Archief 2020

Berichten uit de Duinkoerier

Januari 2020 Februari 2020 Maart 2020
April 2020 Mei 2020 Juni 2020
Juli 2020 Augustus 2020 September 2020
Oktober 2020 November 2020 December 2020


29 april 2020

Het parochieleven
Ondanks alle maatregelen rond het Coronavirus wordt er op de parochiesecretariaten gewoon doorgewerkt, zij het in kleine bezetting. Ieder dag is er nog van alles te regelen en af te werken. De agenda is doorgaans leeg met hier en daar enkele afspraken om pastorale dingen te regelen, Eerste Communievieringen die naar het najaar moeten worden verzet, het verzorgen van een uitvaart of onderhoud dat ergens moet worden gepleegd, maar ook de parochieberichten die moeten worden klaargemaakt en verzonden, administratie verzorgd.

Het is ook een tijd om een en ander eens op te ruimen en op te knappen, een telefoontje te plegen om te informeren naar het wel en wee in deze dagen. Je merkt hoe belangrijk het is om ritme in de dag te houden. Het valt natuurlijk niet mee het persoonlijke, sociale en economische leven staat onder druk, de cultuur, de evenementensector, allen hebben het zwaar. De maatregelen trekken een zware wissel op het alledaagse leven. We bidden en hopen om kracht en uithoudingsvermogen, op betere tijden.

Iedereen merkt aan den lijve dat het in de wereld ineens zo anders is gelopen.
Allemaal zitten we in hetzelfde schuitje, jong of oud, ziek of gezond. Ook de leerlingen van Jezus waren gedesillusioneerd en liepen te hoop na zijn kruisdood. Het verhaal van de verrijzenis had hen wel bereikt, maar was het ook zo? Jezus laat ons in het Evangelie zien wat dan pastorale zorg is. Hij loopt met hen mee, ontsluit de schriften waar zij bij zijn en houdt maaltijd met hen. Hun harten branden van liefde. Jezus wordt ook in de crisis vandaag herkenbaar waar mensen er zijn voor elkaar, thuis, op scholen, verenigingen, in de zorg, overal, inventief, zorgzaam, betrokken. Laat dat ons allen verder helpen op weg naar betere tijden.
Pastoor Luijckx

Meimaand Mariamaand.
In deze maand wordt op diverse plaatsen een speciale Maria verering gehouden.
Nu de kerken gesloten zijn voor de vieringen is het wel mogelijk om de diverse Maria kapellen te bezoeken voor gebed of een lichtje aan te steken.

Kaatsheuvel
In de St. Jans kerk te wordt het Mariabeeld dat in de meimaand bij de St. Jozefkapel geplaatst werd nu achter in de kerk bij de grote glazen deuren geplaatst zodat bezoekers van de stilte kapel Maria kunnen bezoeken. (9.00 – 17.00 uur) Voor de glazen deur komt een kaarsenhouder te staan om een lichtje te kunnen aansteken.

Loon op Zand
Het portaal van de kerk is dagelijks open. (9.00 – 17.00) Daar hangt een afbeelding van Onze lieve Vrouw van Altijddurende bijstand en kunnen lichtjes worden opgestoken.

De Kapel aan de Finantiën in Loon op Zand maar ook aan het Kraanven zijn dagelijks geopend voor gebed.
Verder zijn bekende bedevaartplaatsen: Elshout, Den Bosch en de Hasseltsekapel in Tilburg.

Tilburg
De Hasseltsekapel is in de meimaand geopend van 09.00 -19.00 uur.

Elshout
De traditionele meimaand in Elshout gaat vanwege de coronacrisis niet door. ,,Dat doet pijn, het is zo onwerkelijk maar het is niet anders. De gezondheid van mensen staat voorop”, meldt de parochie Wonderbare Moeder.
Hoewel alle officiële activiteiten in de Maria bedevaart maand zijn afgelast, zal de kerk in deze periode wel open zijn voor mensen die de kerk willen bezoeken, een kaarsje willen opsteken, willen bidden of een moment van bezinning te willen houden. Wel moeten mensen daarbij de regels en richtlijnen rond corona in acht nemen, benadrukt het kerkbestuur.

St. Jan Den Bosch
Vanwege de coronapandemie hebben de plebaan (pastoor van de kathedraal) en het dagelijks bestuur van de Broederschap, ook het besluit moeten nemen de gebruikelijke Mariale activiteiten in de meimaand dit jaar niet door te laten gaan.

De St. Jan en de Mariakapel zijn dagelijks wel van 09.00 – 17.00 uur geopend. Bij een bezoek wordt u verzocht alle geldende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen

PERSBERICHT
Plannen voor een herbestemming van de kerk Heilige Martelaren van Gorkum
Het parochiebestuur van de parochie H. Willibrord heeft, mede op verzoek van het Bisdom, maar ook uit eigen initiatief, de afgelopen jaren aandacht besteed aan een inventarisatie van het vastgoed in de parochie. De meeste parochies hebben het nl. moeilijk om hun kerk en parochie financieel uit de rode cijfers te houden, en het zal in de toekomst nog wel moeilijker worden. Vandaar dat besluiten tot herbestemming van kerken reëel en noodzakelijk zijn.
De kerk Heilige Martelaren van Gorkum heeft te maken met een teruglopend aantal kerkgangers. Bovendien verkeert de pastorie in een slechte bouwkundige staat. Dat baart het kerkbestuur van de parochie Heilige Willibrord grote zorgen.
De financiële druk van vaste lasten, stookkosten en onderhoud van de kerk drukken zwaar op de begroting van de parochie. Het kerkbestuur heeft om die reden een adviesbureau de opdracht gegeven de mogelijkheden van een herbestemming van de kerk Heilige Martelaren van Gorkum, de bijbehorende pastorie en omliggende gronden in kaart te brengen.
Een herbestemming zou bovendien de houdbaarheid van het overige vastgoed van de parochie waarborgen.
Nadenken over een herbestemming is iets actueler nu de pastorie op korte termijn leeg zal komen te staan i.v.m. het emeritaat van pastor Groos. Daarom dient de parochie binnenkort een principeverzoek in bij de gemeente om akkoord te gaan met een herbestemming van het kerkgebouw, de pastorie en het realiseren van woningen op de omliggende gronden.
Dit betekent niet dat er op korte termijn iets verandert. De kerk blijft beschikbaar voor de erediensten en de pastorie komt in aanmerking voor tijdelijke verhuur in het kader van de leegstandswet. Het zijn moeilijke, maar wel noodzakelijke besluiten om onze parochie levensvatvaar te houden.
We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
(voor vragen kunt u zich wenden tot het secretariaat in Loon op Zand)
Parochiebestuur parochie H. Willibrord

22 april 2020

De Eucharistievieringen tijdens de corona afspraken:
Op zondag leidt pastoor Luijckx de besloten viering in de kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand om 09.30 uur. Via Langstraat TV is de Eucharistieviering live te volgen.
Langstraat TV is te ontvangen bij Ziggo kanaal 42 maar ook bij KPN en XS4ALL op kanaal 1342 en bij Telfort op kanaal 2065 In de middag zal de mis te zien zijn op facebook en de eigen internetpagina van onze parochie. U kunt de viering volgen door in de groene balk op Mis te klikken.
Wij hopen van harte dat wij op termijn weer kunnen vieren in onze parochiekerken. Ondanks de lege agenda’s wordt er toch achter de schermen doorgewerkt. Dank voor uw geduld in de beproeving die velen moeten ondergaan, ook door de sociale afstand die wij moeten houden. Dat de liefde en het onderlinge gebed ons blijven verbinden in Christus Naam. Pastoor Luijckx.

Vastenactie:
Mocht u nog met het vastenactiezakje een bijdrage willen doen dan kan dat door het zakje in de bus te stoppen bij de pastorie in Loon op Zand of bij het Parochieel Centrum aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel.
Steun Kerk
Wilt u in deze tijd van nood de kerk ook financieel blijven steunen? Doordat gelovigen niet meer kunnen samenkomen in de kerken zoals zij dat zijn gewend, moeten wij ook de giften in de wekelijkse collecten bij de erediensten missen. Hartelijk dank.

God en Corona: Straf van God? Een beschouwing in het licht van kruis en opstanding
Door Mgr. De Korte. (Vierde Woord ter Bemoediging)
Buiten maar ook binnen de Kerk zijn stemmen die het coronavirus zien als een straf van God. In dit vierde Woord ter bemoediging plaats ik daar grote vraagtekens bij. Laten wij niet te gemakkelijk denken dat wij Gods beleid over ons bestaan kunnen doorgronden. Christus vormt voor ons het hoogtepunt van Gods openbarend spreken en handelen. In Hem ontmoeten wij allereerst een God die wil genezen en vergeven. Het vormt ook een vergissing om de scheppende God als eerste oorzaak te verwarren met de tweede oorzaken binnen de schepping. De God van de Schrift geeft vrijheid aan mensen en relatieve autonomie aan de natuur. Hij handelt allereerst door de Zoon die solidair met ons is in alle nood en door de Geest die ons inspireert om creatief te leven en het goede te doen. Zo kunnen wij God ook in deze crisistijd nabij weten.
Al maanden is de samenleving in de ban van het coronavirus. Het virus gaat de hele wereld rond. De meeste patiënten worden gelukkig mild ziek. Maar een aantal mensen krijgt complicaties en reeds duizenden zijn gestorven. Om besmettingsgevaar te voorkomen is in veel landen het publieke leven min of meer tot stilstand gekomen. Fysieke afstand vormt het parool. Alles bijeen brengt het virus veel zorgen en verdriet met zich mee, zowel medisch als sociaal en economisch. Niet weinigen, ook christenen, vragen naar de rol van God in deze crisis.

Straf van God?
Er zijn gelovigen die de coronacrisis zien als een straf van God. Het model van ellende als straf heeft oude papieren. Ik denk aan de duiding van de ballingschap van het Joodse volk in het Oude Testament in de zesde eeuw voor Christus. God lijkt het verbond met zijn volk te hebben opgezegd. Alles is verloren gegaan: het beloofde land, de tempel en de koning. En de profeten van Israël duiden de rampspoed als straf voor de ontrouw van het volk. Maar in het Oude Testament vinden wij ook al een scherp protest tegen de gedachte dat onheil onlosmakelijk zijn oorzaak heeft in de zonde. Als Job alles heeft verloren – zijn kinderen, zijn bezit en zijn gezondheid – komen de zogenaamde troosters hem zeggen dat zijn lot te maken heeft met onrechtvaardigheid in zijn leven. Maar Job werpt deze koppeling van zijn ellende en zonde ver van zich af.

Genezende en vergevende God
Het onderwijs van Jezus kan worden gezien in de lijn van Job. Jezus wil in het verhaal over de blindgeborene (Johannes 9) niet antwoorden op de vraag wie er gezondigd heeft, de blinde of zijn ouders. Jezus zegt alleen dat het werk van God in de blinde man openbaar moet worden. De blinde wordt genezen. Zo komt in Jezus een genezende God in beeld. Daarnaast vormt het herstel van de relatie van de mens met God een wezenlijk onderdeel van het openbare leven van Jezus. God wil niet de dood van de zondaar maar dat hij zich bekeert en leeft. In Jezus openbaart God zich allereerst als een genezende en vergevende God.

Recente geschiedenis
Het model van een straffende God is ook door de recente geschiedenis scherp ter discussie gesteld. Waren de Cambodjanen bovengemiddeld zondig zodat de Rode Khmer kon toeslaan? Waren de mensen in Rwanda bovengemiddeld zondig zodat velen van hen door een bloedige burgeroorlog om het leven kwamen? Was het joodse volk bovengemiddeld zondig zodat de Shoah hen trof? Waren de Russen bovengemiddeld zondig dat de terreur van Stalin kon huishouden? Maar weinig mensen zullen deze vragen positief willen beantwoorden. Veeleer wordt duidelijk dat wij uitermate voorzichtig moeten zijn in ons spreken over een straffende God. Laten wij als theologen en pastores niet denken dat wij God achter de kaart kunnen kijken. Gods voorzienig beleid over ons bestaan is maar moeilijk te doorgronden.

Middellijk
Er zijn vandaag ook christenen die het virus door gebed bestrijden. In de media zijn christelijke predikanten te zien die met stemverheffing menen het virus te kunnen uitdrijven. Maar doen wij daarmee recht aan Gods majesteit? Het is goed te beseffen dat God werkelijk God is. In het verhaal van het brandende braambos (Exodus 3) openbaart God zich als Degene die handelt via de inzet van mensen. God roept namelijk Mozes om zijn volk uit de slavernij van Egypte weg te halen. Dat is het patroon van de hele geschiedenis van God met zijn volk. God roept mensen en waar mensen die roeping niet beantwoorden en hun vrijheid misbruiken loopt de heilsgeschiedenis spaak. Wanneer Mozes vraagt naar de naam van Degene die hem roept, antwoordt God: Ik ben zoals Ik ben. God belooft zijn bijstand maar altijd op een manier die verrassend, onvermoed en onverwachts zal zijn. Niet voor niets is in de Bijbel de wolk het beeld van de ongrijpbare, onzichtbare en verborgen aanwezige God.

In de latere theologie wordt deze visie op God technisch verwoord door Hem causa prima te noemen. Hij is als Schepper de eerste oorzaak. En wij moeten zijn handelen niet verwarren met de tweede oorzaken binnen de schepping. Wij leven niet in een spook- of toverhuis maar in een wereld waarin wij als vrije mensen mogen leven en gelukkig steeds meer regelmatigheden hebben kunnen ontdekken. God werkt bijna altijd door mensen (middellijk) en niet rechtstreeks (onmiddellijk).

Om enkele voorbeelden te noemen. In Lourdes zijn miljoenen zieke pelgrims geweest. Ieder jaar begeleid ik een bedevaart van de Orde van Malta. Ik merk dat de meeste zieken letterlijk en figuurlijk opknappen door de liefde en dienstbaarheid van mensen die zij tijdens de bedevaart ontmoeten. Maar er zijn in de loop van de jaren maar enkele honderden onverklaarbare genezingen gemeld.

Een ander voorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog. God heeft de poorten van Auschwitz niet zelf geopend. Neen, de terreurmachine in Auschwitz kwam tot stilstand door de bevrijding van het kamp door Russische soldaten. God werkt bijna altijd middellijk, in dit geval door soldaten van de wrede dictator(!) Stalin. God schrijft recht op kromme lijnen.

God drie-een
Hoe kunnen wij Gods betrokkenheid bij de coronacrisis dan begrijpen? Uit dit betoog mag duidelijk zijn dat wij, naar mijn diepste overtuiging, voorzichtig moeten zijn met ons spreken over een straffende God en dat Hij bijna nooit met wonderlijke ingrepen de wereld bestuurt. God respecteert bijna altijd de wetmatigheden van zijn schepping en de vrijheid van mensen. Als christenen spreken wij niet zomaar over God maar over de God die zich in de loop van Israëls geschiedenis heeft geopenbaard. Wij spreken over deze God heel beleefd: niet met twee
maar zelfs met drie woorden: God als Vader, Zoon en Geest. Een theoloog uit de eerste eeuwen heeft eens gezegd dat de Vader zijn twee armen liefdevol naar de aarde uitstrekt. De arm van de Zoon en van de Geest.

Solidaire Jezus
Voor een christen openbaart God zich bij uitstek in zijn Zoon Jezus. Juist in deze dagen staan wij bijzonder stil bij het lijden, de dood en de opstanding van Christus. In Hem toont God zijn solidariteit met onze wereld. Tot op het kruis heeft Jezus zich met ons verbonden. Christus is solidair tot in onze doodsangst en dood. Maar wij geloven ook dat de weg van het kruis de weg naar het nieuwe leven is geworden. Op de Paasmorgen heeft Jezus nieuw en ander leven ontvangen. Het grote wonder van Pasen. Tegelijk kunnen wij over dit wonder alleen maar stamelen en stotteren. Want Paasleven is niet meer onderworpen aan de dood terwijl al het ons bekende leven sterfelijk is en daardoor aan de dood gewijd. Toch geeft Pasen christenen de moed om te getuigen dat niet de dood maar God het laatste woord heeft. Hij is de Alfa en de Omega. Hij is trouw.

Inspirerende Geest
Naast het werk van Christus als de Zoon, zie ik het werk van de Geest die inspireert. Zonder Gods Geest geen leven en geen geloof; geen gemeenschap en geen solidariteit. Zonder de Geest ook geen gebed. Wij mogen juist in deze dagen hartstochtelijk bidden dat Gods Geest artsen en verpleegkundigen mag inspireren om in deze crisistijd vol te houden. Datzelfde geldt natuurlijk voor de mannen en vrouwen van het openbaar bestuur maar ook onze pastores in moeilijke omstandigheden. De Geest, zo hoop ik, inspireert de virologen om een vaccin tegen het virus te ontdekken. En niet in de laatste plaats geeft Gods Geest ons allen hopelijk veerkracht om in deze nare tijd niet alleen lichamelijk maar ook mentaal staande te blijven. Door onze onderlinge verbondenheid en liefdevolle nabijheid kan Gods aanwezigheid ook in deze crisis merkbaar worden.

+ Dr. Gerard de Korte
Bisschop van ‘s-Hertogenbosch

15 april 2020

Informatie met betrekking tot misintenties,
In de misintentieagenda van de 4 kerken van onze parochie, staan de aangevraagde misintenties vermeld. Normaal worden die op zaterdagavond of zondagmorgen in de “eigen kerk” tijdens de viering op gelezen. Nu er geen openbare vieringen in de kerken zijn tot nadere berichten, wordt er met de aanvrager van de misintentie contact opgenomen en gevraagd of de misintentie verschoven moet worden naar een latere datum of dat de intentie gelezen mag worden tijdens de besloten zondagviering waarin pastoor Luijckx voorgaat. De besloten vieringen zijn op zondagmorgen om 09.30 uur te volgen, eventueel via het kanaal van de Langstraat tv, of later op de dag via de parochiewebsite; www.parochiewillibrord.nl waarop u in de balk het woord Mis aan kunt klikken.
Bovendien kunt u in de balk onder het kopje vieringen bij de Kerk St. Jans Onthoofding alle misintenties vermeld zien staan.

Voor belangstellenden naar de activiteiten van het jongeren pastoraat. De tweede editie van de Kidskrant is uit. Ook deze is te vinden op de parochiewebsite. Het resultaat is prachtig.

Berichten van het parochiebestuur
Grafreglement
Na twee jaar van voorbereiding is recent door ons bisdom het grafreglement voor al onze begraafplaatsen goedgekeurd.
Aanpassingen en herzieningen waren nodig vanwege veranderingen in wet en regelgeving. Ook waren er verschillen in de gehanteerde voorschriften bij de diverse begraafplaatsen.
Een werkgroepje binnen onze parochie heeft zich gebogen over deze materie en uiteindelijk gezorgd voor een actueel reglement met uniforme voorschriften voor al onze begraafplaatsen.
Dit reglement vindt u op onze website www.parochiewillibrord.nl en op het secretariaat in Loon op Zand en Kaatsheuvel. Bovendien hangt in de informatiekasten op de begraafplaatsen hierover ook informatie.

Vrijwilligersavonden Kaatsheuvel en De Moer.
Deze avonden zullen tot nader bericht helaas niet georganiseerd kunnen worden.
Informatie volg nog. De avond voor de vrijwilligers in Loon op Zand zal zoals afgelopen jaar weer in oktober zijn bij Cafetaria Lily.

Gebed
De Kapel aan de Finantiën in Loon op Zand maar ook aan het Kraanven en het Stiltecentrum in Kaatsheuvel zijn dagelijks geopend voor gebed.

Oproep
Voor het secretariaat te Kaatsheuvel zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die ons team daar kunnen versterken. Uw inzet gaat om minimaal twee uur per week in de morgen van half tien tot half twaalf. Enige affiniteit met administratie is gewenst. Graag opgeven bij het secretariaat te Loon op Zand.

Mariakapel in St. Jan Den Bosch
Vanwege de coronapandemie hebben de plebaan (pastoor van de kathedraal en het dagelijks bestuur van de Broederschap, mede ingegeven vanuit de regelgeving van de overheid, het besluit moeten nemen de gebruikelijke Mariale activiteiten in de meimaand dit jaar niet door te laten gaan. Al naar gelang de situatie zich ontwikkelt, zullen wellicht later in het jaar wel activiteiten plaatsvinden
De Broederschap denkt actief na over manieren waarop we Maria als Zoete Moeder, toch in de meimaand bij u thuis kunnen brengen. De facebookpagina biedt daartoe de actuele informatie. Daarnaast ook op de website: www.zoetelievevrouw.nl onder het kopje (Actualiteit)
De Sint Jan en de Mariakapel zijn dagelijks WEL van 09.00 – 17.00 uur geopend. Bij een bezoek wordt u verzocht alle geldende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen

Bericht van Culturele Stichting TRIAS
Het is nu ruim drie jaar geleden, dat Culturele Stichting Trias is opgericht en het is dus tijd om de gang van zaken te evalueren.
Destijds werd de Culturele Stichting Trias opgericht om de vier Rijksmonumentale kerken van onze parochie, naast de reguliere vieringen en bijeenkomsten, toegankelijk te maken voor bezoek. Dit wil Trias realiseren door niet-religieuze activiteiten in de verschillende kerken te organiseren, zoals concerten, lezingen, bezichtigingen, etc., een kerk moet immers worden gebruikt en zolang de kerk nog in gebruik is, zijn er ook nog mensen bij allerlei activiteiten in en om de kerk betrokken. Denk daarbij aan het koor, de kerkhofploeg, de kerststalploeg, de schoonmaakploeg, de groep voor de openstelling van de kerk, kosters en ga zo maar door. Het contact met al die mensen is van groot belang.
De organisatie van dergelijke activiteiten, zoals Trias die voor ogen heeft, vraagt veel ervaring en voorbereidingstijd; we hebben dat bij Trias in de afgelopen drie jaar ervaren.
En daarom hebben we uw hulp nodig.

We hebben in het bestuur enkele functies openstaan. Dit komt door persoonlijke omstandigheden als ziekte, overlijden en verhuizing. Bent u geïnteresseerd in culturele evenementen bij u in de kerk? Houdt u van organiseren? Hebt u ideeën wat u graag zou willen zien? Wilt u meedenken over het budget, over het programma en draagt u het in standhouden van de monumentale kerken een warm hart toe, dan moeten we toch eens met elkaar praten.
Maar uw hulp hoeft niet in de bestuurlijke zin plaats te vinden, hand- en spandiensten bijvoorbeeld in de kerken van Loon op Zand en De Moer wordt ook toegejuicht. Denk dan aan het schenken van koffie- en thee aan blije mensen, de verkoop van entreekaartjes, helpen met het geluid, opbouw van het podium. Met een uurtje per maand helpt u ons al.
Mocht u toch interesse hebben om een steentje bij te dragen aan het werk van Trias, hetzij organiserend dan wel uitvoerend, dan kunt u uiteraard bij een van de bestuursleden van Culturele Stichting Trias blijk geven van uw interesse tijdens een van onze volgende uitvoeringen.
Wij hopen van harte, dat uit een volgend stukje van Culturele Stichting Trias in Alle Kanten Op zal blijken, dat het besef is doorgedrongen, dat we er met zijn allen voor staan om in de gegeven omstandigheden er het beste van te maken voor onze kerken.
Ad Maas
Voorzitter Culturele Stichting Trias

Nieuw leven…..
Het wordt lente; nieuw leven op komst.
Hoor de vogels zingen; de wind, je eigen adem.
Luister naar de mensen; hun juichen, hun klagen.
De natuur fleurt op; meer licht aan de hemel.
Takken botten uit; bloemen staan in bloei.
Laat je hart spreken en breng licht en warmte.
Deze tijd daagt uit tot actie en bedrijvigheid.
Kom in de benen en neem bij de hand, die zelf niet kunnen,
hier vreemd zijn, verdwaald en ga met hen mee zover als het kan.

Uit De Roerom. Schrijver onbekend.
Ingezonden door: Nelly Klijn de Jong.

8 april 2020

Woord voor Pasen.
Nu de wereld met al haar activiteiten op vele plaatsen en in vele landen tot stilstand is gekomen a.g.v. het Coronavirus en de daarmee gepaard gaande maatregelen is er nood bij de mensen. Geestelijke, maar ook financiële nood. Mensen hebben behoefte aan contact, aan continuïteit en dat proces is nu verstoord door de sociale afstand die moet worden gehouden. In de maatschappij loopt alles in principe volgens een vast patroon. Daarbij kunnen we denken aan het raderwerk in een klok. Hapert een van de tandwielen, dan wordt er iets verstoort en loopt de zaak vast. Dit merken wij nu thuis, op het werk en in de verenigingen. Productieprocessen worden verstoord en bedrijven zijn afhankelijk van hun leveranciers, toeleveranciers etc. Wat de een niet nodig heeft, hoeft de ander niet te leveren enz. Iedereen wordt op die manier onaangenaam getroffen en wij allen (en zeker ook bij de opbouw van de economie) hebben nog een lange weg te gaan.

Voor het eerst in het leven van jong en oud is een dergelijke crisis ontstaan, waarbij zelfs kerkdiensten geen doorgang kunnen vinden, althans niet voor publiek. Er wordt gevierd in zeer kleine kring met slechts de bedienaren die nodig zijn. De H. Communie wordt niet uitgereikt.

Gelukkig kunnen wij in onze parochie H. Willibrord met regelmaat de vieringen via de plaatselijke tv en andere mediakanalen volgen. Geloven gaat door, de hoop, het vertrouwen en de liefde ook. Jezus heeft het ons in zijn uiterste nood tot op het kruis voorgeleefd. Wij mogen vooral in deze moeilijke tijd opzien naar Hem, want zijn naam betekent “Hij die redt”.

Daarom vieren wij in de Paasnacht de kern van ons katholieke geloof. Christenen geloven dat de dood niet het einde is. Jezus was aan het kruis genageld, gestorven en begraven. Maar God heeft Hem laten verrijzen uit de doden. Dat blijft een groot geheim (mysterie) dat eigenlijk niemand kan bevatten, ook in deze tijd dat een onzichtbaar virus grip heeft op ons doen en laten en ons in onze bewegingsvrijheid ernstig beperkt.

Zowel onze bisschop als paus Franciscus gingen ons voor in een bemoedigende houding en gebed, veel mensen merken waartoe zij ineens in staat zijn. Elkaar een hart onder de riem te steken. Laten wij in geloof op weg naar Pasen kiezen om te leven vanuit liefde en niet vanuit angst. Wij leven mee met alle mensen, met al onze parochianen en blijven dankbaar voor alle goede initiatieven die er in deze moeilijke tijd worden ondernomen en erop vertrouwen dat de radertjes van de klok weer zullen gaan lopen zoals het moet.

De kerk zal met allen die geloven met dit Paasfeest en uitroepen; “Alleluia”. De Heer is verrezen. Laten wij vasthouden aan ons geloof dat Gods liefde sterker is dan de dood en blijven wij getuigen van ons geloof in de verrijzenis van Jezus. Ook het Coronavirus heeft niet het laatste woord. Gods liefde is sterker dan dood en zonde. Laten wij de paasvreugde delen met ieder die het horen wil en ondanks alles zeggen;

Zalig Pasen. Namens het pastorale team. Pastoor Luijckx

Coronakruisweg
Op Goede Vrijdag wordt in veel katholieke kerken de kruisweg gebeden, een heel oude traditie. Ik ben ermee opgegroeid en hij is mij altijd dierbaar gebleven. De kruisweg biedt de mogelijkheid om Jezus in zijn laatste uren te volgen, Hem nabij te zijn en zijn lijden te overwegen. En tegelijkertijd om het lijden van anderen, van onze medemensen en van onszelf daarbij te betrekken, al biddend, al overwegend. De kruisweg houdt ons ook een spiegel voor: hoe zou ik reageren, als ik er 2000 jaar geleden bij geweest zou zijn? En wat hebben de verschillende staties van de kruisweg mij nu te zeggen?

Dit jaar zijn de plechtigheden van de Goede Week vanwege het coronavirus afgelast. Er zal ook geen kruisweg worden gebeden. En ik denk dat ik dat erg zal gaan missen. Het lijden van velen, de machteloosheid, maar ook de moed van velen, alsook de onachtzaamheid van weer anderen zouden bij het bidden van de kruisweg meegenomen kunnen worden. Nu ik de kruisweg niet al lopend langs de veertien staties in de kerk kan bidden, besluit ik om hem al schrijvend met u te overwegen: een coronakruisweg, denkend aan alles wat er in deze dagen door deze pandemie in ons omgaat. Hieronder geef ik bij negen van de veertien staties een korte overweging.

Eerste statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld. Hoewel onschuldig wordt Jezus gevangen genomen en ter dood veroordeeld. Hoeveel coronapatiënten zullen dit gevoel ook hebben? Ineens zijn ze patiënt, van het ene op het andere moment. Ze kunnen er niets aan doen. Zonder het te weten zijn ze erdoor aangestoken. Velen gaan eraan dood, de meesten gelukkig niet, maar hebben wel een zware weg te gaan, van ziek zijn en daarna van langzaam herstel. Een moeizame weg vaak. En al die artsen en verpleegkundigen? Het uiterste wordt nu van hen gevraagd, het komt op hun pad. Ik bid dat patiënten en verzorgenden de kracht vinden om deze weg te gaan, ten einde toe, ook al weten ze aan het begin van deze weg niet hoe zwaar het kruis zal zijn en hoe het eindigt.

Tweede statie: Jezus neemt het kruis op zijn schouders. Hij draagt zelf zijn kruis. Hij kan zich aan deze (kruis)weg niet onttrekken, maar wil dat ook niet; Hij aanvaardt het kruis. Niet alleen van patiënten en verpleegkundigen, maar van ons allen wordt in deze dagen veel gevraagd. We zijn niet gewend aan de beperkingen die ons worden opgelegd; het valt ons zwaar. Zijn wij bereid dit kruis op ons te nemen? Om de ongemakken te aanvaarden, juist om een verdere uitbreiding van het virus te voorkomen en het werk in de ziekenhuizen uitvoerbaar te houden?

Derde statie: Jezus valt voor de eerste keer. Het is een weg van vallen en opstaan, voor Jezus, voor patiënten, voor verpleegkundigen, voor ons allen. De verleiding om het op te geven, om het bijltje erbij neer te leggen ligt op de loer. Waar halen we de kracht vandaan om het vol te houden, om door te gaan, ook als deze epidemie veel langer duurt dan wij zouden willen?

Vierde statie: Jezus ontmoet zijn moeder Maria. In nood roept elk kind om zijn moeder. Het moet voor Jezus een hele troost zijn geweest dat zijn moeder Hem zo nabij was, onderweg en straks onder het kruis. Het kan voor veel patiënten een hele troost zijn te weten dat er rond hen een kring van gebed wordt gevormd en dat er voor hen kaarsjes worden gebrand bij Maria.

Vijfde statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen. Het kruis is voor Jezus te zwaar. Alleen kan Hij het niet. Dat geldt ook nu: alleen zijn we machteloos. We hebben elkaar nodig. We moeten het samen doen. Ik bid dat we bereid zijn om elkaar te helpen; dat ieder op zijn of haar plaats zich verantwoordelijk voelt om bij te dragen aan het bestrijden van deze vijand: het onzichtbare coronavirus.

Zesde statie: Veronica droogt het gezicht van Jezus af. Een klein gebaar, het wordt haar niet gevraagd. Veronica stelt een daad, vanuit zichzelf. Dat vraagt om moed en creativiteit. Kleine gebaren zijn ook nu belangrijk. Helaas kan dat niet naar patiënten die in het ziekenhuis liggen; die worden afgeschermd wegens besmettingsgevaar. Maar het kan wel straks, als ze moeten herstellen. Het kan naar de achterblijvenden: een belangstellend telefoontje. Het kan naar kwetsbare ouderen: boodschappen doen voor hen. Wie creatief is en moedig, kan veel betekenen.

Negende statie: Jezus valt voor de derde keer. Tot drie keer toe valt Jezus tijdens zijn weg naar Golgotha. Het is bovenmenselijk zwaar, maar telkens vindt Hij de kracht om verder te gaan. Wat staat patiënten, ziekenhuizen en ons land allemaal nog te wachten? Tegenslag op tegenslag? Vinden we de kracht om telkens weer op te staan en niet bij de pakken neer te zitten? Laten we elkaar daarbij helpen, niet opgeven, het vertrouwen in elkaar niet verliezen. Heer, sta ons bij met uw genade!

Twaalfde statie: Jezus sterft aan het kruis. Ons leven is eindig, een moeilijk te aanvaarden werkelijkheid. Het is een daad van menselijkheid om stervenden nabij te zijn, zoals de vrouwen die onder het kruis van Jezus stonden. Vele duizenden sterven als gevolg van deze corona-epidemie. Even zovele malen is er verdriet. Het tekent onze menselijke gebrokenheid. Maar in geloof mogen wij hopen dat de dood het einde niet is. Wij mogen hopen op een eeuwige heerlijkheid, bij God, ook al kunnen we ons daar in de verste verten niets bij voorstellen.

Veertiende statie: Jezus wordt in het graf gelegd. Het behoort tot een van de ‘werken van barmhartigheid’: de doden begraven. Want elke mens is een schepsel Gods. In Italië zijn zoveel doden te betreuren dat het leger te hulp wordt geroepen opdat elke dode een waardige uitvaart krijgt. Maar we kunnen meer: de nabestaanden niet vergeten, tijd nemen voor rouw en verdriet, voor nabestaanden en overledenen bidden. Bidden verbindt, bidden geeft kracht, bidden geeft hoop en toekomst.

Ook al kunnen er dit jaar in de Goede Week en met Pasen geen liturgische vieringen worden gehouden in de kerk, toch kunnen we in gedachten, thuis, wellicht via de tv meeleven met wat er toen rond Jezus gebeurde en onze nood en die van onze medemensen daarmee verbinden. Misschien worden het wel dagen die ons meer zullen aangrijpen dan andere jaren.

Theo Schepens,
voormalig pastoraal werker Kaatsheuvel (2008-2013)

1 april 2020

Bereikbaarheid parochie H. Willibrord
Gezien de situatie i.v.m. het Corona virus is het secretariaat beperkt bereikbaar. Berichten of andere boodschappen zoveel mogelijk schriftelijk of via de mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl of parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl. Secretariaat in Loon op Zand is zoveel mogelijk voor de middag bezet en telefonisch bereikbaar.
Tel. 0416 361215.

De Eucharistieviering op zondag, de vieringen in de Goede Week en met Pasen in de kerk in Loon op Zand kunt u bekijken via de website en Facebook. Houdt u de Langstraat TV in de gaten indien vandaaruit wordt uitgezonden?
(Kijk voor informatie op onze website en in de plaatselijke communicatiebladen)

Bemoedigend woord.
“Jij zult leven” staat er voorop de misboekjes voor de 5e zondag van de Veertigdagentijd.
Lazarus die icoon is van de verrezen Christus, bevestigt het menselijk verlangen om op te staan en te leven, in Christelijk perspectief en in menselijk perspectief zeker nu een virus ons helemaal terugbrengt bij onszelf. Het mag ons niet verlammen, want als mens hebben wij de keuze om te kiezen om te leven vanuit liefde of vanuit angst. Samen met onze Paus Franciscus hebben wij kunnen bidden en ontvingen wij de bijzondere zegen Urbi et Orbi, (over stad en land) en het was uitzonderlijk dat paus Franciscus dat nog vóór Pasen heeft gedaan. Wij leven mee met alle mensen, met al onze parochianen en blijven dankbaar voor alle goede initiatieven die er in deze moeilijke tijd worden ondernomen.
Laten wij vasthouden aan ons geloof dat Gods liefde sterker is dan de dood en blijven getuigen van ons geloof in de verrijzenis van Jezus. Het Coronavirus heeft niet het laatste woord. Gods liefde is sterker dan dood en zonde. Pastoor Luijckx

Nederlandse bisschoppen: alle publieke vieringen (ook de dagmissen) afgelast tot en met Pinksteren. In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.
De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en zondag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week afgelast.
Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen, waar mogelijk, wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken. Eventuele gaven voor de voedselbank kunnen daar worden afgegeven.
Wij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.
Het kabinet heeft aangegeven dat er nog uitzonderingsmaatregelen komen waar het gaat om uitvaarten en kerkelijke huwelijken. Als hierover meer informatie beschikbaar is, wordt deze zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Mochten er vanuit de parochies vragen zijn, dan kunnen deze het beste gericht worden aan het eigen bisdom.

Decreet
De bisschoppen verwijzen met het oog op de besloten vieringen in de Paastijd verder naar het decreet dat de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten op 19 maart 2020 in verband met het coronavirus heeft uitgevaardigd: “Ten tijde van Covid-19”. De tekst van het decreet is in het Nederlands vertaald door de Nationale Raad voor Liturgie (NRL). Voor meer informatie: https://www.bisdomdenbosch.nl/corona-dossier-maatregelen-gebeden-en-vieringen-bemoediging-en-acties/

Broeders en zusters,
Afgelopen zondag hebben de Nederlandse bisschoppen, in nauwe samenwerking met de KRO-NCRV, een landelijke gebedsestafette georganiseerd. Het begon met een Eucharistie waarin kardinaal Eijk de celebrant was en de dag werd afgerond met een avondgebed in onze Sint Jan. Eucharistie en avondgebed waren te zien op NPO 2. Tijdens de korte overweging in het avondgebed heb ik gewezen op het grote vertrouwen dat Maria in haar Zoon heeft. Tijdens de bruiloft van Kana, in het Johannesevangelie het begin van het openbaar leven van Jezus, zegt de moeder van de Heer tot de bedienden, wijzend op Christus, “Doet maar wat Hij u zeggen zal.”

Onderwijs van Jezus
Tot op de dag van vandaag wijst Maria naar Christus en worden ook wij opgeroepen om te doen wat de Heer van ons vraagt. Wat kan het onderwijs van Jezus ons in deze lastige crisistijd leren? In mijn beleving minstens drie dingen. Allereerst een diep vertrouwen op God. Vervolgens de oproep om mensen van gebed te blijven. En tenslotte vraagt Christus ons om goed te zijn voor de mensen naast ons.

Dicht bij God blijven
Christus spreekt veel over vertrouwen op God maar vooral heeft Hij dat vertrouwen ook voorgeleefd. In deze Veertigdagentijd begeleiden wij Jezus naar Jeruzalem. Zijn onderwijs en genezend handelen roepen enthousiasme op maar ook verzet. Het net van de vijand sluit zich steeds meer rondom Hem. Uiteindelijk zal Hij in Jeruzalem worden gearresteerd, gemarteld en gedood. Jezus, zo leert ons het Nieuwe Testament, heeft angst gekend. Grote angst zelfs voor datgene wat op Hem afkwam. Maar uiteindelijk kon Hij zijn leven wegschenken in het vertrouwen dat zijn Vader Hem zou opvangen. Christus leert ons om in deze bijzondere en, voor niet weinig mensen ook, angstige tijd onze toevlucht bij God te zoeken.
Gelukkig de mens die zich geborgen weet bij de Bron van ons bestaan.

De kracht van het gebed
Het geheim van het leven van Jezus vormde de biddende omgang met God die Hij zijn Vader noemt. Jezus bidt in de vrije natuur; in een synagoge of, bij gelegenheid van de feestdagen van Israël, in de grote Tempel van Jeruzalem. Biddend leeft Jezus voor God en is Hij verbonden met mensen. Er zijn zoveel intenties waarvoor wij kunnen bidden. Natuurlijk allereerst voor de zieken die door het coronavirus zijn getroffen. Maar ook voor hun familieleden en vrienden die zich vaak onmachtig voelen. Wij kunnen bidden voor de artsen en verpleegkundigen die vol toewijding voor de patiënten zorgen. Graag noem ik de leden van het openbaar bestuur die ons gebed kunnen gebruiken. Ik denk aan onze premier en de andere ministers die vele overuren maken om de crisis in te dammen. Ik heb de afgelopen week burgemeester Mikkers van ’s-Hertogenbosch een hart onder riem gestoken. Samen met zijn collega’s van Eindhoven en Tilburg speelt hij een belangrijke rol in de bovenmate getroffen provincie Brabant.
Gelukkig de mens die ook in deze dagen, ondanks onzekerheid en angst, tot gebed kan komen.

Zorgen over eenzaamheid
Ons vertrouwen op God en onze biddende omgang met Hem, kan ons de kracht geven om voluit verbonden te zijn met onze naasten. Het virus wil onze naaste tot een tegenstander of zelfs vijand maken. Via een medemens kan het virus ons immers ziek maken. Tegen die achtergrond wordt ons gevaagd om de ander te mijden en uit de weg te gaan. Zo mogen bewoners van verpleeghuizen voorlopig geen bezoek ontvangen. Als deze situatie lang aanhoudt moeten wij vrezen dat onze mentale gezondheid zal worden aangetast. Eenzame mensen worden extra eenzaam met alle lichamelijke en psychische klachten die dat kan oproepen. De meeste mensen hebben immers niet het charisma van kluizenaar ontvangen.
Gelukkig de mens die, in deze crisistijd, niet in een ziekmakend isolement terecht komt.

Creatief in naastenliefde
Maar gelukkig hoor ik over allerlei vormen van verbondenheid. Ik dank onze priesters, diakens. pastoraal werkers en de vele vrijwilligers in de parochies hartelijk die, via de telefoon of andere sociale media, medeparochianen steunen en bemoedigen. Herderlijke zorg in optima forma. Wij worden uitgedaagd om vindingrijk te zijn in onderlinge solidariteit. Tal van mogelijkheden dienen zich aan. Nu wij worden gemaand tot voorzichtigheid in sociale contacten, kan de moderne techniek een uitkomst zijn. Een telefoongesprek met iemand die dreigt te vereenzamen, kan wonderen doen. Datzelfde geldt voor het sturen van een leuke kindertekening of een opbeurende mail. Ikzelf kreeg meerdere mails met bemoedigende teksten. Dat doet mij goed. Ik hoor van buurtbewoners die boodschappen doen voor mensen die liever binnen blijven. Ook is het een goed idee om extra te koken voor mensen die een gezonde maaltijd kunnen gebruiken. Als bisschoppen hebben wij de gelovigen afgelopen week opgeroepen om het gebed nauw te verbinden met diaconie. Zo kan voedsel worden ingezameld voor onze voedselbanken of andere uitgiftepunten. Juist mensen aan de maatschappelijke onderkant hebben het extra zwaar. Laten wij vooral hen niet vergeten.

Gelukkig de mens die, over eigen grenzen heen, zorg draagt voor de ander.

tot slot
Broeders en zusters, de tijd is onzeker. En niemand weet hoe lang de ellende gaat duren. Ik hoop en bid dat u dicht bij God blijft leven en in gebed met Hem verbonden blijft. Vanuit de biddende omgang met de Heer ontvangen wij ook de energie om beschikbaar te zijn voor onze naasten. Laten wij met Maria, de moeder van de Heer, doen wat Christus van ons vraagt.
Tegen die achtergrond wens ik u voor de komende tijd veel creativiteit in naastenliefde.
+ Dr. Gerard de Korte

P.S. Laten wij ons van harte aansluiten bij het mooie oecumenische initiatief van onze paus en woensdag met vele christenen van allerlei tradities samen het gebed bidden dat Jezus ons geleerd heeft; zo kunnen wij dicht bij onze hemelse Vader blijven.
Klik hier voor – een filmpje waarin bisschop Gerard de Korte een samenvatting geeft van zijn tweede “Woord ter Bemoediging”;
– de gebedsviering ter afsluiting van de gebedscirkel “Biddend Verbonden” uit de Sint-Janskathedraal van zondag 22 maart jl.;
– het eerste Woord ter Bemoediging: Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt en zich veilig weet bij hem. (Jeremia 17,7);
– het gebed van de Nederlandse bisschoppen.

Vrijwilligersavonden Kaatsheuvel en De Moer.
Deze avonden zullen tot nader bericht helaas niet georganiseerd kunnen worden.
De avond voor de vrijwilligers in Loon op Zand zal zoals afgelopen jaar weer in
oktober zijn bij Cafetaria Lily.

Gebed
De Kapel aan de Finantiën in Loon op Zand maar ook aan het Kraanven en het Stiltecentrum in Kaatsheuvel zijn dagelijks geopend voor gebed.

25 maart 2020

Bereikbaarheid parochie H. Willibrord

Gezien de situatie i.v.m. het Corona virus is het secretariaat beperkt bereikbaar. Berichten of andere boodschappen zoveel mogelijk schriftelijk of via de mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl of parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl. Secretariaat in Loon op Zand is zoveel mogelijk voor de middag bezet en telefonisch bereikbaar. Tel. 0416 361215.

De Eucharistieviering op zondag 27 maart wordt nogmaals uitgezonden vanuit de kerk in Loon op Zand via Langstraat TV. Hartelijk dank dat dit mogelijk is gemaakt.
(Kijk voor informatie op onze website en in de plaatselijke communicatiebladen)

De Nederlandse bisschoppen hebben in deze tijd van het corona virus het volgende gebed opgesteld
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig NOVEEN-GEBEDEN OM TE BIDDEN

nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur.
Dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.

Zoete Moeder van Den Bosch. Bid voor ons.

Gebed tot de Zoete Moeder van Den Bosch
Heilige Maria Moeder van de Heer
en Zoete Lieve Vrouw van deze stad
in dit heiligdom dank ik God omwille van U,
want velen hebben hier de kracht van Uw gebed ondervonden.
Alles wat mijn hart bezighoudt, vertrouw ik toe aan U.
Bid voor mij bij Uw Zoon, Moeder van alle gelovigen.
U bent niet alleen ons voorbeeld maar ook onze bemoediging
zoals U reeds gedurende zovele eeuwen
hulp en troost hebt gegeven.
Zoete Lieve Vrouw, blijf bidden voor alle mensen en ook voor mij.

Suub tuum praesidium oudst bekende Mariagebed (3e eeuw)

Tot u nemen wij onze toevlucht:
wees onze bescherming,
heilige Moeder van God,
wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,
maar verlos ons uit alle gevaren,
gij, glorierijke en gezegende Maagd.

Wees Gegroet – Ave Maria
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U.
Gij zijt de Gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Bidt u mee en blijft u de parochie H. Willibrord steunen?
Laten wij dit gebed bidden nu wij in onze bewegingsvrijheid zijn beperkt en op ons thuis zijn aangewezen. Wij blijven voor elkaar bidden en heel bijzonder voor de ouderen, kwetsbaren en natuurlijk voor allen die in de gezondheidszorg onder zeer hoge en in soms onmenselijke situaties moeten werken. Tevens vraag ik u om de kerk, ook financieel, te blijven steunen nu wij, naast het feit dat gelovigen niet meer kunnen samenkomen in de kerken zoals zij dat zijn gewend, ook de giften in de wekelijkse collecten bij de erediensten moeten missen.
Onze bisschop Monseigneur De Korte stuurde de parochies het onderstaande decreet in deze uitzonderlijke situatie. Het is een officieel decreet en daardoor wat moeilijk te lezen.
Het houdt in dat alle gelovigen, door de situatie die nu is ontstaan a.g.v. het Corona virus, tijdelijk zijn ontslagen van hun zondagsplicht, hoe graag zij ook naar de kerk hadden gewild om hun geloof te vieren en dat de priesters wordt gevraagd de aangescherpte richtlijnen te volgen.
Wij passen op elkaar en blijven in gebed verbonden. Pastoor Luijckx

Decreet

Gerardus Johannes Nicolaas de Korte
Door de genade van God en de gunst van de apostolische stoel
Bisschop van ’s Hertogenbosch
Overwegende
Dat de huidige gezondheidssituatie noopt om bij te dragen aan de strijd tegen uitbreiding van het covid-19 virus(coronavirus)
Dat daartoe door de Nederlandse overheid verregaande maatregelen zijn afgekondigd.
Dat daartoe door de Nederlandse Bisschoppenconferentie richtlijnen heeft uitgevaardigd.
Dat de maatregelen en richtlijnen kunnen leiden tot twijfels en gewetensproblemen bij de gelovigen en de clerici, met name ten aanzien van de Zondagsplicht.

Gelet
Op de bepalingen van het kerkelijk recht, met name op canon 87 en de canones 1246-1248 van de codex luris Canonici.

Besluit:
1. Dat de eucharistie nog steeds wordt gevierd in gebedshuizen, zoals vastgesteld door elke parochie, rekening houdend met de maatregelen die zijn gegeven in de bindende richtlijnen van de Nederlandse bisschoppen van 13 maart inhoudende dat alle openbare publieke vieringen op zaterdagavonden en zondagen niet zijn geoorloofd.

2. Dat dispensatie wordt verleend aan alle katholieke gelovigen van het bisdom
’s-Hertogenbosch, evenals aan degenen die zich op het grondgebied daarvan bevinden, van de zondagse eucharistie en verplichte feestdagen, zoals vastgelegd in canon 1247 CIC, gedurende de tijd dat de huidige gezondheidssituatie duurt en zelfs voor verdere periodes waarin de situatie voortduurt, waardoor alle gelovigen vrij zijn om de missen via de media te volgen dan wel de nodige tijd aan gebed te wijden persoonlijk of in het gezin.

3. Dat alle priesters werkzaam in het bisdom van ’s-Hertogenbosch verplicht zijn om te voldoen aan de maatregelen van 28 februari 2020 en de aangescherpte maatregelen en richtlijnen van 13 maart 2020 van de bisschoppen van de Nederlandse kerkprovincie, die vandaag zijn gepubliceerd en die we aan dit besluit hechten.

Dit besluit wordt ge gepubliceerd op de website van het bisdom van ’s-Hertogenbosch en digitaal toegezonden aan het pastorale kader van de parochies en aan de kloosters en abdijen en wordt gedeponeerd in het archief van het bisdom.

Gegeven te ’s-Hertogenbosch op 13 maart 2020
Dr. Gerard de Korte
Bisschop van ‘s-Hertogenbosch

18 maart 2020

Eucharistieviering in een gesloten kerk
Afgelopen zondag vierde ik i.v.m. de maatregelen rond het Coronavirus in een gesloten kerk in Loon op Zand met een acoliet, lector en organist de Eucharistie (Zie website parochie en/of facebookpagina). De kerkbanken waren leeg. Een onwerkelijke situatie die ik voor het eerste in mijn leven heb meegemaakt. Opgegeven misintenties, waarvan de familie het op prijs stelde dat zij toch dit weekend werden afgelezen, zonder hun persoonlijke aanwezigheid, werden aan God opgedragen. Het evangelie van de 3e zondag van de Veertigdagentijd bracht ons bij een gesprek aan een bron.

De Jakobsbron.
Dit is een oude bron die al voorkomt in de verhalen van de aartsvaders. Het uit hout gesneden tafereel van dit gesprek van Jezus met de Samaritaanse is te zien in de kerk in Loon op Zand. Voor mensen in die tijd was een bron een belangrijke en betekenisvolle plaats. Een plaats die soms conflictgebied kan zijn, soms wordt erom gevochten. Maar een bron is ook vaak een plaats van ontmoeting, om water putten en met elkaar in gesprek te raken. Bij de bron in een conflictsituatie, die aangeeft dat er zorgen zijn; nu op dit moment in de wereld, de maatschappij, in Nederland, hier in de parochiekernen Loon op Zand, Kaatsheuvel, De Moer. Het Coronavirus verandert de maatschappij en zet wat eerst zo vertrouwd was en zeker op zijn kop, mensen gaan hamsteren, zijn aangewezen op elkaar en ook weer teruggeworpen op onszelf, op God de Bron die ons verbindt. Bij de bron als plaats van ontmoeting, die ook de kerk is altijd, iedere dag, jaar in, jaar uit, en nu zijn kerken gesloten voor de eredienst aan God en dat is niet normaal.

Maar in een van de kerken in onze parochie H. Willibrord wordt in een heel kleine setting gevierd om parochianen te laten weten dat er voor hen en elkaar wordt gebeden tot God, voor de slachtoffers, om betere tijden, om besef ook in wat voor consumptiemaatschappij wij leven, om bezinning, om een sterk en hernieuwd geloof, om betere tijden. Jezus belooft de Samaritaanse vrouw dat Hij haar levend water kan geven. Water dat ervoor zorgt dat men nooit meer dorst krijgt. Maar Jezus bedoelt het natuurlijk vooral ook in geestelijke zin. Water is levensnoodzakelijk, zo mogelijk nog belangrijker dan brood. Als wij op Hem durven blijven vertrouwen, ontvangen wij levend water door middel van zijn genade om te kunnen volharde.
Dat dit mag helpen de zorgen omtrent het Coronavirus met alle zo ingrijpende maatregelen, het hoofd te bieden.
Pastoor Luijckx

Woord ter Bemoediging (Brief van bisschop de Korte)
Broeders en zusters in Christus,
Wij leven in een onzekere tijd. Het coronavirus lijkt heel de samenleving tot stilstand te brengen. Veel burgers, ook veel gelovigen zijn bezorgd. Ikzelf werd donderdag tijdens de Eucharistie in de Sint Jan geraakt en gesterkt door de prachtige woorden van de profeet Jeremia: Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt en zich veilig weet bij hem. (Jeremia 17,7).

Op dit moment leeft er veel onzekerheid in ons hart. Hoeveel mensen zullen ziek worden? Hoeveel mensen zullen door het virus sterven? Hoeveel mensen zullen zich in deze weken van sociale onthouding extra eenzaam voelen? Wat betekent het virus voor de werkgelegenheid en bestaanszekerheid? Allemaal vragen waarop wij op dit moment geen antwoord krijgen. Gelukkig dan de mens die zich geborgen weet bij God.

Wij leven in de Veertigdagentijd. Wij mogen Jezus begeleiden op weg naar Jeruzalem. Opnieuw gedenken wij hoe de Heer zichzelf heeft weggeschonken. Volkomen beschikbaar voor zijn Vader en dienstbaar aan ons mensen. In alle nood klampte Jezus zich vast aan zijn Vader en bleef op Hem vertrouwen. Hij stierf met op zijn lippen de woorden: Vader, in uw handen beveel ik mijn Geest (Lucas 23,46).

De Nederlandse bisschoppen hebben, om de verspreiding van het virus in te dammen, een moeilijk besluit genomen. Op zaterdagavond en op zondag worden in onze kerken tot minstens het einde van deze maand geen publieke liturgische vieringen meer gehouden. De eredienst aan God mag geen bron van besmetting van mensen worden.

Maar deze maatregel nodigt ons uit om op andere manieren onze verbondenheid met de Heer gestalte te geven. Priesters worden bijzonder uitgenodigd privé of met hun teamleden op zondag in besloten kring de Eucharistie te vieren. Wij tonen zo de kracht van het plaatsvervangend gebed en mogen ons zo met geheel de parochie in gebed verbonden weten. Parochianen kunnen thuis bidden of in onze open kerken en kapellen een kaars branden. Juist nu zullen veel gelovigen hun toevlucht willen zoeken bij de Maria, de moeder van onze Heer. Zo kunnen wij God vragen om met zijn Geest onze zorgen te bedwingen en ons tot mensen van vertrouwen en overgave te maken.

Laten wij heel bijzonder bidden voor de mensen die getroffen zijn door het virus. Maar ook voor alle artsen en verpleegkundigen die dag in dag uit hard werken om de nood van zieken te lenigen. In kracht van het gebed zijn wij allen, juist in deze dagen, geroepen om anderen van dienst te zijn, heel bijzonder zieken, ouderen en eenzamen. Juist nu zijn wij uitgenodigd om, met de woorden van paus Franciscus, gestalte te geven aan een cultuur van solidariteit en barmhartigheid. Hopelijk kunt u veel kwetsbare parochianen via telefoon of internet bijstaan. Laten wij elkaar nabij blijven, juist hen die er alleen voor staan.
Ik hoop en bid dat u zich veilig mag weten bij de goede God. In Christus toont Hij zijn onvoorwaardelijke liefde en trouw. In gebed blijf ik bijzonder met u en geheel het bisdom verbonden.
+ Dr. Gerard de Korte
Bisschop van ’s-Hertogenbosch

11 maart 2020

Veertigdagentijd (Vastentijd)
Paus Franciscus schrijft in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd van 2020: ‘Kijk naar de geopende armen van de gekruisigde Christus, laat je steeds opnieuw redden. En wanneer je nadert om je zonden te belijden, geloof dan vast in zijn barmhartigheid, die je bevrijdt van schuld.’
‘Het Pasen van Jezus is niet een gebeurtenis in het verleden: door de macht van de Heilige Geest is het altijd actueel en maakt het ons mogelijk met geloof naar het vlees van Christus in zeer veel lijdenden te kijken en dit aan te raken’, schrijft paus Franciscus.

Bidden
De paus legt uit waarom bidden zo belangrijk is in de Vastentijd: ‘Nog voor dat het een plicht is, brengt het de behoefte tot uitdrukking om te antwoorden op de liefde van God, die ons altijd voorafgaat en ons ondersteunt. Een christen bidt immers in het bewustzijn dat hij onwaardig is bemind te worden. Het gebed zal verschillende vormen kunnen aannemen, maar wat werkelijk telt in de ogen van God, is dat het zo diep graaft binnen in ons dat het de hardheid van ons hart doet afbrokkelen om het steeds meer tot Hem en zijn wil te bekeren.’

Delen
Naast het bidden herinnert de paus er aan om te delen van het eigen bezit met de meest behoeftigen door middel van een aalmoes. ‘In liefde delen maakt de mens menselijker: vergaren dreigt hem minder menselijk te maken door hem op te sluiten in zijn eigen egoïsme.’ De paus richt hierna de blik ook op de economie. Hij heeft in de Veertigdagentijd 2020 van 26 tot 28 maart in Assisi jonge economen, ondernemers en ‘changemakers’ bijeengeroepen met het doel bij te dragen aan het ontwerpen van een economie die rechtvaardiger en inclusiever is dan de huidige.

Vastenactie.
Door u bijdrage aan de vastenactie ondersteunt u de campagne van de Bisschoppelijke Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met 12 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden.

Week van Bernadette: programma 11- 17 mei bekend
Relieken van de zieneres van Lourdes, de heilige Bernadette Soubirous komen dit voorjaar voor het eerst naar Nederland. Van 11 tot en met 17 mei worden ze getoond in de Bossche Sint-Janskathedraal. Het bisdom biedt in die week tal van activiteiten aan, zo blijkt uit het programma dat vandaag door bisschop Gerard de Korte aan de parochies is bekendgemaakt.

De week vangt aan met een Mariavesper (kerkelijk avondgebed) op maandag 11 mei om 16.00 uur waarin Mgr. Herman Woorts, hulpbisschop van Utrecht en bisschop-referent voor bedevaarten, en Mgr. De Korte voorgaan. In die vesper worden de relieken plechtig de Sint-Jan binnengedragen. Bij deze viering zullen ook de religieuzen uit het bisdom aanwezig zijn.

Van 11 tot en met 17 mei zijn er in de Sint-Jan verscheidene bijzondere vieringen en gebedsmomenten, in aanvulling op de reguliere eucharistievieringen van 8.30 en 12.30 uur (ma. t/m za.). Zo worden er dagelijks de lauden (8.15 uur), het rozenkransgebed (12.00 uur) en de vespers (16.00 uur) gebeden. Op zaterdagavond 16 mei is er een eucharistieviering met lichtprocessie en wake.

In en rondom de kathedraal wordt een gevarieerd programma aangeboden. Op vrijdagavond 15 mei wordt in de Sint-Jan bijvoorbeeld op een groot scherm de film ‘Je m’appelle Bernadette’ getoond over het leven van de heilige zieneres. De dag erna staat speciaal voor gezinnen een bijzondere tocht door de stad op het programma: ‘de Bossche route van Bernadette’.

Verder zijn er onder meer speciale activiteiten voor scholieren, jongeren en zorgbehoevenden. De week wordt afgesloten met een Mariavesper op zondag 17 mei om 16.00 uur waarin de relieken door Mgr. De Korte worden overgedragen aan vertegenwoordigers van het bisdom Roermond.

Mgr. De Korte roept belangstellenden op om van 11 tot en met 17 mei deel te nemen aan de activiteiten en naar de Sint-Jan komen om de relieken te bekijken, ‘maar vooral ook om in de kathedraal een moment van bezinning en gebed te hebben.’ “De boodschap van Maria is even eenvoudig als duidelijk. Mensen worden opgeroepen tot bekering en gebed. Wij worden uitgenodigd om ons leven af te stemmen op Jezus en zijn Evangelie steeds meer gestalte te geven.”

Op de bisdomwebsite worden de komende tijd nadere bijzonderheden van het programma bekendgemaakt.

4 maart 2020

Bericht van Trias.
Lezing: Hemelse helpers” door Kitty Jansen – Rompen. zondag 8 maart 14.00 u kerk St. Joachim De Moer
Hemelse Helpers, engelenprentjes en hun rol in het dagelijks leven’ is de titel van het nieuwe boek van prentjesverzamelaar Frans Pluijmaekers, waarbij cultureel antropologe Kitty Jansen-Rompen, conservator aan het museum De Domijnen in Sittard, de keuze maakte en een verhandeling schreef.
Engelen zijn van alle tijden. Ze zijn zelfs niet gebonden aan de christelijke cultuur, ook in andere geloven spelen engelen een grote rol. Het geloof aan engelen heeft bijgedragen aan een bijzondere prentjescultuur, waarbij geen enkel stadium in een mensenleven werd overgeslagen. Of het nou de communie was, een trouwfeest of een begrafenis, overal werden prenten én engelen bij betrokken.
Frans Pluijmakers heeft er een verzameling van vele duizenden prentjes aan overgehouden. Hij gaf eerder al boeken uit met een ruime keuze uit zijn 700.000 stuks tellende prentjesverzameling. Deze engelenverzameling heeft hij tot het laatst bewaard. De prentjesverzameling is inmiddels niet meer in zijn bezit. Kitty Jansen-Rompen was bereid er een verhandeling over te schrijven, die ook nog eens sterk persoonlijk is gekleurd, waardoor we een bijzondere kijk op het rijke Roomse leven krijgen voorgeschoteld.

Inleiding op de Eucharistieviering op de Eerste Zondag van de Veertigdagentijd/ Vastentijd
1 maart 2020
Ik denk dat wij onze oren niet konden geloven dat vorige week donderdagavond bekend werd dat het Coronavirus bij een inwoner van Loon op Zand, in onze parochiegemeenschap is aangetroffen
en inmiddels helaas bij meer mensen in Nederland. De pers stroomde toe en zocht antwoorden op vragen die nog niet konden worden gegeven. Na de persconferentie die in Tilburg werd gegeven
werd mij gevraagd door Een Vandaag een interview te geven, waarin mij werd gevraagd hoe ik als pastoor van de parochie hier mee omga. U kunt dit bij uitzending gemist terugvinden.
De afgelopen zondag van de Veertigdagentijd heeft als thema beproeving. Jezus beproevingen in de woestijn, maar die woestijn kan ook in ons leven allerlei vormen aannemen: o.a. het stukje niemandsland waarin je terechtkomt als het Coronavirus een bedreiging vormt dichtbij en je vertrouwen beproeft, je naaste omgeving wordt geraakt en de aandacht ongevraagd op je wordt gevestigd. Als parochiegemeenschap ontstaken wij afgelopen zondag voor het altaar een kaars om deze lieve mensen te steunen en voor hen bidden.

De Nederlands Bisschoppenconferentie was voorbereid op het virus dat ons land nu heeft getroffen en heeft direct alle parochies het volgende meegedeeld zodat ieder zijn of haar steentje kan bijdragen ter preventie van verspreiding van het Coronavirus.

Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de vieringen van 29 februari en 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:
– tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
– De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
– De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
– Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
– Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.
– Ook het handen drukken bij het uitgaan van de kerk wordt achterwege gelaten.
De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden. Nu ook voor hen die in Nederland zijn getroffen door het virus. Laten wij ons als parochianen van de parochie H. Willibrord aansluiten bij dit gebed.

Gevraagd; koster / kosteres kerk HH. Martelaren van Gorkum
Onlangs heeft Pieter Kemmeren, die al sinds 2015 kosterswerkzaamheden in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum verricht, samen met zijn echtgenote, mij aangegeven dat hij wegens gezondheidsredenen zijn taak als koster na Pasen wil gaan neerleggen.

De functie van koster is altijd al belangrijk geweest in de kerk en deze werd en wordt nog steeds goed vervuld in onze parochiegemeenschap. Wie voelt zich geroepen om deze mooie en dankbare taak op zich te nemen en met hart en ziel zijn of haar schouders onder deze mooie taak te zetten.
Het kosterschap is een belangrijk werk ten dienste van de parochiegemeenschap en ten dienste van God. Een koster maakt niet alleen de deur van de kerk open, of steekt de kaarsen aan en zorgt dat de verwarming brandt; Op de eerste plaats vraagt het een grote bereidwilligheid om beschikbaar èn bereikbaar te zijn. Denk maar aan de voorbereidingen voor de weekendvieringen, de Hoogfeesten, zoals o.a. Kerstmis, Pasen, Pinksteren, maar ook de huwelijken, jubilea, dopen en uitvaarten en wat daar nog aan onverwachte zaken kan bijkomen.

Wees niet te bang om u aan te melden, want als er een kostersgroepje is, al zijn het 2 personen, dan worden de taken verlicht en kunnen er afspraken worden gemaakt wie wanneer kostert. Wij hopen dat er zich nog een kandidaat of kandidaten melden, man of vrouw die willen meehelpen de vieringen in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum goed te kunnen blijven verzorgen. Namens het Parochiebestuur heel hartelijk dank.
U kunt contact opnemen met het secretariaat in Loon op Zand. 0416 361215
Pastoor Luijckx


26 februari 2020

Campagnethema Vastenactie 2020; “Werken aan je toekomst”.
De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met 12 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden, met name in Zambia en Kenia. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.
In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk.

Vervolgonderwijs is noodzakelijk
Miljoenen mensen die werken leven ondanks hun baan in armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst met perspectief.

Op eigen benen
Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Met de Vastenactie-campagne 2020 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap.

Onderneming opstarten
In 2020 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden – onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere toekomst.
Wat kunt u bijdragen
Hieronder ziet u enkele voorbeelden van lesmiddelen waar Vastenactie aan bijdraagt:
• € 24 : een technisch leerboek voor een hele klas
• € 40 : een ‘terug-naar-school’ pakket met schooluniform, boeken en schooltas
• € 200 : een beroepsopleiding (monteur, lasser, kleermaker, bakker) van 1 jaar
• € 360 : een startpakket ‘opstarten groentewinkel’
Vanaf zondag 26 februari zult u achter in de kerken van onze parochie meer informatie vinden. Er wordt een speciale vastenactiedoos geplaatst waarin u, uw bijdrage kunt deponeren. In de vieringboekjes zitten hiervoor speciale enveloppen.

Carnavalsmis Loon op Zand
“Hallo allemaal, Fijn dat u er bent,
Bent u nog maar pas hier of bent u al bekend?
Zang en muziek, u bent erbij.
Vier maar mee want geloof maakt blij.
Dat waren de welkomstwoorden van de pastoor afgelopen zondag.
Het feest van Carnaval is immers losgebroken in Brabant.
Zondag 23 februari was in de kerk in Loon op Zand een stemmige Carnavalsmis
Dameskoor St. Jan, Hofkapel Nooigedagt en Vitamine C hebben de viering met hun eigen geluid opgeluisterd. Ook dit jaar weer is er een worst beloofd aan de heilige Clara om mooi weer te krijgen en alles goed te laten verlopen. De slager had zijn best gedaan.
Tijdens de Mis werd deze bijzondere gave aangeboden en voor het altaar neergezet.
Hieronder een klein stukje uit de preek op rijm.

Carnaval, nog een laatste keer feesten en gek doen als een kind,
voordat 3 dolle dagen voorbij zijn en de vastentijd begint.
Nu nog eens overgaan naar het Evangelie van de dag,
en wat de betekenis daarvan voor ons wezen mag.
De H. Schrift leert ons dat de mens is geschapen door God,
en Hij geeft ons de liefde als grootste gebod.
Het is dus niet vreemd als in onze gedachten mag prijken,
dat wij in ons denken en handelen op God mogen lijken.
Of wij nu werken, muziek maken, zingen, het leven kunnen leven,
wie heeft ons toch die innerlijke drive en talenten gegeven?
Het besef van Gods zíjn, en aanwezigheid is vervlakt in het Westen,
voor christenen blijft Hij bron van heiligheid, die ons aanspoort tot het beste.
Omgaan met wie je leuk vind, is het moeilijkste niet,
terwijl Jezus het juist graag andersom ziet.
Zijn trouw laat ons, onze vijanden beminnen,
hierdoor zullen wij verdraagzaamheid en wijsheid winnen.
Barmhartigheid heeft mooie aspecten: geven, helpen, dienen, vergeven en begrijpen.
Juist met Carnaval kan onze liefde grenzen overstijgen en een hand naar de ander reiken.
Laten we trots zijn op ons katholieke geloof en alle goeds delen met elkaar.
Veel dank aan iedereen die het mogelijk heeft gemaakt om met jong en oud zo te kunnen vieren.

19 februari 2020

Emeritaat pastor Groos
Pastor Groos heeft in samenspraak met het parochiebestuur besloten op 1 juni a.s. met emeritaat te gaan. Monseigneur De Korte heeft dat goedgekeurd en hem per 1 juni eervol ontslag verleend. I.v.m. het afscheid van pastor Groos zal er op 24 mei a.s. om 11.00 uur een bijzondere Eucharistieviering zijn in de St. Jan in Kaatsheuvel, waarna u pastor Groos persoonlijk de hand kunt schudden. Vanwege het vertrek van pastor Groos zal worden bezien hoe de pastorale bediening van onze kerken vanaf 1 juni wordt vormgegeven.
Wij houden u hiervan op de hoogte.
Parochiebestuur en pastorale team

Carnaval
Op zaterdag 22 februari neemt Prins Carnaval symbolisch de macht van het gemeentebestuur over en kunnen de carnavalsfeesten van start gaan.
Op zondag 23 februari om 9.30 uur vindt er in de kerk St. Jans Onthoofding in Loon op Zand een Carnavalsmis plaats. De viering wordt behalve door het Dameskoor ook opgeluisterd door de Hofkapel Nooitgedacht en Vitamine C. Na de viering is er de mogelijkheid om gezamenlijk koffie te drinken in de zijbeuk van de kerk.

Carnaval is een uitbundig, drie dagen durend volksfeest van 23 t/m 25 februari 2020. In Nederland oorspronkelijk alleen voorkomend in het zuiden, maar tegenwoordig ook gevierd in andere delen van het land.

Carnaval is een van oorsprong katholiek feest, dat mogelijk ook heidense wortels heeft en gevierd wordt in de drie dagen voorafgaand aan Aswoensdag. Volgens de traditie duurt het feest van zondag tot dinsdagavond – de Vastenavond. Om middernacht vangt de vastentijd aan van 40 dagen, tot Pasen.

Tijdens de carnavalsdagen zijn er feesten waarop gehost en gedronken wordt en er zijn optochten, waarin soms de draak wordt gestoken met bekende personen en gezagsdragers. De voorbereiding van carnaval begint op elf november, door carnavalsvierders de elfde van de elfde genoemd. Op deze ‘gekkendag’ kiest de ‘Raad van Elf’ de Prins Carnaval van dat jaar.

Het tijdstip van de viering van carnaval is afhankelijk van de wisselende datum waarop Pasen jaarlijks wordt gevierd. De zevende zondag voorafgaande aan Paaszondag is carnavalszondag. Het carnaval is een feest dat vooral in de provincies Limburg en Noord-Brabant drie dagen lang het dagelijks leven in zijn greep heeft.

Aswoensdag
Aswoensdag is de eerste dag van de 40-daagse vastenperiode voorafgaand aan Pasen. In die veertig dagen voor Pasen leven de mensen heel sober, er wordt alleen het hoogstnoodzakelijke gegeten. De vastentijd herinnert de katholieken aan een verhaal uit de bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn doorbracht zonder eten en drinken.

Om de ernst van het niet zomaar alles te kunnen eten en drinken te onderstrepen is er op Aswoensdag een kerkdienst in de katholieke kerk waarbij iedere kerkganger naar voren kan komen en van de priester een kruisje van as (verbrande palmtakjes) op het voorhoofd krijgt, met de woorden: “Gedenk mens dat je uit stof bent en tot stof zul je wederkeren” of “bekeer je en geloof in het Evangelie”.
As is een teken van menselijke gebrekkigheid en sterfelijkheid. As is ook een teken van nieuw leven. In vroegere tijden werd met as gewassen: as heeft een reinigende kracht. Ook het afbranden van de stoppels op akkers maakt de grond vruchtbaar. As werd op het hoofd van zondaars gestrooid; as reinigt en geeft kracht tot nieuw leven. De as voor het askruisje is afkomstig van de verbrande en gezegende palmtakjes van de paasperiode van het voorgaande jaar. Als symbool betekent het dat de takjes van jubel en vreugde verbrand moeten worden – door de dood heengaan – om tot teken te worden van het kruis, de dood en de verrijzenis.
Eucharistieviering met as wijding en uitreiking askruisje:
26 februari kerk St Jans Onthoofding te Loon op Zand en kerk St. Jan te Kaatsheuvel beide vieringen beginnen om 19.00 uur.

12 februari 2020

Gezinsvieringen
Zowel in Loon op Zand als in Kaatsheuvel waren er afgelopen weekend gezinsvieringen. Ouders gaven gehoor aan de uitnodiging om samen te vieren met extra aandacht voor de kinderen. Ook waren er nieuwe misdienaars die graag misdienen en het al heel goed doen. Jezus sprak in het Evangelie over zout en licht. Zout gebruiken wij om het eten smaakvoller te maken en licht hebben wij nodig om te kunnen zien en lezen. Jezus noemt zichzelf Het Licht. Hij is als een vuurtoren in de nacht, Hij geeft hoop en licht en roept ons op om blij te worden van ons geloof. Zo laten wij anderen zien dat geloof het leven fijn maakt, zoals zout het eten lekker maakt en licht ons hoopvol maakt.
Wij nodigen alle parochianen uit om steeds deze gezinsvieringen met ons mee te vieren. Zo worden wij een nog mooiere geloofsgemeenschap.
Werkgroep gezinsvieringen.

Jongerenbedevaart Rome 2020
Vele wegen leiden naar Rome. Misschien ben je ook wel eens in Rome geweest. Maar ben je ook wel eens op bedevaart geweest naar deze wereldstad? Die kans krijg je nu! Van 26 april tot en met 2 mei 2020 organiseert het SRKK (Jongkatholiek) in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim een Jongerenbedevaart naar Rome. De hulpbisschoppen mgr. Woorts en mgr. Mutsaerts gaan mee op tocht. In Rome word je begeleid door een aantal Nederlandse priesters en diakens die de stad goed kennen.
Contact: Huis van de Pelgrim, e-mail: Info@huisvoordepelgrim.nl. Tel.043 3215715

Mgr. De Korte over de Zondag van het woord
Zondag 26 januari vierde onze Kerk op verzoek van paus Franciscus voor het eerst de zondag van het Woord van God. Ikzelf celebreerde die zondag de Eucharistie in onze kathedraal. In de verkondiging tijdens deze feestelijke viering heb ik het belang van de bijbel voor het leven van de geloofsgemeenschap centraal gesteld.

Bijbelbeweging
Vele eeuwen kon maar een minderheid van de bevolking lezen en waren bijbels veel te duur om zelf te bezitten. Het christelijk geloof werd doorgegeven door de vieringen in de kerk en door schilderijen en beelden. De laatste 500 jaar, na de uitvinding van de boekdrukkunst, waren steeds meer mensen in staat om zelf een bijbel te kopen. Toch is het persoonlijk lezen van de bijbel in katholieke kring nooit populair geworden. In de tijd van een sterke katholieke cultuur, met veel kerkgang, was dat een beperkt probleem. Maar in de huidige tijd breekt de geringe kennis van de Heilige Schrift ons als katholieken op. Al in de vroege Kerk vroeg een kerkvader zich af hoe wij Christus kunnen liefhebben als wij de Schrift niet kennen. Die visie is nog steeds actueel. In onze individualiserende samenleving blijft een christen alleen overeind als hij of zij minstens een basiskennis van de Bijbel heeft. Zonder dat wordt het geloof al snel flets en zonder contouren. Sinds het Tweede Vaticaanse Concilie (1962 – 1965) is binnen onze Kerk een bijbelbeweging op gang gekomen. Katholieken worden gestimuleerd om zelf de Bijbel ter hand te nemen om zo God steeds beter te leren kennen.

Het Woord in de liturgie
Er kwam vernieuwing van de liturgie tijdens het laatste Concilie. Geleidelijk aan was er een devaluatie opgetreden van de woorddienst. Tot de offerande werd door vele katholieken gesproken van de “voormis”. Pas vanaf de offerande begon de Eucharistie in de beleving van veel priesters en gelovigen echt. De synodevaders hebben, teruggrijpend op bijbelse gegevens en de theologie van de vroege Kerk, het evenwicht tussen de dienst van het Woord en de dienst van de Eucharistie gelukkig hersteld. Tijdens de zondagse liturgie klinken tijdens de Woorddienst drie lezingen uit de heilige Schrift. Niet alleen het brood wordt gebroken en uitgedeeld maar tijdens de preek worden ook de woorden van de heilige Schrift gebroken en uitgedeeld. In de traditie van de Moderne Devotie van Geert Grote en Thomas a Kempis wordt gesproken over ruminare. Dat laatste woord kunnen wij vertalen met herkauwen. Zoals koeien het gegeten gras herkauwen totdat de voedende sappen vrijkomen, zó mogen wij de bijbelse woorden herkauwen totdat het voedsel geeft voor de navolging van Christus. Door de opwaardering van de woorddienst zijn wij ons meer bewust van het feit dat Christus ons tijdens de viering van de Eucharistie niet alleen wil ontmoeten in het Sacrament maar evenzeer in het woord van de heilige Schrift.

Maand van de Bijbel
In ons land hebben enkele christelijke uitgeverijen en kranten een “Maand van de Bijbel” georganiseerd. Allerlei activiteiten brengen de bijbel meer onder de aandacht. De start was in de abdij van Egmond en de afsluiting is op 14 februari in onze “eigen” abdij van Berne. Leo Fijen zegt dat niet voor niets voor 14 februari is gekozen. Het is dan immers Valentijnsdag, de dag van de liefde en de vriendschap. De Bijbel bevat het verhaal van Gods liefde voor de wereld en de oproep aan de mensen om elkaar lief te hebben en in vriendschap te leven. Mgr. dr. Gerard de Korte
Bisschop van ’s-Hertogenbosch

Actie Kerkbalans:
Mocht u thuis geen envelop hebben ontvangen voor de
Aktie Kerkbalans om onze parochie financieel te ondersteunen dan vindt u nog brieven bij de uitgangen van alle Kerken in onze parochie.

5 februari 2020

Vrijwilligers gevraagd
Voor ons parochieel centrum in Kaatsheuvel zijn we op zoek naar vrijwilligers die ons administratief kunnen ondersteunen.
Het betreft 2 uur in de voormiddag (09.30 u – 11.30 u) Mocht u tijd en interesse hebben graag contact opnemen met het parochie secretariaat in Loon op Zand. Telefoon 0416361215 of e-mail secretariaat@parochiewillibrord.nl

Reglement begraafplaatsen parochie H. Willibrord.
Het reglement begraafplaatsen is te vinden op de parochiewebsite: www.parochiewillibrord.nl onder Parochie.
Bij alle 5 de begraafplaatsen hangt een kastje met daarin een A 4 blad met vermelding van de hoofdstukken uit het reglement en tevens verwijzing naar de website.

Gezinsvieringen in de maand februari.
In de maand februari zijn er de volgende gezinsvieringen gepland:
Thema: “Laat je licht stralen”
Zaterdagavond 8 februari om 19.00 uur in kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand
Zondag 9 februari om 11.00 uur in kerk St. Jan te Kaatsheuvel

Bijeenkomst tiener groep ‘Hey you there”
Op 13 februari is er een bijeenkomst gepland in het Parochieel Centrum aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel
Tijd:18.30 uur- 20.30 uur
Aanmelden kan via: jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl of via facebook:www.facebook.com/HeiligeWillibrord

Katholieke Bijbel Stichting publiceert Bijbels dagboek bij gelegenheid Zondag van Gods Woord

De Katholieke Bijbel Stichting (KBS) komt bij gelegenheid van de Zondag van Gods Woord met een speciale uitgave: ‘Jaar van het Woord 2020’. Voor de periode van 26 januari 2020 tot en met 30 september 2020 staan in dit Bijbels dagboek voor elke dag een korte Bijbeltekst, een overweging en een gebed.

Op 30 september is de gedachtenis van de heilige Hiëronymus, de kerkvader die verantwoordelijk is voor de eerste Bijbelvertaling in het latijn, de Vulgaat genoemd. In 2019 publiceerde paus Franciscus op 30 september, 1600 jaar na de dood van Hiëronymus, zijn apostolische brief Aperuit illis, waarmee hij de Zondag van Gods Woord instelde, die op 26 januari 2020 voor de eerste keer wordt gevierd.

Handzaam
De uitgave van de KBS is een handzaam boekje, dat in de genoemde periode als dagboek kan worden gebruikt voor persoonlijke en gezamenlijke meditaties. De dagelijkse Bijbeltekst is voorzien van een korte overdenking en een gebed. Samenstellers namens de KBS zijn mgr. J. Liesen, bisschop van Breda en bisschopreferent voor liturgie en Bijbel en diaken V. de Haas, stafmedewerker van de KBS.
Het is hun hoop dat de Bijbelverzen, die uit de liturgische lezingen komen, de overwegingen en de gebeden de lezers helpen dieper in gaan op het Woord van God. ‘Geloof wordt geleefd in het luisteren, doen en vieren van Gods Woord’.

Bestellen
De uitgave kan worden besteld bij de KBS (info@rkbijbel.nl); de prijs per los boekje inclusief verzendkosten is € 5,00

Voor aankondiging van de CS.Trias

Zondag 8 maart Vindt er in de kerk St. Joachim in De Moer een lezing plaats met als titel: “Hemelse helpers”
‘Hemelse Helpers: engelen zijn van alle tijden. Ze zijn zelfs niet gebonden aan de christelijke cultuur, ook in andere geloven spelen engelen een grote rol. Het geloof aan engelen heeft bijgedragen aan een bijzondere prentjescultuur, waarbij geen enkel stadium in een mensenleven werd overgeslagen. Of het nou de communie was, een trouwfeest of een begrafenis, overal werden prenten én engelen bij betrokkenengelenprentjes en hun rol in het dagelijks leven’ is de titel van het nieuwe boek van prentjesverzamelaar Frans Pluijmaekers, waarbij cultureel antropologe Kitty Jansen-Rompen, conservator aan het museum De Domijnen in Sittard, de keuze maakte en een verhandeling schreef.

29 januari 2020

Jongeren bijeenkomst: “Hey you there”
Op vrijdag 14 februari komt van 19.30 uur – 20.30 uur de jongeregroep bijeen in het parochieel centrum te Kaatsheuvel

Samen naar Lourdes
In de herfstvakantie van 2020, van 17 oktober tot en met 25 oktober, gaan we met onze bisschop Mgr. De Korte en met gezinnen & jongeren uit het bisdom op bedevaart naar Lourdes. Het programma van deze bedevaart is speciaal afgestemd op gezinnen en jongeren. Het zal een mix worden van gezamenlijke activiteiten en momenten voor het eigen gezin of de eigen groep waarmee u op reis gaat.
Op bedevaart gaan met elkaar versterkt het eigen geloof, alsook de onderlinge band. Parochies en groepen die eerder op bedevaart zijn gegaan, hebben ervaren dat samen op weg gaan een stevige basis legt voor (uitbreiding van) het gezinspastoraat in de geloofsgemeenschap. We zijn daarom blij met deze Lourdesbedevaart en nodigen u van harte uit om er aan deel te nemen.

Hoewel de prijzen voor deelname zo laag mogelijk zijn gehouden, is het voor menig gezin vanwege de kosten niet haalbaar om deel te nemen. Er zijn echter mogelijkheden om deelnemers tegen een sterk gereduceerde prijs mee te laten gaan.
Er komen informatiebijeenkomsten in de parochies deze worden gepland in de maanden februari en maart 2020.
Kerkleden vinden naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen belangrijkste waarden lokale kerk

Actieve kerkgangers van protestantse- en katholieke achtergrond kiezen ‘naar elkaar omzien’ als de belangrijkste meerwaarde van hun plaatselijke kerk of parochie. Vlak daarna volgt ‘gastvrij en open zijn voor gasten’ en op drie staat ‘inspirerende vieringen’. Dat blijkt uit de peiling van Actie Kerkbalans 2020, waarbij respondenten dertien waarden van de lokale kerk een cijfer konden geven.

Het sociale aspect van kerkzijn wordt hooggewaardeerd door kerkgangers. De kerk is een gemeenschap waarin mensen zich met elkaar verbonden weten, waar ze het fijn vinden dat er aandacht voor elkaar is, ook als iemand bijvoorbeeld door ziekte lange tijd niet kan komen. Een ander aspect van kerkzijn dat wordt gewaardeerd is de geloofsbeleving: waarden als de ontmoeting met God, en inspirerende vieringen scoren ook hoog. Het zijn juist deze aspecten die een kerk onderscheiden van andere organisaties,” aldus Anna Kruse, woordvoerder Actie Kerkbalans.
De deelnemers werd ook gevraagd welke waarden zij het meest van toepassing vinden op de eigen kerk. Het vieren van sacramenten komt dan op 1, Levensgebeurtenissen vieren en delen op 2, Ontmoeting met God op 3, Lezen en uitleg van de Bijbel op 4 en Gastvrij zijn op 5. Hier scoren de waarden voor geloofsbeleving gemiddeld hoger dan de waarden voor gemeenschap.

Trouwe kerkgangers
Voor het eerst werd de peiling gehouden onder breed publiek, 1.403 actieve kerk-/parochiebezoekers vulden de online enquête in. Anna Kruse: “Ongeveer de helft van de respondenten was katholiek, de andere helft protestants. We spreken van actieve kerkgangers: 75% van de deelnemers bezoekt al langer dan elf jaar naar zijn/haar kerk en 81% doet vrijwilligerswerk.”

Actie Kerkbalans is de grootste landelijke fondsenwerfactie in Nederland. De plaatselijke kerken van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestante Kerk in Nederland, de Evangelische Broedergemeente en de Oud-Katholieke Kerk vragen in de actieweken van 18 januari tot 4 februari 2020 al hun leden om een bijdrage voor de eigen kerk.

Zondag 26 januari vierde de Kerk voor de eerste keer de Zondag van Gods Woord

Zondag 26 januari 2020 werd in de Rooms-Katholieke Kerk voor de eerste keer de Zondag van Gods Woord gevierd. Paus Franciscus heeft deze zondag ingesteld en afgekondigd in zijn apostolische brief (motu proprio) Aparuit illis. De Nederlandse vertaling van deze brief is nu beschikbaar.
De paus heeft bepaald dat elk jaar de derde zondag van de Tijd door het Jaar wordt gewijd aan de viering, de overweging en de verspreiding van Gods Woord. Het is een dag gewijd aan de Bijbel maar niet om daar één keer per jaar bij stil te staan, maar omdat één keer voor het hele jaar te doen. ‘Omdat wij er dringend behoefte aan hebben vertrouwd en intiem te worden met de Heilige Schrift en de Verrezene, die niet ophoudt het Woord en het Brood te breken in de gemeenschap van de gelovigen.’ (Aparuit illis nr.8).
Mgr. Liesen, bisschop van Breda en referent voor liturgie en Bijbel, gaat in twee podcasts voor katholiekleven.nl dieper in op het onderwerpr

22 januari 2020

Actie kerkbalans:
U geeft om uw kerk? Geef daarom tijdens de actie kerkbalans ook voor uw kerk .Zo behouden we samen wat waardevol is. Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen. Geef slim. Uw bijdrage kerkbalans is deels aftrekbaar voor de belasting. Doet u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Een periodieke gift moet u schriftelijk vastleggen voor minimaal 5 jaar achtereen. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. Op: www.kerkbalans.nl/geefslim leest u hier alles over. Een parochie ontvangt geen subsidie, daarom blijft u financiële bijdrage van essentieel belang! Wij zijn blij dat veel parochianen, jaarlijks hun financiële bijdragen geven en de kerk blijven steunen, door hun giften in de collecte tijdens de erediensten of anderszins, ieder naar vermogen. De actieperiode loopt van 18 januari tot 1 februari 2020.

Uitbreiding misdienaars groep
Het aantal misdienaars is in Loon op Zand uitgebreid met een 8 tal kinderen en ook in Kaatsheuvel is de groep weer iets gegroeid.
In Loon op Zand hebben kinderen geoefend in de kerk en ook een aantal ouders waren daarbij aanwezig. Nieuwe misdienaars zullen altijd meelopen met de andere misdienaars en acolieten om zo goed te wennen. Wij zijn heel blij met hen en zij hebben er veel zin in.

Gedeelte uit de Column van bisschop de Korte.
(de hele tekst is te vinden op de bisdom site www.bisdomdenbosch.nl)

Hoop
In ons bisdom staat 2020 in het teken van gezins- en familiepastoraat. Alle dienstverleners van ons bisdom zijn voor de parochies beschikbaar om juist rond dat thema nieuwe activiteiten te organiseren. Wij weten allemaal dat onze geloofsgemeenschap in ons land kwetsbaar is geworden. Al geruime tijd kennen wij een grote crisis rond de geloofsoverdracht. Het gevolg is dat onze kerken vooral bevolkt worden door mensen met grijze haren en veel minder door jonge mensen. Als wij in onze parochies alleen op de winkel passen is het duidelijk dat wij kleiner en kleiner zullen worden. Dat gegeven kan ons onzeker en zelfs moedeloos maken. Juist nu moeten wij de hoop in ons hart voeden.
Hopen heeft voor een christen alles met God van doen. Hij heeft met ons in Christus een verbond gesloten en op zijn trouw mogen wij vertrouwen. Laten wij dat geloof verdiepen en ons blijven inspannen voor het kerkenwerk.

Kansen
Een nieuw jaar ligt voor ons. De meeste dagen in onze agenda’s zijn nog blanco. Heel belangrijk is de vraag met welke houding wij het nieuwe jaar ingaan. Laten wij de kansen zien die God ons geeft. Ook in de kwetsbare kerk van vandaag mogen wij blijven zaaien met opgewekte daden en woorden van geloof, hoop en liefde, door zelf de vreugde van het Evangelie te laten zien. Zo groeit het aantal mensen die vieren, bidden, leren en dienen.
Mgr. dr. Gerard de Korte
Bisschop van ’s-Hertogenbosch

Impulsdag: generaties verbinden
Jaarlijks organiseert Jong Bisdom Den Bosch een Impulsdag, waarbij ontmoeting, inspiratie en uitwisseling centraal staan. Dit jaar wordt een bredere Impulsdag georganiseerd voor alle betrokkenen en geïnteresseerden van en in het tiener-, jongeren-, familie- en gezinspastoraat. Met deze dag gaan wij op een uitdagende en vernieuwende wijze een verbinding tussen generaties maken. U wordt van harte uitgenodigd!

Deze Impulsdag vindt plaats op zaterdag 8 februari 2020 van 10.00 uur (vanaf 9.30 uur inloop) tot en met (uiterlijk) 14.00 uur in het parochiecentrum van Sint-Oedenrode (Mgr. Bekkersplein 1).

Nieuws vanuit het bisdom den Bosch
Van 26 april tot en met 2 mei 2020 organiseert het SRKK (Jongkatholiek) in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim een Jongerenbedevaart naar Rome.
De organisatie is in handen van: Jong Katholiek en Huis van de Pelgrim
e-mail: info@huisvoordepelgrim.nl, telefoon. 043 3215715

15 januari 2020

Actie kerkbalans:
U geeft om uw kerk? Geef daarom tijdens de actie kerkbalans ook voor uw kerk .Zo behouden we samen wat waardevol is. Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen. Geef slim. Uw bijdrage kerkbalans is deels aftrekbaar voor de belasting. Doet u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Een periodieke gift moet u schriftelijk vastleggen voor minimaal 5 jaar achtereen. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. Op: www.kerkbalans.nl/geefslim leest u hier alles over. Een parochie ontvangt geen subsidie, daarom blijft u financiële bijdrage van essentieel belang! Wij zijn blij dat veel parochianen, jaarlijks hun financiële bijdragen geven en de kerk blijven steunen, door hun giften in de collecte tijdens de erediensten of anderszins, ieder naar vermogen. De actieperiode loopt van 18 januari tot 1 februari 2020.

Lezing: Stille Omgang.
Op zondag 19 januari om 14.30 uur in de kerk St. Joachim in De Moer een lezing over de Stille Omgang. Toegang is gratis. Wel staat er na afloop een mandje voor een vrijwillige bijdrage. De organisatie is in handen van CS. Trias.

H. Bernadette Soubirous komt naar het bisdom van ‘s-Hertogenbosch
175 jaar geleden, in 1844, werd Bernadette Soubirous geboren en 140 jaar geleden stierf zij. Aan Bernadette verscheen Maria achttien keer in de Grot van Massabielle te Lourdes.
Vanwege het dubbele jubileum hebben de bisschop van Lourdes en de rector van het Heiligdom besloten dat de reliekschrijn van de Heilige Bernadette een rondreis gaat maken door Europa om de boodschap van Lourdes opnieuw uit te dragen. Daarnaast geeft deze rondgang ook de mogelijkheid om Lourdes in de eigen leefomgeving te ervaren, bijzonder voor hen die zelf niet in staat zijn om af te reizen naar de Franse Pyreneeën.
In het voorjaar van 2020 zijn de relieken van de Heilige Bernadette in de Benelux-landen. De reliekschrijn zal in Nederland de verschillende bisdommen aan doen.
Het bisdom ‘s-Hertogenbosch mag de spits afbijten: van 11 tot en met 17 mei 2020 is de reliekschrijn in de kathedraal.
Het programma voor deze bijzondere week in de meimaand volgt later, maar noteer deze bijzondere gebeurtenis alvast in uw agenda.

Samen naar Lourdes
In de herfstvakantie van 2020, van 17 oktober tot en met 25 oktober, gaan we met onze bisschop Mgr. De Korte en met gezinnen & jongeren uit het bisdom op bedevaart naar Lourdes. Het programma van deze bedevaart is speciaal afgestemd op gezinnen en jongeren. Het zal een mix worden van gezamenlijke activiteiten en momenten voor het eigen gezin of de eigen groep waarmee u op reis gaat.
Hoewel de prijzen voor deelname zo laag mogelijk zijn gehouden, is het voor menig gezin vanwege de kosten niet haalbaar om deel te nemen. Er zijn echter mogelijkheden om deelnemers tegen een sterk gereduceerde prijs mee te laten gaan.
Er was een informatieavond op woensdag 8 januari om 20.00 uur op het bisdomkantoor aan de Parade in ’s-Hertogenbosch.
Was het voor u onmogelijk om deze informatieavond te bezoeken. Dan is er binnenkort nog een gelegenheid. In de maanden februari en maart 2020, worden er ook bijeenkomsten in de parochies gepland.
Meer informatie Manon van den Broek, bisschoppelijk gedelegeerde Familiepastoraat E: mvdbroek@bisdomdenbosch.nl T: 06 3305 0794

8 januari 2020

Gezinsvieringen 2020
Zaterdag 11 januari 19 januari 19.00 u kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand
Presentatie communicanten en vormelingen
Zondag 12 jan 11.00 uur kerk St. Jan Kaatsheuvel
Presentatie communicanten en vormelingen
Zaterdag. 8 februari 19.00 u kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand
Zondag 9 febr. 11.00 uur kerk St. Jan Kaatsheuvel
Zaterdag 28 maart 19.00 uur kerk St. Jan Kaatsheuvel Vormselviering voor alle vormelingen uit de parochie
Zaterdag 4 april 19.00 uur kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand
Zondag 5 april 11.00 uur kerk St. Jan Kaatsheuvel
Maandag 13 april (2e Paasdag) 09.30 uur kinderkerk kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand
Zondag 7 juni 10.00 uur kerk St. Jans Onthoofding Loon op zand Eerste Communieviering
Zondag 14 juni 11.00 uur kerk St. Jan Kaatsheuvel Eerste Communieviering

Uit de parochie agenda.
Vrijdag 10 januari 18.30 uur Bijeenkomst jongeren Parochieel Centrum Kaatsheuvel
Maandag 20 januari Oudervond Communicanten en Vormelingen Parochieel Centrum Kaatsheuvel
Dinsdag 28 januari. Bijbellezen van 19.30 – 20.45 uur Parochieel Centrum Kaatsheuvel
Zondag 19 januari 14.30 uur St. Joachim, De Moer Lezing: “Stille Omgang van Amsterdam”

Jongerenbedevaart Rome 2020
Vele wegen leiden naar Rome. Misschien ben je ook wel eens in Rome geweest. Maar ben je ook wel eens op bedevaart geweest naar deze wereldstad? Die kans krijg je nu! Van 26 april tot en met 2 mei 2020 organiseert het SRKK (Jongkatholiek) in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim een Jongerenbedevaart naar Rome. De hulpbisschoppen mgr. Woorts en mgr. Mutsaerts gaan mee op tocht. In Rome word je begeleid door een aantal Nederlandse priesters en diakens die de stad goed kennen.

Wat kun je verwachten?
Op zondag 26 april vertrek je met het vliegtuig. Samen bezoeken we de graven van de apostelen Petrus en Paulus, de eerste leerlingen van Jezus. Tijdens de bedevaart denken ook wij na over hoe we Jezus’ leerling kunnen zijn en hoe wij Hem kunnen volgen. Elke dag de Eucharistie gevierd op een bijzondere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste Mariakerk van het Westen: de Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook de audiëntie met paus Franciscus op het St. Pietersplein. Je overnacht in de jeugdherberg van de paters Teatijnen in het centrum van Rome, naast de grote basiliek van Sint Andreas. Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met het openbaar vervoer worden gedaan. Een goede conditie en goed kunnen lopen is daarom een vereiste, mede vanwege het ‘stevige’ programma en de vele indrukken die opgedaan worden. Op zaterdag 2 mei reis je per vliegtuig terug naar Nederland.
In het kort:
Wanneer: 26 april t/m 2 mei 2020
Voor wie: Maximaal aantal deelnemers: 100 jongeren tussen de 18 t/m 28 jaar
Prijs: € 439,- (tot 31 december 2019, daarna zal de prijs hoger liggen!)
Organisatie: Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim
Contact: Huis voor de Pelgrim, e-mail info@huisvoordepelgrim.nl, tel. 043-3215715
Inschrijving: Via de inschrijfpagina van Huis voor de Pelgrim

Aktie Kerkbalans 2020

Beste parochiaan,

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen wij onze parochianen in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. Dat is hard nodig.
Want waar je om geeft dat wil je behouden. En als het even kan, laten groeien.
Geven ook in 2020 voor de kerk waar u uw geloof in God met anderen kunt delen, waar naar elkaar wordt omgezien, waar bemoediging en inspiratie zijn. Een plek die we het huis van God mogen noemen, waar sacramenten worden bediend en waar iedereen welkom is.
U geeft om uw kerk, geef daarom tijdens Actie Kerkbalans ook voor uw kerk. Zo behouden we samen wat waardevol is. Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen.
Geef slim. Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting.
Doet u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Een periodieke gift moet u schriftelijk vastleggen voor minimaal vijf jaar achtereen. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op kerkbalans.nl/geef slim.
Een parochie ontvangt geen subsidie, daarom blijft uw financiële bijdrage van essentieel belang! Wij zijn blij dat veel parochianen, jaarlijks hun financiële bijdragen geven en de kerk blijven steunen door hun giften in de collecte tijdens de erediensten of anderszins, ieder naar vermogen.
Dank daarvoor.
Namens het Parochiebestuur
Pastoor Luijckx

2 januari 2020

Woord op het Kerstfeest 2019 en een nieuwjaarswens voor 2020

Ook dit jaar hebben wij weer de komst van Jezus Christus mogen vieren als het Kind dat in de kribbe ligt en onze wereld nieuw licht en vrede brengt. Opnieuw mochten wij ons realiseren hoezeer God van mensen houdt. (Johannes 3;16) Wij vierden dat Hij naar ons toekwam opdat wij Hem leerden kennen en tot Hem konden komen. Dat verlangen mag a.h.w. branden als een vreugdevuur, waar de vonken van af spatten. Geen vuur en vonkenregen om bang van te worden, zoals bij Oud en Nieuw in de jaarwisseling van 2018 naar 2019 in Scheveningen is gebeurd op het stand, maar vonken die de kustlijnen rond de harten van mensen in de wereld mogen raken. Licht in onze wereld als een vreugdevuur, want onze wereld kent nog steeds donkere plekken en tijden waarin verveling, werkloosheid, te weinig toekomstperspectief voor nogal wat jongeren, maar ook ouderen, oorlogen, ziekten en vele andere rampen mensen treffen.

Daarmee blijven wij in de realiteit zitten van vandaag, de concrete werkelijkheid om ons heen.
Zeker als christen mogen we meer doen dan alleen maar binnen ons eigen kader kleuren. Het kader van bezit, plezier, verlangen, gezondheid, zgn. politieke correctheid, succes, geen enkel tekort. De verwarmende vonken van het vreugdevuur van Kerstmis vraagt altijd weer aandacht voor het kader van anderen; Jezus heeft onze aandacht niet op de eerste plaats naar het menu van de Kerstdagen getrokken, maar juist naar de eenzaamheid, armoede, ongeluk, ziekte, radeloosheid, ellende, psychische nood en tekort aan van alles en nog wat.
Juist dàt zal de gelovige mens mogen blijven bezielen en brengen naar de Bron, ook nu wij ons in het Nieuwe jaar bevinden. Het vreugdevolle vieren dat God zelf op aarde is gekomen om ons bij te brengen hoe we zijn schepping kunnen uitbouwen tot een aards paradijs. Kerstmis leert ons de geboorte van de Mensenzoon, de geboorte van Jezus Christus en niet het materiële feest; dat komt erbij. Laten we steeds weer inzien wat de ware betekenis is van Kerstmis, de zogenaamde kerstman die uit de ramen hangt of die persoonlijke Jezus, dat kind in de kribbe? Ons katholieke geloof herbergt een grootse schat aan wijsheid en inzicht die ons helpt situaties en zaken goed op waarde te schatten, te ontdekken wat goed is en wat niet, en om uitkomst te bieden bij belangrijke levensvragen en problemen.

Wijzelf, maar ook onze parochie en geloofsgemeenschap zal hierdoor mogen groeien.
Laten we daarom na alle feestelijke dagen beginnen bij de Bron van het vreugdevuur en God zal je hart in dit nieuwe jaar verwarmen met een vonkenregen die niemand angst inboezemt, maar juist aantrekt tot nog grotere daden van liefde, voor de medemens, in solidariteit met de armen en kwetsbaren.

Het “Eer aan God in den hoge” klinkt nog door uit de monden van de engelen (Lucas 2;13-14). Uit onze monden mag datgene klinken wat ons hoop en blijdschap geeft opdat wij er zelf sterker van worden en het engagement in onze parochiegemeenschap alleen maar verder mag toenemen. In de parochie H. Willibrord zijn de vieringen in de kerken van Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer op feestelijke wijze gevierd. Zowel de peuter- en kleutervieringen voor de allerkleinsten waren prachtig. Een nieuwe powerpoint over het geboorteverhaal van Jezus en mooie kerstliedjes luidden het begin van de kerstvieringen in. De gezinsvieringen waren het drukste bezocht. Kinderen speelden het Kerstspel en hadden hiervoor heel goed geoefend. De andere vieringen getuigden van een mooie en verbonden sfeer waarin de verkondiging vanuit het Bijbelverhaal over Jezus geboorte werd gelinkt aan de realiteit in de wereld van vandaag. Zowel de pastores als de diaken hebben zich voor deze Blijde Boodschap ingezet. Wij mogen ons allen geroepen weten levende getuigen te zijn van het katholieke geloof, dat hoop geeft en blijdschap. Laten we iedereen hartelijk danken voor alle inzet die is gedaan door de werkgroep voor jeugd- jongerenwerk, de kosters, hulpkosters, misdienaars, lectoren, acolieten, collectanten koren, dirigenten, organisten, kerststalopbouwers, bloemschikkers, noem maar op. Wat een bijzonder Kerstfeest mocht het zijn door de viering van de komst van Jezus, de komst van God op aarde innerlijk èn feestelijk zo te mogen vieren.
God is het zelf die al het goede werk in en door ons verricht, maar dank aan allen die zich hebben laten inzetten voor onze geloofsgemeenschap.
Namens het parochiebestuur en het pastorale team wens ik u veel zegen over het jaar 2020.

Pastoor Luijckx