zal het 4 meter hoge Wereldjongerendagenkruis een tour maken door de Nederlandse Bisdommen op weg naar de Wereldjongerendagen (WJD) die begin augustus 2023 in Lissabon plaatsvinden. De pelgrimstocht van het kruis wil de boodschap van vrede, verzoening en verlossing doorgeven. Paus Johannes Paulus II gaf bij de eerste WJD in 1983 een houten kruis aan de jongeren om gezamenlijk in geloof op te trekken naar de WJD. Het Nederlandse muziek en de gastvrijheid. WJD-kruis start bij het originele WJD-kruis in Rome en wordt uitgezonden naar Nederland. Een wisselend team van jongeren trekt met het kruis mee om de locaties te ondersteunen en te helpen bij de liturgie,

22 juni 2022

Eerste H. Communieviering
Hartelijk welkom allemaal. Zo luidde het begin van het welkomstwoord door de communicanten uitgesproken op zondag  12 juni in de St. Jan in Kaatsheuvel, het hoogfeest van het de H. Drie- eenheid. Het is vandaag een belangrijke dag voor ons, want straks ontvangen wij Jezus in de heilige Hostie. Het is voor de allereerste keer. Jezus ziet ons graag komen, want wij vormen samen één groot gezin. Maar voor het zover is, willen we bidden en zingen. Om ons klaar te maken voor dit grote moment. De kinderen hoorden dat onze God heeft zich laten kennen als Vader die alles in het leven heeft geroepen, als de Zoon, die laat zien hoe God heel nabij komt in Jezus Christus, als de Geest die ons van binnenuit vernieuwt en helpt.
Op zondag 19 juni waren er opnieuw communicanten, maar nu in de kerk in Loon op Zand. Het was Sacramentszondag. In de Goede Week vieren wij ieder jaar dat Jezus met zijn apostelen het Laatste Avondmaal vierde (Witte Donderdag) maar dan denken wij  vooral aan het lijden en sterven van Jezus. Daarom vieren we na Pinksteren nog eens het hoogfeest van het Heilig Sacrament om Jezus te bedanken dat Hij zichzelf geeft aan ieder van ons in de H. Communie. We hoorden in het Evangelie over de wonderbare broodvermenigvuldiging. De kinderen mochten (na het sacrament van het H. Doopsel) in deze vieringen het sacrament van de H. Eucharistie ontvangen. In de H. Hostie ontvangen zij Jezus in hun hart. Hij ziet de kinderen graag, wil hun Vriend zijn op hun levensweg, de weg naar het geluk en wij hopen dat de kinderen de weg naar de kerk blijven vinden met hulp van hun ouders en familie. Beide kerken waren  natuurlijk feestelijk versierd en de kinderen goed voorbereid. Wij danken daarom iedereen die zich heeft ingespannen om deze dag voor hen onvergetelijk te maken. 

Afscheid pastor Groos
Door de Coronaperiode zijn we als parochie nog niet in staat geweest om afscheid van pastor Groos te nemen. Hij is inmiddels met emeritaat. Wij willen hem als parochiegemeenschap bedanken voor zijn priesterlijke diensten op zondag 26 juni  om 11.00 uur tijdens de Eucharistieviering in kerk St. Jan te Kaatsheuvel. We hopen dat u in de gelegenheid bent om pastor Groos na de viering te ontmoeten, te bedanken voor zijn inzet en samen met hem een kop koffie of thee te drinken. 

Ouderen kunnen een revolutie van tederheid bewerkstelligen zegt paus Franciscus

Een lang leven “is een zegen”, een “levend teken van Gods goedheid” dat “veel vrucht kan dragen”. Dat schrijft paus Franciscus in zijn boodschap voor de tweede Werelddag voor grootouders en ouderen. De paus wil de waarde en betekenis van de ouderdom onder de aandacht te brengen, want door de vergrijzing lijken ouderen als een ‘last’ te worden ervaren.
Paus Franciscus zegt: ‘Beminde grootouders en ouderen, wij zijn in deze wereld geroepen om bewerkers van de revolutie van de tederheid te zijn. Laten wij dichters van het gebed worden want er is een gebed voor iedere leeftijd.
Laten wij in de parochies eenzame ouderen op zoeken, thuis of in de tehuizen waar zij wonen en er voor zorgen dat deze dag niemand zich eenzaam voelt.

Youth groep aan de slag
Als je aan een tiener vraagt welke kleuren zie je in een kerk kom je al gauw uit op: grijs, zwart, bruin, wit en o ja goud. Over het algemeen saaie kleuren.
Nou dit is dan jullie kans om de kerk kleur te geven. Nee, we gaan de kerk niet schilderen. Maak een collage van de 7 sacramenten zoals jullie die zien, ervaren, beleven …
Samen overleggen in groepjes en aan de slag gaan met zoeken, knippen en plakken. Op alle vragen die ze daarbij hebben krijgen ze een eerlijk antwoord.  Als afsluiting was er vorige week vrijdag geen vuurkorf met marshmallows maar een verkoelend ijsje dat ze zelf mochten opmaken.
Ben je benieuwd wat een tieners tussen de 10 en 16 jaar geloven kom dan eens langs in één van de kerken. Komend weekend hangen ze tijdens de communieviering in de kerk te Loon op Zand. Wees welkom en vier met ons mee. Groeten van de Youth Group parochie H. Willibrord

15 juni 2022

Afscheid pastor Groos

Het is al een tijd geleden dat pastor Groos met emeritaat ging. Door de Coronaperiode zijn we als parochie nog niet in staat geweest om afscheid van hem te nemen. Nu willen we dat alsnog doen en wel op zondag 26 juni om 11.00 uur tijdens de Eucharistieviering in kerk St. Jan te Kaatsheuvel. We hopen dat u in de gelegenheid bent om pastor Groos na de viering te bedanken voor zijn inzet en samen met hem een kop koffie of thee te drinken.

Jaar van de Familie wordt afgesloten met World Meeting of Families 2022

Het Jaar van de Familie, dat op 19 maart 2021 begon in de Rooms-Katholieke Kerk, wordt van 22 tot 26 juni afgesloten in Rome met de tiende World Meeting of Families 2022 (Wereld Familiedagen). Deze bijeenkomst krijgt een andere invulling dan eerdere edities, met naast de bijeenkomst in Rome een aanbod dat online in parochies en gezinnen kan worden gevolgd.

Door de Covid-19 pandemie waren in het afgelopen jaar minder activiteiten mogelijk in de context van het Jaar van de Familie dan bij aanvang was gehoopt. Dat heeft er mee toe geleid dat voor het programma van de Wereld Familiedagen in Rome alleen delegaties van bisschoppenconferenties en bewegingen aanwezig zullen zijn. Een groot deel van het programma vindt daarnaast dit keer online plaats om zo gezinnen, families maar ook groepen in parochies de gelegenheid te bieden om mee te doen vanuit de eigen woonplaats. Aanmelden om mee te doen kan op: www.rkkerk.nl           

TuinFesta: Jong Bisdom Den Bosch sluit het werkjaar af met een speciale editie.

Op zondag 3 juli 2022 sluit Jong Bisdom Den Bosch het studie- en werkjaar af met een speciale editie van het tuinfeest, genaamd: JBDB TuinFesta!

We sluiten het studie- en werkjaar af, maar tegelijkertijd is er een kick-off voor dé Wereldjongerendagen (WJD) in Lissabon, Portugal die in de zomer van 2023 plaatsvinden. Eén ding is zeker, Jong Bisdom Den Bosch gaat daar naar toe en jij mag er deel van uit maken! Onze reis naar de WJD in Lissabon staat in ieder geval open vanaf 16 jaar, maar alle tieners en jongeren (12-35 jaar) binnen (en buiten) het bisdom van ’s-Hertogenbosch zijn welkom op zondag 3 juli in Reusel.

JBDB Viert
In het voorjaar van 2022 is Jong Bisdom Den Bosch begonnen met ‘JBDB Viert’: meevieren tijdens de zondagsmis in de verschillende parochies van ons bisdom. Reden hiervoor is om onze zichtbaarheid lokaal te vergroten en jou deel uit te laten maken van een grotere geloofsgemeenschap. JBDB Tuinfesta begint daarom met JBDB Viert in de Sint Clemensparochie te Reusel. De eucharistieviering begint om 9.30 uur in de Sint Clemenskerk, Kerkstraat 1. Aansluitend is er koffie, thee en iets lekkers in de prachtige tuin.

WJD Kick-Off
“De Wereldjongerendagen is één groot feest van ontmoeting, herkenning, geloof en vooral jezelf mogen zijn. Een ervaring die je mee moet maken, omdat het laat zien dat de wereldkerk jong, enthousiast en vol vreugde is”!

In de eerste week van augustus 2023 vinden de internationale Wereldjongerendagen plaats in Lissabon en Jong Bisdom Den Bosch biedt een reis daar naar toe aan. Een unieke kans om te ervaren dat de wereldkerk jong, enthousiast en vol vreugde is. Ga mee en ervaar het zelf! Tijdens JBDB TuinFesta zoeken we natuurlijk alvast de Portugese sferen op. Festa betekent namelijk Feest in het Portugees. Je krijgt alle ins & outs te horen – die er tot dusver zijn – over deze reis én je kunt je alvast voorinschrijven, zodat je helemaal (als één van de eerste) op de hoogte blijft!

8 juni 2022

Eerste Heilige Communievieringen.

Na een voorbereidingsperiode is het eindelijk zover. Over een tijdje is het weer feest in de parochie en in de gezinnen waarvan kinderen hun Eerste heilige Communie zullen ontvangen.

Zondag 12 juni om 11.00u in kerk St. Jan te Kaatsheuvel

Zondag 19 juni om 09.30 uur in kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand

Pelgrimstocht: wandelen naar God.

Bij pelgrimstochten denk je al snel aan eeuwenoude routes die gelovige mensen volgden om een bijzonder doel te bereiken. Marie-Jolanda Bresser (57) nam het initiatief om een nieuwe uit te stippelen. Het doel van het Clarapad is hetzelfde als van al die andere routes: dat je uitkomt bij God.

Stel Marie-Jolanda Bresser een vraag over het Clarapad en het begint te bruisen. Ze is er helemaal vol van: van de tocht zelf, maar vooral van God en de heilige Clara, de vrouw die haar dichter bij Hem heeft gebracht en brengt.

Van jongs af aan heeft Marie-Jolanda iets gehad met de heilige Franciscus van Assisi (1182-1226). “En wie Franciscus zegt komt vanzelf Clara tegen”, vertelt ze. Chiara (1193/1194-1253), zoals haar Italiaanse naam luidt, was de dochter van een edelman en net als Franciscus afkomstig uit Assisi. Als het rijke feestbeest Franciscus het roer van zijn leven radicaal omgooit en in zelfgekozen totale armoede van God en voor God gaat leven, wil zij dat ook. Waar Franciscus en zijn volgelingen de wereld intrekken en in ruil voor wat eten het evangelie verkondigen, kiest Clara voor een leven van gebed. Franciscus bouwt voor haar iets dat als klooster dient en al snel dienen zich meer vrouwen aan, onder wie Clara’s zus Agnes. En net als de franciscanen zich over Europa verspreiden, doen de clarissen dat ook.

Wat Marie-Jolanda bijzonder vindt is dat Clara weliswaar de regel van Franciscus als basis nam, maar een specifiek op vrouwen gerichte levensvorm schreef. Die is door de toenmalige paus persoonlijk goedgekeurd en geldt tot vandaag. “Ik vind het fascinerend en inspirerend dat Clara toen iets heeft neergezet dat na al die eeuwen nog steeds jonge vrouwen aanspreekt en nog vitaal overeind staat”, aldus Marie-Jolanda. Zij doelt daarmee onder meer op de clarissen in Nederland, met name het Sint Josephklooster in Megen. Dat vierde in 2021 een dubbel jubileum. Op de eerste plaats dat hun gemeenschap 550 jaar geleden in Boxtel werd gesticht en dat het klooster in Megen 300 jaar bestaat. Daar waren de zusters terecht gekomen door de woelingen van de Tachtigjarige Oorlog.

Dat was mede de reden om de clarissen voor hun dubbeljubileum een cadeau te geven in de vorm van het Clarapad. Omdat ze zelf afkomstig is uit het bisdom Groningen-Leeuwarden loopt dat van de Sint Jozefkathedraal in Groningen naar het Sint Josephklooster in Megen. 

Op pelgrimsrouteclarapad.nl is uitgebreide informatie te vinden over zowel de wandel- als fietsvariant. Een speciale app helpt de pelgrim niet alleen om zijn weg te vinden, maar ook deze te verdiepen met allerlei weetjes over het geloof en de geschiedenis daarvan.

1 juni 2022

Dankwoord
Zilveren Priesterjubileum van Pastoor Peter Luijckx

Beste parochianen,

Op zondag 22 mei j.l. mocht ik in een bijzonder feestelijke eucharistieviering in onze parochiegemeenschap mijn 25 jarig priesterjubileum vieren en velen ontmoeten bij de receptie na afloop.
De prachtig versierde St. Jan in Kaatsheuvel bood voldoende ruimte om dit te doen. De aanwezigheid van vele parochianen, waaronder de gilden en koren uit onze parochie H. Willibrord, hun dirigenten en organisten, de lectoren, misdienaars en acolieten, kosters, allen die het jeugd- jongerenwerk ondersteunen, de kinderkerk mede vorm gaven, de mooie woorden vanuit het parochiebestuur en het pastorale team waren hartverwarmend.

Zowel tijdens als na de viering was er aandacht voor de kinderen in de vorm van activiteiten in de tuin en zelfs een springkussen. De jongeren hadden graffity schilderijen gemaakt en er was een boom met allemaal handjes erop met namen van kinderen.
Het prachtige weer maakte alles tot een uniek gebeuren.

Op de eerste plaats gaat mijn dank uit naar Onze Lieve Heer die de Bron is van mijn bestaan en geloof en de priesterroeping in mijn hart heeft gelegd en laten groeien tot wat het nu is.

Dank aan mijn moeder die in Arnhem in een zorgcentrum verblijft is en mij altijd in mijn priesterroeping en werk als priester steunt en meedraagt in haar gebed. Dinsdag, 24 mei, de dag van mijn priesterwijding heb ik met haar eucharistie gevierd en de opname van de eucharistieviering nog eens bekeken. Dank aan de familieleden die mij al die jaren ondersteunen.
Woensdag was er een ontmoeting met mijn coursgenoten. Wij vierden eucharistie in de kerk van het Heike in Tilburg, waarna er nog een samenzijn volgde in het proeflokaal van de Abdij van Koningshoeven in Tilburg.

Van harte dank ik eenieder, ook vanuit de verenigingen, voor alle goede wensen, felicitaties en attenties. Dank voor de bijdrage voor het jeugd- jongerenwerk in onze parochie, hetgeen van groot belang is. De jeugd heeft de toekomst.

Het parochiewerk gaat weer verder, ook na zo’n prachtig jubileum.
De psalmtekst die ik had gekozen bij mijn priesterwijding in 1997 komt uit psalm 40; “God, Uw wil te doen is mijn vreugde”. Vandaaruit bouw ik graag verder samen met u en slaan wij de handen ineen.

Wat hebben wij nodig als parochiegemeenschap?

Met en voor elkaar bidden, vieren en gemeenschap blijven vormen, elkaar enthousiasmeren vanuit ons geloof in Christus.

Mensen die zich willen engageren in werkgroepen, met name ook voor het jongerenwerk. Mensen die het parochiebestuur willen versterken,

Blijven investeren in mensen, in liturgie, vorming, katechese,
Mensen die ook weten dat een parochiegemeenschap niet kan bestaan zonder geldelijke middelen.

Wij hebben jouw inzet en talenten nodig om een plaats van licht en vrede te zijn.
Van harte hoop en bid ik dat wij er samen met het pastorale team, het parochiebestuur en heel de geloofsgemeenschap in slagen te blijven bouwen aan het plan van God met onze wereld en een plaats om te blijven samenkomen en vieren.

Wees bij dit alles niet bang. Dit woord staat 365 keer in de H. Schrift. Christus weet wat er in mensen omgaat en wat er nodig is voor ons geluk.
Met en tussen u in wil ik mijn priesterschap vorm blijven geven tot geluk van mijzelf en velen. Ieder van u is in mijn dagelijks gebed.
Nogmaals dank en graag tot ziens. In Christo.

Pastoor Peter Luijckx

Boodschap paus Franciscus op viering Wereldcommunicatiedag 29 Mei j.l.: luisteren met het oor van je hart.

Paus Franciscus zet het werkwoord ‘luisteren’ centraal, want in het luisteren met het oor van het hart begint de communicatie tussen God en mens.

‘God openbaart zich door zich belangeloos mee te delen en de mens wordt  gevraagd zich af te stemmen, te luisteren en vanuit het verbond van liefde, worden wat hij is: beeld en gelijkenis van God in zijn vermogen te luisteren, te ontvangen, ruimte te geven aan de ander. Luisteren is uiteindelijk een dimensie van de liefde’, schrijft de paus.

Nieuwe ontwikkeling op gebied van luisteren Wij verliezen zowel in de dagelijkse contacten, relaties en debatten over de belangrijkste onderwerpen van het maatschappelijk leven het vermogen om te luisteren. Tegelijkertijd ziet de paus een goede ontwikkeling binnen het gebied van communicatie en informatie door het gevarieerde aanbod van podcasts en chats. Het bevestigt dat luisteren essentieel blijft voor de menselijke communicatie. ‘Ook in de Kerk is er zeer veel behoefte aan’.

Een symfonische Kerk ontdekken

Gemeenschap is immers niet het resultaat van strategieën en programma’s, maar wordt opgebouwd waar broeders en zusters naar elkaar luisteren.

Bij een koor vraagt de eenheid niet om uniformiteit, monotonie, maar om pluraliteit en variëteit van stemmen, de polyfonie. Laten wij opnieuw een symfonische Kerk ontdekken waarin ieder met zijn eigen stem kan zingen, andere stemmen als een geschenk kan verwelkomen om zo de harmonie van het geheel, gecomponeerd door de Heilige Geest, te laten zien’.

18 mei 2022

Zilveren priesterjubileum pastoor Luijckx
Op 24 mei is pastoor P. Luijckx 25 jaar priester. Wij willen daarbij stil staan in een feestelijke Eucharistieviering op zondag 22 mei om 11.00 uur in de

St. Jan te Kaatsheuvel. Daar zijn voldoende plaatsen en is er ruimte voor de receptie. Tijdens deze viering zal er voor de kinderen een kinderkerk zijn. 
Na afloop van de viering is de mogelijkheid de pastoor te feliciteren en deel te nemen aan de receptie. Het handen schudden zal nog niet voor iedereen weer vanzelfsprekend zijn, daarom zullen felicitaties volgens wens van de pastoor plaatsvinden via de bekende “boks”.

Ook is er aan de kinderen gedacht. Met een feestelijk samenzijn in de pastorietuin d.m.v. sport, spel, knutselen en er is een springkussen.

Natuurlijk zorgen we voor iets lekkers.
Pastoor Luijckx heeft te kennen gegeven eventuele giften te willen besteden aan het jeugd- en jongerenpastoraat van onze parochie.

Dit kan via bankrekening nummer:

NL29RABO0124833101 t. n. v. Parochie H. Willibrord Loon op Zand o. v. v zilveren jubileum pastoor Luijckx

U wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn in deze viering. 
Houdt u er rekening mee dat op deze dag ook Pleinfestival Kaatsheuvel in de Hoofdstraat is waardoor deze straat de gehele dag is afgesloten.
Parkeren kunt u achter de Hoofdpoort of kom op de fiets.
Voor hen die niet van huis kunnen is de viering via de parochiewebsite te volgen.

Parochiebestuur Parochie en pastorale team parochie H. Willibrord

(Loon op Zand, Kaatsheuvel, De Moer) 

 Hemelvaartdag
Op donderdag  26 mei de veertigste dag na Pasen vieren de christenen de hemelvaart (‘Ascensionis Domini’) van Jezus Christus. Het is de veertigste dag na zijn opstanding uit het graf. Zoals er veertig dagen zitten tussen 

Aswoensdag en Pasen, zo zitten er ook veertig dagen tussen Jezus’ herrijzenis met Pasen en Hemelvaartsdag, toen hij zich volgens de bijbel voor het laatst aan zijn volgelingen toonde. Als parochie vieren we dit met twee Eucharistievieringen
09.30 uur in de kerk te Loon op Zand
11.00 uur in kerk St. Jan te Kaatsheuvel

Zeilkamp voor 12 tot 18-jarigen

Zeilkamp Noventus is een initiatief van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch. Het zeilkamp wordt georganiseerd op en in de buurt van het Holtus eiland. Dit eiland ligt midden in de Loosdrechtse plassen te Utrecht, omringd door alleen maar water en natuur. Ideale omstandigheden voor een zeilkamp dus!

Tijdens het kamp zijn er 3 verschillende niveaus waarin gezeild wordt: De fokkematen, de stuurmannen en de schippers. Als je voor het eerst meegaat leer je wat je moet kennen om een echte fokkemaat te worden. Zodra je dat diploma gekregen hebt, kan je door naar de stuurmannen en daarna door naar de schippers. Daar zullen je zeilvaardigheden de ultieme test tegemoet gaan. De niveaus zijn ongeveer gelijk aan de gecertificeerde CWO diploma’s CWO 1, CWO 2 en CWO 3. Overigens is de inhoud van het kamp voor jongens en meiden hetzelfde.
Ook staat in het kamp het geloof centraal. Onder de begeleiding van de kamppriester gaan we samen in gesprek over het katholieke geloof en vieren we ’s ochtends een korte H. Mis. Het maakt niet uit of je vaak of zelden in de kerk komt, iedereen is welkom.
Mocht je met ons mee op kamp willen gaan, ga dan naar de website van het zeilkamp, of stuur een mailtje. We eten allen samen in een grote eettent en verblijven op een woonboot op het eiland zelf. De doelgroep van het kamp is tieners die na de zomer op de middelbare school zitten (12-18jr). Op deze website staat extra informatie over het kamp en kan je jouw vragen stellen.
Praktische informatie
Datum: 27 augustus 2022 tot en met 3 september 2022
Locatie: Holtuseiland in de Loosdrechtse plassen
Kosten:
 € 250,00
Meer informatie:
 Neem contact op met Jong Bisdom Den Bosch.

Ter bemoediging
Jezus had zijn leerlingen bij het Laatste Avondmaal een nieuw gebod gegeven. “Heb elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad”. Dit nieuwe gebod wordt ons vandaag toevertrouwd persoonlijk, maar ook als parochiegemeenschap.
Laten we ons er voor openstellen, er samen op ingaan. Van elkaar houden zoals Jezus van ons houdt. Jezus heeft hoge verwachtingen en met de hulp van Gods Geest kunnen wij het waarmaken. Wij zullen groeien in liefde, geloof het.

11 mei 2022

In aanvulling op zijn videoboodschap schrijft bisschop Gerard de Korte:

Titus Brandsma, icoon van hoop

Na zijn zaligverklaring in 1985 volgt op zondag 15 mei de heiligverklaring van pater Titus Brandsma. Voor mij is pater Titus een icoon van hoop.

Als boerenzoon groeide hij op in Friesland.
Titus was een religieus kind en werd uiteindelijk lid van Orde van de karmelieten. De karmeliet Brandsma verdedigde moedig de vrijheid van katholieke media in bezet Nederland. Het nationaalsocialisme was voor hem een vorm van nieuw heidendom. Tegenover het recht van de sterkste en de rassenwaan van de nazi’s verdedigde Brandsma het recht van de zwakke en de waardigheid van iedere mens. Pater Titus deed dat als een diepgelovig christen. De nazi’s zagen het gevaar van pater Titus en hebben zijn stem tot zwijgen gebracht. Hij werd in 1942 in Dachau  vermoord.

Ook nu zijn er tal van landen waar de persvrijheid wordt ingeperkt en de mensenrechten met voeten worden getreden. Pater Titus kan worden gezien als patroon voor iedereen die opkomt voor de waardigheid van de mens als beeld van God. Een groot deel van zijn leven woonde hij binnen het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Hij studeerde en doceerde in Megen, Boxmeer, Oss en lange tijd in Nijmegen. In deze laatste plaats was hij jarenlang hoogleraar aan de Katholieke Universiteit. Hij werd een groot kenner van de christelijke mystiek. Pater Titus leefde zelf vanuit een diepe vriendschap met Christus.

Indrukwekkend komt dat in beeld in zijn beroemde Jezusgedicht dat hij in februari 1942 schreef in de gevangenis van Scheveningen. Ik citeer het laatste couplet:

Want Gij, o Jezus, zijt bij mij

Ik was u nimmer zo nabij.

Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet,

Uw bijzijn maakt mij alles goed

De nazi’s konden pater Titus martelen en vernederen. Maar hij wist zich geborgen bij Christus. Wij mogen de heilige pater Titus zien als een belangrijke erflater. De katholieke noties van menselijke waardigheid, solidariteit met alles wat kwetsbaar is en de inzet voor het algemeen welzijn hebben zijn leven bepaald. Pater Titus heeft Christus voorbeeldig nagevolgd tot zijn marteldood in het concentratiekamp. In geloof is hij ook een voorspreker. Wij mogen onze intenties bij hem neerleggen in het gelovig vertrouwen dat hij dicht bij God is.

Heilige pater Titus bidt voor ons.

Mgr. dr. Gerard de Korte
Bisschop van ’s-Hertogenbosch

 25 jarig priesterjubileum pastoor Luijckx

Na alle beperkingen rond Corona is er meer vrijheid en ook meer duidelijkheid gekomen rond het vieren van het 25 jarig priesterjubileum van pastoor Luijckx dit jaar. (wijdingsdag 24 mei 1997)

Ondanks het feit dat wij na twee moeilijke jaren a .g .v. Corona, door de oorlog in Oekraïne op een andere manier in moeilijke tijden leven, zal dit jubileum in alle bescheidenheid worden gevierd tijdens de Eucharistieviering op zondag 22 mei om 11.00 uur in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel

Hier is namelijk de ruime mogelijkheid om na afloop van de viering de pastoor te feliciteren en deel te nemen aan de receptie. Het handen schudden zal nog niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn, daarom zullen felicitaties volgens wens van de pastoor plaatsvinden via de bekende “boks”

Omdat er dit weekend maar een Eucharistieviering zal zijn in onze parochie heeft jong en oud  de kans deze plechtigheid bij te wonen. Voor hen die niet van huis kunnen is de viering via de parochiewebsite te volgen.

U bent van harte uitgenodigd

Pastoor Luijckx heeft te kennen gegeven eventuele giften te willen besteden aan het jeugd- en jongerenpastoraat van onze parochie H. Willibrord. Dit kan via bankrekening nummer:

NL29RABO0124833101 t. n. v. Parochie H. Willibrord Loon op Zand o. v. v zilveren jubileum pastoor Luijckx

Omdat er in het centrum van Kaatsheuvel een braderie is op deze dag, zijn

de Hoofdstraat en de Peperstraat afgesloten voor alle verkeer. Parkeren kan op de parkeerplaatsen in de buurt van de kerk.

Parochiebestuur Parochie H. Willibrord (Loon op Zand, Kaatsheuvel, De Moer) 

4 mei 2022

Thema Open Kloosterdag 15 mei 2022: ‘Dit zijn wij!’

Op zondag 15 mei wordt de Open Kloosterdag gehouden. Zo’n 25 kloosters zetten hun deuren open om bezoekers te verwelkomen. ‘Dit zijn wij!’ is het thema van deze Open Kloosterdag.

De zusters, paters en broeders laten deze dag laten zien wie zij zijn, waarom zij kiezen voor een leven als religieus, zich inzetten voor anderen en hun leven wijden aan mensen en aan God. Het programma varieert van o.a. exposities, rondleidingen, gesprekken met religieuzen tot de mogelijkheid om mee te vieren en te bidden. De ontmoeting staat deze dag centraal.

Heiligverklaring Titus Brandsma

Op 15 mei wordt in Rome, onder anderen pater Titus Brandsma door Paus Franciscus heiligverklaard. De Nederlandse pater karmeliet Titus Brandsma is voor velen een inspiratiebron. Een aantal kloosters staat tijdens de Open Kloosterdag stil bij de heiligverklaring en bij wat Titus Brandsma in deze tijd te zeggen heeft.

Het magazine ‘Titus Brandsma. Heilige van de Lage Landen’ (oplage 20.000) is landelijk verspreid en verhaalt over Titus’ leven.

Herdruk bestellen: De Titus-special kan voor 9 mei worden besteld bij het bisdom Den Bosch: communicatie@bisdomdenbosch.nl. De prijs is 1 euro plus verzendkosten.

 Dit jaar centraal in bedevaartsoord Brielle: 450 jaar Martelaren van Gorcum 1572 – 2022
Dit jaar is het precies 450 jaar geleden dat in Brielle negentien geestelijken hun leven gaven. Wij kennen hen als de Martelaren van Gorcum. Het Bedevaartsoord Brielle wil daar dit jaar op een bijzonder wijze bij stilstaan.”

“Te midden van de oorlog en het geweld in hun tijd hebben zij vastgehouden aan het geloof. We bidden in het Bedevaartsoord in Brielle op hun voorspraak voor de intenties die wij met ons meedragen in onze tijd, waarin oorlog en geweld ook een dagelijkse realiteit zijn. Doet u mee met het jubileumjaar van het Bedevaartsoord Brielle?” Meer info vindt u via info@martelarenvangorcum.nl

25 jarig priesterjubileum pastoor Luijckx
Na alle beperkingen rond Corona is er meer vrijheid en ook meer duidelijkheid gekomen rond het vieren van het 25 jarig Priesterjubileum van pastoor Luijckx dit jaar. (Wijdingsdag 24 mei 1997).
Ondanks het feit dat wij na twee moeilijke jaren a.g.v. corona, door de oorlog in Oekraïne op een andere manier in moeilijke tijden leven, zal dit jubileum in alle bescheidenheid worden gevierd tijdens de Eucharistieviering op zondag 22 mei om 11.00 uur in de St. Jan in Kaatsheuvel.
Hier is nl. de ruime mogelijkheid om na afloop van de viering de pastoor te feliciteren en deel te nemen aan de receptie. Het handen schudden zal nog niet voor iedereen weer vanzelfsprekend zijn, daarom zullen felicitaties volgens wens van de pastoor plaatsvinden via de bekende “boks”.
Omdat er dit weekend één Eucharistieviering zal zijn in onze parochie heeft jong en ouder de kans deze plechtigheid bij te wonen. Voor hen die niet van huis kunnen is de viering via de parochiewebsite te volgen.
Pastoor Luijckx heeft te kennen gegeven eventuele giften te willen besteden aan het jeugd- en jongerenpastoraat van onze parochie H. Willibrord. Dit kan via bankrekening nummer

NL29 RABO 0124 8331 01 t.n.v. Parochie H. Willibrord Loon op Zand o.v.v.

zilveren jubileum pastoor Luijckx. U bent van harte uitgenodigd.
Parochiebestuur Parochie H. Willibrord  (Loon op Zand, Kaatsheuvel, De Moer)

27 april 2022

Power of Fire
Zaterdag 23 april werd in Den Bosch een bijzondere dag georganiseerd voor de jongeren in ons Bisdom. Zowel kinderen die al gevormd zijn als kinderen die nog het vormsel gaan ontvangen waren bijeen voor ontmoeting, geloofsverdieping en ontspanning. De vormelingen hebben een geweldige en zonnige dag gehad. Een mooie gebedsviering in de St. Jan, workshops met leuke thema’s, muziek, ontmoeten, springkussens en frietjes waren de ingrediënten voor deze dag. Theoloog Frank Bosman maakte een grote indruk op de vormelingen. Wat heeft reclame, zoals; Ode aan Brood en Praxis, met religie te maken? Ook kwamen er videogames aan bod. Als je ze goed bekijkt, vind je hierin veel elementen van verhalen met een boodschap uit de Bijbel. Het was voor iedereen een leerzame en geslaagde Power of Fire dag. Dank aan ieders inzet.

50 jaar St Caeciliakoor, De Moer
Zaterdag 18 September 2021 hebben wij onze feestmiddag ter gelegenheid van ons 50 jarig jubileum mogen vieren. Het St. Caeciliakoor is nl. opgericht op 29 September 1971 tijdens een fietstocht van de K.V.O. bij Bos en Duin door Pastoor van de Zant. De jubileummis zou zijn geweest op Zondag 21 November 2021 om 9.30. Door alle Coronamaatregelen kon dit helaas niet doorgaan.
Zondag 1 mei a.s. om 9.30 uur wordt alsnog de jubileummis gevierd in de kerk van de H. Joachim in De Moer, waarbij wij iedereen uitnodigen. Na de H. Mis is er gelegenheid de koorleden te feliciteren en samen een kopje koffie te drinken achter in de kerk. Wees van harte welkom.
Bestuur en leden St Caeciliakoor, De Moer

Ter bemoediging
Getuigen van het geloof was ook voor de leerlingen van Jezus een leerproces. Vooral na de kruisdood van Jezus was er teleurstelling en trokken zij zich terug. De deuren van de verblijfplaats van de leerlingen waren gesloten. De luiken waren dicht. In het Middelnederlands betekent dit “sluiten”.
Toch komt Jezus ongehinderd door de gesloten deuren binnen. De steen en de wacht voor het graf hielden Hem niet tegen, zo ook de gesloten deuren. De leerlingen ontmoeten Jezus en zien en ervaren dat Hij werkelijk verrezen is. Zelfs Thomas ziet en gelooft. Voor ons geeft Jezus de boodschap mee; “Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Laten wij in onze parochiegemeenschap bidden dat de Heer alle vrees van ons wegneemt ie ons gesloten houdt voor de ander en laten wij getuigen zijn van de verrijzenis en daarmee van onze hoop op eeuwig leven.

25 jarig priesterjubileum pastoor Luijckx
Beste parochianen,
Na alle beperkingen rond Corona is er meer vrijheid en ook meer duidelijkheid gekomen rond het vieren van het 25 jarig Priesterjubileum van pastoor Luijckx dit jaar. (Wijdingsdag 24 mei 1997).
Ondanks het feit dat wij na twee moeilijke jaren a.g.v. corona, door de oorlog in Oekraïne op een andere manier in moeilijke tijden leven, zal dit jubileum in alle bescheidenheid worden gevierd tijdens de Eucharistieviering op zondag 22 mei om 11.00 uur in de St. Jan in Kaatsheuvel.
Hier is nl. de ruime mogelijkheid om na afloop van de viering de pastoor te feliciteren en deel te nemen aan de receptie. Het handen schudden zal nog niet voor iedereen weer vanzelfsprekend zijn, daarom zullen felicitaties volgens wens van de pastoor plaatsvinden via de bekende “boks”.
Omdat er dit weekend één Eucharistieviering zal zijn in onze parochie heeft jong en ouder de kans deze plechtigheid bij te wonen. Voor hen die niet van huis kunnen is de viering via de parochiewebsite te volgen.
Pastoor Luijckx heeft te kennen gegeven eventuele giften te willen besteden aan het jeugd- en jongerenpastoraat van onze parochie H. Willibrord. Dit kan via bankrekening nummer;

NL29 RABO 0124 8331 01  t.n.v. Parochie H. Willibrord Loon op Zand o.v.v. zilveren jubileum pastoor Luijckx.

U bent van harte uitgenodigd.
Parochiebestuur Parochie H. Willibrord  (Loon op Zand, Kaatsheuvel, De Moer)

20 april 2022

VLUCHTELINGEN MOGEN EEN BEROEP OP ONS DOEN
Dagelijks komen er nieuwe vluchtelingen, slachtoffers van geweld en armoede naar ons land. Met name vrouwen en kinderen uit Oekraïne. Er is een grote bereidheid om hen te helpen. Veel vrijwilligers nemen initiatieven om hen in de plaatselijke gemeenschap te verwelkomen. Vaak werken parochies hierin samen met andere kerkgenootschappen, regionale maatschappelijke organisaties en plaatselijke overheden en kijken ze naar waar behoefte aan is en wat er gedaan moet worden. Wij krijgen van Christus de opdracht om vluchtelingen, medemensen in nood, bij te staan. Dat is niet vanzelfsprekend, want “de geglobaliseerde wereld maakt ons tot buren maar niet tot broeders en zusters” (Paus Benedictus XVI, ‘Caritas in Veritate’, 19 2009). Christus laat ons zien wat broederlijke en zusterlijke liefde is en roept ons op vluchtelingen in die geest te ontvangen. Laten we die uitdaging met vertrouwen en in geloof en gebed aangaan. Wij hebben grote waardering voor de inzet van velen binnen en buiten onze geloofsgemeenschap, beroepskrachten en vrijwilligers, die zich inspannen voor een menswaardige opvang van mensen in nood uit Oekraïne. Ook andere vluchtelingen in en rond Europa mogen wij niet vergeten. Naast het hier opvangen van mensen in nood moeten wij blijven werken aan een menswaardige en veilige wereld waarin mensen niet hoeven te vluchten. Hetgeen vluchtelingen overkomt is een groot onrecht. Er rust een zware verantwoordelijkheid op de internationale gemeenschap om de vrede en de mondiale gerechtigheid te herstellen en te handhaven. Door Christus kunnen we met vertrouwen vluchtelingen de helpende hand toesteken. Ons geloof inspireert ons daartoe. Dat realiseren we ons eens te meer nu spanningen in de wereld gepaard gaan met nieuw geweld. Christus geeft ons een groot hart. In de Bijbel lezen wij “Nadat zij [Lydia] en haar huisgenoten gedoopt waren, nodigde ze ons uit en zei: Als ge van oordeel zijt dat ik werkelijk in de Heer geloof, komt dan in mijn huis en neemt daar uw intrek. En zij drong er bij ons sterk op aan” (Handelingen 16, 15). Het Evangelie roept ons op tot gerechtigheid en liefde in onze omgang met vluchtelingen en migranten. Jezus vraagt ons barmhartig te zijn. Hij zegt: “Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen” (Mt. 25, 35). Christus inspireert ons door zijn oproep: “Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven.” Velen onder u zijn gastvrij op allerlei manieren. Het is belangrijk daarbij de adviezen van professionele organisaties te volgen en daarover steeds duidelijke afspraken te maken met de desbetreffende contactpersoon van de lokale burgerlijke gemeente. Paus Franciscus roept ons ook op vluchtelingen persoonlijk te ontmoeten. Velen komen uit een oorlogsgebied, zijn gescheiden van hun familie en dragen ervaringen van geweld en verschrikkingen met zich mee. Laat weten dat wij om hen geven door een luisterend oor en onze aandacht en onze daadwerkelijke bereidheid om hen bij te staan. Ook vanuit onze gemeente kan er een beroep worden gedaan op pastorale aandacht. Het centraal stellen van de menswaardigheid van migranten, komt die van Nederlandse burgers ten goede” (bisschoppelijke brief ‘Ik was een vreemdeling’ 1998/2005). Solidariteit is niet een beroep op het gevoel of sentiment van mededogen of medelijden, maar een erkenning van de essentiële waardigheid van iedere mens. “Omdat ieder mens onze naaste is, mag niemand worden buitengesloten”. (Brief ‘Herbergzaam Nederland’ 2015). Wij zijn ons ervan bewust dat het niet volstaat ons hart te openen voor het leed van vluchtelingen. Er zal nog veel gedaan moeten worden vooraleer ze opnieuw in vrede en veiligheid zullen kunnen leven. Het vereist inzet, hulp, begrip, aandacht en beheer van nieuwe en complexe situaties, die vaak nog bovenop de bestaande problemen komen. Velen bieden hun hulp aan zoals de weduwe van Sarepta die de profeet Elia opving, terwijl ze slechts nog een beetje meel had (I Kon. 17, 8-15). Beseffen we in wat voor een situatie vluchtelingen verkeren? Hun hele bestaan is ontworteld. Hun huizen zijn in puin geschoten. Ze hebben alles moeten achterlaten. Laten we, naast de concrete en noodzakelijke hulp en aandacht die wij kunnen geven aan de vluchtelingen, veelvuldig in gebed verenigd zijn voor de vrede in Oekraïne en in heel de wereld. We bidden met u om een einde van de oorlog, dat vluchtelingen uiteindelijk weer veilig naar huis terug kunnen keren. Denken wij hier ook aan alle soldaten die de strijd ingestuurd zijn. Moge God spoedig de ware en blijvende vrede schenken, op voorspraak van Maria, Koningin van de vrede. De R.-K. bisschoppen van Nederland Utrecht, 18 maart 2022

13 april 2022

Bijna Pasen maar eerst nog de Goede Week 

De week voor Pasen noemen de Katholieken de Goede Week en protestanten de Stille Week. Het is de laatste week van de Vastentijd: een week van inkeer op weg naar het feest van Pasen

Witte Donderdag

Op Witte Donderdag zat Jezus met zijn leerlingen aan tafel: het Laatste Avondmaal. Judas verraadt Jezus die gevangen wordt genomen. Het is gebruikelijk in katholieke kerken om op Witte Donderdag kruisbeelden met een wit kleed af te dekken. Wit staat hier voor vreugdevol en heilig. Witte Donderdag markeert het begin van het lijden van Jezus.

Goede Vrijdag

Jezus werd om 09.00 uur gekruisigd. Om 12.00 uur werd het donker en om 15.00 uur overleed Jezus Christus. Voor zonsondergang werd hij begraven. 

Stille Zaterdag

En de zaterdag tussen Goede Vrijdag en Pasen heet Stille Zaterdag: de dag dat Jezus in het graf lag. De kerken zijn nu op deze dag sober ingericht.
De eucharistie wordt niet gevierd

Eerste Paasdag

De opstanding van Jezus Christus. Valt altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Deze datum werd in het jaar 325 vastgesteld tijdens het zogeheten Eerste Concilie van Nicea: een vergadering van bisschoppen.

Tweede Paasdag

Tweede Paasdag heeft geen enkele kerkelijke achtergrond. Een mogelijke verklaring is dat mensen Pasen vroeger zo belangrijk vonden dat zij één dag niet genoeg vonden om het te vieren. De tijden en kerken van onze parochie met betrekking tot de speciale Goede Weekvieringen vindt u in het parochievieringen overzicht

We hebben je hard(t) nodig

Doe mee en laat u horen over de toekomst van de Kerk. Of u oud of jong bent, kerk betrokken of niet. Wij hebben u hard(t) nodig. Paus Franciscus heeft de grootste volksraadpleging allertijden uitgeschreven om met elkaar te spreken over de toekomst van de Kerk. En graag willen we naar u luisteren.

Maar hoe ga je met elkaar hierover in gesprek? Dat is niet gemakkelijk. Jong Bisdom Den Bosch (JBDB) heeft een indrukwekkend filmpje gemaakt wat kan dienen als een gespreksstarter. “We hebben je hard(t) nodig.” Het is de oproep van ouders, opa’s en oma’s in onderstaand filmpje. Het is dezelfde oproep van de kinderen en de jongeren. De oudere generatie (de doorgevers) en de nieuwe generatie (de jeugd) hebben elkaar nodig. Samen kunnen we bouwen aan levendige en enthousiaste kerkgemeenschap.

Volledige informatie vindt u op de site van Bisdom Den Bosch

Zeilkamp voor 12 tot 18-jarigen

Zeilkamp Noventus is een initiatief van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch. Het zeilkamp wordt georganiseerd op en in de buurt van het Holtus eiland. Dit eiland ligt midden in de Loosdrechtse plassen te Utrecht, omringd door alleen maar water en natuur. Ideale omstandigheden voor een zeilkamp dus!

Tijdens het kamp zijn er 3 verschillende niveaus waarin gezeild wordt: De fokkematen, de stuurmannen en de schippers. Als je voor het eerst meegaat leer je wat je moet kennen om een echte fokkemaat te worden. Zodra je dat diploma gekregen hebt, kan je door naar de stuurmannen en daarna door naar de schippers. Daar zullen je zeilvaardigheden de ultieme test tegemoet gaan. De niveaus zijn ongeveer gelijk aan de gecertificeerde CWO diploma’s CWO 1, CWO 2 en CWO 3. Overigens is de inhoud van het kamp voor jongens en meiden hetzelfde.

Ook staat in het kamp het geloof centraal. Onder de begeleiding van de kamppriester gaan we samen in gesprek over het katholieke geloof en vieren we ’s ochtends een korte H. Mis. Het maakt niet uit of je vaak of zelden in de kerk komt, iedereen is welkom.

Mocht je met ons mee op kamp willen gaan, ga dan naar de website van het zeilkamp, of stuur een mailtje. We eten allen samen in een grote eettent en verblijven op een woonboot op het eiland zelf. De doelgroep van het kamp is tieners die na de zomer op de middelbare school zitten (12-18jr). Op deze website staat extra informatie over het kamp en kan je jouw vragen stellen.

Namens het hele team van zeilkamp Noventus, hopelijk tot snel!
Zin in? Aanmelden kan hier.

Praktische informatie
Datum: 27 augustus 2022 tot en met 3 september 2022
Locatie: Holtuseiland in de Loosdrechtse plassen
Kosten:
 € 250,00
Meer informatie:
 Neem contact op met Jong Bisdom Den Bosch.

6 april 2022

Palmzondag zondag 10 april 2022

Palmpasen, het begin van de Goede Week voor Pasen. Op deze zondag wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. De vele pelgrims, die vanwege Pesach, het joodse feest van de ongezuurde broden (ook wel Joods Pasen genoemd) in de stad waren, verwelkomden Jezus met palmtakken. Jezus wist dat lijden en dood hem wachtten. De Goede Week begint op Palm- of Passiezondag, de zesde zondag van de veertigdagentijd en eindigt met Paaszaterdag. In de Goede Week wordt het lijden en sterven van Christus overwogen. De laatste dagen van de Goede Week – Witte DonderdagGoede Vrijdag en Paaszaterdag – vormen het hoogtepunt van de voorbereiding op Pasen. Zondag 10 april zijn er in onze parochie 2 gezinsvieringen waarbij de palmpaasstokken van de kinderen worden gezegend. 09.30 uur Kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand. 11.00 uur kerk St. Jan te Kaatsheuvel. Wees van harte welkom.

Nieuwe videoserie katholiekleven.nl: Geloven-hoe-zit-dat? Mag je een brood stelen?

De sociale leer van de katholieke Kerk heeft vier principes of uitgangspunten nl.: het algemeen welzijn, de waardigheid van de menselijk persoon, subsidiariteit en solidariteit. Wie Gods geboden wil volgen – en in het bijzonder het gebod van de liefde tot God en de naaste – kan niet om deze uitgangspunten heen. Een nieuwe serie van vier video’s op katholiekleven.nl geeft hierover uitleg. Als Christenen zijn wij in onze parochiegemeenschap geroepen om anderen te helpen en bij te dragen aan het algemeen welzijn. De eerste nieuwe video katholiek sociaal handelen gaat over het algemeen welzijn. Wat is algemeen welzijn? Waar moet je dan aan denken? En wat zegt het over privé-eigendom? Mag iemand jouw telefoon gebruiken? En mag je een brood stelen? Kijk de eerste video en lees meer op katholiekleven.nl.

Interieurverzorgster gevraagd
Wij zoeken voor het parochieel centrum aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel een vrijwilliger die 1x per week, schoonmaakwerkzaamheden op de begane grond kan verrichten. Het gaat om de hal, keuken en werkruimten. Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat in Loon op Zand.

All round administratief medewerker ter ondersteuning secretariaat Loon op Zand
Ter ondersteuning van de huidige secretariaatswerkzaamheden en in geval van vakantie of afwezigheid, zoeken wij voor het secretariaat in Loon op Zand een vrijwilliger die all round administratieve werkzaamheden kan verrichten en hiervoor kan worden ingewerkt door onze huidige parochiemedewerkster. Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat in Loon op Zand

Vacatures parochiebestuur
Er zijn nog vacatures in ons parochiebestuur o.a. voor de functie van secretaris, personeelszaken en binnenkort komt de functie voor de begraafplaatsen vrij. Wie wil daarvoor aanspreekpunt zijn? Help ons met uw talenten. Wij zien graag bestuursleden vanuit de kernen, Loon op Zand, Kaatsheuvel en De Moer vertegenwoordigd in het parochiebestuur. Voor informatie kunt u contact opnemen met de pastoor.

Gebed voor Oekraïne
God van de vrede, nog steeds opgeschrikt door het geweld, de agressie, de oorlog die woedt in Oekraïne, wenden wij ons tot U. Gij wilt geen oorlog, Gij wilt dat mensen elkaar opbouwen en samen zich inspannen voor harmonie in uw mooie wereld. Kom ons te hulp en allen die met oorlog worden geconfronteerd en op de vlucht zijn. Wees nabij aan hen die nu te lijden hebben en zelfs hun leven geven. Wees ook nabij aan de agressors opdat zij beseffen waar zij mee bezig zijn. Dat ieder zich bekere tot de ander als enige weg tot vrede. Dat uw mildheid en liefde de harten bereid maakt om uw vrede te ontvangen en uit te dragen. Zo bidden wij U door Jezus Christus, onze Vredevorst. Amen.

30 maart 2022

Terugblik gezinsvieringen

Zondag 27 maart hebben de eerste communicanten en de vormelingen zich voorgesteld aan de parochianen. Door alle coronabeperkingen kon dit helaas niet eerder gebeuren. Het was een feestelijke eucharistieviering waarin de  kinderen ook een taak hadden.

Iedereen was naar de kerk gekomen om naar de woorden van Jezus te luisteren. De kinderen zijn al weer maanden geleden begonnen

met de voorbereiding van de eerste communie en het heilig vormsel.

Zij volgen de weg van Jezus en hoorden in het evangelie over de parabel van de verloren zoon die weer thuiskomt en door zijn vader met open armen wordt ontvangen. Jezus wil ons met dit verhaal laten weten dat wat wij ook verkeerd kunnen doen in ons leven, wij kunnen altijd een opnieuw beginnen. God is een barmhartige Vader en laat ons niet los want Hij houdt van Zijn kinderen, wat we ook verkeerd doen. De vormelingen in onze parochie ontvangen het H. Vormsel op vrijdag 29 april in Kaatsheuvel, de communieviering voor de kinderen uit Loon op Zand is op zondag 19 juni en voor de kinderen vanuit Kaatsheuvel en Sprang- Capelle op zondag 12 juni.

Nederlandse bisschoppen: ‘vluchtelingen mogen een beroep op ons doen’
Dagelijks komen er nieuwe vluchtelingen uit Oekraïne Nederland binnen en er is veel hulp. Veel vrijwilligers nemen initiatieven om hen in de plaatselijke gemeenschap te verwelkomen. Ook vanuit parochies zijn er activiteiten om onderdak te bieden aan vluchtelingen. De Nederlandse R.-K. bisschoppen zijn dankbaar voor deze inzet en schrijven in een pastorale brief aan de parochies: ‘vluchtelingen mogen een beroep op ons doen.’ ‘Christus laat ons zien wat broederlijke en zusterlijke liefde is en roept ons op vluchtelingen in die geest te ontvangen. Laten we die uitdaging met vertrouwen en in geloof en gebed aangaan’,  schrijven de bisschoppen, want het is een ‘groot onrecht’ wat de vluchtelingen overkomt. De internationale gemeenschap heeft een zware verantwoordelijkheid om de vrede en de mondiale gerechtigheid te herstellen en te handhaven. De bisschoppen zijn heel dankbaar voor de inzet van velen binnen en buiten onze geloofsgemeenschap, beroepskrachten en vrijwilligers, die zich inspannen voor een menswaardige opvang van mensen in nood uit Oekraïne.’

Persoonlijke ontmoeting

Ook herinneren de bisschoppen aan de herhaalde oproep van paus Franciscus, namelijk om de vluchtelingen persoonlijk te ontmoeten. ‘Veel vluchtelingen komen uit een oorlogsgebied, zijn gescheiden van hun familie, en dragen ervaringen van geweld en verschrikkingen met zich mee. Laat weten dat wij om hen geven door een luisterend oor en onze aandacht en onze daadwerkelijke bereidheid om hen bij te staan. Zij mogen een beroep op ons doen.’
Laten wij verder met elkaar in gebed verenigd blijven voor de vrede in Oekraïne en in heel de wereld. ‘We bidden met u om een einde van de oorlog, dat vluchtelingen uiteindelijk weer veilig naar huis terug kunnen keren. Denken wij hier ook aan alle soldaten die de strijd ingestuurd zijn. Moge God spoedig de ware en blijvende vrede schenken, op voorspraak van Maria, Koningin van de vrede.’ De hele brief van de bisschoppen is te lezen op: www.RKkerk.nl

Paus Franciscus heeft Rusland en Oekraïne toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. Een van de herderskinderen, zuster Lucia, heeft in juni 2000, toen de Heilige Stoel het derde deel van het zogenaamde geheim van Fatima onthulde, bevestigd dat de toewijding door Johannes Paulus II in 1984, overeenkwam met wat Onze Lieve Vrouw van Fatima had gevraagd. En nu in 2022, op 25 maart, heeft paus Franciscus Rusland en Oekraïne toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria, in gemeenschap met bisschoppen over de hele wereld. Laten wij met hen meebidden.

23 maart 2022

Presentatie Eerste Communicanten en vormelingen
Zondag 27 maart worden de Eerste Communicanten en de vormelingen uit onze parochie samen voorgesteld tijdens de eucharistieviering in Loon op Zand en de St. Jan in Kaatsheuvel. Dat hadden wij i.v.m. alle coronabeperkende maatregelen helaas moeten uitstellen. Nu is het dan zo ver en komen voor hen deze mooie feesten in zicht. De voorbereidingen zijn volop gaande.
Wij wensen hen een hele mooie presentatieviering toe.

Opname Eucharistievieringen
Met ingang van 20 maart wordt de Eucharistieviering ook vanuit de St. Jan in Kaatsheuvel uitgezonden. Dit gebeurt in de oneven weken van de maand en vanuit Loon op Zand in de even weken. De viering is steeds te bekijken via de facebookpagina van de parochie en via de parochiewebsite; Parochie gerelateerd nieuws

R.-K. Kerk roept op bij begin Veertigdagentijd: Vier Pasen dit jaar weer in de kerk

De website vierpasen.nl helpt daarbij en geeft tips en inspiratie, ook voor de Veertigdagentijd, de periode in voorbereiding op Pasen.

Een belangrijke link op vierpasen.nl gaat naar de webpagina ‘zoek parochie’. Vul enkele gegevens in je vindt het adres en de websitelink van je eigen parochie. Op de parochiesite is vervolgens onder meer in het vieringenrooster te zien waar en wanneer er wordt gevierd. Met name voor kerkgangers die niet regelmatig naar de kerk komen, kan dit heel behulpzaam zijn.

Veertigdagentijd

Met de oproep Vier Pasen onderstreept de Rooms-Katholieke Kerk het belang om samen dit hoogfeest van de Verrijzenis van Christus te vieren en ook de periode van voorbereiding bewust te beleven. De Veertigdagentijd, die begon op Aswoensdag, is van oudsher een tijd van bidden, vasten en boete doen. Voorbereiden op Pasen kan bijvoorbeeld door mee te doen met de Vastenactie: In Guatemala worden Mayagemeenschappen gesteund in hun rechten. Zij krijgen juridische bijstand en weer toegang tot schoon drinkwater. In Libanon worden Syrische vluchtelingen in tentenkampen gesteund. In het Noordoosten van Brazilië worden 60 families ondersteund met bassins voor wateropvang, met materialen, zaaigoed en trainingen. Bij het uitgaan van onze kerken vindt u informatie en de vastenaktiebus/schaal voor uw gift. Ook vindt u daar een boekje met bezinnende teksten voor de Veertigdagentijd. Indien u hier belangstelling voor heeft kunt u een exemplaar meenemen.

Ook vind u informatie over ‘Wandel voor een Ander’ en kunt u de boodschap van paus Franciscus voor deze periode overdenken en bespreken met anderen.
Kinderen kunnen op vierpasen.nl een kleurplaat downloaden en site helpt om de uitzending van de Eucharistie via en op internet te vinden. Op RKbijbel.nl. vindt je het paasevangelie en de site wordt steeds aangevuld met nieuwe links en downloads. Houd daarom ook de komende tijd vierpasen.nl in de gaten en doe mee: Vier Pasen!

 

Europese gebedsestafette voor slachtoffers pandemie en voor vrede in Oekraïne
Op vrijdag 25 maart sluiten de Nederlandse bisschoppen aan bij een gebedsestafette die door heel Europa gaat. Tijdens deze estafette wordt er gebeden voor vrede in Oekraïne en voor de slachtoffers van de coronapandemie. Dit initiatief van de Europese bisschoppenconferenties ging van start op Aswoensdag 2 maart in Albanië en wordt op 14 april afgesloten in Hongarije.

Nederlandse bisdommen

In alle Nederlandse bisdommen vindt op 25 maart een moment van gebed plaats voor de coronaslachtoffers en voor vrede in Oekraïne. Kijk voor meer informatie ook over de “24 uur voor de Heer” op de website van uw eigen bisdom.

17 maart 2022

 R.-K. Kerk roept op bij begin Veertigdagentijd:

Vier Pasen dit jaar weer in de kerk

 Op Aswoensdag 2 maart ging de website vierpasen.nl online. Met deze website roepen de Nederlandse bisschoppen samen met de parochies op om Pasen 2022 weer in de kerk te vieren. De coronamaatregels zijn zo ver versoepeld dat de parochies met Pasen hun parochianen weer vrijuit kunnen verwelkomen in de kerk. De website vierpasen.nl helpt daarbij en geeft tips en inspiratie, ook voor de Veertigdagentijd, de periode in voorbereiding op Pasen.

Vastenactie 2022: Je land is je leven

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van het beschermen van landrechten van inheemse volken. Hun recht op land raakt aan grote uitdagingen als voedselzekerheid, biodiversiteit, milieu en klimaat. 

Vastenactie streeft naar een wereld waarin mensen zelf werken aan hun waardigheid én beschikken over de mogelijkheden daarvoor. Mensen kunnen voor zichzelf en hun gezin zorgen en welvaart wordt rechtvaardig verdeeld binnen gemeenschappen. Soms is dan een klein duwtje in de rug nodig. Dat wil Vastenactie ze graag geven! Ongeacht hun geloofsovertuiging, hun etnische achtergrond, hun sekse of afkomst.

Een eerlijke verdeling van welvaart en beschikbare bronnen, ook daar willen we als Vastenactie aan werken. En daar kunt u ook aan meewerken. Natuurlijk door te doneren aan een van onze projecten, maar u kunt ook op andere manieren bijdragen aan een waardig bestaan voor iedereen. Door soberder te leven bijvoorbeeld. Niet alleen bespaart u daarmee geld, maar u legt ook minder beslag op kostbare hulpbronnen, als water, elektriciteit en gas. Daarmee werkt u gewoon thuis mee aan een rechtvaardige verdeling van welvaart over alle mensen. 

Bisschop De Korte: Pater Titus Brandsma een heilige van vandaag!

Bisschop Gerard de Korte van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch is dankbaar voor de officiële aankondiging van de heiligverklaring van pater Titus Brandsma. Pater Titus Brandsma heeft een groot deel van zijn leven doorgebracht binnen het bisdom in Megen, Boxmeer, Oss en Nijmegen.

Bisschop De Korte heeft een videoboodschap ingesproken in de Sint-Janskathedraal. In deze kathedraal is pater Titus Brandsma op 17 juni 1905 tot priester gewijd. In de gedachteniskapel van de kathedraal staat een buste van de heilige pater en een urn met as uit een massagraf van concentratiekamp Dachau. Mgr. De Korte noemt pater Titus een patroonheilige voor journalistiek en een heilige van vandaag. Verder spreekt Mgr. De Korte de wens uit om met velen naar Rome te gaan (Rome-programma) om de heiligverklaring van pater Titus Brandsma bij te kunnen wonen.

In aanvulling op zijn videoboodschap schrijft bisschop Gerard de Korte:

TITUS BRANDSMA, ICOON VAN HOOP

Na zijn zaligverklaring in 1985 volgt op zondag 15 mei de heiligverklaring van pater Titus Brandsma. Voor mij is pater Titus een icoon van hoop.

(Voor verdere info zie website Bisdom ‘s- Hertogenbosch)

Ter bemoediging

De oorlog in Oekraïne geeft de wereld een machteloos gevoel en brengt diep onuitspreekbaar verdriet. De aanslagen op weerloze burger, de vernielingen, vernietigingen zijn verbijsterend. De gevolgen zijn groot voor de bewoners en al hun familieleden en vrienden. Het volk toont ongekende veerkracht. Hun strijd tegen kwade onuitgenodigde krachten.
Daarom denken wij aan hen, bidden om hulp voor de mensen daar en op de vlucht en voor hen die het leven lieten of van elkaar zijn gescheiden.
Voor vrede en gerechtigheid in de Oekraïne:

dat partijen de weg van dialoog en onderhandelingen kiezen in plaats van oorlog en geweld, dat mensenrechten steeds gerespecteerd worden, burgers beschermd worden en slachtoffers worden opgevangen, dat met de stuwkracht van de heilige Geest onvermoeibaar gewerkt wordt aan verzoening en samenwerking in Europa.

9 maart 2022

Ter overweging

Met Aswoensdag begon voor de christenen de veertigdagentijd op weg naar het Paasfeest. Op de eerste zondag van de veertigdagentijd hoorden wij dat de Geest Jezus in de woestijn brengt, waar Hij door de duivel wordt bekoord. Als wij met Jezus de woestijn intrekken geeft Hij ons de kracht om nee te zeggen tegen zaken die ons van Hem zouden kunnen verwijderen. Geloof en gebed zijn hierbij een krachtig medicijn. Gebed is als dagelijks voedsel om sterk te blijven en zet ons tevens aan tot bekering. Gaan wij met Jezus mee op de weg van de bekering naar Pasen toe? Weet, dat al wie in Hem gelooft, redding zal vinden.

Veertigdagentijd: veertig teksten ter bezinning

Het pastoraal team heeft naar aanleiding van de voorbereiding op Pasen een boekje samengesteld met daarin voor elke dag van de veertigdagentijd een bezinnende tekst. De passages zijn genomen uit werken van kerkvaders, Paus Franciscus en uit hagiografieën. Omdat er meer vraag was dan verwacht hebben we nu een tweede oplage vervaardigd. U vindt de boekjes in de kerkportalen.

 Nederlandse bisschoppen reageren geschokt op de oorlog in Oekraïne

Zij sluiten zich aan bij oproep van paus Franciscus om een dag te vasten en bidden voor vrede in Oekraïne. Op woensdag 23 februari deed de paus een indringende oproep om geweld te bestrijden met de “wapens” van God: gebed en vasten. De paus noemde geweld van een “duivelse zinloosheid”.
“God is een God van vrede en niet van oorlog”, aldus de paus en hij noemde oorlog “dwaasheid”. Nog geen 24 uur later vielen troepen van de Russische Federatie Oekraïne binnen. Wereldwijd leidde dit tot reacties. De Europese bisschoppen delen de gevoelens van angst en bezorgdheid van paus Franciscus: “Wij doen een beroep op de Russische autoriteiten om zich te onthouden van verdere vijandige acties die nog meer lijden zouden veroorzaken en de principes van het internationaal recht negeren. Oorlog is een ernstige belediging van de menselijke waardigheid en hoort niet thuis op ons continent.” De bisschoppen drukken hun verbondenheid en solidariteit uit met Oekraïne en vragen de internationale gemeenschap, inclusief de Europese Unie, dringend “om niet te stoppen met het zoeken naar een vreedzame oplossingen op opvang voor de vluchtelingen. “Het is onze roeping, onze verantwoordelijkheid en onze plicht om hen als broeders en zusters te verwelkomen en te beschermen”. Samen met paus Franciscus bidden we tot Onze Lieve Vrouw, de Koningin van de Vrede, dat de Heer degenen die politieke verantwoordelijkheid dragen moge verlichten om hun geweten serieus te onderzoeken voor God, die de God is van vrede en niet van oorlog; die de Vader is van allen, niet slechts van sommigen, die wil dat wij broeders zijn en geen vijanden.”

 Paus Franciscus in boodschap Veertigdagentijd: ‘Laten we niet moe worden goed te doen’

Paus Franciscus laat zich inspireren door een brief van de apostel Paulus aan de Galaten. Paulus schrijft daar: “Laten we niet moed worden goed te doen: als we de moed niet verliezen, zullen we te zijner tijd de oogst binnenhalen. Laten we dus, zolang we tijd hebben, goed doen aan allen” (Gal. 6, 9-10a).

De paus gaat in op het binnenhalen van de oogst, waaraan het zaaien voorafgaat. Het is God zelf die in de harten van de mensen de kiemen om goed te doen zaait. De oogst daarvan wordt al zichtbaar in de kleinste gebaren van goed doen voor een ander. De Veertigdagentijd nodigt uit om onvermoeibaar te geven, het goede te zaaien en samen te delen.’ Zo maken wij de grond vruchtbaar en zullen wij in staat zijn om te kunnen vergeven. Dat brengt ons, maar ook anderen geluk en dan komt eens de dag dat wij zullen oogsten.

2 maart 2022

Gezinsvieringen
Zondag 27 februari waren er twee gezinsvieringen in onze parochie.

De carnavalsgezinsviering in Loon op Zand werd opgeluisterd door het dameskoor St. Jan en Hofkapel Nooitgedagt. De viering in Kaatsheuvel met een CD met mooie liedjes. Het thema van de viering was “Wie ben ik?”. Soms zetten wij een masker op, maar wie zijn wij eigenlijk? Hoe kijken wij naar de mensen om ons heen, en…naar onszelf? Jezus zegt: Kijk niet naar de splinter in het oog van de ander, maar let op de balk in je eigen oog. Laten we niet te snel oordelen over een ander, maar doen als Jezus. Het was bijzonder om na alle coronabeperkingen weer vrijer te kunnen vieren. Alles was mooi verzorgd met na afloop nog ontmoeting achter in de kerk.

 R.-K. Kerk kondigt versoepeling coronamaatregelen aan

M.i.v. 25 februari  zijn de anderhalve meter afstand en het mondkapje niet meer verplicht. U hoeft niet meer te reserveren voor de eucharistievieringen en er zal op de gebruikelijke manier weer de H. Communie worden uitgereikt, zo ook het ontvangen van de H. Communie op de tong. Gelovigen geven elkaar voorlopig nog niet de hand bij de vredeswens en collecteren gebeurt nog na afloop van de viering bij het uitgaan van de kerk.
Het gebruik van wijwater is weer toegestaan en samen koffiedrinken na de viering is weer mogelijk. Wilt u op de hygiënemaatregelen letten en rekening  houden met hen die afstand willen houden of om gezondheidsredenen een mondkapje willen dragen. Zo kunnen wij met elkaar de liturgie veilig vieren.

Vastentijd 2 maart tot 16 april 2022

Een tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaalde dingen. Het kan gaan om eten en drinken, maar tegenwoordig ook om andere dingen, bijvoorbeeld je auto minder of niet gebruiken, de computer of iPhone uit laten staan. Een goede manier van vasten probeert vier dingen te bereiken:

–  een betere omgang met jezelf;
–  een betere omgang met medemensen;        
–  een betere omgang met het milieu en de gehele wereld;
–  een betere omgang met God.

Voor gelovige mensen zijn juist de eerste drie wegen in hun combinatie een goede manier om het vierde doel na te streven: een betere omgang met het geheim dat we God noemen. Vasten is voor gelovigen daarom ook steeds een voorbereiding op het hoogfeest van Pasen en een periode van inkeer en bezinning.

Vasten en Vastenactie

Vastenactie voert projecten in ontwikkelingslanden. bezinning en solidariteit met anderen. Je staat wat vaker stil bij mensen die het minder goed hebben dan jij. Het idee is te geven wat je bespaart (of kunt missen) om het leven van anderen ver weg te verbeteren. Vastenactie werft fondsen om wereldwijd kleinschalige ontwikkelingsprojecten te steunen. Dit gaat het hele jaar door. Gelukkig zijn er nog altijd veel mensen bereid in actie te komen voor een anderSteun de vastenactie. En help anderen.

Oproep hulpkoster

De functie van koster is altijd al belangrijk geweest in de kerk en deze wordt gelukkig nog steeds goed vervuld in onze parochiegemeenschap, maar met name in de kerk van de H. Joachim in De Moer en in de kerk St. Jans Onthoofding in Loon op Zand hebben wij een hulpkoster nodig, die taken van de huidige koster kunnen verlichten en in tijd van nood eens kunnen invallen. Dat verlicht de taken. Wie voelt zich geroepen om deze mooie en dankbare taak op zich te nemen. U kunt contact opnemen met het secretariaat in Loon op Zand. 0416 361215

Vacatures Parochiebestuur
Wij geven niet op, maar er zijn nog vacatures in ons parochiebestuur. Help ons met uw talenten. Wij zoeken nog bestuursleden voor de portefeuilles P&O, begraafplaatsen, een secretaris, een extra bestuurslid en iemand die wellicht op gebied van jeugd- en jongeren zitting wil nemen in het bestuur.
Op termijn komt de portefeuille voor de begraafplaatsen vrij. Wie wil daarvoor aanspreekpunt zijn? Het zijn belangrijke en netjes verzorgde plaatsen die belangrijk zijn en goed beheer verdienen. Wilt u informatie over deze laatste genoemde portefeuille dan kunt u contact opnemen met bestuurslid Ad van Beek tel: 0612827331. Het zou fijn zijn als wij, ook vanuit De Moer weer iemand vertegenwoordigd hebben in ons parochiebestuur. Heeft deze oproep uw interesse gewekt, dan hoor ik graag van u. Pastoor Peter Luijckx

23 februari 2022

Pauselijke onderscheiding voor Mari van der Velden
Mari van der Velden heeft zondag 20 februari voor zijn jarenlange inzet voor de Kerk en de medemensen, na een feestelijke Eucharistieviering b.g.v. Het 40 jarig jubileum van Gemengd koor St. Jan, een Pauselijke onderscheiding, Pro Ecclesia et Pontifice, mogen ontvangen uit handen van pastoor Luijckx. Mari is al meer dan 40 jaar verbonden aan het Gemengd Koor van de St. Jan en heeft als voorzitter van het koor tal van activiteiten geëntameerd, begeleid en het koor voortreffelijk bestuurd. Bij bijzondere gelegenheden voor de parochie was de catering bij hem in goede handen. Mari deelde tevens zijn kennis en inzet voor de Stichting Trias ter bevordering van het openstellen van de kerken in onze parochie t.b.v. concerten, voordrachten en lezingen. In een begeleidend schrijven spreekt onze bisschop zijn dank uit voor zijn inzet, trouw en toewijding voor de geloofsgemeenschap en bevestigd dat God door hem iets goeds tot stand heeft gebracht. Wij feliciteren Mari, zijn echtgenote Nellie, het gezin, de koorleden en parochianen van harte. Parochiebestuur 
Pastoor Luijckx

Carnaval

Carnaval is het feest dat voorafgaat aan de Veertigdagentijd, met name gevierd in katholieke landen en streken. Vermommingen, optochten, de oprichting van een narrenrijk en vooral veel gezelligheid tekenen het feest.

Er mag weer gevierd worden maar ondanks de versoepelingen en de minder ziekmakende omikronbacterie, ontbreken de grote optochten. Wel kunnen we hossend naar een café of eetgelegenheid.

Op dinsdagavond die ook wel vastenavond genoemd wordt, wordt het feest  afgesloten. Daarna begint de veertigdaagse vasten, de voorbereiding op Pasen, de verrijzenis van Jezus Christus. Op woensdag die ook wel Aswoensdag genoemd wordt kan men een begin maken met de voorbereiding op Pasen door tijdens de eucharistieviering een askruisje te halen. Aswoensdag 17.30 u kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand en 19.00 u kerk St. Jan te Kaatsheuvel. Wees welkom

 Versoepelingen inzake Corona

M.i.v. 25 februari  zijn in heel Nederland de anderhalve meter afstand en het mondkapje niet meer verplicht. De Nederlandse bisschoppen maken deze week  verder versoepelingen bekend aan de parochies. De bisschoppen zijn dankbaar voor de grote inzet die de afgelopen twee jaar in de parochies is getoond om het vieren ondanks beperkingen toch mogelijk te maken. Ze weten hoeveel dit van pastorale teams, parochiebesturen, vrijwilligers en kerkgangers heeft gevraagd. Met het zicht op meer ruimte en mogelijkheden kijken wij uit naar meer mogelijkheden tot vieren en elkaar ontmoeten in de kerk na 25 februari. Houdt voor de laatste informatie onze website in de gaten.

Bisschop De Korte nodigt iedereen uit mee te praten over de toekomst van de katholieke geloofsgemeenschap

Vanaf oktober 2021 is binnen de katholieke Kerk de synode van start gegaan, met als thema synodaliteit, oftewel “samen op weg”. Dit gebeurt in verschillende fases; o.a. wat zeggen de mensen in het bisdom  over de Kerk en over de thema’s die zijn aangedragen door het Bisschoppensecretariaat in Rome? Paus Franciscus wil graag dat alle gedoopten meedoen, ook zij die niet langer deelnemen aan het kerkelijk leven. Als volk van God is het belangrijk met elkaar te blijven praten en communio (gemeenschap) te vormen. Luister naar elkaar en naar wat de H. Geest tot de Kerk vandaag zegt tot iedereen. Het is een kerkelijke plicht om iedereen in staat te stellen deel te nemen.

Oproep bisschop De Korte
Bisschop De Korte hoopt dat zoveel mogelijk katholieken van ons bisdom willen meedoen, ook de minderheidsgroepen zoals bijvoorbeeld de expats, migranten etc. Maar ook andere christenen en alle mensen van goede wil zijn uitgenodigd om mee te denken over te toekomst van de katholieke geloofsgemeenschap.

Speciale weblink voor ophalen visies en meningen
Onderzoekers van de Erasmus Universiteit hebben in opdracht van het bisdom van ’s-Hertogenbosch, een weblink gelanceerd. Raadpleeg deze, want dit is grootste volksraadpleging in de geschiedenis van de katholieke kerk. Alle antwoorden die binnenkomen, worden verzameld en objectief geanalyseerd door onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam met de modernste data-analyse technieken. Het Bisdom hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan de toekomst van de Kerk, in ons bisdom en wereldwijd.

 

16 februari 2022

Jubileum koor St. Jan Kaatsheuvel

Zondag 20 februari viert het gemengd koor St. Jan hun 40-jarig bestaan. Hiervoor is op deze zondag een speciale viering

Ter bemoediging

Vertrouwen is wat Jezus vraagt. Je op Hem kunnen/willen verlaten. Zalig ben je als je tegenstand duldt, je kruis moedig draagt, arm wil zijn omwille van het Evangelie. De in de eerste instantie dwarslijkende boodschap van Jezus is een regelrechte realiteit. Als wij God betrekken in ons leven, ons op Hem verlaten zijn wij tot veel in staat en zullen wij de zaligheid ervaren die Jezus ons belooft.

Gezinsviering 27 februari Loon op Zand Kaatsheuvel
“Wie ben ik”? Die vraag mogen wij ons stellen, ook nu wij weer meer vrijheid hebben en op nogal wat plaatsen zelfs weer Carnaval wordt gevierd, weliswaar zonder optochten of grootse feesten. In de kerk zingt het dameskoor en zelfs de Hofkapel “Nooigedagt” Zij hebben twee jaar geleden voor het laatst de viering mee opgeluisterd. Nu kan het weer. Met carnaval zetten wij voor elkaar nogal eens een masker op, of… misschien zetten we met carnaval wel juist ons masker af, om te tonen wie we werkelijk zijn. We denken soms te weten wie slecht is of goed, beter, of het allerbeste. Toch zegt het Evangelie: “Waarom kijken jullie naar de splinter in het oog van je broeder en merk je niet dat er een balk zit in je eigen oog?” Over anderen hebben we soms al snel onze mening klaar, maar we vergeten maar al te vaak onszelf af te vragen: “Wie ben ik?” Jezus helpt ons.

In 2022 waarschijnlijk weer pelgrimsreizen naar onder meer Lourdes, Rome en Santiago

Het ziet ernaar uit dat er dit jaar weer bedevaarten naar buitenlandse bestemmingen als Lourdes, Rome of Santiago kunnen plaatsvinden. Het Huis voor de Pelgrim in Maastricht heeft zijn programma voor 2022 gepresenteerd, met bedevaarten naar Lourdes en Banneux in mei en september en ook reizen naar andere internationale pelgrimsoorden. De bedevaarten naar Lourdes worden steeds begeleid door een van de Nederlandse bisschoppen. Tijdens alle bedevaarten worden de op dat moment geldende veiligheidsmaatregelen in acht genomen. Info: website van het Huis voor de Pelgrim

Wandel voor een ander met Vastenactie: in eigen omgeving door Latijns-Amerika

Wandelen door de tropische oerwouden van Panama, de gevaarlijkste weg ter wereld ervaren in Bolivia? Kennismaken met de Inca’s en hun eeuwenoude cultuur? Vastenactie gaat het gewoon doen! Op woensdag 2 maart start de virtuele wandeltocht ‘Wandel voor een ander’: de deelnemers lopen in ruim zes weken van Guatemala door Latijns-Amerika via onder andere Brazilië en Argentinië. Dat is maar liefst 30.000 kilometer! U loopt samen met anderen en kunt in uw eigen omgeving ‘gewoon’ uw wandelingen maken of uw fietstocht of hardloopronde. Kijk via de actiewebsite hoeveel kilometer u hebt afgelegd.

U krijgt belangrijke informatie en leest over ervaringen.

Aanmelden en kosten

Vastenactie steunt jaarlijks zo’n 60 kleinschalige ontwikkelingsprojecten. Met de reis door Latijns-Amerika wordt geld ingezameld voor mensen in Guatemala en Brazilië, die bedreigd worden in hun landrechten. Dagelijks worden mensen uit hun huizen gezet omdat een overheid of grote onderneming zijn oog heeft laten vallen op de kostbare grond waar ze wonen. Zij hebben juridische bijstand, maar ook voor zaaigoed en materialen om een nieuw bestaan te kunnen opbouwen. De minimale deelnamekosten aan de wandeltocht zijn daarom € 25. U kunt uzelf natuurlijk ook laten sponsoren door familie, vrienden en kennissen. Meer inforwww.vastenactie.nl.en matie aanmelden op 

9 februari 2022

Onverwacht bezoek van de bisschop

Zondag 6 februari om 9.30 uur vierde mgr. De Korte de eucharistie met de parochianen in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum. Pastoor Luijckx werd pas vrijdagmiddag hiervoor benaderd. De bisschop is gewoon om, als hij niet in de St. Jan in Den Bosch eucharistie viert, contact op te nemen met een parochie in zijn Bisdom om daar te komen vieren. De Eucharistieviering was mooi verzorgd met samenzang en zang door de organiste en haar zus.
Na een verzorgde kop koffie en iets lekkers keerde de bisschop weer huiswaarts.

Bemoedigend woord
Onze mooie wereld lijdt op allerlei fronten. Dat merken wij in de samenleving van vandaag. Er zijn mensen nodig die altijd weer het goede willen doen, ook in de Kerk, Jezus Christus heeft grootse mensen nodig met Zijn dienstbare grondhouding. Er is werk te doen. Op het gebied van het klimaat en het milieu, maar het geestelijke milieu in de wereld heeft een nog grotere schoonmaakbeurt nodig. Mensen doen veel kwaad, velen leven teruggetrokken op zichzelf. Iedereen moet maar proberen zijn eigen boontjes te doppen. Veel organisaties hebben een tekort aan vrijwilligers. En er zijn ook mensen, die hun problemen proberen op te lossen ten koste van anderen. Wij hoeven niet te bestrijden, maar slechts vanuit onze zwakte onze naaste voorgaan op de weg van het goede en uitnodigen ook deze weg te gaan. Hierin kunnen wij groot zijn, vissers van mensen zelfs, zoals Jezus de leerlingen voorhoudt, door alleen maar  onszelf helemaal geven.

Interieurverzorgster gevraagd

Wij zoeken voor het parochieel centrum aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel een parochiaan die 1x per week, schoonmaakwerkzaamheden op de begane grond kan verrichten. Het gaat om de hal, keuken en werkruimten. Voor informatie kunt u bellen met het secretariaat in Loon op Zand 0416 361215

Doorstart voor de bloemen voor de paus met Pasen

De bloemen voor de paus’ zullen een doorstart krijgen, laat het bestuur van de Friezenkerk in Rome weten naar aanleiding van vragen hierover.

Onlangs werd bekend dat de bloemversiering voor Pasen op het Sint Pietersplein in de huidige organisatievorm geen doorgang meer kan vinden. Vanuit de Friezenkerk wordt nu ingezet op de voortgang van het project.

“De bloemengeste vanuit Nederland aan de paus in Rome en vanuit de Nederlandse kerkprovincie aan de Wereldkerk is te bijzonder om geen verdere voortgang te geven”, laat rector Antoine Bodar namens de Friezenkerk weten. Diverse betrokkenen in Nederland blijken het project te willen steunen.
Hopelijk zal ook dit jaar met Pasen het Sint Pietersplein versierd zijn met bloemen uit Nederland.

Onderzoek Actie Kerkbalans: kerkgangers missen na nóg een jaar corona vooral het fysieke samenzijn

Na bijna twee jaar corona ervaren kerkgangers dit gemis na onderzoek van de Actie Kerkbalans. Bijna de helft van de ondervraagde kerkleden mist het fysiek aanwezig zijn bij diensten en vieringen. In 2020 werd vooral het samen zingen het meest gemist. Vorig jaar volgde de meerderheid diensten of vieringen van hun kerk online. Twee derde vond dit prettig, maar wil liever fysiek samenkomen. Bijna de helft van de kerkleden miste de fysieke aanwezigheid in coronatijd.

Duidelijk signaal: ‘samen kerk-zijn’ heeft grote waarde
“De uitkomst van het onderzoek is een duidelijk signaal dat veel kerkgangers de contacten die ze hebben via hun kerk, missen”, aldus Anna Kruse, woordvoerder van Actie Kerkbalans. “De kerk voorziet in een behoefte van leden om elkaar te zien, betrokken te zijn bij elkaar, samen het geloof te delen en de sacramenten te vieren. Juist het ‘samen kerk-zijn’ heeft grote waarde

Digitale voordelen behouden
Bijna 40% van de kerkgangers vindt het wel prettig ook in de toekomst kerkdiensten op een ander moment te kunnen terugkijken of -luisteren. 33% wil digitaal kunnen blijven meeleven met kerkdiensten en 21% wil blijven collecteren via een app of QR-code.

2 februari 2022

Ter bemoediging.

Jezus woord mogen wij beluisteren. Zijn woorden zijn profetisch. Zij belichamen de 3 kardinale deugden, geloof, hoop en liefde, waarvan de liefde de grootste is. Liefde vervult de gehele wet zegt Jezus. Gods liefde in je opnemen als dagelijkse opdracht maakt dat je bemint, het goede in de ander ziet, verdraagzaam bent, vergeeft, vernieuwt en opbouwt en de levende steen bent in het bouwwerk van de kerk en dus onze parochiegemeenschap. Ieder mens die Gods geest ademt, laat zien wat een leerling van Jezus vermag. Vragen wij dat Gods geest ons hart hiervoor ontvankelijk maakt.

R.-K. Kerk: versoepeling coronamaatregelen met ingang van 26 januari

De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelovigen op anderhalve meter dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Ook vieringen ’s avonds zijn weer mogelijk. Graag voor alle vieringen telefonisch  reserveren of via de website. Het maximale aantal gelovigen is voor de kerk van de HH Martelaren van Gorkum en De H. Joachim 75, voor de kerk in Loon op Zand 85 en voor de St. Jan in Kaatsheuvel 110 personen.

Naast vieringen zijn –– ook andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen ’s avonds tot 22.00 uur weer mogelijk.

Alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden, dat wil zeggen thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes. De heilige communie zal met het eucharistisch pincet of met vooraf gereinigde hand worden uitgereikt vanachter een scherm. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan.

Samenzang is toegestaan en koren mogen vanaf 26 januari weer repeteren en zingen tijdens vieringen, mits er goed geventileerd wordt, de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in zigzagopstelling staan.

Mgr. De Korte schrijft op de website van bisdom den Bosch:

Titus Brandsma: Pater voor journalisten

Vorig jaar maakte het Vaticaan bekend dat de karmeliet Titus Brandsma heilig zal worden verklaard. Het wachten is op de concrete datum. Zijn heiligverklaring zal in ons land groots worden gevierd. Niet alleen door de karmelieten maar ook in meerdere bisdommen. Zeker in mijn voormalige bisdom Groningen Leeuwarden waar pater Titus werd geboren maar ook in mijn huidige bisdom van ’s-Hertogenbosch.  Pater Titus woonde immers lange tijd in Oss en was als professor verbonden aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen, de huidige Radbouduniversiteit.

Vrije pers
Al vroeg doorzag Titus Brandsma het grote gevaar van het nationaalsocialisme. Tegenover het recht van de sterkste en de rassenwaan van de nazi’s verdedigde hij, vanuit het evangelie van Christus, het recht van het zwakke en de waardigheid van iedere mens als schepsel van God. Voor pater Titus vormde het nazisme een vorm van nieuwe heidendom. In mei 1940 werd ons land door de Duitsers overrompeld en begon een langzaam maar zeker proces van gelijkschakeling. De bezetter wilde greep krijgen op de media. In samenspraak met de Utrechtse aartsbisschop de Jong trok pater Titus langs de redacties van de katholieke media om zo te zorgen dat nationaal- socialistische propaganda  werd geweerd. Zo werd Titus Brandsma een ferme verdediger van de katholieke media en de persvrijheid in het algemeen  tegenover de Duitse bezetter. Pater Titus werd daarmee een belangrijk katholiek verzetsman. Toen de Duitsers hem arresteerden besefte hij dat hij in doodsgevaar was. Hij wist van zijn zwakke gezondheid zodat hij in een concentratiekamp weinig kans had te overleven. Na een innerlijke strijd kwam er overgave en in Dachau wist hij andere gevangenen te bemoedigen.

Erflater
Voor mij is pater Titus een belangrijke erflater. De grote katholieke noties van menselijke waardigheid, solidariteit en de inzet voor het algemeen welzijn bepaalden zijn leven. Binnenkort gaan wij de heiligverklaring van Titus Brandsma uitgebreid vieren. Gelovige journalisten hebben in pater Titus een patroonheilige die hen kan stimuleren om secuur en gewetensvol hun werk te doen. Maar ook voor seculiere journalisten kan hij een voorbeeld zijn van moed en waarheidsliefde, ook in moeilijke maatschappelijke omstandigheden.

26 januari 2022

De gezinsviering van afgelopen zondag had als thema; Met Jezus op weg.
Wij kunnen met Hem praten, altijd. Jezus gaf het de mens mee.
Hij sprak heel veel met zijn Vader. Christenen volgen de weg van Jezus.
In het Evangelie las Hij voor uit de boekrol van de profeet Jesaja.
Jezus leert ons dat Hij mensen vrijmaakt. Ook wij kunnen bij Jezus in de leer gaan, door te luisteren, te lezen in de H. Schrift en mee te bouwen aan een betere wereld.  ‘Om God te bereiken, heb je geen website nodig, evenmin Facebook, Twitter, papier, of een mobiele telefoon. Wij kunnen God altijd bereiken, 24 uur per dag, jaar in, jaar uit.

Nu geen wijzigingen coronamaatregelen Rooms-Katholieke Kerk

Op 25 januari j.l. was er een nieuw weegmoment i.v.m. de maatregelen rond Corona. De bisschoppen zullen hierop aansluiten wat het beleid wordt voor de R.-K. Kerk i.v.m. de aangekondigde versoepelingen. De parochies worden daarover dan geïnformeerd. Houdt u de berichtgeving en de website in de gaten?

Uitnodiging van bisschop de Korte:

In de voetstappen van Peerke Donders

Afgelopen zomer was er een Mariabedevaart voor gezinnen, in Den Bosch.
We bewaren goede herinneringen aan deze speelse dag, die in al zijn eenvoud kinderen en volwassenen heeft meegenomen in de verering van Maria.

Dit jaar gaan we opnieuw op bedevaart. We reizen op zaterdag 2 juli naar Tilburg, om daar een dag in de voetstappen van Peerke Donders te treden

Noteert u de datum alvast? Binnenkort komt er meer informatie.. 

Nederlandse paus Adrianus VI 500 jaar geleden gekozen
9 januari 500 jaar geleden werd een Nederlander als paus werd gekozen: Adriaan Floriszoon Boeyens uit Utrecht. Als Adrianus VI was hij paus van 9 januari 1522 tot zijn dood op 14 september 1523, zijn kroning had pas op 31 augustus dat jaar plaatsgevonden. Het Aartsbisdom Utrecht staat komende zomer stil bij dit jubileum: op 31 augustus met een Heilige Mis in de St. Catharinakathedraal en een symposium in het auditorium van Museum Catharijneconvent. De Utrechtse aartsbisschop kardinaal Eijk is bovendien toegetreden tot het beschermcomité van het symposium over paus Adrianus VI dat op 22 april 2022 in Rome wordt gehouden. Hij was daarvoor gevraagd door de Nederlandse en de Belgische ambassadeurs bij de Heilige Stoel.

Het feestelijk symposium over Adrianus’ leven is bedoeld voor een breed geïnteresseerd publiek. Het symposium heeft Engels als voertaal en wordt aan 150 genodigden aangeboden. Locatie is de Belgische ambassade bij de Heilige Stoel. Het programma is voorbereid door een werkgroep bestaande uit leden van de theologische faculteiten van de KU Leuven, Radboud Universiteit en Universiteit van Tilburg, alsook van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel en Stichting Thomas More. Beide ambassades zullen later dit jaar in de Vaticaanse bibliotheek een tentoonstelling organiseren over de enige paus uit de Lage Landen

Actie Kerkbalans

De Actie Kerkbalans heeft als thema: Geef vandaag voor de Kerk van morgen.

Het blijft, ook nu in moeilijke tijden, noodzakelijk uw hulp en steun te vragen.  De gevolgen van Corona vragen na bijna 2 jaar nog steeds veel van onze parochiegemeenschap, helaas ook financieel. Inkomsten uit bijvoorbeeld collectes en vieringen vielen voor een groot deel weg. Gelukkig wordt er ook digitaal gedoneerd. Creatieve en digitale vormen van kerk-zijn hebben aan de andere kant juist extra geld gekost.

Onderhoud en kosten gaan door en stellen ons voor een grote uitdaging en concrete actie, terwijl wij moeten blijven investeren in een levende geloofsgemeenschap; het parochiepastoraat, jeugd- en jongerenwerk, catechesebijeenkomsten, en momenteel is het pastorale team bezig een nieuw, duurzaam familiepastoraat op te zetten. Middels de jaarlijkse ACTIE KERKBALANS vragen wij uw gewaardeerde gift middels de brief die u thuis heeft ontvangen. U vindt informatie in de kerken en op onze website en achter in de kerken staat een bus waarin u een financiële bijdrage kunt deponeren. Namens het parochiebestuur en het pastorale team danken wij u heel hartelijk voor uw bijdrage!

19 januari 2022

Kerkbalans oproep:

Graag vragen wij u aandacht voor de Actie Kerkbalans die wordt gehouden van 15 tot en met 29 januari. Het thema is: Geef vandaag voor de Kerk van morgen.

Het blijft, ook nu in moeilijke tijden, noodzakelijk uw hulp en steun te vragen. Kerk-zijn doen we immers samen. In verbondenheid met God én met elkaar. Onze inkomsten blijven dalen en wij willen zo graag vooruit, ook in het nieuwe jaar 2022. Kerken moesten inventief zijn om juist die verbondenheid vorm te geven in de anderhalve-metersamenleving. Wat is het mooi om te zien hoe parochies en gemeenten creatieve vormen hebben gevonden om elkaar vast te houden. De gevolgen van Corona vragen na bijna 2 jaar nog steeds veel van onze parochiegemeenschap, helaas ook financieel. Uw gift is echt nodig om te kunnen overleven, immers; inkomsten uit bijvoorbeeld collectes en vieringen vielen voor een groot deel weg. Gelukkig wordt er ook digitaal gedoneerd, waarvoor onze dank. Uitvaarten verplaatsten zich in nogal wat gevallen naar de crematoria, mede omdat daar na afloop horecamogelijkheden waren. Creatieve en digitale vormen van kerk-zijn hebben aan de andere kant juist extra geld gekost. We hebben voorzieningen moeten aanbrengen om de vieringen in de kerk te streamen zodat mensen thuis ook konden meevieren en een uitvaart konden bijwonen. De kerk staat er wel, onderhoud en kosten gaan gewoon door, terwijl wij moeten blijven investeren in een levende geloofsgemeenschap; het parochiepastoraat, jeugd- en jongerenwerk, catechesebijeenkomsten, en momenteel zijn wij bezig voor de komende jaren een nieuw, duurzaam familiepastoraat op te zetten.
Zonder financiële mogelijkheden gaat dat niet.
Daarom moest afgelopen jaar een extra Actie Kerkbalans worden aanbevolen.
Door deze Extra Actie hebben parochianen ons zeker gesteund en parochianen toonden zich bereid iets extra’s te geven.
Middels de jaarlijkse ACTIE KERKBALANS die altijd in januari wordt gehouden  vragen wij opnieuw uw gewaardeerde gift.
U ontvangt thuis een brief over de actie Kerkbalans en achter in de kerken staat een bus waarin u uw financiële bijdrage kunt deponeren.

Namens het parochiebestuur en het pastorale team danken wij u heel hartelijk voor uw bijdrage!

Gezinsvieringen.
Op zondag 23 januari is er een Gezinsviering om 09.30 uur in Loon op Zand en om 11.00 uur in de St. Jan te Kaatsheuvel. Kinderen zijn hierbij betrokken door te lezen een gebed te bidden of een kaarsje vast te houden.

Sacrament van het doopsel: de doopviering

In de kern is de sacramentele doop een rituele wassing die teruggaat op de dienst rond het tabernakel. Deze wassing is tweeledig: zowel uitwendig als inwendig; dit dubbele aspect van de doop is goed te herkennen in de opzet van de doopviering zelf.

Het hoogtepunt van de doopviering bestaat uit het (drie keer) gieten van water over het hoofd van de dopeling terwijl de bedienaar de trinitarische doopformule uitspreekt: “Ik doop je in de Naam van de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest”. Het water en de formule zijn de twee essentiële elementen van de sacramentele doop; als een van beide ontbreekt wordt de doop niet als geldig geaccepteerd. De woorden van de doopformule verwijzen naar de zendingsopdracht die Christus zijn leerlingen geeft aan het einde van zijn openbare optreden: “Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest” (Evangelie volgens Mattheüs, 28:19). Het zijn bij uitstek deze woorden die de praxis van de christelijke doop onderscheiden van de aloude joodse reinigingsrituelen.

De uitwendige wassing wordt in een doopviering ingekaderd in rituelen die de inwendige wassing symboliseren en present stellen. Johannes de Doper riep de mensen op zich te laten dopen als teken van bekering en vergeving van zonden. De dopeling wordt zowel uitwendig als inwendig gezuiverd en dat wordt tot uitdrukking gebracht door het witte doopkleed, de zalving met geurige olie (het chrisma) en de doopbeloften die de ouders namens de dopeling uitspreken.

De doop verbindt de dopeling in Jezus Christus met alle andere christengelovigen en neemt hem op in de levende geloofsgemeenschap. Deze integrerende functie van het doopsel komt tot uitdrukking in het gezamenlijk uitspreken van de geloofsbelijdenis. Het doopsel is een kerkopbouwende activiteit die als teken van hoop en vreugde gewaardeerd wordt. Elke doopviering is een waar feest!

Adventsactie voor de Voedselbank Kaatsheuvel

Tijdens de vier weken voor Kerstmis hebben we vanuit de Parochie H. Willibrord voedsel ingezameld ten behoeve van de minder draagkrachtigen in onze gemeente. Op de zondagen van de Advent kon er voedsel en andere eerste levensbehoeften worden meegenomen naar de verscheidene vieringen in onze parochie. In elk van de vier kerken (St. Jansonthoofding, H. Joachim, HH. Martelaren van Gorcum en St. Jan de Doper) stonden er kratten van de voedselbank waarin de spullen konden worden achtergelaten.

Met grote dankbaarheid heeft het pastorale team geconstateerd dat er aan de oproep om voedsel mee te brengen massaal gehoor is gegeven. In totaal hebben we dertien (!) volle kratten voedsel en toiletartikelen bij de voedselbank af kunnen geven. Bij deze willen we onze grote dank uitspreken naar onze parochianen en we hopen dat we in de toekomst op eenzelfde bereidwilligheid mogen rekenen. Ook gaat onze dank en bewondering uit naar alle vrijwilligers van de voedselbank die zich belangeloos inzetten voor hun medemens.

5 januari 2022

Namens het pastorale team wensen wij u een zalig nieuwjaar. Laten we hopen dat in  2022 de covidpandemie zich terugtrekt en het “gewone” leven weer op gang kan komen. De mensen die in de zorg werken, de eenzamen, de ouderen, de jeugd, alle zaken en bedrijven zullen hier naar uitkijken. Eindelijk kunnen we dan weer onze talenten ten volle ontplooien en kan er, dat is ook belangrijk, weer geld worden verdiend voor ons levensonderhoud.

Ook het parochiewerk kan dan weer worden voortgezet op de wijze zoals wij dat graag willen, in ontmoeting met elkaar, groeiend in geloof en saamhorigheid. Dat daarbij de geest van Jezus ons mag bezielen in al onze benaderingen om te laten zien dat ieders inzet bijdraagt tot daadwerkelijke opbouw van onze parochiegemeenschap en onze liefde tot de naaste.

Communicanten en vormelingen missen elkaar, maar ook de gezellige bijeenkomsten ter voorbereiding. Wij willen graag de catecheseavonden en voorbereidingen op de sacramenten weer opstarten en onze nieuw plannen  voor familiepastoraat, voor onze gezinnen verwezenlijken.

Wij hebben net als op de scholen, verenigingen en bedrijven heel wat in te halen in onze mooie parochie H. Willibrord.

Voor de tweede keer op rij hebben wij Kerstmis weer met veel beperkingen moeten vieren, maar het licht van dit prachtige feest is niet te stoppen. Wij wensen elkaar dit licht toe, want de vrede van Jezus zal ons en al onze ondernemingen bezielen in dit jaar 2022.

Laten wij het geloof blijven vieren.

Pastorale team pastoor Peter Luijckx, diaken Alexis Szejnoga en katechist Annie van Kuijk

Afspraken i.v.m. Coronamaatregelen

I.v.m. de coronamaatregelen zullen er voorlopig na 17.00 uur geen vieringen of kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten of parochiebestuur-vergaderingen worden gehouden. Graag uw handen reinigen en plaatsnemen bij de rode hartjes op de banken. De koren zullen tot nader bericht niet zingen.
Dringend verzoek een mondkapje te dragen bij het binnenkomen en verlaten van de kerk, ook bij het ter communie gaan. Eenmaal op de plaats kan het mondkapje af.
Voor alle vieringen is het noodzakelijk te reserveren, telefonisch of via de website. Het maximum reserveringsaantal is 50 personen

Uitzendingen Eucharistieviering vanuit St. Jans Onthoofding te Loon op Zand

Sinds 1 november 2020 verzorgen we zelf de live uitzendingen van de eucharistievieringen vanuit St. Jans Onthoofding te Loon op Zand. Deze eucharistieviering begint om 09.30uur
U kunt de viering  online volgen via de website van de parochie www.parochiewillibrord.nl

Deze zullen ook te bekijken zijn via onze Facebook-pagina (http://www.facebook.com/HeiligeWillibrord), en via Youtube.

Oprichting van kerkelijke instelling ‘Laudato Sí Alliantie Nederland’

De Laudato Sí Werkgroep Nederland, een initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), promoot sinds de publicatie van Laudato Sí de visie van paus Franciscus op “integrale duurzaamheid” in de Nederlandse kerk en samenleving. Betrokken zijn; de Bisschoppenconferentie, KNR, Vastenactie, Socires, Huis van Dominicus, Cordaid, Groengeloven.com, Solidair Groningen & Friesland, De KIM en het Netwerk Katholieke Vrouwen.

Paus Franciscus snijdt urgente thema’s aan. Het rapport dat het IPCCC afgelopen zomer publiceerde, bevestigt onomstotelijk dat menselijke activiteiten hebben bijgedragen aan klimaatverandering. Er is een brede consensus dat gezamenlijk handelen geboden is. De COVID-pandemie laat ook duidelijk zien dat wij als mensheid met elkaar verbonden zijn en dat de grote problemen van onze tijd alleen kunnen worden opgelost door samen te werken.

We beseffen als katholieke organisaties dat Laudato Sí een moreel en spiritueel kompas biedt in de zoektocht naar een wereld die toekomst heeft. Daarom heeft het bisdom Den Bosch in overleg met de KNR afgelopen zomer een kerkelijke instelling opgericht met de naam: Laudato Sí Alliantie Nederland om hier in Nederland meer bekendheid aan te geven. Voorzitter is onze bisschop Mgr. Gerard de Korte, bisschop-referent voor Kerk en samenleving.