Archief 2019

Berichten uit de Duinkoerier

Januari 2019Februari 2019Maart 2019
April 2019Mei 2019Juni 2019
Juli 2019Augustus 2019September 2019
Oktober 2019November 2019December 2019

18 december 2019

Kerstmis 25 december
Rondom het Kerstfeest, met name op Kerstavond, zijn er extra vieringen. Let u op de begintijden. De informatie hierover vindt u elders in dit blad, in de flyers die achter in de parochiekerken liggen, op de website van de parochie www.parochiewillibrord.nl en op de facebookpagina van de parochie Willibrord. Voor gezinnen met peuters of kleuters is er op 24 december dinsdag namiddag in zowel de kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand als kerk St, Jan te Kaatsheuvel een speciale viering. Voor gezinnen met wat oudere kinderen is er wat later die dag een viering waarin de kinderen het kerstverhaal spelen.

Extra collecte
Op kerstavond en eerste kerstdag wordt er in alle vieringen een extra collecte gehouden voor zieken en mensen in nood van onze parochie.

Column Mgr. De Korte
Armoede en diaconie
Nederland is een zeer welvarend land. Verreweg de meeste Nederlanders noemen zich bij sociologisch onderzoek ‘gelukkig’ tot ‘zeer gelukkig’. Tegelijk is er een aanzienlijke groep burgers die maar moeilijk rond kan komen. Alleen al enkele honderdduizenden kinderen leven in armoede. Iedere drie jaar presenteren de kerken een armoederapportage.
Vrijdag 8 november gebeurde dat in de Pauluskerk te Rotterdam. De scriba van de PKN en ik mochten, namens de twee grote kerken van ons land, het rapport aanbieden aan de staatssecretaris van sociale zaken. Het verslag is om meerdere redenen belangrijk. Het geeft ons allereerst meer zicht op de inzet van de kerken rond armoede. Duizenden kerkmensen zetten geld en tijd in voor hun arme medeburgers. Tegelijk geven de kerken een signaal aan de politiek en de samenleving.

diaconie als kerntaak
De betrokkenheid van kerkelijke organisaties bij hulpverlening aan mensen in nood blijkt onverminderd hoog te zijn. Door de inzet van kerkelijk geld en menskracht wordt uitsluiting tegengegaan en worden de meest kwetsbaren geholpen te participeren binnen onze samenleving. Een en ander komt voort uit het hart van ons christelijk geloof. Als beeld van God is iedere mens van waarde. Christus spoort ons aan tot concrete barmhartigheid. De overbekende parabel over de barmhartige Samaritaan kan ons daarbij inspireren. Wij worden uitgedaagd om steeds meer een naaste te worden voor mensen in de marge. Het aanbidden van God en de dienst aan de naaste horen bij elkaar als hol en bol. Christus wordt niet alleen ontmoet in Woord en sacrament maar ook in de minste van de zijnen.

kritische bondgenoot
De kerken blijven overigens de overheid oproepen om een schild voor de zwakken te zijn. Onze samenleving moet zó worden geordend dat ook de armen en kwetsbaren tot hun recht komen. Samen met de overheid zijn het maatschappelijke middenveld en onze burgers geroepen om gezamenlijk actie te ondernemen. De diaconale hulp van de kerken vormt een signaal dat het niet goed gaat, dat overheidsvoorzieningen mensen onvoldoende bereiken. De overheid dient een sociaal vangnet te waarborgen. De kerken willen bondgenoten van onze overheid zijn. Zij bieden hulp aan mensen in nood. Zij willen samenwerken met gemeenten en instanties. Nog meer samenwerking tussen kerken en de verschillende overheden kan vruchtbaar zijn. Tegelijk willen de Kerken de overheid kritisch volgen en aanspreken. Wij waarderen de inzet van de overheid maar signaleren dat dat beleid helaas nog onvoldoende vruchten afwerpt. Het oecumenische armoederapport 2019 is dan ook een oproep aan de overheid om aan de overheid om het beleid voor een aantal deelterreinen, zoals de schuldenproblematiek en de hoogte van de uitkeringen, te intensiveren.

waardigheid
Nog een ander belangrijk punt wil ik noemen. De bureaucratie en de vele ingewikkelde formulieren zien diaconale vrijwilligers als belangrijke blokkades bij het effectief bestrijden van armoede. Uit het armoedeonderzoek klinkt een oproep aan onze overheden om te werken aan een meer menswaardige samenleving. Uiteindelijk gaat het om het recht doen aan de waardigheid van iedere mens. Recent noemde de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter het gelukkig maken van een ander mens, de zin van ons bestaan. Dat wij individueel en collectief mogen bijdragen aan het geluk van andere mensen, heel bijzonder van de armen en de kwetsbaren in ons land. Het zal ons tot zegen zijn.
Mgr. dr. Gerard de Korte
Bisschop van ‘s-Hertogenbosch

11 december 2019

Parochienieuws
Op de facebook pagina Parochiewillibrord.nl kunt u sinds kort een Kidskrant vinden.
Een nieuwsbrief voor en door ouders, kinderen en jongeren.
Graag willen we jullie op de hoogte houden van activiteiten in onze parochie Heilige Willibrord. De Kidskrant met vaste rubrieken zoals: Agenda, wist je dat, prikbord, kinderpagina en thema’s. Wil je ook graag een stukje schrijven of heb je ideeën, dat kan! Stuur een mailtje naar: jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl
Parochie Activiteiten

Woensdag 11 december
18.30 uur vormselvoorbereiding, Parochieel centrum Kaatsheuvel

Vrijdag 13 december
18.30 uur Youth Group Tienergroep, Parochieel centrum Kaatsheuvel

Dinsdag 17 december
19.30 – 20.45 uur Biddend Bijbellezen, Parochieel Centrum Kaatsheuvel

Informatie Kerst peuter- en kleuterviering.
Al een aantal jaren zijn er peuter/ kleutervieringen in onze parochie.
Tijdens deze viering luisteren en kijken we naar het Kerstverhaal d.m.v. een
PowerPointpresentatie. De kinderen vormen samen een levende kerststal en samen zingen we mooie kerstliedjes. Komen jullie ons daar bij helpen? De muziekinstrumentjes staan al klaar. We hebben dit jaar een geheel nieuwe PowerPointpresentatie met gezellige peuter en kleuter liedjes. Wil je graag komen kijken, luisteren en meezingen, breng dan je ouders of opa en oma mee naar de kerk. Je mag verkleed als koning, herder, engel, Jozef of Maria komen. Heb je geen verkleedkleren? Geen nood, wij hebben verkleedkleren voor jou. Op de kleur en puzzel pagina staat een mooie kerstbal en kerstklok. Kleur en versier deze. Schrijf of teken op de achterkant jou vredeswens er op. Breng jouw werkstukje mee naar de kerk en geef het aan kindje Jezus.

Datum en tijd peuter en kleuterviering
Dinsdag 24 december in Loon op Zand
15.00 uur – 15.30 uur peuter/kleuterviering. kerk St. Jans Onthoofding

Dinsdag 24 december in Kaatsheuvel
16.30 uur – 17.00 uur Peuter/kleuterviering kerk St. Jan

Kerstgezinsvieringen
Dinsdag 24 december in Loon op Zand
16.30 uur Kerk St. Jans Onthoofding. De kinderen spelen het kerstverhaal. Zang door kinderen

Dinsdag 24 december in Kaatsheuvel
18.30 uur kerk St. Jan. Eucharistieviering waarin kinderen het kerstverhaal spelen.
Zang door La Jeunesse

Info Kerstgezinsviering
Een Eucharistieviering met bijzondere aandacht voor kinderen, waarbij ze actief mee kunnen doen. Zoals: Voorlezen, een doe-taak, zingen, uitbeelden van het kerstspel, kaarsjes vasthouden of het aandragen van de offergaven. Wil jij meehelpen, geef je naam, leeftijd, kerk, telefoonnummer en je taak zo snel mogelijk door via E-mail: jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl
Voor deze viering gaan de kinderen die het kerstspel uitbeelden nog oefenen op:
Maandag 16 december 18.15 uur tot 19.15 uur Loon op Zand
Woensdag 18 december 14.30 uur tot 15.30 uur Kaatsheuvel
Alle benodigdheden zoals verkleedkleren voor het kerstspel zijn in de kerk aanwezig.
Lezers krijgen tijdig de teksten aangeleverd. Wij hopen dat er extra veel kinderen reageren.
Dan wordt het een prachtige Kerstgezinsviering
Nederlandse Chiara van Voorst door Vaticaan benoemd in adviesorgaan van jongeren

De Nederlandse Chiara van Voorst is met instemming van de Nederlandse Bisschoppenconferentie door het Vaticaanse Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven benoemd in een adviesorgaan dat jongeren op internationaal niveau moet gaan vertegenwoordigen. Ze gaat dit doen samen met twintig andere jongeren uit de hele wereld en zal optreden als adviseur van het betreffende dicasterie.

4 december 2019

Zondag 1 december, eerste zondag van de Advent

De adventstijd begint vier zondagen voor Kerstmis. In 2019 is dat op zondag 1 december. De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Omdat het Latijnse woord voor ‘komst’ of ‘het komen’ ‘adventus’ is, worden de vier weken vóór Kerst ‘Advent’ genoemd.
De adventsperiode van dit jaar loopt van zondag 1 december t/m dinsdag 24 december en duurt 24 dagen.
Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe. De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter: Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden
Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus’ wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.
Vier zondagen
De Advent omvat ongeveer vier weken. De Advent begint op zondag vier weken voor Kerstmis, dus de zondag tussen 26 november en 4 december. De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e, 4e zondag van de Advent. De Advent telt altijd vier zondagen.

Mededeling en oproep m.b.t. Het Kerstfeest
Dinsdag 24 december 16.30 uur Gezinsviering Kerstavond Voor de kinderen is er op dinsdag 24 december om 16.30 uur in de kerken St. Jan te Kaatsheuvel en St. Jans Onthoofding te Loon op Zand een gezinskerstviering.
In deze viering is er bijzondere aandacht voor kinderen.
Zij mogen actief meedoen door bijv. te lezen, of een doe-taak.
Graag aanmelden vóór zondag 8 december via de mail aan:
jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl met vermelding van volledige naam, adres, leeftijd, telefoonnummer en de taak die je wilt doen en in welke kerk/viering. Wij nemen daarna contact met je op om samen de taken te verdelen. We hopen dat er heel veel kinderen mee komen helpen.
Voor deze viering gaan de kinderen die het kerstspel gaan uitbeelden, nog repeteren.
Data en tijden hiervoor volgen nog in onderling overleg.
Alle benodigdheden zoals verkleedkleren voor het kerstspel zijn voor alle kinderen in de kerk aanwezig. De lezers krijgen tijdig de teksten aangeleverd.

Extra collecte
Tijdens de vieringen op Kerstavond en 1e Kerstdag is er in alle kerken van de parochie een extra collecte voor zieken en mensen in nood van onze parochie.

Kerstkind Levende Kerststal Loonse Kerst Klokken Loop 2019

Zoals u weet wordt op zondag 15 december a.s. de 9e editie gehouden van de Loonse Kerst Klokken Loop. Het is een goed gebruik om in de kerk een levende Kerststal te hebben.
Wilt u als ouders met uw pasgeboren kind die avond tussen 18.00 en 21.00 uur als Maria, Jozef en Jezuskind de prachtige kersstal bevolken, laat het mij dan even weten.
Het wordt fantastisch. Pastoor Luijckx

Openstelling van de kerk op 1e en 2e Kerstdag Loon op Zand, wie kan ons helpen?
De Kerk zal op deze dagen vanaf de Eucharistieviering worden opengesteld tot 16.30 zodat de Kerststal kan worden bezocht en een kaarsje kan worden gebrand. Wie kan er op 1e Kerstdag en/of 2e Kerstdag aanwezig zijn in de kerk als gastheer of gastvrouw. De kerk is na de Eucharistieviering dus open van 10.30 uur tot 16.00 uur. Graag bellen met het secretariaat; 361215 Pastoor Luijckx

Jongerenbedevaart Rome 2020
Vele wegen leiden naar Rome. Misschien ben je ook wel eens in Rome geweest. Maar ben je ook wel eens op bedevaart geweest naar deze wereldstad? Die kans krijg je nu! Van 26 april tot en met 2 mei 2020 organiseert het SRKK (Jongkatholiek) in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim een Jongerenbedevaart naar Rome. De hulpbisschoppen mgr. Woorts en mgr. Mutsaerts gaan mee op tocht. In Rome word je begeleid door een aantal Nederlandse priesters en diakens die de stad goed kennen.
Wat kun je verwachten? Zie hiervoor de website van bisdom Den Bosch
In het kort:
Wanneer: 26 april t/m 2 mei 2020
Voor wie: Maximaal aantal deelnemers: 100 jongeren tussen de 18 t/m 28 jaar
Prijs: € 439,- (tot 31 december 2019, daarna zal de prijs hoger liggen!)
Organisatie: Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim
Contact: Huis voor de Pelgrim, e-mail info@huisvoordepelgrim.nl, tel. 043-3215715
Inschrijving: Via de inschrijfpagina van Huis voor de Pelgrim

27 november 2019

Jongerengroep “Hey you there”
Bijeenkomst jongerengroep vindt plaats op vrijdag 29 november en 13 december van 18.30 uur – 20.30 uur in het Parochieel Centrum aan de Hoofdstraat te Kaatsheuvel

Extra collecte in de parochie kerken.
In het weekend van 14 en15 december wordt er extra gecollecteerd vanwege de Adventscollecte. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor een aantal goede doelen. Zoals: Toegankelijke gezondheidszorg in Niger, Verbeteren van de gezondheidszorg in Somalië, Aanpak voorkoming moeder-en kindsterfte in El Salvador, en hulp aan Venezolaanse vluchtelingkinderen in Peru. Deze collecte wordt u van harte aanbevolen.

JBDB on Tour; verdiepingsavond 2 vrijdag 13 december
JBDB on Tour is een nieuw initiatief van Jong Bisdom Den Bosch!
Een viertal verdiepingsavonden voor jongeren (16-30 jaar), waarbij jongeren al reizend, langs de grote steden in ons bisdom, met elkaar op zoek gaan naar inspiratie en hun passie. Samen op Hartstocht; het thema van dit JBDB-jaar.
Aanmelding voor deze avond is niet verplicht, maar wel gewenst. Aanmelding kan door een e-mail met je gegevens te sturen naar aanmelding@bisdomdenbosch.nl.
Mochten jongeren op het laatste moment besluiten te komen; ook dan van harte welkom.
Praktische informatie
Datum: Vrijdag 13 december 2019
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Locatie: Schiphollaan 30, Tilburg

Meer informatie: Kijk op Facebook Jong Bisdom Den Bosch of neem contact op met Ingrid van Zeeland (jongerenwerkster Bisdom Den Bosch) via ivzeeland@bisdomdenbosch.nl of 073 523 20 61. Overige verdiepingsavonden: Donderdag 13 februari 2020 te Nijmegen / Vrijdag 15 mei 2020 te Eindhoven.
N.B.: Met je aanmelding geef je Jong Bisdom Den Bosch toestemming om foto’s te maken waar je zichtbaar op staat (en mogelijk te gebruiken voor promotie van toekomstige activiteiten). Als je hier bezwaar tegen hebt, vermeld dat in je e-mail.
Videokanaal van de bisschoppen, katholiekleven.nl, doet parochies 50.000 magazines cadeau

Katholiekleven.nl maakte een magazine dat dit najaar in parochies wordt verspreid. Het blad is een cadeautje van de Nederlandse bisschoppen aan de gelovigen. Tijdens de vergadering van de bisschoppenconferentie op dinsdag 12 november reikte bisschop Liesen het eerste exemplaar van het blad uit aan parochievrijwilligers.

De bisschoppen zijn katholiekleven.nl in 2016 gestart als videokanaal om mensen via internet en YouTube te bereiken en zo op een nieuwe manier te communiceren, vertelde Mgr. Liesen. Dat is ook de bedoeling van het blad. Dit wil mensen inspireren met aansprekende geloofsverhalen en katholiekleven.nl verder bekend maken. Een van de artikelen in het blad is een interview met televisiepresentator Leo Fijen. Hij sprak de afgelopen jaren met vele katholieken over hun geloof. Katholiekleven.nl sprak met hem over zijn eigen geloof, hoop en liefde.

Nieuws van stichting Trias.
Het Urker Mannenkoor Hallelujah
Het Urker Mannenkoor Hallelujah is ook vandaag nog één van de bekendste koren van Nederland. De tachtig leden, onder wie vele jongeren, repeteren op zaterdagavond, als de vissers thuis zijn. Tijdens optredens dragen de zangers de mooie klederdracht van het eiland. Het normale repertoire bestaat uit psalmen, christelijke liederen in diverse talen en klassieke koorwerken. Vanaf 1960 maakte het koor 30 langspeelplaten, waarvan er twee met goud werden bekroond, en 24 cd ’ s. Ook werkte het mee aan tien dvd’s.
Voor hun optreden in Kaatsheuvel heeft het Urker Mannenkoor Hallelujah speciaal kerstprogramma ingestudeerd.
Zaterdag 7 december 2019
19.30 uur
Sint Janskerk, Kaatsheuvel
Entree: € 20,-

20 november 2019

Zondag 24 november
Dit is de laatste zondag van het kerkelijk C jaar. Zondag 1 december begint de adventsperiode en tevens het nieuwe nieuw kerkelijk A jaar.
Zondag 24 november wordt het hoogfeest van Christus koning gevierd.
In de kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand is er tijdens de Eucharistieviering van 09.30 uur medewerking van het Dameskoor en de gildes. St. Ambrosius en St. Hubertus i.v.m. hun naamdagen.

Caeciliafeest koren
De koren in onze parochie H. Willibrord hebben afgelopen zondag gezongen b.g.v. het feest van de H. Caecilia, o.a. de patrones voor de koormusici.
De H. Missen waren goed verzorgd. In Loon op Zand was er een jubilaris; Kees van de Ven. Hij zingt al 25 jaar bij het Herenkoor en kreeg een onderscheiding opgespeld van de St. Gregoriusvereniging door pastor Groos nadat de voorzitter van het koor Jan Nawijn een mooie woordje over de verdiensten van Kees voor het koor had gesproken. De gezangen verwarmden de parochianen een beetje want de verwarming had een storing en deed het uitgerekend op deze zondag niet. De kerk was dus erg koud. Daarna was er een samenzijn in de parochiezaal van de pastorie waar ieder zich heerlijk kon opwarmen.

Boodschap paus voor Werelddag van de Armen vertaald
De boodschap van paus Franciscus voor de Werelddag van de Armen is vertaald in het Nederlands en nu te downloaden. De Werelddag van de Armen was dit jaar op zondag 17 november. ‘Nooit wordt de hoop van de behoeftige beschaamd’, zo citeert de paus in zijn boodschap uit Psalm 9.
Door het jaar heen publiceert paus Franciscus bij verschillende terugkerende Werelddagen een boodschap op de site van de Heilige Stoel, www.vatican.va. De meeste van deze boodschappen worden uit het Italiaans in het Nederlands vertaald door het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) in Nederland.

De vertalingen worden vervolgens met een informatief, samenvattend bericht op www.rkkerk.nl gepubliceerd en ook naar de bisdommen gestuurd om deze te verspreiden onder de parochies. Op www.rkkerk.nl zijn alle vertalingen van deze boodschappen in één overzicht terug te vinden op een speciale downloadpagina

Kerken en diaconale organisaties dragen fors bij aan bestrijding armoede
Kerken en diaconale organisaties dragen fors bij aan de bestrijding van armoede. Dat blijkt uit het armoedeonderzoek dat vrijdag 8 november gepresenteerd werd in de Pauluskerk te Rotterdam door onder anderen bisschop De Korte. Kerken besteedden in 2018 40,7 miljoen euro aan binnenlandse armoedebestrijding. Reken je de uren mee die vrijwilligers vanuit kerken aan dit werk gaven, dan komt er nog eens 47,9 miljoen euro bij. In totaal gaat het om een bijdrage 88,6 miljoen euro.
“De getallen van dit jaar spreken boekdelen. De cijfers maken ook duidelijk dat de diaconale kracht van onze kerken nog steeds aanzienlijk is. Misschien nog belangrijker dan de materiële hulp is de diaconale ontmoeting. Iemand die de moeite neemt jou te bezoeken, die je erbij houdt, iemand die met je mee loopt”, aldus mgr. De Korte in zijn toespraak bij de presentatie van het onderzoek aan staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ voor Nederlandse en Vlaamse parochies
Op 24 en 25 maart 2020 wordt de landelijke conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ gehouden in Oudenbosch. Hiervoor komt de Canadese priester James Mallon, auteur van het boek ‘Als God renoveert’, voor het eerst naar Nederland.
Het doel van deze conferentie is om parochies in Nederland en Vlaanderen te inspireren en te ondersteunen bij het vormgeven van een missionaire parochie. Een belangrijke sleutel in het boek van Mallon is, om mensen te helpen om ‘missionaire leerlingen’ van Jezus Christus te worden: niet alleen binnen in de eigen gemeenschap, maar ook daarbuiten. Dit betekent voor de meeste parochies een cultuuromslag.
Website en Facebook

Op de website missionaireparochie.nl wordt aan de hand van interviews, veelgestelde vragen, tips en voorbeelden ingegaan op het missionaire wezen van de Kerk.
Praktische informatie
Het tweedaagse programma op 24 en 25 maart 2020 zal in en om de basiliek H.H. Agatha en Barbara te Oudenbosch (Noord-Brabant) worden gehouden. Inchecken kan al op maandagavond 23 maart. Actuele programma-informatie staat op de website missionaireparochie.nl

13 november 2019

Terugblik op patroonsfeest H. Willibrord
Met dankbaarheid kunnen wij terugkijken op de Eucharistieviering b.g.v. het patroonsfeest van onze parochie H. Willibrord. Gelovigen uit de 3 kernen in onze parochie waren vertegenwoordigd, het parochiebestuur, pastorale team alsmede de 3 gilden. Er waren ook veel kinderen met hun ouders. Zij verdienen de volgende keer meer een plaatsje vooraan zodat zij alles goed kunnen zien en meebeleven. Na het welkomstwoord gingen de kinderen naar de kindernevendienst in de parochiezaal. Daar hoorden zij over het Evangelie en over de H. Willibrord. Zij kwamen voor het bidden van het Onze Vader weer terug. Te laat realiseerden wij ons dat het in het latijn werd gebeden. Ook hier zullen wij in de toekomst rekening mee houden. Na afloop van de viering stonden er tafels in de zijbeuk waar de kinderen konden knutselen. Een prachtig uitgedacht werkje; een glas in lood afbeelding van de H. Willibrord met een glazen bakje waarin een lichtje kan staan. Na de Eucharistieviering hebben kinderen een mooi bloemstukje neergezet bij het monumentje voor de te vroeg gestorven en ongedoopte kinderen. Na afloop was er voor iedereen iets te drinken en een traktatie. Met elkaar werden wij weer bevestigd op de weg van het geloof om als blije mensen te getuigen van wat Jezus van ons vraagt. God zelf geeft ons daarvoor de kracht. Veel dank aan alle goede inzet voor deze viering.

Familiepastoraat biedt perspectief voor jonge gezinnen
Bisdom Den Bosch hield woensdag 23 oktober een avond over het familiepastoraat. Hiervoor waren vrijwilligers, pastorale beroepskrachten en besturen van parochies uit het gehele bisdom uitgenodigd
Danny Hakvoort en Marieke Drent zijn aangesteld als coördinator voor het familiepastoraat. Een functie die in het bisdom vrij nieuw is. Hun taak is om in de parochie de doelgroepen aan te spreken van geboorte tot de leeftijd van Abraham/Sarah.
De bisschop heeft Danny en Marieke volledig vrijgesteld voor deze specifieke doelgroepen. Met behulp van voorbeelden lieten ze zien hoe ze zich tussen de gezinnen bewogen. Aansloten op hun beleefwereld en vragen en met name op de context van de huidige tijd.

Zaterdag 23 november a.s. is er een roepingendag op het Sint-Janscentrum
ROEPINGENDAG
Wat vraagt God aan mij?
Welk plan heeft Hij met mij?
Welke stap zou ik kunnen zetten?
En zit ik wel op de juiste weg?

Ben je in de leeftijd tussen 17 en 35 jaar, dan nodigen we je van harte uit om rond deze vragen bijeen te komen. Die vragen malen vast wel eens door je hoofd als je nadenkt over je leven en je roeping, over werk en studie. Je hoeft niet alleen te zitten met die vragen. In onderlinge dialoog, in gesprek met begeleiders, in stilte en gebed, kan er ruimte gegeven worden aan deze kwesties en kunnen antwoorden op de vragen worden gevonden.
Wanneer: 23 november 2019
Waar: Sint-Janscentrum, Papenhulst 4, 5211 LC ‘s-Hertogenbosch
Aanmelden: Graag …… maar het is niet verplicht. Je bent van harte welkom!

Take Care (1): diaconale ontmoeting Jong Bisdom Den Bosch
op 24 november
De eerste Take Care activiteit van Jong Bisdom Den Bosch zal plaats gaan vinden in Deurne. Jongeren (16-30 jaar) zijn te gast bij de Heilige Willibrord parochie en vieren samen met de lokale gemeenschap de eucharistie. Na een gezamenlijke lunch zal de middag in het teken staan van een diaconale ontmoeting en jij hebt de keuze!
Kies jij voor…
A: een ontmoeting met het huiskamerproject van Jo en Jos Frantzen? Al sinds 1985 wordt deze twee keer per week omgebouwd tot leslokaal voor migranten die taalles volgen. Ga jij mee op (voet)hartstocht door Deurne?
B: een ontmoeting met mensen met dementie? Ga jij mee op (voet)hartstocht? Oude gebouwen brengen herinneringen naar boven en wat doet dat met hen (en met jou)?
C: je handen uit de mouwen steken en samen met jongeren van Bijzonder jeugdwerk een bank mozaïeken?
In de aanmelding geef jij een eerste en tweede keus aan. De week voorafgaand ontvang je meer informatie en hoor je ook bij welke diaconale ontmoeting jij ingedeeld bent.
Kom ook! Dompel je onder in de lokale gemeenschap van Deurne en in het leven van de ander! Ga samen op hartstocht en kom (samen) op het spoor van de Ander!
Datum: Zondag 24 november 2019
Tijd: 10.00 – 16.30 uur
Locatie: Markt 9 (kerk) & Visser 2 (parochiecentrum), Deurne
Vragen / Opmerkingen: Neem contact op met Ingrid van Zeeland (jongerenwerkster Bisdom Den Bosch) via ivzeeland@bisdomdenbosch.nl of 073-5232061 / 0628581884.

6 november 2019

Patroonsfeest van de H. Willibrord (Dit weekend maar één viering in de parochie).
Zondag 10 november wordt in onze parochie H. Willibrord het Patroonsfeest gevierd.
Om 10.00 uur is er een feestelijke Eucharistieviering in de kerk St. Jans Onthoofding in Loon op Zand waarbij pastoor Luijckx en pastor Groos celebreren, geassisteerd door diaken Alexis Szejnoga. Het herenkoor St. Caecilia en de Gilden St. Ambrosius, St. Hubertus en St. Jan Baptist luisteren deze viering op. Er is speciale aandacht voor de kinderen. Na de viering is er een kranslegging bij het monument voor het ongedoopte kind. Belangstellenden kunnen daarbij aanwezig zijn. Aan het eind van de viering drinken we graag koffie of thee met u in de kerk. Een ontmoeting in een gezellige sfeer. Er is dit weekend maar één viering in de parochie.

Gezinsvieringen parochie H. Willibrord 2019
Loon op Zand St. Jans Onthoofding
Zondag 10 nov. 10.00 uur Kinderkerk
Dinsdag 24 dec. 15.00 uur Peuter/ kleuter viering
Dinsdag 24 dec. 17.30 uur Kerstgezinsviering

Kaatsheuvel St. Jan
Dinsdag 24 dec. 16.30 uur Peuter/ kleuter viering
Dinsdag 24 dec. 18.30 uur Kerstgezinsviering

Column Mgr. De Korte
GERAAKT EN GEZONDEN
Voor volledige tekst zie website Bisdom
Op de liturgische kalender van de Nederlandse Kerkprovincie staat voor 7 november het feest van de heilige Willibrord aangegeven.
Bidden om roepingen
Rond het feest van Willibrord organiseren de zeven bisdommen van ons land een gebedsweek voor nieuwe roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Wij hebben missionarissen nodig binnen de huidige parochies en samenleving die het Evangelie van Christus voorleven en andere gedoopten enthousiast maken voor de navolging van de Heer. Op zondag 3 november zal ik in de Sint Jan een speciale vesper houden voor nieuwe roepingen.

Oecumene
Sinds 2017, toen wij 500 jaar Hervorming hebben herdacht, bestaat er in Nederland weer een Rome- Reformatieberaad. Samen met bisschop Van den Hende wordt ik terzijde gestaan door enkele theologen. N.a.v. het Lutherjaar is er gewerkt aan een brochure rond twee centrale begrippen uit ons geloof: rechtvaardiging en heiliging. Dit is vertaald met de woorden: geraakt en gezonden.

Rechtvaardiging
Voor de reformatoren Luther en Calvijn vormt Gods rechtvaardiging van de falende en zondige mens een centraal geloofsthema. Paulus spreekt veel over dit thema, met name in de brief aan de Romeinen. Bij Jezus woorden denken wij bv. aan de parabel van de verloren zoon. Als de zoon eindelijk terugkeert, sluit de vader hem in de armen nog voordat de ingestudeerde schuldbelijdenis heeft geklonken. De vader accepteert zijn zoon zonder condities. Zoals de vader in de parabel, zo is ook God. Mensen kunnen ver van God weglopen maar er is altijd een mogelijkheid om bij Hem terug te keren. God is onvoorwaardelijke liefde die mensen wil aanraken en altijd een tweede kans gunt.

Heiliging
Als een mens leeft vanuit Gods vergevende liefde, zal dat doorwerken in zijn alledaagse bestaan. God wil mensen aanraken en aanvaarden. Een christen zal dat gestalte geven door de navolging van Christus. De Bijbel spreekt over de heiliging van het bestaan.

Brochure
De brochure geraakt en gezonden bevat enkele thema’s om in oecumenisch verband te bespreken. Ik hoop dat veel katholieken en protestanten in onze parochies en kerkelijke gemeenten bereid zijn het onderlinge gesprek aan te gaan. Juist in onze dagen zijn christenen van verschillende tradities geroepen om zich te laten raken en zenden door de Heer.
Mgr. dr. Gerard de Korte
Bisschop van ’s-Hertogenbosch

Afsluiting Bevrijdingsweek Kapel zaal van de Vossenberg in Kaatsheuvel

Bij deze afsluiting zaterdagmiddag 2 november mocht ik als een van de sprekers mijn korte ervaring van deze week in wat woorden weergeven.
De afgelopen bevrijdingsweek die zo bijzonder was, heeft bij mij en bij velen nog eens bevestigd hoe divers de herinneringen zijn aan de oorlog en de bevrijding. Afhankelijk van leeftijd, dorp of stad werden de herinneringen door parochianen in hun getuigenissen als spannend, angstig of ronduit verschrikkelijk ervaren. De vreugde van de bevrijding was voor velen ook van korte duur door de persoonlijke verliezen, verwoestingen en nasleep van de oorlog. Wat een veerkracht was er bij veel mensen. Zij kunnen volgens mij nog steeds stappen terugdoen in onze welvaartsmaatschappij. Zij kennen de kracht van het gebed en het vertrouwen op God. Zij hebben angst gekend en diepe vreugde. Ik krijg nog steeds kippevel als ik hun verhalen hoor. Bij de herdenkingsviering zondag 27 oktober, de start van de bevrijdingsweek heb ik in de kerk aangegeven dat wij de oorlog herdenken- de wreedheden, de ontwrichtende werking op mens en maatschappij, maar ook dat wij de vrijheid herdenken, en bovenal vieren. Dit besef mag worden doorgegeven middels deze bijzondere bevrijdingsweek opdat ook de jonge generatie weet wat dit betekent. Dat dit alles de saamhorigheid mag versterken en blijven voeden, hier in Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer, overal in het land. Laten wij de vrijheid leven en voorleven.
Pastoor Luijckx

Berichten uit de Duinkoerier

30 oktober 2019

Herdenkingsviering 75 jaar bevrijding in de kerk in Loon op Zand
Afgelopen zondag was er een druk bezochte herdenkingsviering b.g.v. 75 jaar bevrijding Gemeente Loon op Zand. Burgemeester Hanne van Aart, wethouders en vele belangstellenden uit de parochie en Gemeente gaven acte de presence. Het was een prachtige start van de bevrijdingsweek gevuld met veel interessante bijeenkomsten in de 3 dorpskernen, georganiseerd door Stichting 750 jaar Gemeente Loon op Zand, in samenwerking met o.a. Heemkundeverenigingen en Stichting Trias en anderen. Voor de viering in de kerk werkten mee; La Jeunesse uit Kaatsheuvel, kinderen van de Lage Weijkens, een gitarist van de Gitaarsalon uit Loon op Zand en een schotse Bagpiper die het prachtige Highland Cathedral speelde en op het eind de mensen begeleidde naar het Uilennest voor een prachtig vervolgprogramma. Verder sprak Cor Krijger uit De Moer bevlogen en emotioneel over zijn persoonlijke ervaringen bij oorlog en bevrijding vanuit Zeeland, paste dit toe op de situatie in Brabant waar hij sinds 1972 woont en plaatste de vrijheid in een breder perspectief. Ook nu nog in deze tijd zijn er mensen, volkeren niet vrij zijn en verlangen naar vrijheid. De bevrijding na de oorlog verliep ook in fasen. Hij was dankbaar de oorlog te hebben overleefd. Pastoor Luijckx sprak woorden over vrijheid. Bij onderdrukking verlangen mensen naar vrijheid en bij vrijheid moet je waken voor onderdrukking. Zowel de realiteit van de oorlog als de vrijheid werd benadrukt, in bijzonder ook werden recente gebeurtenissen rond de herdenkingen genoemd waaruit bleek dat jong en oud de bevochten vrijheid zo waardeerden. De pastoor eindigde met allerlei vormen van vrijheid waar wij in het vrije Westen van genieten en waar iedere mens ook recht op heeft. Ook de kinderen getuigden in hun mooie gedichten over het belang van vrijheid en geluk voor ieder mens. Bemin met je hart. Veel dank aan ieders bijdrage en veel vrijheid en vrede toegewenst.

Allerheiligen vrijdag 1 november
Allerheiligen is een christelijke feestdag – jaarlijks op 1 november – waarop alle heiligen (ruim honderdduizend) van de rooms-katholieke kerk gezamenlijk worden vereerd en herdacht. Een heilige is een titel die in het christendom wordt toegekend aan overleden personen die bijzonder rechtschapen en gelovig hebben geleefd. Het feest wordt sinds de achtste eeuw gevierd. Ter ere van het Hoogfeest van Allerheiligen is er in de kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand een Eucharistieviering met zang van het dameskoor.
Ook in kerk St. Jan in Kaatsheuvel is er om 19.00 uur een Eucharistieviering met zang van het Gemengd koor.

Allerzielen zaterdag 2 november
Op 2 november worden alle gestorvenen herdacht. In onze parochie hebben de families die afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen van een dierbare een uitnodiging voor het bijwonen van deze viering ontvangen. Natuurlijk is iedereen van harte welkom.
Onderstaand kunt u de vieringen in de parochie vinden;
Kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het herenkoor. Na afloop van de viering worden de graven gezegend.
Kerk HH. Mart. van Gorkum te Kaatsheuvel 19.00 uur Gebedsviering verzorgd door de werkgroep Eredienst. m.m.v. koor St Caecilia
Kerk St. Jan te Kaatsheuvel 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor
Zondag 3 november Kerk H. Joachim in De Moer 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Muziekvereniging St. Joachim. Na de viering worden de graven gezegend.

Een oude traditie leeft voort….
Ook dit jaar is het St. Hubertusgilde weer actief met de verkoop van Hubertusbroodjes.
(Huibbollen of Hupkes). Op zaterdag 2 november om 09.00 uur zullen de versgebakken broodjes worden gezegend door gildeheer pastoor Luijckx op het kerkplein onder de monumentale toren van de Loonse parochiekerk St. Jans Onthoofding.

Openlucht Hubertusviering in het teken van jacht, De Moer.
Op zondag 3 november vindt er bij de kerk H. Joachim in De Moer om 13.30 uur een St. Hubertusviering plaats. Deze middag zegent pastoor Luijckx op het kerkplein de Hubertusbroodjes, de mensen en de aanwezige (jacht-) en andere honden, paarden en huisdieren. De viering staat in het teken van de “Naamdag” van de Heilige St. Hubertus, patroonheilige van de jagers, wildbeheerders en andere dierenliefhebbers. Jachthoornblazers luisteren de viering op. Volgens Bourgondische jachttradities worden de aanwezigen aansluitend uitgenodigd voor koffie en soep. Deze traditionele viering wordt georganiseerd door de jagersvereniging uit de regio, Wildbeheereenheid De Moer e.o.

Zondag 10 november Patroonsfeest H. Willibrord
Op zondag 10 november wordt in onze parochie H. Willibrord het patroonsfeest gevierd.
Om 10.00 uur is er dan een feestelijke Eucharistieviering in de kerk St. Jans Onthoofding in Loon op Zand waarin pastoor Luijckx zal celebreren samen met pastor Groos en geassisteerd door diaken Alexis Szejnoga. Het herenkoor en de drie Gilden luisteren deze viering op. Het is goed gebruik om, wanneer het patroonsfeest in Loon op Zand wordt gevierd, aansluitend op de viering een krans te leggen bij het monument voor de gestorven en ongedoopte kinderen, aan de linkerkant van de kerk bij het columbarium. Hier wordt ook een gebed uitgesproken. Het is een monumentje waar ouders/grootouders bij stil kunnen staan. Het is een granieten zuil met daarop een bronzen hand die een kinderhandje vasthoudt. Aan de voorkant van de zuil staat in zilveren letters te lezen: Hun namen staan geschreven in Gods hand. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Na de viering is er voor iedereen koffie, thee met iets lekkers en kun je met elkaar een gesprekje aangaan. Omdat we hier graag alle parochianen bij aanwezig willen laten zijn is er dat weekend geen viering in de andere kerken van de parochie. U kunt altijd misintenties opgeven voor deze viering.

23 oktober 2019

Herdenkingsviering 75 jaar bevrijding in de kerk in Loon op Zand
Zondag 27 oktober om 14.00 uur is er een herdenkingsviering b.g.v. 75 jaar bevrijding Gemeente Loon op Zand. M.m.v. La Jeunesse uit Kaatsheuvel, kinderen van de Lage Weijkens en leden van de Gitaarsalon uit Loon op Zand. Een schotse Bagpiper. Verder een ervaring over oorlog en vrijheid van een parochiaan uit De Moer en een woord over vrijheid door pastoor Luijckx.
Maak deze bijzondere viering mee als start van de bevrijdingsweek in onze parochie en Gemeente.

Extra collecte Missio, Wereldmissiemaand
In het weekend van 26 en 27 oktober zal er een extra collecte gehouden voor
voor de Missio. Missio ondersteunt de opbouw van de kerk en het pastorale werk in Noordoost-India.

Misintenties doorgeven.
Bij het parochie secretariaat in Loon op Zand en bij het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel worden misintenties wel eens telefonisch doorgegeven en per bank betaald. Mocht u hiervoor kiezen willen we u vriendelijk vragen om bij de bankopdracht in de omschrijving het volgende aan te geven:
De naam die bij het op lezen genoemd gaat worden
Datum waarop u wenst dat de intentie gelezen zal worden.
De naam van de kerk die u gekozen hebt.
Deze gegevens zijn nodig voor een juiste vermelding en de parochie administratie. Bij voorbaat hartelijk dank.

Kleding sorteergroep: Dringende oproep!
Namens de kleding sorteergroep doe ik een beroep op iedereen, die
schoon gewassen kleding en kleding, die ook nog heel is, af wil staan voor: Mensen in nood en Stichting Dorcas, waar de M.O.V. kleding sorteergroep al vele jaren voor sorteert.
De groep maakt zich op dit moment zorgen, omdat er de laatste tijd zo weinig kleding wordt aangeleverd.
De kleding sorteer groep vraagt zich af wat de reden hiervoor is.
Zij werkt samen met de Stichting Dorcas en de stichting Mensen in Nood. Zij zorgen er voor dat de kleding goed terecht komt
Nu staan er in onze gemeenten op diverse plaatsen kleding containers, die voor mensen misschien gemakkelijker bereikbaar. zijn. Ook zijn er persoonlijke initiatieven die kledingophalen en voor verzending naar arme landen zorgen. Echter komt de kleding door de grenscontrole van sommige landen niet altijd op de goede plek terecht.
Daarom een dringende oproep aan ieder die een goede bestemming voor nog nette kleding zoekt.
U kunt ons vinden bij het Parochieel centrum aan de Hoofdstraat.
Dinsdagmorgen tussen 09.00 uur en 11.00 uur kunt u uw kleding persoonlijk aan ons afgeven. Ingang via het openstaande groene poortje naast het Parochieel Centrum en daarna de tweede deur links. We maken dan tijd voor u zodat als u dat wilt ook het verhaal van de kleding kunt vertellen. Soms heeft het te maken met het overlijden van een geliefde en hoort het bij de rouwverwerking.
Op andere dagen kunt u, uw kleding in het daar voor bestemde luik deponeren. Dit luik kunt u vinden als u de inrit voorbij de uitvaart onderneming van, Van Gorp in gaat aan de linkse kant bevindt zich het luik.
Wilt u bij het opruimen van uw oude nette kleding aan ons denken
Bent u door dit bericht nog niet overtuigd, neem dan contact op met mevr. Tonny Smits, telefoonnummer 0416 – 276109. Zij kan u over dit mooie werk alles vertellen
Namens de Kleding sorteergroep,

Mgr. Van den Hout over missiemaand oktober: ‘Wij brengen de liefde van God en onszelf als mens’
“Missie is niet ‘een’ taak, of een werkveld. Maar de Kerk zelf is missie. Wij brengen onszelf. We brengen de liefde van God en ook onszelf als mens.” Mgr. Van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden, vertelt in een video op www.katholiekleven.nl over de missie van de Kerk en de rol die iedereen daarin heeft. De bisschop doet dat vanwege de ‘buitengewone missiemaand’ die de Kerk dit jaar in oktober viert

16 oktober 2019

Biddend Bijbellezen ; luisteren met je Hart

In een tijd waarin alles zo snel moet is het een uitdaging om te verlangzamen. Dat geldt ook voor ons lezen en voor het
lezen in de Bijbel. In de traditie van de Kerk wordt er al eeuwenlang een manier van Bijbellezen beoefend die je
‘slow reading’, zou kunnen noemen. Omringd door stilte en rust. In een sfeer van aandacht.

Biddend Bijbellezen ofwel de Lectio Divina betekent letterlijk ;Goddelijke lezing. Je kunt het ook geestelijk of spiritueel lezen
noemen of Bijbellezen met je hart.

Dit lezen is een manier dat allereerst niet als doel heeft om kennis op te doen uit de Bijbel of om jezelf een mening te vormen.
Ook niet om veel te praten of proberen te begrijpen wat er wordt bedoeld. Het gaat om samen luisteren in de stilte naar Zijn Woord.

Door de tekst langzaam, herhalend en bewust met een open hart te lezen wordt halt gehouden bij het Woord dat het hart ‘echt’,
raakt op dat moment. Zo gaat men op zoek naar de Geestelijke zin en betekenis, hier en nu, achter de Woorden.

Biddend Bijbellezen is eenvoudig lezen. Ontdekken dat er niet altijd staat wat je denkt dat er staat. Het is een leerproces
waarin je steeds opnieuw openstaat voor wat er in de tekst naar je toekomt. Langzaam en herhalend de Woorden tot
je door laten dringen. Liefdevol lezen niet met je hoofd maar met het hart. Een leeswijze om geraakt te worden op een
dieper niveau. Het gaat om groeien in liefde.
Luisterend alert zijn op de stem van de Geest die ons leidt doorheen de Woorden van de Schrift.

Biddend Bijbellezen is vooral ‘ervaren’.
Met een hart vol vrede is de ervaring wat het beoefenen van dit geestelijk lezen op het oog heeft. Een diepe rust in je hart
gewaar moge worden. Eenvoudig tot rust moge komen bij Hem.

In een groep staan we stil bij de Woorden uit de Bijbeltekst van die dag. Wat kunnen deze Woorden betekenen voor jouw
persoonlijk leven? Op dinsdagavond in de ‘oneven’ weken komen we 2 keren in de maand bij elkaar.

Op 3 december, week 49, in de parochiezaal van St. Jan, Hoofdstraat 36,In Kaatsheuvel.
Op 17 december, week 51 , in de zaal van St. Jans Onthoofding, Kerkstraat 21, in Loon op Zand.

Tijd van 19.30 uur tot 20.45 uur.
De eerste bijeenkomst zal in teken staan van samen een kopje koffie of thee te drinken,
elkaar te leren kennen en een korte uitleg over het Biddend Bijbellezen.
In de tweede bijeenkomst ,in Januari, gaan we dan van start met het lezen.

Iedereen is van harte welkom, gelovig of niet, om deel te nemen aan de bijeenkomsten. Deze zijn vrijblijvend.
Bijbels zijn aanwezig in de zaal.

Opgave via: kbrabers@home.nl
Het zou fijn zijn om uw voor en achternaam, het telefoonnummer,en het emailadres te vermelden bij aanmelding.
U kunt ook bellen als u wenst; 362462.

Hopende u te moge begroeten op 3 en 17 december,
met hartelijke groeten,

Pastoor Luijckx
Karin

Gezinsvieringen
De gezinsvieringen van afgelopen weekend waren erg mooi verlopen. Wat hebben we mooi kunnen vieren. De kinderen hebben heel goed hun best gedaan en ook diverse taakjes gedaan. Het thema was; Jezus, U wil ik danken. Jezus vraagt van ons dankbaarheid, want Hij had 10 mensen genezen die ziek waren, maar er was er maar één bij Hem teruggekomen om Hem te bedanken. Het was zelfs een vreemdeling. Dat is bijzonder. Wij mogen dankbaar zijn voor was God voor ons doet.
Mooi om te zien dat de jonge kerk weer groeit en kinderen met hun ouders betrokken zijn. Namens de werkgroep gezinsvieringen

Gerarduskalender
U kunt voor volgend jaar weer de mooi uitgevoerde Gerarduskalender kopen, voor uzelf of om aan iemand te geven. Elke dag een mooie spreuk om de dag goed te beginnen. Op de achterkant staan mooie bezinningen, gedichten, moppen, puzzels en informatie. Te koop bij Ricky Coomans, Bergstraat 48 Loon op Zand Tel: 363152

9 oktober 2019

Gezinsviering:
In het weekend van 12 en 13 oktober begint de nieuwe cyclus van gezinsvieringen
Zaterdag 12 oktober om 19.00 uur kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand m.m.v. kinderen
Zondag 13 oktober om 11.00 uur kerk St. Jan te Kaatsheuvel samenzang m b.v. CD

Per e-mail doorgeven van een misintentie.
Bij het opgeven van een misintentie via de e-mail, willen we u vriendelijk vragen om bij de omschrijving van de bankopdracht ook de betreffende kerk te vermelden zodat de administratie het binnengekomen bedrag juist kan verwerken.
U kiest dan: secretariaat@parochiewillibrord.nl of parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl
het parochie banknummer: NL29 RABO 0124833101

Belangrijk:
Emailadressen voor de parochie H. Willibrord
Centraal mailadres; Secretariaat in Loon op Zand: secretariaat@parochiewillibrord.nl.
Voor het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel: parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl
Voor Jeugd-jongeren:jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl

Aanpassing openingstijden begraafplaats kerk St. Jan
De begraafplaats is vanaf 1 oktober tot 1 april geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Het Stiltecentrum is dagelijks geopend van 09.00 –17.00 uur

Inzegening kruisbeeld begraafplaats St. Jozef
Rond Kerstmis 2018 werd het kunstwerk van Wim Suermondt, dat op de begraafplaats van de St. Jozefkerk in Kaatsheuvel stond, onherstelbaar beschadigd. Het beeld, genaamd Jezus aan het kruis, kon volgens het bestuur van Parochie Heilige Willibrord niet meer teruggeplaatst worden. Ook elders in onze parochie/gemeente waren er kunstwerken ontvreemd en/of vernield door koperdieven. Het kunstwerk op de begraafplaats is inmiddels door het parochiebestuur vervangen door een houten kruis. Op zondag 6 oktober om 15.00 uur werd dit kruis onder kleine belangstelling ingezegend. Het weer speelde namelijk danig parten en de regen kwam zegenrijk naar beneden. Niettemin is het kruisbeeld plechtig ingewijd en siert het de altijd toch maar weer goed onderhouden begraafplaats waar wij onze dierbare overledenen te rusten hebben gelegd. Dank aan hen die de knusse warmte thuis even prijsgaven om deze plechtigheid bij te wonen. Pastoor Luijckx

Bisschoppen organiseren jongerenbedevaart naar Rome, voorjaar 2020
Van 26 april t/m 2 mei 2020.
Organisatie: Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim.
Contactgegevens: Huis voor de Pelgrim, e-mail info@huisvoordepelgrim.nl, tel. 043-3215715. Maximaal aantal deelnemers: 100 jongeren tussen de 18 t/m 28 jaar.
Prijs: € 439,- (vroegboekkorting tot 31 december 2019, daarna zal de prijs hoger liggen).
Deze bedevaart is een reis naar Rome, naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus. Tijdens de bedevaart wordt elke dag de eucharistie gevierd op een bijzondere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste Mariakerk van het Westen: de Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook de audiëntie met de paus op het St. Pietersplein.
De deelnemers logeren in de jeugdherberg van de paters Teatijnen in het centrum van Rome. Verder gaan de bedevaart te voet of met het openbaar vervoer. Een goede conditie en goed kunnen lopen is daarom een vereiste, mede vanwege het ‘stevige’ programma en de vele indrukken die opgedaan worden. Op zaterdag 2 mei wordt er teruggevlogen naar Nederland.
Boodschap paus Franciscus voor Wereldmissiedag in buitengewone missiemaand oktober 2019
De paus wil een nieuw missionair elan stimuleren en speciale aandacht te vragen voor de missie en missionarissen over de hele wereld. In zijn boodschap voor Wereldmissiedag, zondag 20 oktober a.s., zal de paus zeggen: ‘De Kerk heeft een zending in de wereld: het geloof in Jezus Christus schenkt ons de juiste dimensie van alle dingen, door ons de wereld te doen zien met de ogen en het hart van God…’ De boodschap van paus Franciscus voor Wereldmissiedag luidt eveneens: ‘Gedoopt en Gezonden: de Kerk van Christus op missie in de wereld.’ Paus Benedictus XV schreef eerder over missie: ‘Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping’ (Marcus 16, 15). Niet alleen de apostelen, maar ook hun opvolgers mogen dit voortzetten tot aan het einde der wereld.

2 oktober 2019

Duurzaamheid is thema van Week van het Katholiek Onderwijs 2019

Van 30 september tot en met 4 oktober 2019 wordt de Week van het Katholiek Onderwijs gehouden. De week staat in het teken van duurzaamheid. Een thema dat past bij Franciscus van Assisi, die op 4 oktober (Dierendag) zijn feest heeft.

Boodschap paus Franciscus voor Wereldmissiedag in buitengewone missiemaand oktober

Oktober 2019 is door paus Franciscus uitgeroepen tot ‘buitengewone missiemaand’. Dit om onder de gelovigen een nieuw missionair elan te stimuleren en speciale aandacht te vragen voor de missie en missionarissen over de hele wereld. In zijn boodschap voor Wereldmissiedag, zondag 20 oktober, zegt de paus: ‘De Kerk heeft een zending in de wereld: het geloof in Jezus Christus schenkt ons de juiste dimensie van alle dingen, door ons de wereld te doen zien met de ogen en het hart van God…’
Op de eerste zondag van oktober vieren we in de katholieke kerk Wereldmissiedag van de kinderen. Overal ter wereld helpen kinderen andere kinderen. Elk jaar staat een ander land centraal
Dit keer is het Burkina Faso. Het West- Afrikaanse land is relatief vreedzaam, maar zeer arm. Het is een van de armste landen ter wereld.
Een groot deel van de bevolking leeft van de landbouw. Met name de regio’s die in de Sahelzone liggen, worden hard getroffen door klimaatveranderingen en droogteperiodes. Bij gebrek aan andere inkomstenbronnen wagen velen hun geluk in de illegale goudmijnbouw. In het land hebben vooral meisjes en vrouwen hebben het zwaar: ze worden gedwongen te trouwen en oudere vrouwen worden vaak beschuldigd van hekserij.

Op de speciale website voor kinderen vind je allerlei informatie, zodat je met je parochie, school of gezin, inhoud kunt geven aan de Wereldmissiedag van de kinderen.
• www.missiokids.nl

JbdB on Tour; vier verdiepingsavonden voor jongeren

JbdB on Tour, een nieuw initiatief van Jong Bisdom den Bosch! Een serie van vier verdiepingsavonden voor jongeren (16-30 jaar), waarbij jongeren al reizend – langs de grote steden in ons bisdom en – met elkaar op zoek gaan naar inspiratie en hun passie. Op zoek naar datgene waar het hart van jongeren sneller van gaat kloppen. Samen op Hartstocht; het thema van dit JBDB-jaar.
Op ‘hartstocht’ komen jongeren niet alleen zichzelf tegen. God, de wereld en hun naasten zullen ook een plaatsje (willen) veroveren op deze reis. Tijdens de eerste verdiepingsavond op donderdag 10 oktober in Den Bosch zal onze naasten centraal staan. Als jongeren op zoek zijn naar hun passie, welke invloed hebben hun naasten daar dan op? Kunnen ze zonder hen? Kunnen ze met hen? Hoe kan er een verbondenheid gecreëerd worden? En is deze verbondenheid noodzakelijk? Met andere woorden; Jong & Katholiek; alleen op de wereld? Deze avond gaan jongeren met elkaar en met René Lamers (gedelegeerde voor Jeugd & Jongeren) op zoek naar verdieping en inspiratie rondom het avondthema: Harstverbondenheid!

Programma
19.30 uur Inloop
20.00 uur Start spreker
20.45 uur Pauze
21.00 uur Nagesprek
21.30 uur Borrel
Daagt u jongeren uit uw omgeving uit om mee te gaan op hartstocht?
Aanmelding voor deze avond is niet verplicht, maar wel gewenst.
Jongeren zijn ook van harte welkom als ze op het laatste moment besluiten te willen komen.

Praktische informatie
Datum Donderdag 10 oktober 2019

Tijd 19.30 – 22.00 uur

Locatie Bisdomkantoor, Parade 11, Den Bosch

Meer informatie Kijk op Facebook Jong Bisdom Den Bosch of neem contact op met Ingrid van Zeeland (jongerenwerkster bisdom van ‘s-Hertogenbosch) via ivzeeland@bisdomdenbosch.nl of 073 523 20 61

Overige verdiepingsavonden:
Vrijdag 13 december 2019 te Tilburg
Donderdag 13 februari 2020 te Nijmegen
Vrijdag 15 mei 2020 te Eindhoven.

Berichten uit de Duinkoerier

25 september 2019

Duurzaamheid is thema van Week van het Katholiek Onderwijs 2019

Van 30 september tot en met 4 oktober 2019 wordt de Week van het Katholiek Onderwijs gehouden. De week staat in het teken van duurzaamheid. Een thema dat past bij Franciscus van Assisi, die op 4 oktober (Dierendag) zijn feest heeft
Boodschap paus Franciscus voor Wereldmissiedag in buitengewone missiemaand oktober

Oktober 2019 is door paus Franciscus uitgeroepen tot ‘buitengewone missiemaand’. Dit om onder de gelovigen een nieuw missionair elan te stimuleren en speciale aandacht te vragen voor de missie en missionarissen over de hele wereld. In zijn boodschap voor Wereldmissiedag, zondag 20 oktober, zegt de paus: ‘De Kerk heeft een zending in de wereld: het geloof in Jezus Christus schenkt ons de juiste dimensie van alle dingen, door ons de wereld te doen zien met de ogen en het hart van God…’

Op de eerste zondag van oktober vieren we in de katholieke kerk Wereldmissiedag van de kinderen. Overal ter wereld helpen kinderen andere kinderen. Elk jaar staat een ander land centraal
Dit keer is het Burkina Faso. Het West- Afrikaanse land is relatief vreedzaam, maar zeer arm. Het is een van de armste landen ter wereld.
Een groot deel van de bevolking leeft van de landbouw. Met name de regio’s die in de Sahelzone liggen, worden hard getroffen door klimaatveranderingen en droogteperiodes. Bij gebrek aan andere inkomstenbronnen wagen velen hun geluk in de illegale goudmijnbouw. In het land hebben vooral meisjes en vrouwen hebben het zwaar: ze worden gedwongen te trouwen en oudere vrouwen worden vaak beschuldigd van hekserij.
Op de speciale website voor kinderen vind je allerlei informatie, zodat je met je parochie, school of gezin, inhoud kunt geven aan de Wereldmissiedag van de kinderen.
• www.missiokids.nl

JbdB on Tour; vier verdiepingsavonden voor jongeren
JbdB on Tour, een nieuw initiatief van Jong Bisdom den Bosch! Een serie van vier verdiepingsavonden voor jongeren (16-30 jaar), waarbij jongeren al reizend – langs de grote steden in ons bisdom en – met elkaar op zoek gaan naar inspiratie en hun passie. Op zoek naar datgene waar het hart van jongeren sneller van gaat kloppen. Samen op Hartstocht; het thema van dit JBDB-jaar.
Op ‘hartstocht’ komen jongeren niet alleen zichzelf tegen. God, de wereld en hun naasten zullen ook een plaatsje (willen) veroveren op deze reis. Tijdens de eerste verdiepingsavond op donderdag 10 oktober in Den Bosch zal onze naasten centraal staan. Als jongeren op zoek zijn naar hun passie, welke invloed hebben hun naasten daar dan op? Kunnen ze zonder hen? Kunnen ze met hen? Hoe kan er een verbondenheid gecreëerd worden? En is deze verbondenheid noodzakelijk? Met andere woorden; Jong & Katholiek; alleen op de wereld? Deze avond gaan jongeren met elkaar en met René Lamers (gedelegeerde voor Jeugd & Jongeren) op zoek naar verdieping en inspiratie rondom het avondthema: Harstverbondenheid!

Programma
19.30 uur Inloop
20.00 uur Start spreker
20.45 uur Pauze
21.00 uur Nagesprek
21.30 uur Borrel
Daagt u jongeren uit uw omgeving uit om mee te gaan op hartstocht?
Aanmelding voor deze avond is niet verplicht, maar wel gewenst.
Jongeren zijn ook van harte welkom als ze op het laatste moment besluiten te willen komen.

Praktische informatie
Datum Donderdag 10 oktober 2019

Tijd 19.30 – 22.00 uur

Locatie Bisdomkantoor, Parade 11, Den Bosch

Meer informatie Kijk op Facebook Jong Bisdom Den Bosch of neem contact op met Ingrid van Zeeland (jongerenwerkster bisdom van ‘s-Hertogenbosch) via ivzeeland@bisdomdenbosch.nl of 073 523 20 61

Overige verdiepingsavonden:
Vrijdag 13 december 2019 te Tilburg
Donderdag 13 februari 2020 te Nijmegen
Vrijdag 15 mei 2020 te Eindhoven.

18 september 2019

Eerste Heilige Communie
Informatieve ouderavonden;
Maandag 23 september om 20.00 uur op de pastorie, Oranjeplein 1, Loon op Zand voor de communicanten uit Loon op Zand en De Moer op
Dinsdag 24 september om 20.00 uur op het Parochieel Centrum, Hoofdstraat 34 , Kaatsheuvel voor de communicanten uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle U bent van harte welkom

Paus Franciscus roept op tot gebed, berouw en bekering tijdens Seizoen van de Schepping
‘We hebben een klimaatcrisis veroorzaakt die een ernstige bedreiging vormt voor de natuur en het leven zelf, inclusief het onze’. Dat schrijft de paus in zijn boodschap voor de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping op zondag 1 september. Begin van een periode met speciale aandacht voor de schepping.
Dit zogenoemde Seizoen van de Schepping duurt tot en met 4 oktober, de feestdag van de heilige Franciscus van Assisi. De paus wijst op de roep tot actie van jonge mensen, die over de hele wereld hun stem laten horen en bestuurders vragen moedige beslissingen te nemen voor klimaat en milieu. ‘We zijn hen echte antwoorden verschuldigd, aldus de paus. Hij roept alle gelovigen op tot gebed en zegt: ‘Onze gebeden en oproepen zijn in de eerste plaats gericht op de bewustmaking van politieke en burgerlijke leiders. Denk bv. aan de regeringen die de komende maanden bijeenkomen om nieuwe toezeggingen te doen die van doorslaggevend belang zijn om de planeet in de richting van het leven te sturen en niet de dood’. De paus wijst In dit opzicht naar de komende klimaattop van de Verenigde Naties maar ook naar de komende synode over het Amazonegebied, waarvan de integriteit, zo zegt hij in zijn boodschap, ernstig wordt bedreigd.

Eucharistieviering en Geloofsgesprek op zondagochtend in vervolg een half uur eerder op t.v.
Vanaf 8 september worden op de zondagochtend het Geloofsgesprek en de Eucharistieviering een half uur eerder uitgezonden. Het Geloofsgesprek begint dan om 9.45 uur en de Eucharistieviering om 10.00 uur. Deze aanpassing bij het begin van het nieuwe televisieseizoen is het resultaat van overleg tussen de KRO-NCRV, de EO en de netmanager van de NPO. De herschikking van programma’s op de zondagochtend wil de kracht van de programmering van de zondagochtend behouden en versterken.
Enkele jaren geleden werd de Eucharistieviering op tv ook om 10.00 uur uitgezonden.
De uitzending is daarmee als het ware weer terug op het oude tijdstip.

Wist u dit al. Zet het even in uw agenda
Gemengd Regiokoor Nieuw Leven. Zondag 22 september 2019 om 14.30 uur Sint Jan, Kaatsheuvel. entree: € 7,50
Het Gemengd Regiokoor Nieuw Leven is opgericht op 21 juni 1946.
Het grote koor komt uit Schelluinen, een dorp in Zuid-Holland bij Gorinchem.
Nieuw Leven heeft een zeer gevarieerd, modern, klassiek programma waarin ook musicals en Nederlandstalige muziek zit. Het koor-repertoire wordt afgewisseld met zang, dwarsfluit- en orgelmuziek.
Solisten zijn: Marjolein Henderson (sopraan) en Ton van Vlierden (dwarsluit).
Dirigent/pianist is Dhr. Sjaak Kazen.

Jongeren groep “Hey You There”
Donderdagavond 12 september was voor de 1e keer de jongerenavond
georganiseerd op het parochieel centrum in Kaatsheuvel.
Er zijn vele enthousiaste en positieve reacties nadien ontvangen.
“Ik vond het een leuke, gezellige en educatieve avond en hoop dat we dit soort
avonden meerdere keren zullen houden. Het was een soort einde van het Vormsel. We hebben het vooral over het geloof, het gedrag van mensen en vrede en oorlog gehad. Op het einde hebben we marshmallows geroosterd. Iedereen is welkom om mee te doen.”

11 september 2019

2019-2020:
Focus op familiepastoraat
In een brief heeft bisschop Gerard de Korte onlangs de parochies in het bisdom van ’s-Hertogenbosch uitgenodigd om zich in het werkjaar 2019-2020 te concentreren op het familiepastoraat. Het bisdom biedt een aantal activiteiten aan die in het teken staan van gezins- en familiepastoraat waar de parochies gebruik van kunnen maken.
De focus op familiepastoraat sluit aan bij de oproep van de bisschop om als Kerk missionair te zijn. “Zonder een missionaire inzet zullen onze geloofsgemeenschappen kleiner en kleiner worden”, schrijft hij. “Wij zijn geroepen om een levende gemeenschap rondom Christus te vormen. Onze parochies zijn geloofsgemeenschappen waar mensen hun vriendschap met Christus vieren maar ook concreet gestalte geven in het alledaagse leven.”
De bisschop ziet kansen voor missionair pastoraat. “In Nederland zijn maar weinig overtuigde christenen, maar eveneens zijn er maar weinig atheïsten. De meeste tijdgenoten worden heen en weer geslingerd tussen religieuze onzekerheid én religieus verlangen. Tegen die achtergrond pleit ik voor heldere maar ook gastvrije en hartelijke parochies.”
In de parochie zouden zoekende mensen verwelkomd moeten worden om langzaam maar zeker Gods liefde in Christus te ontdekken, schrijft Mgr. De Korte. “Aangevuurd door Gods Geest kunnen zij dan stap voor stap de navolging van Christus gestalte geven. In veel van onze parochies zijn missionaire stappen gezet maar het is belangrijk om dit proces gaande te houden en vooral ook te intensiveren.”

Belangrijke data om te onthouden:
Jongeren groep “Hey You There”

Ben jij tussen de 12 en 16 jaar meld je dan voor 6 september aan voor de tiener groep van onze parochie. Via jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl
Samen optrekken met jongeren
Ontspannen met leeftijdgenoten leuke dingen doen
Antwoord kunnen krijgen op vragen waar jongeren mee rond lopen
Waar en wanneer:
Donderdagavond 12 september van 18.30 uur tot 20.30 uur
Parochieel Centrum Hoofdstraat 34 Kaatsheuvel.

Informatieavond Vormsel:
Informatieavond voor ouders van tieners uit de groepen 7/8 Het betreft tieners uit Loon op Zand, De Moer, Kaatsheuvel en Sprang- Capelle.
Maandag 16 september om 19.00 uur in: het Parochieel Centrum Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel.

Ouderavonden Eerste Communie
Informatieve ouderavonden;
Maandag 23 september om 20.00 uur op de pastorie, Oranjeplein 1, Loon op Zand voor de communicanten uit Loon op Zand en De Moer op
Dinsdag 24 september om 20.00 uur op het Parochieel Centrum, Hoofdstraat 34, Kaatsheuvel voor de communicanten uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle U bent van harte welkom!

Middag openstelling kerk St. Jan te Kaatsheuvel is weer voorbij.
Zaterdag 31 augustus was de laatste dag van de openstelling
Maandag 2 september werden door een aantal vrijwilligers de gebruikte materialen weer opgeborgen. De Stichting Trias kan samen met alle vrijwilligers die de open stelling mogelijk hebben gemaakt terug kijken op een goed verlopen periode. Men kende druk- en minder drukbezochte middagen. Misschien waren de dagen waarop de temperatuur tot rond de 30 graden steeg daar ook een reden voor. Ondanks dat valt het aantal bezoekers niet tegen de teller geeft het getal 2326 aan. Voor Stichting Trias een reden om alvast na te gaan denken over een vervolg.

15 september open monumentendag
Zondag 15 september kunt u kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand tussen 10.00 uur en !6.30 uur bezichtigen. De heemkunde kring verzorgt een expositie en vanaf 11 uur is er elk heel uur de mogelijkheid om de toren te beklimmen.

Wist u dit al? Zet het even in uw agenda
Gemengd Regiokoor Nieuw Leven
Het Gemengd Regiokoor Nieuw Leven is opgericht op 21 juni 1946.
Het grote koor komt uit Schelluinen, een dorp in Zuid-Holland bij Gorinchem.
Nieuw Leven heeft een zeer gevarieerd, modern, klassiek programma waarin ook musicals en Nederlandstalige muziek zit. Het koor-repertoire wordt afgewisseld met zang, dwarsfluit- en orgelmuziek.
Solisten zijn: Marjolein Henderson (sopraan) en Ton van Vlierden (dwarsluit).
Dirigent/pianist is Dhr. Sjaak Kazen.
Zondag 22 september 2019, 14.30 uur, Sint Jan, Kaatsheuvel
entree: € 7,50

4 september 2019

Belangrijke data om te onthouden:
Vormsel:
Informatieavond voor ouders van tieners uit de groepen 7/8. Het betreft tieners uit Loon op Zand, De Moer, Kaatsheuvel en Sprang- Capelle.
Maandag 16 september om 20.00 uur in: het Parochieel Centrum, Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel.

Eerste Communie:
Informatieve ouderavonden;
Maandag 23 september om 20.00 uur op de pastorie, Oranjeplein 1, Loon op Zand voor de communicanten uit Loon op Zand en De Moer.
Dinsdag 24 september om 20.00 uur op het Parochieel Centrum, Hoofdstraat 34, Kaatsheuvel voor de communicanten uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle U bent van harte welkom !

Jongeren groep “Hey You There”

Ben jij tussen de 12 en 16 jaar meld je dan voor 6 september aan voor de tiener groep van onze parochie. Via jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl
Samen optrekken met jongeren.
Ontspannen met leeftijdgenoten leuke dingen doen.
Antwoord kunnen krijgen op vragen waar jongeren mee rond lopen.
Waar en wanneer:
Donderdagavond 12 september van 18.30 uur tot 20.30 uur
Parochieel Centrum Hoofdstraat 34 Kaatsheuvel.

Afsluiting openstelling St. Jan tijdens zomerperiode.
Op zaterdag 31 augustus was de laatste dag waarop de kerk St. Jan te Kaatsheuvel in de middag tijdens de zomeropenstelling nog bezichtigd kon worden. Tijdens de deze periode hebben bijna 2000 mensen de kerk bezocht onder hen ook buitenlandse toeristen. Met hartelijk dank aan alle vrijwilligers kan de organisatie met voldoening terugkijken op de voorbije periode.

Taizé-viering
Thema: “Vrede verbindt over grenzen”
Met medewerking van koor: Laudate Dominum o.l.v dirigent Otto Grevink
Maandag 23 september 19.00 uur in de kerk Antonius van Padua te Waalwijk

Let op: Internetoplichters doen zich voor als pastores
Internetcriminelen geven zich in e-mails uit voor pastorale beroepskrachten in een poging een gunst te verkrijgen. Zowel de parochie Heilige Franciscus (Bommelerwaard) als het bisdom Breda maken melding van e-mails waarin sprake is van identiteitsfraude (phishingmail). Het bisdom waarschuwt niet op de verzoeken in te gaan en de e-mail zo mogelijk te rapporteren bij de gebruikte maildienst.

Diverse vrijwilligers van de parochie Heilige Franciscus ontvingen onlangs een e-mail van iemand die zich voordeed als pastoor Roland Putman. In het bericht werd om een gunst gevraagd. In de mail worden persoonsgegevens gebruikt die het vertrouwen van de lezer beogen te wekken. Soortgelijke mails circuleren in het bisdom Breda.

Nepmails
Identiteitsfraude in de vorm van phishingmail komt regelmatig voor. De nepmails zien er vaak

Berichten uit de Duinkoerier

28 augustus 2019

Nu de vakantie voorbij is……
Zijn er in alle 4 de kerken van onze parochie weer vieringen in het weekend. Is er al nagedacht over de voorbereiding op Eerste Communie en Vormsel. Worden jongeren uitgenodigd om mee te doen met een tienergroep. Schriftelijke informatie over de genoemde onderwerpen zullen onder de doelgroep verspreid worden. Maar wilt u nu al wat meer weten bezoek dan de parochie website: www.parochiewillibrord.nl

CORRECTIE OP EERDERE BERICHTGEVING IN DE VORIGE DUINKOERIER M.B.T. DATUM EN PLAATS OUDERAVOND OUDERS COMMUNICANTEN

1e H. Communie
Aan de ouders/verzorgers van kinderen in groep 4.
Graag nodigen wij uw kind uit om deel te nemen aan de voorbereidingen voor de 1e H. Communie waarbij wij uw kind willen helpen Jezus Christus beter te leren kennen en de Weg van Jezus in het leven te vinden en te gaan. De voorbereiding bestaat uit 8 lessen, een rondleiding in de Kerk en het bijwonen van Gezinsvieringen. In de 1e helft van 2020 is de feestelijke Eucharistieviering waarin uw kind zijn/haar 1e H. Communie zal ontvangen.
Wij nodigen u uit voor informatieve ouderavonden;
op maandag 23 september om 20.00 uur op de pastorie , Oranjeplein 1, Loon op Zand voor de communicanten uit Loon op Zand en De Moer
op dinsdag 24 september om 20.00 uur op het Parochieel Centrum, Hoofdstraat 34 , Kaatsheuvel voor de communicanten uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle
U bent van harte welkom !

H. Vormsel
Aan de ouders/verzorgers van de tieners van groep 7/8
Graag nodigen wij u uw kind uit om deel te nemen aan de voorbereidingen voor het H. Vormsel.
Het Vormsel is het sacrament van de heilige Geest.
Jezus schenkt ons die H. Geest om als christen te leven.
De voorbereiding op het Vormsel begint aan het begin van het schooljaar groep 8 met een informatie avond voor kinderen en hun ouders.
Ons voorbereidingstraject is overzichtelijk en laat het jonge gezicht van de Kerk zien.
De vormselviering is op zaterdag 28 maart 2020 om 19.00 uur in de Kerk van St. Jan de Doper in Kaatsheuvel.
Wij nodigen wij u uit voor een ouder/kind informatieavond ;
op maandag 16 september in: het Parochieel Centrum Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel .
Voor de tieners van Loon op Zand, De Moer, Kaatsheuvel en Sprang- Capelle. Wij hopen jou samen met je ouders/verzorgers deze avond te ontmoeten, ook als je twijfelt.
Als u vragen heeft over de Eerste H. Communie of het H. Vormsel, bel gerust met het parochiesecretariaat of raadpleeg de Website.
Graag tot ziens in september,
Pastoor Luijckx tel. 361215 Catechist. Annie van Kuijk tel. 361513
e-mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl e-mail: jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl

Doopvoorbereiding
Beste ouders van kinderen die worden gedoopt, aanstaande ouders.
Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan de doopvoorbereidingen in onze parochie.
De komende 2 bijeenkomsten ter voorbereiding, steeds van 20.00 uur tot 21.30 uur zijn op de pastorie, Oranjeplein 1, 5175 BE Loon op Zand.
De volgende 2 data hebben wij ingepland:
Woensdagavond 28 augustus 2019
Woensdagavond 11 september 2019
Tijdens deze avonden zal er voldoende tijd zijn om elkaar te leren kennen, ook op informele wijze.
De datum waarop de doop zal plaatsvinden kan vooraf of tijdens deze avonden in overleg met u worden bepaald.
Dopen vinden in de regel plaats op de zondag.
Voor de kerkelijke dienstverlening, die verband houdt met de voorbereiding op de doop en voor de doop als zodanig, wordt een vergoeding gevraagd van € 65,00.
De doopkaars is daarbij inbegrepen.
Mocht u echter bij een eerdere doop, deze doopvoorbereiding al gevolgd hebben, dan hoeft u niet meer deel te nemen aan deze voorbereiding.
Voor aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat tel. 0416 – 361215

Vooraankondiging cursus Tienerpastoraat
Beste pastoor, diaken, pastor, vrijwilliger en/of betrokkene bij het tiener- en jongerenwerk,
Zoals ieder jaar zal ook dit jaar namens het team Jeugd en Jongeren gratis een driedelige cursus worden gegeven in het kader van tiener- en jongerenwerk.
In deze e-mail willen wij u alvast op de hoogte brengen van de cursusdata, de thema’s en de gastsprekers.
Het overkoepelende thema van de cursus dit jaar is de betrokkenheid van tieners en jongeren in de parochie. In de drie cursusavonden wordt dit thema vanuit drie verschillende invalshoeken benaderd.

* Avond 1: ‘Het doorgeven van geloof aan de volgende generaties’
Dinsdagavond 10 september 2019, 18.00u – 21.30u Gastspreker van de avond is Tim Schilling, werkzaam bij het Centrum voor Parochiespiritualiteit. Hij zal samen met de cursisten dieper ingaan op de geloofsoverdracht- en opvoeding, met vragen als “Wat is geloof?” en “Kun je geloof daadwerkelijk doorgeven?” Zijn stelling is: “Bepalend voor geloofsopvoeding en missionaire inzet is de staat van je eigen geloof. Je moet dus eerst ervoor zorgen dat je zelf groeit in de relatie met God, wil je het kunnen doorgeven.”

* Avond 2: ‘Growing Young’
Dinsdagavond 1 oktober 2019, 18.00u – 21.30u Gastspreker van de avond is Anko Oussoren van het Praktijkcentrum (voor onderzoek en dienstverlening in de kerken). Anko’s passie ligt bij het jeugdwerk en het missionair kerk-zijn. Samen met de cursisten gaat hij dieper in op het boek ‘Growing Young’ van Kara Powell. Wat hebben kerken nodig om aantrekkelijk te zijn voor jongeren? ‘Growing Young’ is een Amerikaans onderzoek naar wat kenmerkend is voor geloofsgemeenschappen met actief betrokken jongeren tussen de 15 en 29 jaar. Tijdens deze cursusavond wil Anko met de cursisten de 6 hoofdlijnen van Powell bestuderen en brainstormen over hoe deze punten een plek kunnen krijgen in de eigen parochie.

* Avond 3: ‘Als God renoveert’ en ‘Rebuilt’
Dinsdagavond 19 november 2019, 18.00u – 21.30u Gastspreekster van de avond is Mirjam Spruit, werkzaam bij het Centrum voor Parochiespiritualiteit. Samen met de cursisten wil Mirjam de boeken ‘Als God renoveert’ en ‘Rebuilt’ onder de loep nemen en er concreet mee aan de slag gaan. Wat zijn kenmerken of waarden van parochies die groeien en ook aantrekkelijk zijn voor jongeren? Wat kunnen we leren vanuit deze boeken – en de ervaringen die hiermee inmiddels zijn opgedaan – voor het tiener-en jongerenpastoraat?

Opgeven voor de cursus kan door een e-mail te sturen naar jongeren@bisdomdenbosch.nl
Het is ook mogelijk u in te schrijven voor één of twee avonden, de avonden staan inhoudelijk los van elkaar. Het volgen van de complete cursus wordt voor het totaalbeeld natuurlijk wel aan u aanbevolen.
Mochten er naar aanleiding van deze vooraankondiging nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij dat graag!

Hartelijke groet namens het team Jeugd en Jongeren, Laura Nieuwlaat, Ingrid van Zeeland en diaken René Lamers

21 augustus 2019

Vakantieperiode
Het vakantierooster voor de Eucharistievieringen duurt tot en met 30 augustus. De berichtgevingen m.b.t de vieringen kunt u vinden bij de mededelingen die achter in de kerken liggen, de berichten in de Duinkoerier en Maasroute en op de parochie website; www.parochiewillibrord.nl knop: vieringen

1e H. Communie
Aan de ouders/verzorgers van kinderen in groep 4. Graag nodigen wij uw kind uit om deel te nemen aan de voorbereidingen voor de 1e H. Communie waarbij wij uw kind willen helpen Jezus Christus beter te leren kennen en de Weg van Jezus in het leven te vinden en te gaan. De voorbereiding bestaat uit 8 lessen, een rondleiding in de Kerk en het bijwonen van Gezinsvieringen. In de 1e helft van 2020 is de feestelijke Eucharistieviering waarin uw kind zijn/haar 1e H. Communie zal ontvangen. Wij nodigen u uit voor een informatieve ouderavond op dinsdag 24 september om 20.00 uur op de pastorie , Oranjeplein 1. U bent van harte welkom !

H. Vormsel
Aan de ouders/verzorgers van de tieners van groep 7/8
Graag nodigen wij u uw kind uit om deel te nemen aan de voorbereidingen voor het H. Vormsel. Het Vormsel is het sacrament van de heilige Geest. Jezus schenkt ons die H. Geest om als christen te leven. De voorbereiding op het Vormsel begint aan het begin van het schooljaar groep 8 met een informatie avond voor kinderen en hun ouders. Ons voorbereidingstraject is overzichtelijk en laat het jonge gezicht van de Kerk zien. De vormselviering is op zaterdag 28 maart 2020 om 19.00 uur in de Kerk van St. Jan de Doper in Kaatsheuvel. Wij nodigen wij u uit voor een ouder/kind informatieavond op: Maandag 16 september in: het Parochieel Centrum Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel om 19.00 uur. Voor de tieners van Loon op Zand, De Moer, Kaatsheuvel en Sprang- Capelle. Wij hopen jou samen met je ouders/verzorgers deze avond te ontmoeten, ook als je twijfelt.
Als u vragen heeft over de Eerste H. Communie of het H. Vormsel, bel gerust met het parochiesecretariaat of raadpleeg de Website. Graag tot ziens in september,

Pastoor Luijckx tel. 361215 Catechist. Annie van Kuijk tel. 361513
e-mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl e-mail: jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl

Doopvoorbereiding
Beste ouders van kinderen die worden gedoopt, aanstaande ouders. Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan de doopvoorbereidingen in onze parochie. De komende 2 bijeenkomsten ter voorbereiding, steeds van 20.00 uur tot 21.30 uur zijn op de pastorie, Oranjeplein 1, 5175 BE Loon op Zand. Telefoonnummer: 0416- 361215.
De volgende 2 data hebben wij ingepland:
Woensdagavond 28 augustus 2019
Woensdagavond 11 september 2019
Tijdens deze avonden zal er voldoende tijd zijn om elkaar te leren kennen, ook op informele wijze. De datum waarop de doop zal plaatsvinden kan vooraf of tijdens deze avonden in overleg met u worden bepaald. Dopen vinden in de regel plaats op de zondag.
Voor de kerkelijke dienstverlening, die verband houdt met de voorbereiding op de doop en voor de doop als zodanig, wordt een vergoeding gevraagd van € 65,00. De doopkaars is daarbij inbegrepen.
Mocht u echter bij een eerdere doop, deze doopvoorbereiding al gevolgd hebben, dan hoeft u niet meer deel te nemen aan deze voorbereiding.

Openmiddagen kerk St.Jan te Kaatsheuvel

Tot eind augustus is de kerk St. Jan van 13.00 uur tot 17.00 uur geopend ter bezichtiging. Ter verwelkoming zijn er vrijwilligers aanwezig die eventuele vragen kunnen beantwoorden. Ook ligt er informatie met plattegrond in het Nederlands, Duits, Engels, Frans en Pools voor bezoekers klaar. Voor mensen die op zoek zijn naar medailles, rozenkransen of religieuze boeken is wat materiaal aanwezig. Een van de vrijwilligers heeft hele mooie kaarten gemaakt die voor een kleine vergoeding te koop zijn. De opbrengst is bestemd voor de parochie. Vanaf de openstelling zijn er tot zaterdag 10 augustus al ruim 1000 bezoekers geweest
De Culturele stichting Trias, die zorg draagt voor de openstelling, heeft op sommige dagen een speciaal programma kunnen toevoegen: Orgelspel door Sjaak Kazen.
Zondag 25 augustus 2019, 14.00 uur tot 15.30 uur
Meditatief / Liturgisch
Zaterdag 31 augustus 2019, 14.00 uur tot 16.30 uur
14.00: Populair-Klassiek
15.00: It’s a small world: Muziek van Efteling / Walt Disney, speciaal bedoeld voor kinderen en “oudere kinderen”.
15.45: Populair-Klassiek

Miva Collecte 2019: Thema: Elk kind mag meedoen

Op 24 en 25 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: “Auto bezorgt meisjes weer een toekomst”. Voor de meisjes in Kameroen is gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar. Vervoer is hier van levensbelang
Een auto is onmisbaar
Zuster Clementine bezoekt kansarme gezinnen en kinderen. Ze spoort kinderen op die zorg nodig hebben en geeft ze bijstand. Vanaf het kleine klooster in Bangang is het anderhalf uur rijden naar Bafoussam. Als het niet geregend heeft tenminste. Als het regent is de weg onbegaanbaar en verandert het in een modderstroom. De alternatieve route duurt dan ruim drie uur.
Alleen met een auto kan zuster Clementine deze gezinnen bereiken. Clementine: “De auto brengt ons dicht bij de families en gemeenschappen. Nu kunnen we deze mensen begrijpen, voeden, onderwijzen en ondersteunen. De omstandigheden zijn primitief, het gebied is afgelegen en onherbergzaam. Een auto is noodzakelijk om dit werk te doen.”
Operaties voor Marvelous
Via een hobbelige, bijna onbegaanbare weg bereiken we een gezin dat hulp krijgt van zuster Clementine. We ontmoeten de 4-jarige Marvelous bij haar huis, samen met haar moeder en oma. Marvelous is geboren met een afwijking aan haar benen. Zuster Clementine heeft ervoor gezorgd dat ze geopereerd kon worden. Daardoor kan ze nu al kruipen. Binnenkort volgt een tweede operatie, maar er zijn er nog meer nodig. Pas dan kan ze lopen en naar school. Dan heeft de kleine Marvelous ook zicht op een toekomst.
Zes auto’s nodig
In Kameroen zijn er gelukkig meer mensen als zuster Clementine. Voor hen zijn er in 2019 nog zes auto’s nodig. Helpt u ze op weg met uw donatie?

14 augustus 2019

Column Mgr. de Korte: Cultuurpessimisme
Niet weinig christenen in Nederland, en waarschijnlijk in de gehele westerse wereld, hebben zorgen over de ontwikkelingen in de samenleving. Sinds minstens een halve eeuw zit Koning Zelfbeschikking stevig op de troon. God en christendom zijn voor velen tot een herinnering geworden.
Moderne mensen beschouwen zich baas over eigen buik en leven. Vandaar dat er liberale wetten zijn aangenomen rond abortus, prostitutie en euthanasie. Maar niet alleen over micro-ethische thema’s leven er onder christenen zorgen. Dat geldt evenzeer over het sociaal- economisch leven. De huidige economische orde botst namelijk met centrale noties van het christelijk denken over een rechtvaardige samenleving. Ik noem een doorgeschoten vertrouwen in de markt, groeiende maatschappelijke ongelijkheid en een massale verspilling van voedsel.

Blijvende dialoog
Een en ander betekent een blijvende dialoog rond micro- en macro-ethische thema’s. Ook in seculiere kring leven op dit moment ontegenzeggelijk twijfels over een doorgeschoten individualisme. Niet alleen christenen plaatsen vraagtekens bij de vooronderstellingen van baas over eigen leven en dat van de ongeboren ander. En juist christenen zouden op dit punt heilzame en corrigerende visies kunnen aanreiken.
Opvallend vind ik ook dat in liberale media een stevige discussie wordt gevoerd over de vooronderstellingen van onze economie. Het Angelsaksische model met alle nadruk op de belangen van de aandeelhouders komt steeds meer onder vuur te liggen. Laten wij vanuit de christelijk-sociale beweging de voordelen van het Rijnlandse model steeds weer blijven uitdragen. In dat laatste model gaat het immers niet alleen om de aandeelhouders maar ook om rechtvaardigheid voor de werknemers en een duurzame omgang met onze schepping.

Kijken wij goed?
Hoe kijken wij naar onze cultuur? Verontruste ogen kijken anders dan blijmoedige ogen. En het is altijd goed te beseffen dat het kwade schreeuwt en het goede fluistert. Alles wat goed gaat, vinden wij meestal vanzelfsprekend, maar wat verkeerd gaat, raakt ons diep en kan ons helemaal gaan beheersen. Het klopt dat veel Nederlanders de Kerk hebben verlaten en een kerkgebouw niet meer vanbinnen zien. Maar weten wij wel zeker dat zij God ook hebben losgelaten? In ieder geval weet ik dat nog ontelbaren op hun manier bidden. In het zuiden gebeurt dat vaak via het branden van een kaarsje bij de ontelbare Mariabeelden in kerken en kapellen.
Het klopt dat voor veel Nederlanders het leven draait rondom zelfrealisatie. Maar tegelijkertijd zijn er duizenden mantelzorgers die dag in dag uit klaar willen staan voor hun hulpbehoevende naaste. En organisaties en instellingen die zich bezighouden met vrede, het milieu en meer sociale rechtvaardigheid, kunnen nog steeds rekenen op vrijwilligers en donateurs.

Gods Geest werkt
Het klopt dat onze sociale media worden vervuild door grofheid en scheldpartijen. Hoffelijkheid is in de publieke ruimte vaak ver te zoeken. Maar tegelijkertijd is een grote meerderheid in ons land nog steeds bereid om te polderen door naar elkaar te luisteren en een compromis te zoeken.
Christenen leven in deze cultuur – wij hebben geen andere. Laten wij daarom in kritische solidariteit met de huidige samenleving verbonden blijven. Ook deze cultuur is immers van God en ieder mens is en blijft een schepsel van God. Gods Geest waait nog steeds en wil ons bemoedigen. In ieder geval kan de Geest alle pessimisme en onverschilligheid uit ons hart wegbranden.

Mgr. dr. Gerard de Korte

Parochie Wonderbare Moeder gaat op 13 en 14 september a.s. op bedevaart naar Banneux. Voor deze reis zijn nog een aantal plaatsen over. Wellicht dat in uw parochie er mensen zijn, die met ons mee willen op bedevaart naar Banneux. Wij stellen het daarom op prijs als u uw parochianen op de hoogte brengt van deze bedevaart.
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 september 2019 gaat Parochie Wonderbare Moeder op bedevaart naar Banneux, een bekend Mariabedevaartsoord in de Belgische Ardennen.
Programma
Vanuit Drunen vertrekken we naar Banneux. Na de lunch verzamelen we bij het beeld van Maria ter opening van de bedevaart. In de middag vieren we de eucharistie en is er een rondleiding over het Heiligdom.
Wij dineren en overnachten in hotel Chaityfontaine op loopafstand van het Heiligdom.
De tweede dag starten we met een eucharistieviering en krijgen we nadere uitleg over het Heiligdom. Na de lunch bidden we de Kruisweg en hebben we een Marialof. Na het afscheid van Banneux rijden we naar het restaurant voor een afscheidsdiner.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deelname. De kosten voor deelname aan deze tweedaagse bedevaart bedragen 149,00 euro per persoon.
In deze prijs is inbegrepen:
• Reis per luxe touringcar
• Verblijf op basis van tweepersoonskamer en volpension
• Nederlandstalig programma
Aanmelden voor deelname kan door het invullen van een aanmeldingsformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de pastorie in Drunen, Raadhuisplein 2. Aanmelden kan ook via de website van VNB, www.vnb.nl, reisnummer BA1901.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat: e-mail: parochie@wonderbaremoeder.nlof telefonisch: 0416-372215 (tussen 9.00 en 12.00 uur).

Berichten uit de Duinkoerier

17 juli 2019

Vakantie rooster.
Tijdens de vakantieperiode van het pastorale team zijn er wat aanpassingen in het vieringrooster.
Kerk St. Joachim De Moer: Zaterdag 20 juli 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang.
Kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand: Zondag 21 juli 09.30 uur Eucharistieviering met samenzang
Kerk St. Jan Kaatsheuvel. Zondag 21 juli 11.00 uur Eucharistieviering met samenzang.
Kerk HH. Mart. v. Gorkum Kaatsheuvel geen weekendviering.
Van maandag 8 juli tot vrijdag 26 juli vervallen de ochtendvieringen in de dagkapel van de kerk St. Jans Onthoofding.
Dinsdag 23 juli is er geen viering in de Venloene

Openstelling kerk St. Jan Kaatsheuvel
De kerk is te bezichtigen op alle werkdagen van 13.00 u tot 17.00 uur.
Op zondag vanaf 12.00 uur na de Eucharistieviering.
De eerste week van de openstelling zijn er rond en nabij 200 zoekers geweest
Extra programma Zaterdag 20 juli 2019,
14.00 uur tot 16.30 uur. Orgel spel door Sjaak Kazen m.m.v. Marjolein Henderson, sopraan
14.00: Populair-Klassiek
15.00: It’s a small world: Muziek van Efteling / Walt Disney, speciaal bedoeld voor kinderen en “oudere kinderen”.
15.45: Populair-Klassiek

René Lamers nieuwe gedelegeerde voor jeugd en jongeren
Bisschop Gerard de Korte heeft diaken René Lamers (56) per 1 juli 2019 benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor jeugd en jongeren in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch.
Diaken Lamers volgt in die functie pastoor-deken Theo Lamers op die door de bisschop per 1 juni is benoemd tot vicaris-generaal. René Lamers zal de functie van gedelegeerde in deeltijd vervullen (0,2 fte). Hij blijft daarnaast actief als diaken in de parochie Heilige Johannes de Doper in Schaijk

10 juli 2019

Openstelling kerk St. Jan te Kaatsheuvel.
Net als voorgaande jaren zorgt de culturele stichting Trias met hulp van een behoorlijk aantal vrijwilligers voor de dagelijkse openstelling van de kerk. Bezichtigingstijd: op weekdagen 13.00 uur tot 17.00 uur. Op zondagen na de viering van 11.00 uur tot 17.00 uur. Op sommige dagen heeft Trias nog wat extra’s toe kunnen voegen.
Zondag 14 juli tussen 14.00 uur en 15.30 uur Orgelspel door Sjaak Kazen m.m.v.
Ton van Vlierden dwarsfluit
Zaterdag 20 juli tussen 14.00 uur en 15.30 uur Orgelspel door Sjaak Kazen m.m.v.
Marjolein Henderson sopraan

Column Mgr. De Korte: In verbondenheid met Petrus
Eind juni vierde de Kerk het hoogfeest van Petrus en Paulus. Wij stonden stil bij deze belangrijke apostelen uit het begin van onze geloofsgemeenschap. Beide heiligen verbinden ons ook heel bijzonder met Rome waar zowel Petrus als Paulus hebben gewerkt en omwille van hun getuigenis van Christus de marteldood zijn gestorven.

Binnen de katholieke traditie geldt Petrus als de eerste bisschop van Rome. In het Nieuwe Testament komt het leven van Petrus in beeld. Hij is visser maar wordt door Jezus geroepen om visser van mensen te zijn. Petrus is zeker geen supergelovige. Want als Jezus is gearresteerd, ontkent hij tot driemaal toe bij Jezus te horen om zo zijn eigen hachje te redden. Toch krijgt Petrus na de opstanding van Christus een nieuwe kans en ontvangt hij een leidende taak en mag de Kudde, de Kerk leiden, na vergeving van schuld.

Actuele Petrus
Alweer meer dan zes jaar is paus Franciscus de bisschop van Rome en heeft hij daarmee de rol van de actuele Petrus in ons midden. De persoon en het beleid van onze paus bemoedigen velen binnen de Kerk maar ook ver daarbuiten. Vanaf het begin is duidelijk dat zijn naam staat voor een programma. Evenals de heilige Franciscus van Assisi heeft onze paus immers bijzonder aandacht voor armen maar ook voor de zorg voor deze wereld als Gods schepping. Keer op keer vraagt de paus om alle onverschilligheid achter ons te laten en gevoelig te zijn voor de noden van de meest kwetsbare mensen maar ook om zorg te hebben voor moeder aarde die ons draagt en voedt.

Deze noties doen het goed bij veel gelovigen maar ook bij veel ongelovigen in ons land en geven onze paus een ‘progressief’ imago. Toch is nuancering nodig, want de spiritualiteit van de paus is veel klassieker dan velen denken of voor waar zouden willen hebben. Ik noem zijn krachtige veroordeling van abortus, zijn veelvuldig spreken over de duivel en zijn optreden als biechtvader maar ook als biechteling. Veel Nederlanders, ook veel vaderlandse katholieken, kunnen met deze aspecten veel minder goed uit de voeten. In ieder geval maken zij duidelijk dat het plakken van één etiket op de paus de man in kwestie enorm onrecht doet.

Kritiek
Naast waardering voor de paus, klinkt er ook regelmatig kritiek. Niet allen kunnen hem waarderen. Zo zou de paus onduidelijk zijn in zijn visie op het huwelijk en recent nog was er kritiek te horen op zijn opstelling met betrekking tot de islam. Wat mij betreft is de katholieke traditie sterk genoeg om een stevige discussie aan te kunnen. En paus Franciscus zal de eerste zijn om te erkennen dat over zijn visie dialoog mogelijk is. Juist als jezuïet weet hij van de ‘onderscheiding des geesten’. Door gebed en onderling gesprek kunnen wij ontdekken wat Gods Geest, in het licht van Schrift en traditie, vandaag tot de Kerk zegt.

Er zijn echter pauscritici die ieder besef voor verhoudingen hebben verloren. In bepaalde publicaties wordt gesteld dat de paus zou bijdragen aan ‘leerstellige chaos’ en zelfs ketterijen zou verkondigen dan wel bevorderen. Met dergelijke kritiek wordt iedere vruchtbare dialoog over de juiste koers van de Kerk, met name op ethisch terrein, in de kiem gesmoord. Spreken over de paus als ketter blokkeert immers ieder serieus gesprek. Ik hoop en bid dat rooms- katholieken, niet in de laatste plaats onze priesters en diakens, deze onvruchtbare weg links laten liggen. Uit verbondenheid met onze huidige Petrus maar ook om het zoeken en vinden van de goede route voor de Kerk van vandaag en morgen.
Mgr. dr. Gerard De Korte

R.-K. Kerk en PKN komen met gezamenlijke verklaring tegen antisemitisme
De Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland spreken zich in een gezamenlijke verklaring uit tegen een toenemend antisemitisme in ons land. De twee grootste kerkgenootschappen in Nederland sluiten daarmee aan bij een gevoel van urgentie over dit onderwerp in politiek en samenleving.:
‘Met grote zorg zien zowel de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland als de Protestantse Kerk in Nederland dat het antisemitisme sterker wordt. Telkens zijn er incidenten die een onveilig klimaat creëren voor de Joodse gemeenschap in Nederland. Dat is ontoelaatbaar. Voor de kerken is het gesprek met de Joodse gemeenschap in Nederland van groot belang’,
Het is ook onze verantwoordelijkheid antisemitisme in de hele samenleving tegen te gaan en goede initiatieven ondersteunen. Wij roepen de overheid en de gehele samenleving op om alles te doen om antisemitisme te bestrijden. De kerken zijn bereid tot nader overleg en verdere samenwerking’.
Internationale bijeenkomst
Dit jaar worden diverse bijeenkomsten, studiedagen en conferenties gewijd aan het onderwerp antisemitisme. Zo vond dinsdag 25 juni een internationale bijeenkomst over de opkomst van het antisemitisme plaats.

Thema voor Wereldjongerendagen 2022 bekend gemaakt: ‘Maria stond op en ging met spoed”
Paus Franciscus heeft op zaterdag 22 juni het thema bekend gemaakt van de Wereldjongerendagen (WJD) die in 2022 plaatsvinden in Lissabon: ‘Maria stond op en ging met spoed’. De paus deed dit aan het eind van een internationale bijeenkomst met jongeren in Rome. Thema’s van de WJD’s die in de bisdommen worden gehouden ter voorbereiding op Lissabon, staan allemaal in het teken van op weg gaan om het goede nieuws te verkondigen.
WJD 2020: ‘Jongeman, Ik zeg je: sta op!’ (Lucas 7, 14)
WJD 2021: ‘Richt u op. Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt’ (vgl. Handelingen 26, 16)
WJD 2022 (Lissabon): ‘Maria stond op en ging met spoed’ (Lucas 1, 39)

3 juli 2019

Patroonsfeest kerk H. Mart. van Gorkum
Op zondag 7 juli worden in de kerk van de HH. Mart. v. Gorkum tijdens de eucharistieviering van 09.30 uur de 19 martelaren herdacht die tijdens de 80-jarige oorlog het slachtoffer zijn geworden van de strijd tussen de aanhangers van prins Willem van Oranje, geuzen genoemd, en de soldaten van de Spaanse koning Philips de tweede.
Het waren:
Adriaan Janszen van Hilvarenbeek, Andries Woutersz, Antonius van Hoornaar ofm, Antonius van Weert ofm, Claes Pieck ofm, Claes van Poppel, Cornelis van Wijk,Dirk van der Eem, François de Roye ofm, Govaert van Duynen, Govaert van Melver ofm, Jacques Lacops o.praem., Jan van Hoornaar op,Jan Lenaertsz van Oisterwijk augustijner koorheer, Jeronymus van Weert ofm, Lenaert van Vechel, Nicasius van Heeze ofm, Pieter van Assche ofm, Willehad de Deen ofm
In de kerk zijn zij in diverse afbeeldingen te zien.

Vakantierooster vanaf 7 juli
Het pastorale team gaat van een welverdiende vakantie genieten. Toch hebben zij ervoor gezorgd dat er in de weekenden ondanks de afwezigheid van een van hen Eucharistie gevierd kan worden. Daarvoor was wel een aanpassing van het rooster nodig. Via de parochiewebsite, de papieren parochieberichten, die achter in de kerken zullen liggen en de berichten in de Duinkoerier en Maasroute zullen we u op de hoogte houden.

Openstelling kerk St. Jan te Kaatsheuvel.
Net als voorgaande jaren zorgt de culturele stichting Trias met hulp van een behoorlijk aantal vrijwilligers voor de dagelijkse openstelling van de kerk. Op sommige dagen heeft Trias nog wat extra’s toe kunnen voegen.
Zaterdag 6 juli Orgelspel door Sjaak Kazen m.m.v Jort Blom trompet
Zondag 14 juli Orgelspel door Sjaak kazen m.m.v. sopraan Marjolein Henderson
Zondag 28 juli Orgelspel door Sjaak Kazen m.m.v. Monic Slingerland op blokfluit
Zaterdag 3 aug. Orgelspel door Sjaak Kazen. “Muzikale reis door Europa”.
Zondag 25 aug Orgelspel door Sjaak Kazen. “Hollandse orgelmuziek”.
Zaterdag 31 aug Orgelspel door Sjaak Kazen. “Goodbye Summer”.
De toegang is gratis.

Berichten uit de Duinkoerier

26 juni 2019

Zomer openstelling Kerk St. Jan te Kaatsheuvel.
Vanaf zondag 30 juni is de kerk St Jan weer dagelijks te bezichtigen. Onder leiding van de Stichting Trias zijn er dagelijks vrijwilligers aanwezig bij wie u terecht kunt voor informatie.
Op weekdagen is de kerk geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur
Op zondag aansluitend aan de Eucharistieviering ook tot 17.00 uur

Tijdens de openstelling heeft Stichting Trias ook voor enkele speciale momenten gezorgd.
Zaterdag 6 juli Orgelspel door Sjaak Kazen m.m.v Jort Blom trompet
Zondag 14 juli Orgelspel door Sjaak kazen m.m.v. sopraan Marjolein Henderson
Zondag 28 juli Orgelspel door Sjaak Kazen m.m.v. Monic Slingerland op blokfluit
Zaterdag 3 aug. Orgelspel door Sjaak Kazen. “Muzikale reis door Europa”.
Zondag 25 aug Orgelspel door Sjaak Kazen. “Hollandse orgelmuziek”.
Zaterdag 31 aug Orgelspel door Sjaak Kazen. “Goodbye Summer”.
De toegang is gratis.

Parochie website
Bericht van de websitegroep
De komende tijd wordt aan de website gewerkt om deze gebruiksvriendelijker en overzichtelijker te maken.
Geleidelijk aan zullen items verschuiven en compleet gemaakt worden.
We zijn alvast begonnen met de uitbreiding van het menu met alle vieringen in één overzicht en per kerk aan te bieden.
Om u te laten wennen zullen de oude pagina’s nog blijven zoals ze waren.
We zullen u via berichten regelmatig op de hoogte houden van de wijzingen

Feestelijke Eucharistie viering op 30 juni 11.00 uur t.g.v. 750-jaar heerlijkheid loon op Zand
Dit weekend is er maar een viering in onze parochie. En wel op zondag 30 juni op de kasteel weide in Loon op Zand. Dit ter gelegenheid van 750 jaar Heerlijkheid Loon op Zand. Bij mooi weer in de openlucht met mede werking van alle parochiekoren. En bij slecht weer in de tent.

Vakantieperiode
Na zondag 7 juli gaat het vakantierooster in. De berichtgevingen m.b.t de vieringen kunt u vinden bij de mededelingen die achter in de kerken liggen, de berichten in de Duinkoerier en Maasroute en op de parochie website; www.parochiewillibrord.nl knop: vieringen

Kinderkerk.
Zondag 23 juni was er in de kerk in Loon op Zand en in Kaatsheuvel in de St. Jan Kinderkerk. Wij vierden Sacramentsdag. Tijdens een kindernevendienst hoorden de kinderen over het Evangelie van de wonderbare broodvermenigvuldiging. Het waren met name de kinderen die enkele weken geleden de H. Communie hadden ontvangen. Dat was toen een bijzondere dag. Voor de parochianen hadden ze een bijzonder gebedje gemaakt; Samen met Jezus maken we een betere wereld. Ik geef mijn liefde, vriendschap en vreugde aan u door. Helpt u ook mee om dit uit te delen?
Hartelijk dank voor alle inzet.

Nieuw pastoor in Waalwijk
Pastoor Jos Verbraeken is door het bisdom in Den Bosch benoemd tot pastoor in de parochie Sint Jan de Doper in Waalwijk. Hij is per 1 juli ook de nieuwe deken van het dekenaat Heusden, Waalwijk en Zaltbommel. Jos Verbraeken volgt Marcel Dorssers op waarmee wij, zeker als pastorale team in onze parochie H. Willibrord heel fijn en vruchtbaar hebben samengewerkt. Wij danken Deken Dorssers voor zijn grote inzet en wensen Deken Jos Verbraeken alle goeds toe met zijn nieuwe start.

19 juni 2019

H. Johannes de Doper .
Jaarlijks op 24 juni herdenkt men de geboortedag van Johannes de Doper, de profeet die Jezus in de rivier de Jordaan doopte.
Van Sint Jan wordt, net als bij Maria, de geboortedag herdacht en niet het sterven. Sint Jan wordt dan ook gezien als het begin van een nieuwe periode in het jaar. Ook de natuur verandert. ‘Met Sint Jan draait het blad zich om’ is het gezegde. Sint Jan markeert een overgangsperiode.
Johannes de Doper is patroon van: wevers, kleermakers, schilders, leerlooiers, timmerlieden, smidse, kuipers, schoorsteenvegers, herbergiers, bontwerkers, wijnbouwers, architecten, drankbestrijders, bioscoopbezitters, herders, dansers, muzikanten, zangers, huisdieren, schapen, lammeren, vasten, Karmelieten, Maltezer ridderorde.

Johannes de Doper is patroon tegen: hoofdpijn, schorheid, duizeligheid, epilepsie, kinderziekten, angst, hagel.
Twee kerken is onze parochie H.Willibrord hebben St. Johannes de Doper als patroon zowel de kerk in Loon op Zand als de kerk aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel.

Openluchtmis t.g.v 750 jaar Heerlijkheid (Gemeente) Loon op Zand

In het weekend van 29 en 30 juni is er geen Eucharistieviering in de kerken van onze parochie maar wel iets speciaals op zondag 30 juni.
De zondagmorgen 30 juni beginnen we om 11.00 uur met de viering van de Heilige Mis in de openlucht bij het Theehuis op het Landgoed Het Witte Kasteel als onderdeel van de kasteeldagen. Een Willibrordviering voor alle kerkgemeenschappen in de (huidige) Willibrordparochie. Een viering uit dankbaarheid voor welvaart en welzijn. Bij deze viering worden o.m. alle kerkkoren en de Gildes van onze parochie H. Willibrord betrokken en hebben vrijwilligers hun taken. Het zal een unieke viering worden. Op zaterdag 29 en zondag 30 juni zijn er dan geen vieringen in de parochiekerken. Na de mis flaneren langs de middeleeuwse marktkramen, de historische kampementen en genieten van optredens van diverse spelers en acteurs en van de demonstraties van Paard & Boog en onze 16-eeuwse gasten. Een aantal koren uit onze gemeente brengen liederen ten gehore en instrumentaal komen het Seniorenorkest en de Drumband Prins Maurits aan bod.
Wees van harte welkom en geef het door.

Tuinfeest Jong Bisdom Den Bosch op 29 juni
Op zaterdag 29 juni 2019 sluit Jong Bisdom Den Bosch het studie- en werkjaar af met het jaarlijkse tuinfeest onder de naam ‘Shutdown. Alle tieners en jongeren (12-30 jaar) zijn welkom om onder het genot van een heerlijke barbecue het jaar gezellig af te sluiten.
Om 17.30 uur zijn tieners en jongeren in de leeftijd van 12-30 jaar welkom bij de studentenkerk Maranatha in Tilburg, waar om 18.00 uur eerst de H.Mis gevierd wordt met Mgr. de Korte als hoofdcelebrant. Aansluitend leren tieners en jongeren elkaar op een actieve manier kennen en wordt de barbecue aangestoken.
Aanmelden voor het tuinfeest en/of de voetbedevaart kan via het online formulier van de Bisdom site

Praktische informatie:
Datum: Zaterdag 29 juni 2019
Tijd: 17.30 – 23.00 uur
Locatie: Maranathakerk, Prof. Cobbenhagenlaan 19, Tilburg

Het thema voor de Nationale Bedevaart Brielle 6 juli 2019 is ‘Geroepen’
Het thema van de Nationale Bedevaart Brielle is in 2019 ‘Geroepen’. De bedevaart zal dit jaar worden gehouden op zaterdag 6 juli aanstaande. Jaarlijks wordt met de Nationale Bedevaart Brielle stilgestaan bij het getuigenis van de Martelaren van Gorcum (1572). Deze bedevaart mag zich de laatste jaren in een toenemende belangstelling verheugen.
Locatie: Bedevaartkerk heiligdom van de Martelaren van Gorcum, Rik 5, Brielle
.
Programma
11.00 uur: Pontificale eucharistieviering met Mgr. Van den Hende als hoofdcelebrant, het koor Intermezzo verleent o.l.v. Marcel van der Poel de muzikale ondersteuning van de viering
13.30 uur: Rozenkransgebed/ parallel Jongerenprogramma over ‘Geroepen!’
14.30 uur: Kruisweg
15.30 uur: Vespers en processie met pelgrimszegen
Bij de Nationale Bedevaart is er gelegenheid om vóór in de kerk de gerestaureerde reliekschrijn te zien. Deze is in mei teruggeplaatst bij de opening van het bedevaartseizoen.
Ook is er ditmaal informatie te verkrijgen over Katholiekleven.nl (de website van de Nederlandse bisschoppen), uitgeverij Adveniat en over de Priester- en diakenopleiding Centrum Vronesteyn

12 juni 2019

Terugblik op de gastmiddag voor zieke oude en eenzame mensen.
Als leden van de werkgroep bezoekdienst kunnen we met voldoening terugkijken op deze middag. Er waren ongeveer 40 aanmeldingen binnen gekomen, ook het aanbod van helpers was voldoende.
De middag begon met een sfeervolle Eucharistieviering die gecelebreerd werd door pastoor Luijckx. Tijdens de viering bood hij de mensen de gelegenheid om het sacrament van de zieken te ontvangen. Hier kwamen na afloop van de viering veel positieve reacties op. Na afloop van de viering waren de mensen welkom in de Doopkapel die voor deze gelegenheid was voorzien van ronde tafels met stoelen er omheen. Een flink aantal helpers voorzagen de mensen eerst van koffie, thee en een warm appelflapje en wat later van een drankje en een hapje. Mensen aan de tafels kwamen geen praat tekort. Zij vonden het supergezellig.
Een geweldige opsteker voor pastoor Luijckx, de leden van de bezoekgroep, Een heel hartelijk dank voor de diverse helpers zoals de koster Nellie Klijsen, haar man met de leden van de hand en spandienst en de andere helpers waarop de leden van de bezoekgroep een beroep op konden doen.

Heilige Drie-eenheid Zondag 16 juni
De zondag Trinitatis (ook wel Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid (latijn: trintitas) of Drievuldigheidszondag genoemd) is de kerkelijke naam voor de zondag na Pinksteren. De zondagen tussen Trinitatis en Advent (vier weken voor Kerst) hebben als naam de rangorde na Trinitatis (Eerste zondag na Trinitatis, Tweede zondag na Trinitatis enz.). Deze benamingen worden in oude doopregisters wel eens gebruikt in plaats van de gewone datum. Het kerkelijk jaar telt 27 zondagen na Trinitatis.
Volgens de katholieke leer is het geloofsmysterie van de heilige Drie-eenheid de meest fundamentele en essentiële leer in de hiërarchie van de geloofswaarheden. Andere benamingen voor Drie-eenheid zijn Drievuldigheid of triniteit, van het Latijnse woord trinitas.
Drieënheid Vader, Zoon en heilige Geest
Net als de islam en het jodendom is het christelijk geloof monotheïstisch: het geloof in één opperwezen. Christenen hebben één God en niet drie. Maar, God laat zich op drie verschillende manieren aan de mensen zien. Dit wordt aangeduid met Drie-eenheid, of drieëne God:
God de Vader
God de Zoon (Jezus Christus)
God de heilige Geest

Op het hoogfeest van de heilige Drie-eenheid wordt dit thema gevierd. Logischerwijs komt dit hoogfeest na Pinksteren, als in het kerkelijk jaar de verrijzenis van Jezus (met het Paasfeest) en het neerdalen van de heilige Geest (met het Pinksterfeest) is geweest. Het wordt ook wel Drievuldigheidszondag genoemd en is op de eerste zondag na Pinksteren.

Zondag 30 juni 11.00 uur Openluchtmis op kasteelweide Loon op Zand b.g.v. 750 jaar Heerlijkheid Loon op Zand
Nu al nodigen wij u uit voor de Plechtige Eucharistieviering bij de Kasteelweide te Loon op Zand i.v.m 750 jaar Heerlijkheid Loon op Zand. Vanwege dit jubileum is er op zondag 30 Juni om 11.00 uur een Openluchtmis bij de Kasteelweide als onderdeel van de kasteeldagen. Bij deze viering worden o.m. alle kerkkoren en de Gildes van onze parochie H. Willibrord betrokken en hebben vrijwilligers hun taken. Het zal een unieke viering worden.
Op zaterdag 29 en zondag 30 juni zijn er dan geen vieringen in de parochiekerken.
Wees van harte welkom en geef het door.

Sacramentsdag 23 juni ( tweede zondag na Pinksteren)
Sacramentsdag (in het Latijn Sanctissimi corporis et sanguinis Christi solemnitas (Hoogfeest van het heilig lichaam en bloed van Christus), in het Nederlands ook wel het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament genoemd) is een hoogfeest binnen de Katholieke Kerk dat valt op de tweede donderdag na Pinksteren (zie ook Paas- en Pinksterdatum). Sacramentszondag wordt gevierd op de tweede zondag na Pinksteren. Op dit feest wordt gevierd dat Jezus Christus zich in de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven als voedsel en voortdurend onder de mensen wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid (Sua realis praesentia) in de geconsacreerde offergaven. De eerbied die in de Rooms-katholieke Kerk voor de geconsacreerde hostie bestaat, wordt op deze feestdag benadrukt.
Op sommige plaatsen wordt na de Mis de geconsacreerde hostie in een monstrans geplaatst, ter aanbidding. Ook wordtt op deze dag in sommige plaatsen de sacramentsprocessie gehouden, waarbij de priester de geconsacreerde hostie in een monstrans door de straten van de parochie ronddraagt. Dit laatste is in sommige streken van Nederland een tijd in onbruik geweest, onder andere door het processieverbod dat tot 1983 in de Nederlandse grondwet was ingeschreven, maar wordt hier en daar opnieuw ingevoerd (onder andere sinds 2004 vanuit de Amsterdamse Onze Lieve Vrouwekerk).

5 juni 2019

Misintenties
Het komt regelmatig voor dat voor misintenties die per bank worden betaald, het onduidelijk is voor welke kerk die bedoeld zijn.Indien misintenties per bank worden betaald, graag erbij vermelden in welke kerk deze gelezen moeten worden.

Eerste H. Communieviering Loon op Zand
Zondag 26 mei hebben 9 kinderen in de kerk in Loon op Zand hun Eerste H. Communie ontvangen. Het was een heel feestelijke Eucharistieviering. Alle bijeenkomsten die aan het feest voorafgingen hebben erin geresulteerd dat de kinderen goed waren voorbereid.
Kort voor de viering verzamelden de communicanten met hun ouders bij de pastorie en werden er foto’s gemaakt in de tuin. Het was mooi weer. De jongens en meisjes waren allemaal heel feestelijk gekleed. Hier en daar vonden ze het best wel spannend. Tijdens de prachtige viering in de feestelijk versierde kerk werd er goed gezongen en meegevierd.
Na afloop ontvingen de kinderen een oorkonde en een kruisjes als herinnering aan deze dag. Nu zijn de Eerste H. Communievieringen, zowel in Kaatsheuvel als in Loon op Zand op een mooie wijze afgerond. Wij mogen heel dankbaar zijn dat de kinderen deze stap in de vorming van hun katholieke geloof hebben gezet en hopen dat zij tezijnertijd ook de stap naar het H. Vormsel willen zetten, samen met de hulp van hun ouders/verzorgers.
Veel dank namens de voorbereidingsgroep Eerste H. Communie.
Pastoor Luijckx

Nieuwe benoemingen voor priesters in ons bisdom
In de afgelopen week hebben meerdere priesters van het bisdom van ’s-Hertogenbosch nieuwe benoemingen aanvaard die per 1 juni of 1 juli ingaan. Voor onze regio is vermeldenswaard dat pastoor-deken Marcel Dorssers de parochie Sint Jan de Doper in Waalwijk gaat verlaten. Hij gaat naar de Nederlandse provincie van de orde der Dominicanen. Jos Verbraeken, die nu nog pastoor is in de parochie Zalige Pater Eustachius van Lieshout in Beek en Donk, volgt hem op als pastoor in Waalwijk. Verbraeken is per 1 juli tevens de nieuwe deken van het dekenaat Heusen-Waalwijk-Zaltbommel.

Vernieuwde website katholiekleven.nl online.
We maken u er nogmaals op attent dat op 10 mei jl. de vernieuwde website van katholiekleven.nl online is gegaan. Katholiekleven.nl is het videokanaal dat de Nederlandse bisschoppen in 2016 zijn gestart. In de voorbije jaren is katholiekleven echter uitgegroeid tot veel meer dan alleen een videokanaal, mede daardoor kon de website een upgrade gebruiken.
De nieuwe opzet van de website geeft bezoekers een betere ervaring. Ook krijgen onder “Voor parochies” diverse materialen een plek, waar parochies gratis gebruik van kunnen maken.
U kunt de geheel vernieuwde katholiekleven.nl website bezoeken onder https://www.katholiekleven.nl.

Onze parochie en de AVG-wet.
Ook onze parochie moet voldoen aan de AVG-wet.
Daarvoor volgt de parochie de richtlijnen die via rkkerk.nl worden aangeleverd. Zo worden er allerlei documenten aangeleverd die van toepassing zijn voor de Rooms-Katholieke kerk.
Binnen het parochiebestuur is een werkgroep belast met het volgen van al het nieuws over de AVG. Bovendien vertaalt deze werkgroep de documenten naar de situatie in onze parochie. Hierbij valt te denken aan: Algemeen reglement bescherming persoonsgegevens, handleiding over hoe om te gaan met vragen over persoonsgegevens (vooral van belang voor het parochiesecretariaat), privacyverklaring R.-K .parochies/model privacyreglement, allerlei praktische handleidingen zoals voor gebruik van audio/video/foto’s, voor beveiligingscamera’s, begraafplaatsadministratie, enz.
In de komende tijd zal op onze website over de AVG gepubliceerd worden.

Berichten uit de Duinkoerier

29 mei 2019

Eerste heilige Communie viering in Kaatsheuvel.
Zondag 19 mei was dan eindelijk de dag waar 21 kinderen, na een voorbereidingstijd, naar uitgekeken hadden.
De dag waarop ze voor het eerst de Heilige Hostie mochten ontvangen.
De feestelingen kwamen bijeen in het parochieel centrum daarna liepen ze netjes in de rij naar de kerk.
Voor de kerk had zich al een flink aantal familieleden en bekenden verzameld.
Deze mensen waren heel benieuwd hoe mooi de kinderen zouden zijn.
En mooi waren ze ik zag echte heren in de dop en sommige meisjes, zelfs als echte mini bruid.
Met begeleiders van de werkgroep Eerste Communie, kwamen ze de kerk binnen.
Een kerk die propvol zat met pratende mensen maar diezelfde mensen waren muisstil tijdens de sfeervolle viering.
Heel ontroerend was het moment waarop de kinderen de H. Hostie ontvingen.
Voor Communicanten en hun ouders past een hartelijke felicitatie en voor alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt een woord van wel gemeende dank.

Bericht van Trias:
Zondag 2 juni 15.00 uur kerk St. Jan te Kaatsheuvel.
Oegandese kinderen vormen samen het Kidsgear Children’s Choir.
Zij zorgen voor een muzikale belevenis waarvan ze u graag deelgenoot van willen maken.
De toegang is gratis en u bent hierbij van harte welkom.

Gastmiddag
Onder leiding van pastoor Luijckx organiseert de bezoekgroep jaarlijks een speciale middag voor oudere, zieke of eenzame parochianen.
Dit jaar is dat op dinsdag 4 juni.
De middag begint om 14.00 uur met een Eucharistieviering waarbij u als u dat wilt het sacrament van de zieken kunt ontvangen.
Na de viering is er een gezellig samenzijn gepland met een hapje en een drankje.
Het is wel nodig dat u zich hiervoor op geeft daarvoor kunt u contact opnemen met Rina Dingemans 0416 273479 of met Corrie van Dongen 0416 273479

Pastoor-deken Theo Lamers benoemd tot vicaris-generaal
Bisschop Gerard de Korte heeft pastoor-deken drs. Theo Lamers per 1 juni benoemd tot vicaris-generaal van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch.
Hiermee wordt voorzien in de vacature die is ontstaan na het vertrek van vicaris-generaal Ron van den Hout, thans bisschop van Groningen-Leeuwarden.
Het betreft een halftime benoeming als vicaris-generaal. Daarnaast blijft Theo Lamers in zijn parochie werkzaam.

Theo Lamers werd op 8 maart 1971 geboren te Boxmeer.
Hij studeerde pastoraal theologie in Heerlen en Nijmegen.
Na zijn afstuderen was hij werkzaam als pastoraal werker in diverse parochies in de regio’s Cuijk en Mill.
Hij werd op 29 mei 2010 door bisschop Antoon Hurkmans tot priester gewijd.
Vanaf 2013 is hij pastoor van de fusieparochie H. Martinus te Cuijk.
In datzelfde jaar werd hij benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor jeugd en jongeren.
Sinds 2016 is hij deken van het dekenaat Boxmeer – Cuijk – Gemert.
In 2017 werd hij waarnemend pastoor in de parochie H. Willibrordus te Gemert.

Versterking
In onderling overleg zal na het aantreden van deken Lamers binnen de bisdomstaf een nieuwe taakverdeling worden vastgesteld.
De werkzaamheden van de vertrokken vicaris-generaal Van den Hout werden de afgelopen twee jaar intern opgevangen.
Een vicaris-generaal heeft als taak de bisschop bij te staan in het bestuur van het bisdom.
“Ik ben al geruime tijd van mening dat een versterking van de staf gewenst is en dat een tweede vicaris- generaal, naast hulpbisschop Mutsaerts, voor het bestuur van ons grote bisdom wenselijk is”, zegt bisschop Gerard de Korte.
“Pastoor-deken Theo Lamers heb ik leren kennen als een gelovig priester, een harde werker en een hartelijk mens die mensen kan verbinden.
Ik ben daarom blij dat hij positief heeft gereageerd op mijn verzoek om het bestuur van ons bisdom te komen versterken.”
Taken
De bisschop zal op korte termijn voorzien in pastorale ondersteuning voor de Martinusparochie.
Vanwege zijn aanstelling tot vicaris-generaal, zal deken Lamers zijn taak als gedelegeerde voor jeugd en jongeren beëindigen.
De andere taken die hij momenteel vervult, zullen in de komende periode tegen het licht gehouden worden en waar nodig worden herzien.

De staf van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch bestaat per 1 juni uit bisschop Gerard de Korte, hulpbisschop en vicaris-generaal Rob Mutsaerts, vicaris-generaal Theo Lamers, kanselier Vincent Peters en econoom Wil van de Molengraft.

22 mei 2019

Vrijwilligers gezocht
Voor de Mariakapel Financiën Loon op Zand zoekt de parochie H. Willibrord ondersteuning voor het verzorgen van de Mariakapel aan de Financiën in Loon op Zand.
Een aantal trouwe vrijwilligsters moet hun zorg voor de kapel echt verminderen i.v.m. gezondheid en ouderdom.
De werkzaamheden betreffen het openen/sluiten van de kapel en het verzorgen van de kaarsjes.
Het kapelteam maakt een schema wie in welke week voor de kapel zal zorgen.
Mocht u zich willen opgeven als vrijwilliger in dit team dan kan dat via het secretariaat.
(Tel. 0416 – 36 12 15).

Dinsdag 4 juni Gastmiddag voor zieken, ouderen of alleenstaanden om 14.00 uur in kerk St. Jan te Kaatsheuvel
De middag begint met een Eucharistieviering, tijdens deze viering kunnen mensen die dit willen het sacrament van de zieken ontvangen.
Na de viering is er een gezellig samenzijn gepland met een hapje en een drankje.
Het is wel nodig dat u zich hiervoor op geeft.
Mocht u geen persoonlijke uitnodiging ontvangen en wilt u er toch graag bij zijn.
In de Ako van mei staat de uitnodiging en achter in de kerken HH. Mart. v. Gorkum en St. Jan liggen uitnodigingsbrieven met antwoordstrook.
Pastoor Luijckx en de leden van de bezoekgroep hopen u te kunnen verwelkomen.

Overzicht Alphacursus; introductie in het Christelijk geloof
Tijd en plaats: van 18:00 tot (uiterlijk) 21:00 u in het Parochieel Centrum (Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel) in de volgende weken…
Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal.
27 mei Bijbel lezen
4 juni (di.) Hoe leidt God ons?
10 juni Hoe kan ik het kwade weerstaan?
17 juni Waarom en hoe moeten we het anderen vertellen?
24 juni Geneest God vandaag de dag nog?
2 juli (di.) Hoe zit het met de kerk?

Stichting Trias:
In de maanden juli en augustus willen we met behulp van een aantal vrijwilligers de kerk St. Jan te Kaatsheuvel ‘s middags weer openstellen.
Al jaren kunnen we een beroep doen op de vrijwilligers die tijdens de openingstijden in de kerk aanwezig willen zijn om mensen te informeren en /of hun vragen kunnen beantwoorden.
Toch kunnen we nog wat extra krachten gebruiken.
Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van kerkgebouwen en heeft u tijd om met iemand samen aanwezig te zijn tijdens een of meer van de openstellingstijden.
Neemt u dan contact op met dhr. A. Maas of dhr. M van der Velden via het parochieel centrum te Kaatsheuvel tel. 0416 272515 of per mail: parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl

Katholiek leven.nl Onze vernieuwde website is live

Op 10 mei is de vernieuwde website van katholiekleven.nl online gegaan.
Katholiekleven.nl is het videokanaal dat de Nederlandse bisschoppen in 2016 zijn gestart.
In de voorbije jaren is katholiekleven echter uitgegroeid tot veel meer dan alleen een videokanaal, mede daardoor kon de website een upgrade gebruiken.
De nieuwe opzet van de website geeft de bezoekers een betere ervaring.
Ook krijgen onder ‘Voor parochies’ diverse materialen een plek, waar parochies gratis gebruik van kunnen maken

15 mei 2019

Oproep bisschop de Korte: dagelijkse openstelling kerkgebouwen
In een column op de website van het bisdom Den Bosch doet Mgr. de Korte een oproep aan pastores en besturen tot het zo veel mogelijk dagelijks openstellen van kerkgebouwen in het bisdom ‘opdat mensen een plek hebben voor gebed en meditatie’.
De Korte beschrijft in zijn column dat er volgens hem veel cultuurkatholieken zijn die de leer te streng vinden en afstand hebben genomen van de Kerk, maar wel cultuurkatholiek zijn gebleven en bijvoorbeeld wel een kaarsje branden als een vriend of familielid ziek is.
‘Als katholiek deel je in een katholieke subcultuur van wieg tot graf.
Ook katholieken die de zondagse liturgie niet meer meevieren en moeite hebben met de ethische opvattingen van de Kerk, wonen als het ware in dit katholieke milieu.
Zij denken veeleer in termen van wij dan ik; vinden gemeenschapszin en solidariteit belangrijk en lopen af en toe een kerk of kapel binnen om een kaarsje te branden bij Maria.
Zo hebben zij toch nog een lijntje naar de hemel,’ aldus de Korte.
Hij vervolgt: ‘In kerken en kapellen die iedere dag open zijn, komen mensen soms kort, soms lang het huis van God binnen om er te bidden, te mediteren of zomaar stil te zijn, zonder enige vorm van liturgie. En heel vaak branden zij een kaarsje bij Maria of een andere heilige.
In kerken die dagelijks open zijn, komen veel mensen die op zondagmorgen verstek laten gaan.
Onze kerken blijken belangrijke plekken waarin gebeden, gemediteerd en soms gehuild kan worden.’
‘Wij moeten niet meehuilen met de wolven in het bos na de zoveelste publicatie over minder leden en kerkbetrokkenheid,’ vind de Korte.
‘Maar hopelijk laten wij als Bossche katholieken zien dat wij op een nieuwe manier relevant kunnen zijn in het leven van mensen, niet in de laatste plaats door kerkgebouwen open te stellen als huizen van God én als huizen van onderlinge gemeenschap.

Deze mogelijkheden zijn er in onze parochie:
Doordeweekse Eucharistievieringen in de parochie
Ma. Wo. Do. Vr. om 9.30 u. In de dagkapel kerk St. Jans Onthoofding
Di. om 10.15 u. Kapel Woon- zorgcentrum De Venloene
Di. om 18.30 u. Jozefkapel St. Jan Kaatsheuvel
Getijdengebed (kerkelijk morgengebed) 08.30 u in het stiltecentrum Kaatsheuvel

Rozenkransgebed in de meimaand
Di. om 19.00 u. rozenkransgebed in de kerk HH. Mart.v Gorkum
Wo. 0m 19.00 u. rozenkransgebed kapelletje bij de Financiën Loon op Zand.
Do. Om 18.30 u. rozenkransgebed met schriftlezing in de maand mei St. Jan Kaatsheuvel.
met uitzondering van Hemelvaart/donderdag 30 mei
Di. 21 mei 9.00 – 20.00 u. Parochiebedevaart naar Scherpenheuvel
Om mee te nemen ligt er bij de uitgangen van de Kerken het programma/aanmeldformulier van de parochiebedevaart op dinsdag 21 mei naar Scherpenheuvel.
Ook op de website van de parochie kunt u alle informatie hierover vinden.

Overzicht Alphacursus; introductie in het Christelijk geloof
Tijd en plaats: van 18:00 tot (uiterlijk) 21:00 in het Parochieel Centrum (Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel) in de volgende wekenweken..
Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal.
20 mei Bidden; waarom en hoe?
27 mei Bijbel lezen
4 juni (di.) Hoe leidt God ons?
10 juni Hoe kan ik het kwade weerstaan?
17 juni Waarom en hoe moeten we het anderen vertellen?
24 juni Geneest God vandaag de dag nog?
2 juli (di.) Hoe zit het met de kerk?

Dinsdag 4 juni Gastmiddag voor zieken, ouderen of alleenstaanden om 14.00 uur in kerk St. Jan te Kaatsheuvel
De middag begint met een Eucharistieviering, tijdens deze viering kunnen mensen die dit willen het sacrament van de zieken ontvangen.
Na de viering is er een gezellig samenzijn gepland met een hapje en een drankje.
Het is wel nodig dat u zich hiervoor op geeft.
Mocht u geen persoonlijke uitnodiging ontvangen en wilt u er toch graag bij zijn.
Na 13 mei staat de uitnodiging in het blad AKO en liggen er achter inde kerken HH. Mart. v. Gorkum en St. Jan uitnodigingsbrieven met antwoordstrook.
Pastoor Luijckx en de leden van de bezoekgroep hopen u te kunnen verwelkomen.

8 mei 2019

De Eerste Heilige Communievieringen komen eraan.
In de tweede helft van mei zal het dan eindelijk gebeuren.
Kinderen gaan hun Eerste heilige Communie doen.
Ze hebben zich onder leiding van pastoor Luijckx en catecheet Annie van Kuijk al weken hier op voorbereid.
Zij hebben gehoord van Jezus, hoe Hij ons een voorbeeld is geweest en wat Hij ons bij het Laatste Avondmaal gegeven heeft.
Bij het Laatste Avondmaal brak Jezus met zijn leerlingen het brood en deelde de beker met wijn en zei tot hen: ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’.
Als wij nu de eucharistie vieren, worden we herinnerd aan wat Jezus heeft gedaan.
Wij ontvangen deze communie als gave van God.
Bij de Eerste Communie nemen de kinderen voor de eerste keer feestelijk deel aan deze maaltijd van Jezus Christus.
De Eerste Heilige Communievieringen in onze parochie zijn:
zondag 19 mei 11.00 uur St. Jan Kaatsheuvel
zondag 26 mei 10.00 uur St. Jans Onthoofding Loon op Zand

Aanpassing vieringrooster.
In verband met de Eerste Heilige Communieviering voor alle communicanten van Kaatsheuvel en Sprang -Capelle is er op zaterdagavond 18 mei om 19.00 uur een Eucharistieviering in de kerk van de Heiligen Martelaren van Gorkum

Zondag 12 mei 2019: Mariaommegang ’s-Hertogenbosch
In het centrum van ’s-Hertogenbosch wordt op de tweede zondag van mei de jaarlijkse Mariaommegang gehouden.
De bidtocht kent een rijke historie.
Een middeleeuwse legende vertelt dat Maria gedurende de dagen van de pest in een stormachtige nacht de stad doorkruiste.
De volgende ochtend bleken de zieken, in de straten die zij had doorwandeld, genezen te zijn.
Uit dankbaarheid werd besloten Maria in een jaarlijkse processie te eren.

Zoete Moeder
Leden van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw dragen het beeld van de Zoete Moeder circa een uur lang door de Bossche binnenstad.
Het gevolg, dat bestaat uit bedevaartgangers, de bisschop, de plebaan, priesters en diakens, broederschappen, koren, gildes en orkesten, loopt samen met de leden van De Broederschap deze route door de smalle straatjes van het centrum.
Veel bewoners langs deze ‘beeweg’ tonen hun verbondenheid met Maria en deze bijzondere Bossche traditie voor het raam van hun woning een kaars, bloemen, of een afbeelding van Maria te plaatsen, of door hun gevel van de een blauw-witte vlag te voorzien.

Welkom
Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten.
Priesters en diakens die willen deelnemen aan de processie worden verzocht om hun liturgische kleding.
Zij kunnen zich omkleden in de sacristie of de kooromgang.
Datum: 12 mei. De stoet vertrekt na afloop van de eucharistieviering van 11.45, rond 12.45-13.00 uur, vanuit de Sint-Jan.
Na terugkeer in de kathedraal is er een korte gebedsdienst ter afsluiting.
Voor meer informatie: www.zoetelievevrouw.nl

Parochiebedevaart
Op dinsdag 21 mei vindt de parochiebedevaart naar Scherpenheuvel plaats.
Op de parochie website vindt u het complete programma en aanmeldformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie tel. 0416 361215 of per mail secretariaat@parochiewillibrord.nl

Alpha-bijeenkomsten Parochie H. Willibrord
Het is een introductie in het christelijk geloof die in onze parochie wordt aangeboden.
Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal.
Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover wordt doorgepraat in kleine gespreksgroepen.
De cursus is gratis en wordt gegeven van 18:00 tot uiterlijk 21:00 in het Parochieel Centrum, Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel.
De bijeenkomsten zijn op maandagen m.u.v. de eerste maandag van de maand.
Bijeenkomst op 13 mei Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?

Gebedsgroep:
Binnen onze parochie ondervinden we, dat er een behoefte is om met een regelmaat bij elkaar te komen voor gebed. In Kaatsheuvel is iedere maandagmorgen om 08.30 uur een getijdegebed in de Stilte Kapel van de St. Jan. Iedereen is welkom. Voelt u de behoefte om zich aan te sluiten: de contactpersoon voor Kaatsheuvel is dhr. J. Elshout tel. 0416 274739

1 mei 2019

Uitreiking Erepenning 60 jaar deelname Stille Omgang Amsterdam aan Mari van der Velden op dinsdag 23 april 2019 op het Parochieel Centrum te Kaatsheuvel.

Zaterdagmiddag 16 maart j.l. overhandigden Eugenie van Rinsum en Adri Hendriks, Mari van der Velden thuis een oorkonde uit i.v.m. 50 jaar grote verdiensten voor de Stille Omgang.
Dat was een grote verrassing voor Mari en zijn vrouw Nelleke.
Mari ontving deze oorkonde van Zustergezelschap Waalwijk en omstreken op de middag voor aanvang van de Stille Omgang, want die werd dit jaar gehouden in de nacht van 16 op 17 maart.
Ook was daarbij aanwezig de heer Mathijs Vinken van het bestuur van de Stille omgang uit Tilburg, met wie wordt samengewerkt.
Dat was een feestelijk samenzijn.
Mari had echter nooit aan de grote klok gehangen hoeveel jaren hij was meegegaan naar de Stille Omgang.
60 keer maar liefst! Ook had hij niet uit zichzelf verteld dat hij al zoveel jaren contactpersoon en vrijwilliger is voor Kaatsheuvel en later ook voor de gefuseerde parochie H. Willibrord, Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer.
50 jaar lang!
Ondanks gezondheidsredenen blijft Mari betrokken op de Stille Omgang en het Mirakel van Amsterdam, al kan Mari niet zelf meer meelopen.
Mari stelde 16 maart jl. voor om eind januari / begin februari 2020 een lezing te laten verzorgen in Kaatsheuvel, om de Stille Omgang in beeld te brengen en te promoten, zodat deze mooie traditie ook in onze regio doorgang kan blijven vinden.
Mari wil daar zorg voor dragen in de Parochie H. Willibrord.
Zo blijft hij trouw aan de Stille Omgang, ongeacht de gezondheid nog wel!
Dinsdag 23 april, daags na tweede Paasdag werd Mari tijdens een vergadering van de Stichting Trias op het Parochieel Centrum aldaar, verrast met een Erepenning i.v.m. 60 jaar deelname aan de Stille Omgang.
Deze Erepenning ontving Mari uit handen van Zustergezelschap Waalwijk en omstreken en Stephan van Rinsum was officieel toegekend door het hoofdbestuur van de Stille Omgang uit Amsterdam, door de voorzitter de heer Jeroen Brenninckmeijer, om Mari deze erepenning uit te reiken.
Deze uitreiking ging gepaard met een begeleidende brief waarin woorden van grote waardering worden uitgesproken.
Het is een van de laatste penningen, schrijft de voorzitter.
Leden van Trias, alsmede van het parochiebestuur, de kosteres en de pastoor waren getuige van dit feestelijk gebeuren.
Felicitaties werden uitgewisseld en een heerlijk kop koffie genuttigd met iets lekkers.
Zeer zeker verdiend, Mari! Van harte Proficiat.

Alpha-bijeenkomsten Parochie H. Willibrord
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha.
Het is een introductie in het christelijk geloof die in onze parochie wordt aangeboden en de eerste Alpha gaat op maandag 29 april van start.
In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken je wat het christelijk geloof inhoudt.
Elke avond begint met een lekkere maaltijd.
Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal.
Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover wordt doorgepraat in kleine gespreksgroepen.
De cursus is gratis en wordt gegeven van 18:00 tot uiterlijk 21:00 in het Parochieel Centrum, Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel.
De bijeenkomsten zijn op maandagen m.u.v. de eerste maandag van de maand.
7 mei (di.) Waarom stierf Jezus aan het kruis?
13 mei Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?
20 mei Bidden; waarom en hoe?
27 mei Bijbel lezen
4 juni (di.) Hoe leidt God ons?
10 juni Hoe kan ik het kwade weerstaan?
17 juni Waarom en hoe moeten we het anderen vertellen?
24 juni Geneest God vandaag de dag nog?
2 juli (di.) Hoe zit het met de kerk?
Onderzoek de zin van het leven in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen.
Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl of neem contact op met het secretariaat voor aanmelding en meer informatie over de Alpha in Kaatsheuvel (secretariaat@parochiewillibrord.nl, 0416-361215).
In Nederland hebben ruim 300.000 mensen een Alpha gevolgd.
Jong of oud, gelovig of niet-gelovig; je bent van harte welkom!

Verjaardag pastoor Luijckx
Donderdag 9 mei viert pastoor Luijckx zijn verjaardag.
U bent van harte welkom om op de koffie of thee te komen en een drankje
te nuttigen tussen 14.00 uur en 17.00 uur in de parochiezaal of bij goed weer in de pastorietuin te Loon op Zand.

Zaterdag 4 mei Dodenherdenking
De Eucharistieviering zaterdag 4 mei 19.00 uur in de H. Joachim in De Moer zal worden voorgegaan door pastor Groos i.p.v. Pastoor Luijckx.
Pastoor Luijckx zal aanwezig zijn bij de jaarlijkse Dodenherdenking bij het monument in
Sprang-Capelle.

Bisschop De Korte: ‘Tijd voor missionair elan’
“In ons bisdom worden veel gelovigen heen en weer geslingerd tussen geloof en ongeloof, tussen religieus verlangen en religieuze onzekerheid.
Juist nu is missionair elan nodig om mensen bij Christus te brengen.”
Dat zei bisschop Gerard de Korte vanavond in zijn homilie tijdens de Chrismamis in de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch.
“De tijd om op de winkel te passen is voorbij”, aldus de bisschop.
In dat kader stond hij onder meer stil bij recent gepresenteerde methoden voor missionair pastoraat als ‘Rebuilt’ en ‘Divine Renovation’ en bij een nieuw aanbod voor permanente vorming en educatie voor pastorale beroepskrachten op het Sint-Janscentrum.
Ook kondigde hij aan dat het bisdom in het seizoen 2019-2020 gaat inzetten op gezins- en familiepastoraat.
Lijden aan de Kerk
Aan de eucharistieviering namen vrijwel alle priesters, diakens en pastoraal werkers deel, alsmede gelovigen uit alle 63 parochies van het bisdom.
Tijdens de Chrismamis die aan de vooravond van Witte Donderdag wordt gevierd, hernieuwen de priesters jaarlijks hun wijdingsbeloften.
Ook wordt het chrisma gewijd en de zieken- en catechumenenolie gezegend.
“Velen van u lijden aan de Kerk”, zei Mgr. De Korte in zijn preek.
Het voortdurende nieuws uit de Wereldkerk over seksueel misbruik, berichten over dubbellevens van priesters en andere ontrouw, maakt veel gelovigen volgens hem ‘moe en zelfs cynisch’.
Maar, zo overwoog hij: “Cynisme is geen gelovige houding.
Bij alle zorgen blijven wij mensen van geloof, hoop en liefde.”
Geloofwaardigheid
De bisschop constateerde dat de geloofwaardigheid van de Kerk bij veel mensen is aangetast.
Hij nodigde de gelovigen uit om ‘trouwe dienaren’ te zijn. “Trouw zijn aan onze levenskeuze.
Trouw zijn aan onze geloften en beloften.
Zo kunnen we langzaam maar zeker de geloofwaardigheid van de Kerk terugwinnen.”
Die oproep richtte hij in het bijzonder tot de priesters, diakens, pastoraal werkers en religieuzen, die hij op hun voorbeeldfunctie wees.
In zijn bisschopskerk stond Mgr. De Korte ook stil bij ‘de vreselijke beelden van de brand in de Notre-Dame van Parijs’.
Uiteraard is de Notre-Dame is een symbool van katholiek Frankrijk en van de kerstening van Europa, zei hij.
Maar de bisschop van ‘s-Hertogenbosch relativeerde ook het belang dat een gebouw voor christenen heeft.
Geloof
Mgr. De Korte: “De indrukwekkende Tempel van Jeruzalem kan worden afgebroken en in drie dagen zal Jezus hem doen herrijzen.
Met andere woorden: Christenen richten zich niet op een gebouw, hoe mooi ook.
Wij concentreren ons op de gekruisigde en verrezen Christus.
Hij vormt het centrum van ons geloof.
Laten wij vanuit dat geloof vol goede moed verder bouwen aan de Kerk van ’s-Hertogenbosch”.

24 april 2019

Alpha-bijeenkomsten Parochie H. Willibrord
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha.
Het is een introductie in het christelijk geloof die in onze parochie wordt aangeboden en de eerste Alpha gaat op maandag 29 april van start.
In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken je wat het christelijk geloof inhoudt.
Elke avond begint met een lekkere maaltijd.
Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal.
Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover wordt doorgepraat in kleine gespreksgroepen.
De cursus is gratis en wordt gegeven van 18:00 tot uiterlijk 21:00 in het Parochieel Centrum, Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel.
De bijeenkomsten zijn op maandagen m.u.v. de eerste maandag van de maand.

29 april Wie is Jezus?
7 mei (di.) Waarom stierf Jezus aan het kruis?
13 mei Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?
20 mei Bidden; waarom en hoe?
27 mei Bijbel lezen
4 juni (di.) Hoe leidt God ons?
10 juni Hoe kan ik het kwade weerstaan?
17 juni Waarom en hoe moeten we het anderen vertellen?
24 juni Geneest God vandaag de dag nog?
2 juli (di.) Hoe zit het met de kerk?

Onderzoek de zin van het leven in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen.
Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl of neem contact op met het secretariaat voor aanmelding en meer informatie over de Alpha in Kaatsheuvel (secretariaat@parochiewillibrord.nl, 0416-361215).
In Nederland hebben ruim 300.000 mensen een Alpha gevolgd.
Jong of oud, gelovig of niet-gelovig; je bent van harte welkom!

Verjaardag pastoor Luijckx
Donderdag 9 mei viert pastoor Luijckx zijn verjaardag.
U bent van harte welkom om op de koffie of thee te komen en een drankje
te nuttigen tussen 14.00 uur en 17.00 uur in de parochiezaal of bij goed weer in de pastorietuin.

Parochiebedevaart naar Scherpenheuvel op dinsdag 21 mei 2019
09.00 uur: Vertrek vanuit Loon op Zand naar Scherpenheuvel
Opstapplaats voor de pastorie aan het Oranjeplein
09.45 uur: Tussenstop voor koffie met divers gebak bij
Gasthof de Beiaard, Abdijlaan 28 in Postel
12.00 uur: Eucharistieviering in de Basiliek O.L.V. van Scherpenheuvel
I.v.m. grote drukte zullen we samen vieren met OKRA
Wechelderzande (ouderenvereniging Vlaanderen)
13.45 uur: Een uitgebreide lunch in restaurant de Ram, Albertusplein 9 in
Scherpenheuvel
(koffie,thee en melk zijn bij de maaltijd inbegrepen, overige
consumpties zijn voor eigen rekening)
U heeft nu tot 16.30 uur tijd om op eigen gelegenheid
Scherpenheuvel te verkennen.
16.30 uur: Vertrek naar Hooge Mierde
17.45 uur: 3-gangen diner bij restaurant ’t Dörp, Kerkstraat 5 in Hooge Mierde
Tomaten of groentesoep
Runder- of varkenslapje met champignon- of stroganoffsaus
Aardappelkroketjes, frietjes, rauwkost, warme groenten
Huisgemaakt bavarois met slagroom
(consumpties gedurende de maaltijd zijn voor eigen rekening)
20.45 uur: Terug bij de pastorie in Loon op Zand

De prijs van deze geheel verzorgde bedevaart bedraagt € 65,00 p.p.
Indien u wenst deel te nemen verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met:
Parochie H. Willibrord – Oranjeplein 1 – 5175 BE LOON OP ZAND
Inge Mols (secretariaat geopend op werkdagen van 08.45 – 12.15)
Programma inclusief opgaveformulier ligt ook bij de uitgangen van onze parochiekerken

Onthulling en inzegening Willibrord gedenkteken aan de Kerkenakker
Op zaterdag 27 april a.s. – koningsdag 2019 – 15.15 uur – 15.45 uur zal aan de Kerkenakker in Loon op Zand het Willibrord gedenkteken worden onthuld, aangeboden en ingewijd.
Vanuit de stichting “750 jaar Heerlijkheid Loon op Zand” is in overleg met een vertegenwoordiging van het parochiebestuur gesproken over het inlossen van een uit het jaar 1570 bestaande belofte om een “Willibrord teken” te plaatsen ter herinnering aan de eerste parochiekerk van Venloon, die stond op de Kerkenakker en onderdeel was van “het oude dorp”.
Van deze belofte is bij historisch onderzoek gebleken en ter kennis van de stichting gebracht.
In dit jubileumjaar 2019 zal dit Willibrordteken nabij de Kerkenakker worden geplaatst.
Samen met Kunst Loon op Zand – de in onze gemeente actieve kunstcommissie – is een verzoek aan kunstenaars in de gemeente gedaan.
Dit heeft geleid tot enige inzendingen waarvan de keuze op één ontwerp is gevallen.
Vanuit onze gemeenschap wordt het gedenkteken geplaatst – en van rechten voorzien – Willibrordteken aan pastoor Luijckx- als representant van de Parochie Willibrord in de gemeente Loon op Zand – in eigendom overgedragen.
Daarmee is de in 1570 gedane belofte dan – eindelijk – ingelost.
Pastoor Luijckx zal het gedenkteken inwijden. Wees van harte welkom.

Video-interview met mgr. Hurkmans, emeritus-bisschop van ’s Hertogenbosch, over de Friezenkerk
Tijdens een recent bezoek aan Rome bezocht katholiekleven.nl mgr. Hurkmans, emeritus-bisschop van ’s Hertogenbosch.
Mgr. Hurkmans woont en werkt in Rome waar hij nu drie jaar rector is van de Friezenkerk.
In een interview met het videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie geeft hij informatie over deze bijzondere kerk, vlak bij het Sint-Pietersplein.

“Deze kerk heeft een hele lange geschiedenis.
Juist ook waar het gaat over Rome en Nederland”, vertelt mgr. Hurkmans.
De Friezenkerk biedt nu een thuis voor Nederlanders die in Rome wonen en werken en voor pelgrims die de stad bezoeken.
Als rector houdt de emeritus-bisschop toezicht, ontvangt hij pelgrims en gaat hij voor in de eucharistievieringen die in deze kerk worden gehouden.
“We hebben best een grote bekendheid in Nederland, ook omdat we ieder jaar een tv-mis hebben vanuit Rome voor Nederland.
Veel mensen kennen ons en willen als ze hier zijn op zondag de mis meemaken.
Het hele interview is te bekijken op de website: www.Friezenkerk, katholiekleven.nl, mgr. Hurkmans

17 april 2019

Deze week is de week voor Pasen en wordt ook wel Goede Week genoemd
In deze week herdenken we gebeurtenissen die vooraf zijn gegaan aan de verrijzenis van Jezus.
Op ‘Witte Donderdag’, de dag van ‘het laatste avondmaal’, wordt in de katholieke kerk gedacht aan de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen.
Het is niet zomaar een maaltijd, het is de vooravond van het Joodse Paasfeest (Pesach).
Jezus en zijn vrienden denken aan hoe het joodse volk ooit door Mozes uit Egypte is bevrijd.
’s Nachts werd Jezus in de hof van Getsemane verraden door Judas Iskariot, één van zijn leerlingen.
Judas leverde Jezus voor dertig ‘zilverlingen’ uit aan de joodse religieuze leiders in Jeruzalem.
Zij beschuldigden Jezus van godslastering omdat hij zich Gods zoon noemde en in Gods naam zonden vergaf.
Na de overval in de hof van Getsemane werd Jezus door de joodse hogepriester Kajafas verhoord en daarop door de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus ter dood veroordeeld.

Witte donderdagviering:
Loon op Zand kerk St.Jans Onthoofding en Kaatsheuvel kerk St. Jan
19.00 uur Witte Donderdagviering

Goede Vrijdag’ wordt ‘goed’ genoemd omdat de christenen geloven dat Christus’ vrijwillige dood betekende dat God zich om het menselijk lijden bekommerde, het zelf en ook de zonden van de mensen, op zich nam.
Belijdende rooms-katholieken eten op deze dag geen vlees.
‘Goede Vrijdag’ is dan ook de meest indrukwekkende dag voor christenen want op deze dag gedenkt men de kruisdood van Jezus van Nazareth.
Op deze dag komen de christelijke gemeenschappen gewoonlijk om drie uur ’s middags samen om Jezus’ sterfdag te herdenken.
In 3 kerken van onze parochie houdt men dan een “kruiswegviering”.
Kerk St. Jans Onthoofding, Kerk St. Jan, kerk Heilige martelaren van Gorkum 15.00 uur
De dag staat in het teken van droefheid.
Goede vrijdag vieringen beginnen om 19.00 uur in de kerk van St.Joachim De Moer en kerk St. Jan te Kaatsheuvel

Paas Zaterdag.
Het is de laatste dag van de lijdensweek die voorbereidt op het christelijke paasfeest, de opstanding van Christus uit zijn graf.
Op deze dag herdenkt men de tijd dat Christus dood in het graf lag en er als het ware een stilte in de wereld optrad.
Het kruis is nu leeg, en in veel kerken is het altaar nu leeggeruimd. Er liggen en staan geen bloemen, kaarsen, of mooie kleden op het priesterkoor.
In kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand en kerk St. Jan Kaatsheuvel wordt om 21.00 uur een Paaswake gehouden

Pasen
Pasen is de belangrijkste christelijke feestdag. Men viert de opstanding van Jezus uit de dood nadat hij op Goede Vrijdag gestorven is. Christenen herdenken met Pasen de verrijzenis van Jezus uit het graf, op de derde dag na zijn kruisiging
In de kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand worden speciaal de kinderen uitgenodigd voor de viering van 09.30 uur om daarna in de tuin van de pastorie paaseieren te gaan zoeken.

Alpha-bijeenkomsten Parochie H. Willibrord
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha.
Het is een introductie in het christelijk geloof die in onze parochie wordt aangeboden en de eerste Alpha gaat op maandag 29 april van start.
In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken je wat het christelijk geloof inhoudt.
Elke avond begint met een lekkere maaltijd.
Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal.
Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover wordt doorgepraat in kleine gespreksgroepen.
De cursus is gratis en wordt gegeven van 18:00 tot uiterlijk 21:00 in het Parochieel Centrum, Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel.
De bijeenkomsten zijn op maandagen m.u.v. de eerste maandag van de maand.

29 april Wie is Jezus?
7 mei (di.) Waarom stierf Jezus aan het kruis?
13 mei Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?
20 mei Bidden; waarom en hoe?
27 mei Bijbel lezen
4 juni (di.) Hoe leidt God ons?
10 juni Hoe kan ik het kwade weerstaan?
17 juni Waarom en hoe moeten we het anderen vertellen?
24 juni Geneest God vandaag de dag nog?
2 juli (di.) Hoe zit het met de kerk?

Onderzoek de zin van het leven in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting.
Er is ruimte voor al je vragen.
Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl of neem contact op met het secretariaat voor aanmelding en meer informatie over de Alpha in Kaatsheuvel (secretariaat@parochiewillibrord.nl, 0416-361215).
In Nederland hebben ruim 300.000 mensen een Alpha gevolgd.
Jong of oud, gelovig of niet-gelovig; je bent van harte welkom!

Verjaardag pastoor Luijckx
Donderdag 9 mei viert pastoor Luijckx zijn verjaardag.
U bent van harte welkom om op de koffie of thee te komen en een drankje
te nuttigen tussen 14.00 uur en 17.00 uur in de parochiezaal of bij goed weer in de pastorietuin.

10 april 2019

Palmzondag
Datum: zondag 14 april 2019
Palmpasen. Op deze dag wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht.
De vele pelgrims, die vanwege Pesach, het joodse feest van de ongezuurde broden (ook wel joods Pasen genoemd) in de stad waren, verwelkomden Jezus met palmtakken.
Volgens de evangeliën wist Jezus op dit moment al dat lijden en dood hem wachtten.
Op deze dag begint voor de christenen de Goede Week.
Deze begint op Palm- of Passiezondag, de zesde zondag van de veertigdagentijd en eindigt met Paaszaterdag.
Het doel van de Goede Week is de overweging van het lijden en sterven van Christus.
De laatste dagen van de Goede Week -Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag- vormen het hoogtepunt van de voorbereiding op Pasen.
Het H. Triduüm dat uitmondt in het Hoogfeest van Pasen, de verrijzenis van Jezus Christus.

Gezinsvieringen:
Met Palmpasen is er zowel in Loon op Zand als in Kaatsheuvel een gezinsviering met deze dag als thema.
Kinderen hebben palmpaasstokken gemaakt die ze in een processie mee naar voren brengen.
Na de viering worden de versierde stokken naar ouderen in zorgcentra gebracht.
Kerk St.Jans Onthoofding. Zaterdagavond 13 april 19.00 uur
Kerk St. Jan Kaatsheuvel zondag 14 april 11.00 uur

Goede week en Paasvieringen
Achter in de kerken vindt u flyers met het overzicht van de vieringen in alle kerken van onze parochie.
Woensdag 17 april: Chrismamis in de Sint-Jan

Ieder jaar wordt aan de vooravond van Witte Donderdag in de Sint-Jans kathedraal in ’s-Hertogenbosch de Chrismamis gevierd.
Tijdens deze eucharistieviering hernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften aan de bisschop.
Ook wordt het chrisma gewijd en de zieken- en catechumenenolie gezegend.
De Chrismamis is dit jaar op woensdag 17 april om 19.00 uur.
Het is hét moment in het jaar dat het hele bisdom samenkomt rondom de bisschop.
Naast de priesters, diakens, pastoraal werkenden, catechisten en alle religieuze gemeenschappen in ons bisdom, zijn dan ook alle gelovigen van harte welkom om de Chrismamis mee te vieren

Alphabijeenkomsten Parochie H. Willibrord

Hebt u de introductie avond gemist en wilt u toch graag deelnemen dan is onderstaande informatie iets voor u

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha.
Het is een introductie in het christelijk geloof die in onze parochie wordt aangeboden.
De bijeenkomsten zijn op het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel en de eerste Alpha gaat op maandag 29 april van start.
In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken je wat het christelijk geloof inhoudt.
Elke avond begint met een lekkere maaltijd.
Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal.
Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover wordt doorgepraat in kleine gespreksgroepen.

Alphabijeenkomsten.
De cursus is gratis en wordt gegeven van 18:00 tot (uiterlijk) 21:00 in het Parochieel Centrum (Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel) in tien opeenvolgende weken.
Steeds op maandagen, met uitzondering van de eerste week van elke maand, dan verschuift deze naar de dinsdag
In Nederland hebben ruim 300.000 mensen een Alpha gevolgd.
Jong of oud, gelovig of niet-gelovig; je bent van harte welkom!
Onderzoek de zin van het leven in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting.
Er is ruimte voor al je vragen.
Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl of neem contact op met het secretariaat voor aanmelding en meer informatie over de Alpha in Kaatsheuvel (secretariaat@parochiewillibrord.nl, 0416-361215).
8 april Informatie-avond
29 april Wie is Jezus?
7 mei (di.) Waarom stierf Jezus aan het kruis?
13 mei Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?
20 mei Bidden; waarom en hoe?
27 mei Bijbel lezen
4 juni (di.) Hoe leidt God ons?
10 juni Hoe kan ik het kwade weerstaan?
17 juni Waarom en hoe moeten we het anderen vertellen?
24 juni Geneest God vandaag de dag nog?
2 juli (di.) Hoe zit het met de kerk?

3 april 2019

Informatieavond Alphabijeenkomsten
Op maandagavond 8 april om 20.00 uur zal er een informatieavond georganiseerd worden op het parochieel centrum in Kaatsheuvel om de precieze opzet van de Alpha toe te lichten en alvast wat beeldmateriaal te tonen.
Dat is ook de perfecte gelegenheid om kennis te maken met het Alpha team.
De cursus is gratis en de avonden worden gegeven van 18:00 tot (uiterlijk) 21:00 in het Parochieel Centrum (Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel) in tien opeenvolgende weken.
Steeds op maandagen, met uitzondering van de eerste week van elke maand, dan verschuift deze naar de dinsdag
(7 mei, 4 juni en 2 juli).
In Nederland hebben ruim 300.000 mensen een Alpha gevolgd.
Jong of oud, gelovig of niet-gelovig; je bent van harte welkom!
Onderzoek de zin van het leven in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting.
Er is ruimte voor al je vragen. Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl of neem contact op met het secretariaat voor aanmelding en meer informatie over de Alpha in Kaatsheuvel (secretariaat@parochiewillibrord.nl, 0416-361215).

Power of Fire
Zaterdag 30 maart waren honderden jongeren uit ons Bisdom aanwezig in Den Bosch voor de jaarlijkse dag voor alle vormelingen.
Er was een prachtige Eucharistieviering in de kathedraal waar een jongerenband mooie muziek maakte.
Monseigneur De Korte richtte zich in een persoonlijk woord tot de jongeren om hen te laten weten dat Jezus hen wil helpen de goede weg te vinden en hun talenten te ontplooien.
Daarna waren er diverse workshops op het Seminarie St. Janscentrum en het Bisdomhuis, zoals; “Over de streep”; (welke keuze maak jij), “Vraag maar raak” (Een broeder en zuster beantwoordden allerlei levensvragen van de kinderen) en “”Creatief”, maak een glazen lichtje voor een ander en versier het.
Ook was er een intensieve speurtocht in de St. Jan.
Tijdens de pauzes konden de kinderen zich heerlijk uitleven op de stormbanen in de tuin van het seminarie Het was een prachtige leerzame en gezellige dag met fantastisch weer.
Veel dank aan de organisatoren en de begeleiders van de groep vanuit onze parochie.

Koorleden gezocht!
Zingt u graag? De koren van onze parochie zoeken mensen die graag met hen mee zingen.
Hebt u tijd en zin; kom dan eens de sfeer proeven tijdens de repetitieavonden.
St. Caecilia koor van de kerk HH. Mart. v. Gorkum op dinsdagavond om 19.45 uur in het parochiezaaltje aan de Erasstraat.
Gemengd koor van de kerk St. Jan Kaatsheuvel op woensdagavond om 19.30 uur in het parochieel centrum aan de Hoofdstraat
St. Ceacilia koor van de kerk St. Joachim in De Moer op woensdagavond om 19.00 uur in Het Moeruiltje (locatie Blauw- Wit)
Herenkoor en Dameskoor van de kerk St. Jansonthoofding in Loon op Zand Repetitie Dameskoor op donderdagavond van 18.30 uur 20.00 uur en Herenkoor op dezelfde avond van 20.15 uur – 22.00 uur in de Wetering te Loon op Zand.
Na afloop van de koor repetities is er gezamenlijk koffiedrinken waarbij u ook van harte welkom bent.

Bezoekgroep? Wat is dat?
Lang geleden was pastoor Smarius de initiatiefnemer van een flink aantal werkgroepen.
De bezoekgroep stamt uit die tijd. Het was een groep die onder leiding van pastoor Smarius, enkele keren per jaar, een aantal ouderen, zieken of eenzame personen bezocht.
Vaak met een bloemetje maar altijd met een luisterend oor en een opgewekt praatje.
Nadat een fusie van parochies leidde tot het ontstaan van de parochie H. Willibrord is deze groep mensen met hun “werk” doorgegaan.
Eerst onder leiding van de pastoraalwerker Dhr. Theo Scheepens en nu begeleidt pastoor Luijckx deze groep.
Er is echter een probleem, ook de mensen van de groep horen nu bij de ouderen en zouden graag enkele jongere vrijwilligers willen ontmoeten, die bereid zijn om hun taak te ondersteunen of zelfs over te nemen.
Bent u iemand met nog wat vrije tijd? Voelt u er voor ons te helpen? Neemt u dan contact op met het parochie secretariaat te Loon op Zand telefoon 0416361215.
Mailadres: secretariaat@parochiewillbrord.nl of parochieel centrum te Kaatsheuvel Telefoon: 0416 272515 (ma. t/m vrij. 09.30 uur tot 11.30 uur). Mailadres: parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl

Goede week en Pasen
Een overzicht van alle vieringen in onze Kerken in de Goede Week en Pasen staan vermeld op een gele flyer.
Deze liggen bij de uitgangen van de Kerk. U mag deze meenemen.

Vastenactie 2019: Schoon water verandert alles
De Vastenactie vindt jaarlijks plaats in de weken tussen carnaval en Pasen.
Tijdens de campagne worden fondsen geworven om kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden te steunen.
“Water”’ is in 2019 het centrale thema van de Vastenactie.
Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt.
In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig.
Paus Franciscus noemt de toegang tot veilig drinkwater in de encycliek Laudato Si’ “een wezenlijk, fundamenteel en universeel recht van de mens, omdat dit het overleven van de mensen bepaalt en daarom een voorwaarde voor het uitoefenen van de andere rechten van de mens is”.
Veilig drinkwater in bv. Nicaragua voorkomt dat er infecties ontstaan door parasieten en ziektes als diarree.
Een duurzame watervoorziening is nodig om de bevolking te helpen.

27 maart 2019

Alphabijeenkomsten Parochie H. Willibrord
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha.
Het is een introductie in het christelijk geloof die in onze parochie wordt aangeboden.
De bijeenkomsten zijn op het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel en de eerste Alpha gaat op maandag 29 april van start.
In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken je wat het christelijk geloof inhoudt.
Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal.
Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover wordt doorgepraat in kleine gespreksgroepen.

Informatieavond Alphabijeenkomsten
Op maandagavond 8 april zal er een informatieavond georganiseerd worden om de precieze opzet van de Alpha toe te lichten en alvast wat beeldmateriaal te tonen.
Dat is ook de perfecte gelegenheid om kennis te maken met het Alpha team.
De cursus is gratis en wordt gegeven van 18:00 tot (uiterlijk) 21:00 in het Parochieel Centrum (Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel) in tien opeenvolgende weken.
Steeds op maandagen, met uitzondering van de eerste week van elke maand, dan verschuift deze naar de dinsdag (7 mei, 4 juni en 2 juli).
In Nederland hebben ruim 300.000 mensen een Alpha gevolgd. Jong of oud, gelovig of niet-gelovig; je bent van harte welkom!
Onderzoek de zin van het leven in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting.
Er is ruimte voor al je vragen.
Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl of neem contact op met het secretariaat voor aanmelding en meer informatie over de Alpha in Kaatsheuvel (secretariaat@parochiewillibrord.nl, 0416-361215).

H. Vormselviering
Zaterdag 23 maart ontvingen 15 jongeren uit onze parochie het H. Vormsel.
Deken Marcel Dorssers heeft hen namens onze bisschop mgr. De Korte het H. Vormsel toegediend.
Het was een hele mooie Eucharistieviering waaruit bleek dat de Vormelingen zich goed hadden voorbereid, samen met hun ouders en de leden van de werkgroep.
Het koor Rainbow Swing verzorgde de mooie gezangen.
De kinderen hebben nu de leeftijd dat zij meer en meer gaan nadenken over hun toekomst.
Zij mogen rekenen op de kracht van de H. Geest en op hun geloof in Jezus Christus. Wij wensen hen een sterk geloof toe en geluk voor de toekomst.

Bericht van Trias.
Zaterdag 30 maart om 19.30 uur wordt in de kerk Sint-Jans Onthoofding te Loon op Zand het Stabat Mater uitgevoerd door Vioolschool Fiedelino.
Vioolschool Fiedelino is de lespraktijk van Leontien Akkerman in Drunen.
De meeste leerlingen zijn tussen de 5 en de 18 jaar oud en komen uit de gemeentes Heusden, Den Bosch, Waalwijk en Vught.
Ze komen wekelijks naar Drunen voor een privé-les, en daarnaast zijn er nog groepslessen en orkestrepetities
Stabat Mater
De indringende dertiende eeuwse teksten van het Stabat Mater, vanuit het Latijn vertaald door Willem Wilmink, vertellen over het verdriet van de moeder van Jezus die, staande onder het kruis, getuige is van het lijden en de dood van haar kind.
De rijmende Latijnse coupletten zijn waarschijnlijk ooit bedoeld als meditatieve teksten voor de gelovigen die het lijden van moeder en kind zouden willen verlichten, maar uiteindelijk smeekt om steun bij het eigen sterven en de weg door de dood naar het Paradijs.
Quando corpus morietur, als mijn lichaam moet sterven, moge mijn ziel dan de vreugde van de hemel ervaren.
Opletten, het Stabat Mater van Pergolesi is een moeilijk werk dat bestaat uit twaalf delen.
Er zijn maar liefst veertien verschillende tempi en er mag op veel plaatsen gekozen worden voor een vrije frasering.
Dit hangt mede af van de ruimte, met of zonder publiek, de temperatuur, het moment van de dag etc.
Dit betekent dat elke musicus enorm moet opletten. Zowel de musici als de sopranen en alten die afwisselend solo of als duet optreden, vertrouwen en varen op de kundigheid van hun dirigent.
Entreeprijs bedraagt: € 5,-

Op zondag 7 april 2019 om 14.30 uur
Geeft Harmonie Kaatsheuvel een concert in de kerk Heilige Martelaren van Gorkum.
Tijdens het concert is er een gastoptreden van Cantus Cets
Gratis entree

20 maart 2019

Teksten voor Duinkoerier 20 maart 2019

Nieuwe Alpha van start in Kaatsheuvel
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha.
Alpha is een introductie in het christelijk geloof die ook in Kaatsheuvel wordt aangeboden.
Wereldwijd hebben ruim 25 miljoen mensen in 169 landen een Alpha gevolgd.
In Kaatsheuvel gaat op maandag 29 april een Alpha van start.
In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt.
Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal.
Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover de Alpha-deelnemers doorpraten in kleine gespreksgroepen.
Op maandagavond 8 april zal er een informatieavond georganiseerd worden om de precieze opzet van de Alpha toe te lichten en alvast wat beeldmateriaal te tonen.
Dat is ook de perfecte gelegenheid om kennis te maken met het Alpha team.
De cursus is gratis en vrijblijvend en wordt gegeven van 18:00 tot (uiterlijk) 21:00 in het Parochieel Centrum (Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel) in tien opeenvolgende weken.
De cursus wordt gegeven op maandagen, met uitzondering van de eerste week ban elke maand, dan verschuift deze naar de dinsdag (7 mei, 4 juni en 2 juli).
In Nederland hebben ruim 300.000 mensen een Alpha gevolgd.
Of je jong of oud, gelovig of niet-gelovig bent; je bent van harte welkom!
Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting.
Er is ruimte voor al je vragen.
Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl of neem contact op met het secretariaat voor aanmelding en meer informatie over de Alpha in Kaatsheuvel (secretariaat@parochiewillibrord.nl, 0416-361215).

Dinsdag 26 maart geen Eucharistievieringen i.v.m. Dekenale Bezinningsdag
Hierdoor is er zowel dinsdagochtend, als dinsdagavond geen Eucharistieviering in de Venloene (10.15 uur) en in de St. Jan (18.30 uur)

Koorleden gezocht!
Zingt u graag? De koren van onze parochie zoeken mensen die graag met hen mee zingen.
Hebt u tijd en zin; kom dan eens de sfeer proeven tijdens de repetitieavonden.
St. Caecilia koor van de kerk HH. Mart. v. Gorkum op dinsdagavond om 19.45 uur in het parochiezaaltje aan de Erasstraat.
Gemengd koor van de kerk St. Jan Kaatsheuvel op woensdagavond om 19.30 uur in het parochieel centrum aan de Hoofdstraat
St. Ceacilia koor van de kerk St. Joachim in De Moer op woensdagavond om 19.00 uur in Het Moeruiltje (locatie Blauw- Wit)
Herenkoor en Dameskoor van de kerk St. Jansonthoofding in Loon op Zand Repetitie Dameskoor op donderdagavond van 18.30 uur 20.00 uur enHerenkoor op dezelfde avond van 20.15 uur – 22.00 uur in de Wetering te Loon op Zand.
Na afloop van de koor repetities is er gezamenlijk koffiedrinken waarbij u ook van harte welkom bent.

Bezoekgroep? Wat is dat?
Lang geleden was pastoor Smarius de initiatiefnemer van een flink aantal werkgroepen.
De bezoekgroep stamt uit die tijd. Het was een groep die onder leiding van pastoor Smarius, enkele keren per jaar, een aantal ouderen, zieken of eenzame personen bezocht.
Vaak met een bloemetje maar altijd met een luisterend oor en een opgewekt praatje.
Nadat een fusie van parochies leidde tot het ontstaan van de parochie H. Willibrord is deze groep mensen met hun “werk” doorgegaan.
Eerst onder leiding van de pastoraalwerker Dhr. Theo Scheepens en nu begeleidt pastoor Luijckx deze groep.
Er is echter een probleem, ook de mensen van de groep horen nu bij de ouderen en zouden graag enkele jongere vrijwilligers willen ontmoeten, die bereid zijn om hun taak te ondersteunen of zelfs over te nemen.
Bent u iemand met nog wat vrije tijd? Voelt u er voor ons te helpen?
Neemt u dan contact op met het parochie secretariaat te Loon op Zand telefoon 0416361215.
Mailadres: secretariaat@parochiewillbrord.nl of parochieel centrum te Kaatsheuvel Telefoon: 0416 272515 (ma. t/m vrij. 09.30 uur tot 11.30 uur).
Mailadres: parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl

Een geestelijke bootkamp.
De Veertigdagentijd is een soort trainingstijd om als mens verder te komen en straks met nog meer vreugde Pasen te kunnen vieren.
Van oudsher: bidden, vasten en aalmoezen geven. Maar elke tijd vul je dat weer iets anders in.
Tien tips om je dichter bij God en bij de mensen te brengen:
1. Bid elke morgen het Onze Vader en elke avond het Wees Gegroet;
2. Zoek in het Evangelie van de zondag één zinnetje om de rest van de week mee bezig te zijn;
3. Als je een luxeartikel koopt – iets wat je niet echt nodig hebt -, geef dan ook altijd iets aan de armen of aan een goed werk. Geef een procent je, overvloed vraagt om te delen met anderen;
4. Doe elke dag iets goeds voor een ander.
Maar dan wel nog vóór hij/zij erom vraagt;
5. Als iemand iets onaangenaams tegen je zegt, doe dat dan niet meteen ook terug, want zo herstel je geen evenwicht. Zwijg liever een minuut: het gaat meestal over
en je stopt daarmee de spiraal van het onaangename;
6. Als je al een kwartier tevergeefs aan het zappen bent, schakel dan de TV uit en lees een boek. Of praat met je huisgenoten: zappen met mensen is beter en je hebt er geen afstandsbediening voor nodig;
7. Ga in deze periode steeds met een klein beetje honger van tafel. Veel mensen volgen vanwege overgewicht een dieet en horen diëtisten zeggen dat ze het hele jaar met een beetje honger van tafel moeten.
8. Ver – geven is nog mooier dan geven;
9. Je hebt iemand al zo vaak beloofd te bellen of te bezoeken. Doe het nu eindelijk eens;
10. Laat je niet elke keer vangen door het prijskaartje met de sterk gereduceerde prijs. Het kost inderdaad 30 procent minder, maar jouw kledingkast zit al behoorlijk vol.

13 maart 2019

Nieuwe Alpha van start in Kaatsheuvel
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha.
Alpha is een introductie in het christelijk geloof die ook in Kaatsheuvel wordt aangeboden.
Wereldwijd hebben ruim 25 miljoen mensen in 169 landen een Alpha gevolgd.
In Kaatsheuvel gaat op maandag 29 april een Alpha van start.
In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt.
Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal.
Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover de Alpha-deelnemers doorpraten in kleine gespreksgroepen.
Op maandagavond 8 april zal er een informatieavond georganiseerd worden om de precieze opzet van de Alpha toe te lichten en alvast wat beeldmateriaal te tonen.
Dat is ook de perfecte gelegenheid om kennis te maken met het Alpha team.
De cursus is gratis en vrijblijvend en wordt gegeven van 18:00 tot (uiterlijk) 21:00 in het Parochieel Centrum (Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel) in tien opeenvolgende weken.
De cursus wordt gegeven op maandagen, met uitzondering van de eerste week ban elke maand, dan verschuift deze naar de dinsdag (7 mei, 4 juni en 2 juli).
In Nederland hebben ruim 300.000 mensen een Alpha gevolgd.
Of je jong of oud, gelovig of niet-gelovig bent; je bent van harte welkom!
Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting.
Er is ruimte voor al je vragen.
Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl of neem contact op met het secretariaat voor aanmelding en meer informatie over de Alpha in Kaatsheuvel (secretariaat@parochiewillibrord.nl, 0416-361215).

Column Mgr. De Korte: Dialoog met de islam
Begin februari maakte paus Franciscus een opmerkelijke reis.
Als eerste paus bezocht hij de Verenigde Arabische Emiraten en daarmee een van de hartlanden van de islam.
Het motto van de reis vormde een regel uit een beroemd gebed van Sint Franciscus van Assisi: “Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede.”

Precies 800 jaar geleden, in 1219, zocht de heilige Franciscus de sultan in Egypte op.
Ondanks geloofsverschillen zag Sint Frans de sultan als een schepsel van God.
Tijdens de vijfde kruistocht maakte Franciscus zo een indrukwekkende vredesmissie en wilde hij de aversie en vijandschap tussen christenen en moslims doorbreken.
Met eenzelfde intentie maakte de paus zijn reis naar Abu Dhabi.

Toekomst aarde
Onze Kerk is georiënteerd op dialoog met de andere godsdiensten, heel bijzonder ook de islam.
Christenen en moslims vormen samen meer dan de helft van de wereldbevolking.
Voor de toekomst van onze aarde is een modus vivendi dus uitermate belangrijk.
Natuurlijk zijn er grote theologische verschillen maar als het gaat om sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid moeten christenen en moslims eendrachtig de schouders eronder zetten. Alleen door intensieve samenwerking kunnen de grote uitdagingen van onze tijd, niet in de laatste plaats het zorgvuldig beheer van Moeder aarde, worden aangepakt.

In Abu Dhabi ondertekende de paus en een belangrijke soennitische leider een document waarbij ieder geweld in naam van God wordt veroordeeld.
Moslims doden op dit moment, met een beroep op God, andere mensen En tot in een vrij recent verleden hebben christenen hetzelfde gedaan.
Het is belangrijk dat de band tussen God en menselijk geweld definitief wordt doorgeknipt.

Dialoog en bemoedigen
Paus Franciscus komt op voor een hartelijke dialoog met de islam maar pleit volstrekt niet voor een onvruchtbare vermenging van de godsdiensten.
De dialoog met de islam en de andere wereldgodsdiensten betekent immers niet de loochening van de uniciteit van Gods openbaring in Jezus Christus De waarheid die Christus is, wil de paus op geen enkele manier te grabbel gooien.
Maar in het getuigend gesprek met moslims zal altijd de waardigheid van de gesprekpartner centraal staan en kan dus nooit sprake zijn van onvrijheid en geweld. Integendeel, het winnen van mensen voor Christus en zijn evangelie vindt principieel in vrijheid en geweldloos plaats.
De paus kon op zijn reis tijdens de viering van een feestelijke Eucharistie zijn geloofsgenoten en andere christenen bemoedigen.
Wij moeten realistisch zijn en niet naïef.
Vaak leeft de christelijke minderheid in een door de islam gedomineerd land onder moeilijke omstandigheden.
De pelgrimage van de paus had dan ook als doel om zijn islamitische gastheren te wijzen op het grote belang van godsdienstvrijheid.
Christelijk respect voor moslims moet samen gaan met islamitisch respect voor christenen.

Dwaze beschuldiging
Hoewel de meeste katholieken dankbaar zijn voor de recente reis van de paus is er ook, op verschillende katholieke sites die paus Franciscus slecht gezind zijn, forse kritiek uitgeoefend.
Door zijn optreden in de Verenigde Arabische Emiraten zou de paus zelfs een afvallige zijn geworden.
Een even lachwekkende als verdrietig makende beschuldiging.

Het beleid van de paus is immers helemaal in de lijn van de verklaring Nostra Aetate, een document van het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) over de relatie van de Kerk met de andere wereldgodsdiensten.
Wij vinden daar een dubbele inzet: de bereidheid tot dialoog met andersgelovigen maar ook het ondubbelzinnig belijden van Christus als de Weg, de Waarheid en het Leven.
Het is dan ook ontzettend pijnlijk dat het kerkvolk door bepaalde sites op een dwaalspoor wordt gebracht en zo de band met de huidige Petrus onder druk wordt gezet.
Mgr. Dr. Gerard De Korte

6 maart 2019

Koorleden gezocht!
Zingt u graag? De koren van onze parochie zoeken mensen die graag met hen mee zingen.
Hebt u tijd en zin; kom dan eens de sfeer proeven tijdens de repetitieavonden.
St. Caecilia koor van de kerk HH. Mart. v. Gorkum op dinsdagavond om 19.45 uur in het parochiezaaltje aan de Erasstraat.
Gemengd koor van de kerk St. Jan Kaatsheuvel op woensdagavond om 19.30 uur in het parochieel centrum aan de Hoofdstraat
St. Ceacilia koor van de kerk St. Joachim in De Moer op woensdagavond om 19.00 uur in Het Moeruiltje (locatie Blauw- Wit)
Zanggroep Allegria in De Moer op woensdagavond om 20.00 uur in de kerk in De Moer
Herenkoor en Dameskoor van de kerk St. Jansonthoofding in Loon op Zand Repetitie Herenkoor op donderdagavond van 18.30 uur-20.00 uur en Dameskoor op dezelfde avond van 20.15 uur – 22.00 uur in de Wetering te Loon op Zand.
Na afloop van de koor repetities is er gezamenlijk koffiedrinken waarbij u ook van harte welkom bent.

Hierover gaat de vastenactie 2019: WATER
Tijdens de Vastenactie van 2019 draait de hele campagne om water. Dat bleek op zaterdag 17 november tijdens de regionale startdag van de Vastenactie in de Broekhovense kerk te Tilburg.
Deze werd gehouden voor de bisdommen Breda en ’s-Hertogenbosch samen.
Schoon water verandert alles!
Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of theezetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt.
In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig.
Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen.
Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van het gebrek aan schoon, toegankelijk water.
Ze lopen vaak dagelijks urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het meer om water te halen.
Die tijd kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan of geld verdienen.
Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen.
En daarmee worden levens blijvend veranderd!
Water halen kost Afrika 40 miljard dagen…
Wat kunt u doen?
Even minderen voor meer schoon drinkwater
40 DAGEN CHALLENGE
Onder het motto: ‘Even minderen. Voor een ander’ bepaal je helemaal zélf jouw 40 Dagen Challenge.
Welke uitdaging ga jij aan? En welk bedrag ga je daarvoor doneren?
Drink bijvoorbeeld 40 dagen geen frisdrank en doneer daarvoor 40 x €0,50 aan de Vastenactie.
Of: Minder in bad liggen.
Het kost gemiddeld 114 liter water om een ligbad te vullen.
Daarom ga ik 40 dagen minder in bad en doneer 0,25 euro per dag (het bedrag kan ik nog aanpassen).
Organisatiegegevens van de vastenactie
REKENING NL21 INGB0000005850 Onze servicedesk tel. 070 7796008 is van maandag tot en met donderdag tussen 9:00 en 17:00 bereikbaar.
Op vrijdag zijn we telefonisch niet bereikbaar Mailadres: info@vastenactie.nl
Achter in de parochiekerken liggen enveloppen van de vastenactie organisatie en staat er een speciale bus waarin u uw bijdragen kunt stoppen.

Hartelijke ontmoeting Nederlandse en Vlaamse bisschoppen in Mechelen

Dinsdag 19 februari vond in Mechelen de jaarlijkse ontmoeting plaats tussen de Vlaamse en de Nederlandse bisschoppen.
Bij deze ontmoeting wordt gesproken over belangrijke thema’s die voor beide bisschoppenconferenties van belang zijn zoals de plaats en betekenis van de Eucharistie in het kerkelijk leven en methoden voor nieuwe evangelisatie en parochievernieuwing zoals Rebuilt, Divine renovation (Als God renoveert) en Alpha.
De ontmoeting vond plaats in het aartsbisschoppelijk paleis te Mechelen waar de Nederlandse Bisschoppen en hun Vlaamse collega’s welkom werden geheten door de aartsbisschop van Mechelen-Brussel kardinaal Jozef De Kesel.
Kardinaal De Kesel benadrukte hoe goed het is om elkaar jaarlijks te ontmoeten en ervaringen met elkaar te kunnen delen.
Een bestaand rapport van de Nederlandse bisschoppen spreekt over de rol van kerken bij armoedebestrijding in Nederland en de Belgische bisschoppen verlenen ook hun medewerking.
De Kerk wil betrokken zijn bij armoedebestrijding en de opvang van vluchtelingen.
Ook wordt er gesproken over de invulling en vormgeving van parochieverbanden in een veranderende kerk met minder kerkgangers, soms een te veel aan kerkgebouwen en daartegenover groeiende gemeenschappen van migranten en jonge mensen in de grote steden.
Verder kwam de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan de orde en de consequenties daarvan voor onder meer parochies.
Van Nederlandse zijde waren bij deze ontmoeting aanwezig: mgr. Punt, mgr. De Korte, mgr. Van den Hout, mgr. Smeets, mgr. Hendriks, mgr. Hoogenboom, mgr. Mutsaerts, mgr. De Jong, secretaris-generaal mw. S. Daalmans, hoofd pers en communicatie mw. A. Kruse.
Namens de Belgische Bisschoppenconferentie: kardinaal De Kesel, mgr. Van Looy, mgr. Bonny, mgr. Hoogmartens, mgr. Aerts, mgr. Vanhoutte, secretaris-generaal mgr. Cosijns, woordvoerder voor de Franstalige bisschoppen T. Scholtes s.j. en woordvoerder voor de Vlaamstalige bisschoppen G. De Kerpel.

27 februari 2019

Pasen en vasten: hoe zit het ook alweer?
Carnaval
Drie dagen van uitbundig feest vieren voorafgaande aan Aswoensdag en het begin van de Vastentijd.
De oorsprong van carnaval is niet helemaal helder, maar het feest is wel duidelijk gerelateerd aan het katholieke vasten.
Dat blijkt uit het feit dat het in Nederland alleen gevierd wordt in van oudsher katholieke streken en plaatsen (Noord-Brabant en Limburg, maar ook bij voorbeeld Oldenzaal).
Tijdens carnaval is iedereen gelijk aan elkaar, vandaar dat er vaak vermommingen gedragen worden.
Vasten
Een tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaalde dingen.
Het kan gaan om eten en drinken, maar tegenwoordig ook om andere dingen, bijvoorbeeld je auto minder of niet gebruiken, de computer of iPhone uit laten staan.
Een goede manier van vasten probeert vier dingen te bereiken:
– een betere omgang met jezelf;
– een betere omgang met medemensen;
– een betere omgang met het milieu en de gehele wereld;
– een betere omgang met God.
Voor gelovige mensen zijn juist de eerste drie wegen in hun combinatie een goede manier om het vierde doel na te streven: een betere omgang met het geheim dat we God noemen.
Vasten is voor gelovigen daarom ook steeds een voorbereiding op het hoogfeest van Pasen en een periode van inkeer en bezinning.
Vastenperiode
De katholieke vastenperiode begint op Aswoensdag en eindigt op de zaterdag vóór Pasen om 12.00 uur ’s middags.
Dat zijn 46 dagen. De zondagen tellen niet mee als vastendagen, dus uiteindelijk blijven er 40 dagen over.
Het getal 40 verwijst onder meer naar het aantal dagen dat Jezus volgens drie evangelisten in de woestijn verbleef en het aantal jaren dat de Israëlieten vanuit Egypte onderweg waren naar het Beloofde Land.
In de vastentijd draagt de priester tijdens de Eucharistie een paars kazuifel.
Paars is in de R.-K. Kerk de symbolische kleur voor boete, berouw, inkeer en rouw.
Uitzonderingen op de paarse kleur zijn de vierde zondag (Halfvasten) en Witte donderdag.
Aswoensdag
De eerste dag van de vastentijd.
Mensen kunnen in de kerk op hun voorhoofd een askruisje krijgen, wat herinnert aan een middeleeuws boeteritueel, toen zondaars die zich bekeerden werden bestrooid met as.
Op een enkele plek wordt door de priester bij mannen nog as op het hoofd gestrooid.
De as wordt tijdens de viering op Aswoensdag gemaakt door overgebleven palmtakjes van Palmpasen van het jaar ervoor te verbranden.
Het askruisje moet mensen eraan herinneren dat hun leven vergankelijk is, niet meer dan stof en as, en dat een mens dus zijn plaats moet kennen.
Vergelijk Gen. 18,27 waar Abraham zegt: Mag ik zo vrij zijn tot mijn Heer te spreken, ofschoon ik maar stof en as ben?
Bezoek paus aan Abu Dhabi pleidooi voor dialoog en samenwerking
Paus Franciscus bezocht van 3 tot 5 februari 2019 de Verenigde Arabische Emiraten.
In meerdere opzichten een bijzondere reis. Het was voor het eerst dat een paus naar het Arabische schiereiland reisde.
Bovendien is het dit jaar 8oo jaar geleden dat Franciscus van Assisi sultan al Malik al Kamil bezocht.
Beleidsadviseur op het gebied van de interreligieuze dialoog van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, drs. Berry van Oers, licht het belang van deze reis toe.
Het belang van het bezoek aan de VAE ligt vooral in de grote impuls aan de interreligieuze dialoog en samenwerking voor vrede op basis van menselijke broederschap.
De Arabische media waren lovend over de komst van de ‘man van vrede’, zoals ze de paus noemden.
De paus en de grootimam van Al-Azhar tekenden in Abu Dhabi tijdens een interreligieuze wereldconferentie het ‘Document over de Menselijke Broederschap’.
Hierin bevestigden de twee leiders de gemeenschappelijke roeping van alle mannen en vrouwen om als broeders en zusters te leven, omdat ze zonen en dochters van God zijn.
Paus Franciscus: “We veroordelen elke vorm van geweld, en we verbinden ons ertoe in de wereld waarachtige waarden en vrede te verspreiden.”

Aktie Kerkbalans
Graag herinneren wij u nog een keer aan de Aktie Kerkbalans.
Vrijwilligers hebben de enveloppen weer verspreid.
Blijft u onze mooie parochie financieel ondersteunen?
Het is van groot belang dat wij met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen voor onze geloofsgemeenschap zodat ook in de toekomst de Kerk kan blijven bestaan.
Voor uw steun zeggen wij u hartelijk dank.

20 februari 2019

Stille Omgang Mirakel van Amsterdam:
Dit jaar in de avond van zaterdag 16 op 17 maart 2019.
Met als thema: Vreugde is het onfeilbare bewijs van God.
Aanmelden en betalen tot 8 maart a.s. bij mevrouw Inge Mols secretariaat H. Willibrord, Loon op Zand of parochieel centrum Hoofdstraat te Kaatsheuvel tijdens kantooruren van ma. tot vrij. 09.30 – 11.30 uur.
telefoon Loon op Zand 0416 – 361215, Kaatsheuvel 0416 272515 of via secretariaat@parochiewillibrord.nl
Kosten: 20,- euro per persoon. a.u.b. gepast geld in gesloten envelop,
met naam en telefoonnummer op de buitenkant van de envelop,
afgeven in brievenbus pastorie Loon op Zand bij Inge Mols, Oranjeplein 1 Loon op Zand.
Vertrek: let op: nieuwe vertrektijd: Kaatsheuvel St. Janskerk, Hoofdstraat 26, 5171 DD om 17.45 uur

Plechtig Lof in Edith Stein parochie te Vught, H. Hartkerk, Loefplein 1 om 19.00 uur.
H. Mis in Amsterdam: 21.30 uur, Onze-Lieve-Vrouwekerk, Keizersgracht 220.
Aansluitend Stille omgang en om 0.00 terug naar huis.
Let op: geen koffie/thee in Lutherse kerk. Zelf versnapering meenemen voor in de bus.
Vanuit het bestuur in Amsterdam wordt zo de gelegenheid gegeven dat de mensen die van ver komen
makkelijker kunnen aansluiten i.v.m. gunstige aanvangs- en vertrektijden.
Zustergezelschap Waalwijk en omstreken gaat voortaan samen met Zustergezelschap Tilburg op bedevaart naar Het Mirakel van Amsterdam.
Wij wensen u van harte welkom en een devote stille omgang

Vastenactie 2019: Schoon water verandert alles
De Vastenactie vindt jaarlijks plaats in de weken tussen carnaval en Pasen.
Tijdens de campagne worden fondsen geworven om kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden te steunen.
In die periode zetten in heel Nederland meer dan duizend parochiële werkgroepen en nog eens duizenden vrijwilligers zich in voor deze campagne.
‘Water’ is in 2019 het centrale thema van de Vastenactie.
Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt.
In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig.
Paus Franciscus noemt de toegang tot veilig drinkwater in de encycliek Laudato Si’ “een wezenlijk, fundamenteel en universeel recht van de mens, omdat dit het overleven van de mensen bepaalt en daarom een voorwaarde voor het uitoefenen van de andere rechten van de mens is”.
Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengt.
En daarmee worden levens blijvend veranderd.
Zo zorgde Vastenactie er in 2018 voor dat ruim 14.000 mensen toegang kregen tot schoon drinkwater.
In Tilburg werden de vijf waterprojecten gepresenteerd die in de campagne in 2019 in de schijnwerpers worden gezet: Een waterput voor Baboursaye, Niger.
In Niger wil Vastenactie een waterput slaan in het dorp Baboursaye en speciale watercomités oprichten die de waterbron gaan beheren.
Een van hun taken is het handhaven van de hygiëne rondom de put.
Goed waterbeheer in Kivu, Congo.
In Masisi-gebied in Noord Kivu, Congo wil Vastenactie helpen het waterbeheer en de (kennis van) hygiëne te verbeteren.
Er worden watercomités opgericht waar speciale aandacht is voor participatie van vrouwen.
Schoon water bij de hand op Flores, Indonesië Door de afgelegen ligging, heeft meer dan de helft van de dorpen in het berggebied van Flores geen toegang tot schoon drinkwater. Vastenactie legt watervoorzieningen aan en bouwt toiletten.
Veilig drinkwater in Jocote Arriba, Nicaragua.
De inwoners van Jocote Arriba zijn aangewezen op het vervuilde water van de rivier.
Dat leidt tot infecties met parasieten en ziektes als diarree.
Een waterput en elektrische pomp – die werkt op zonnepanelen! – gaan zorgen voor veilig drinkwater in het dorp.
Een duurzame watervoorziening in het Kambia District, Sierra Leone Vervuild water zorgt voor veel ziektes onder de bevolking.
Dit project zorgt ervoor dat de drie dorpen Makaiba, Masherie Thenkle en Konta Dubalai een waterpomp krijgen én watercomité’s.

Aktie Kerkbalans
Ongetwijfeld heeft u een envelop ontvangen voor de jaarlijkse aktie Kerkbalans.
Deze enveloppen zijn weer verspreid door parochievrijwilligers. In deze brief is
U gevraagd om onze mooie parochie financieel te (blijven) ondersteunen.
Het is van groot belang dat wij met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen voor
onze geloofsgemeenschap zodat ook in de toekomst de Kerk kan blijven bestaan.
Voor uw steun zeggen wij u nu al hartelijk dank.
Namens het parochiebestuur, Pastoor Luijckx

Serie bijeenkomsten: “De paus van de hoop” (geloofsverdieping)
Aan de hand van de film: “Karol, de paus van de hoop” wordt er op informele manier nagepraat over wat we gezien en gehoord hebben.
Er is nog 1 avond op 25 februari in het parochieel centrum aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel.
Tijd: 19.45 uur tot 21.45 uur.
Aanmelden is niet echt nodig maar kan wel telefonisch via het secretariaat te Loon op Zand tel. 0416 361215 of per email secretariaat@parochiewillibrord.nl

13 februari 2019
Power of Fire 2019

Op zaterdag 30 maart 2019 is de jaarlijkse vormelingendag van het bisdom: Power of Fire!
Een dag vol vuur voor waarop vormelingen uit het hele bisdom samen het vuur van de Heilige Geest (verder) ontdekken en mee naar huis nemen.
De dag begint om 10.00 uur met een gezamenlijke eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal.
De vormelingen worden zoveel mogelijk actief betrokken bij de viering.
Zo zal de Upside Down Praiseband, voorafgaand aan de viering, met hen de liederen oefenen.
Ook zullen vormelingen, afkomstig uit de verschillende aanwezige parochies, hun bijdrage leveren bijvoorbeeld als lector of misdienaar of door het voorbereiden van misintenties of het dragen van het Power-of-Fire-kruis.
Actief Voorafgegaan door het vuur en het kruis loopt de stoet van deelnemers na afloop van de viering naar het Sint-Janscentrum waar springkussens en spellen op hen staan te wachten.
De middag staat in het teken van leuke, verdiepende en uitdagende workshops.
De deelnemers kunnen onder meer op multimediale speurtocht gaan in de Sint-Jan, alle vragen die ze maar kunnen bedenken mogen ze stellen aan een broeder of zuster en het spel ‘Over de streep’ spelen om na te denken over het vormsel en wat ze thuis met het geloof kunnen doen.
Een dag vol vuur is het leukst als er veel vormelingen uit het hele bisdom aanwezig zijn!
Vormelingen kunnen tot uiterlijk zaterdag 16 maart worden opgegeven.
Het opgaveformulier en meer informatie over de dag kun u vinden op: www.jongbisdomdenbosch.nl.

Gezinsvieringen 9 en 10 februari
De gezinsvieringen van het afgelopen weekend waren heel mooi verlopen.
De kinderen hadden ieder weer een taak en hebben het heel mooi gevonden.
Diaken Alexis had een begrijpelijk preekje verzorgd en ging met de kinderen in gesprek over wat Jezus nu bedoelt in het Evangelie.
Hij wil graag dat wij van Hem houden en de mensen graag vertellen over Jezus. Dan zijn wij vissers van mensen. Jezus maakt ons gelukkig.
Er waren ook communicanten die hebben mogen ervaren hoe het is om in misdienaarskleding op het priesterkoor te zitten en mee te doen.
Na de Gezinsviering was er iets te drinken in de kerk. Hartelijk dank voor alle inzet en hulp.

Over pastoraal assistenten en catechisten
Ruim 2 ½ jaar geleden riep Mgr. G. de Korte in zijn beleidsnotitie Samenbouwen in vertrouwen de gelovigen van het bisdom op om de verantwoordelijkheid van hun doopsel op zich te nemen.
“Er is immers zoveel katholiek leven in ons diocees als de gedoopten zelf waarmaken.”
Er zijn vele gelovigen in het bisdom die deze verantwoordelijkheid ernstig nemen en zich inzetten voor de Kerk en in het bijzonder hun parochiegemeenschap.
Vele honderden vrijwilligers hebben zich bovendien laten vormen en toerusten om de pastorale activiteiten in de parochie mee te dragen.
In de voorbije jaren heeft een kleine honderd personen voor deze inzet een tijdelijke zending tot pastorale assistentie ontvangen.
Hierdoor is ‘de pastoraal assistent’ in een In memoriam Power of Fire 2019 over pastoraal assistenten en catechisten aantal parochies uitgegroeid tot een begrip en is bisdombreed het bewustzijn gegroeid dat de inzet van gelovige, toegeruste vrijwilligers onmisbaar is voor een vitale parochiegemeenschap. Oprecht hartelijk dank voor deze inzet! Een woord van dank is bijzonder op zijn plaats, omdat vanaf begin van dit jaar afscheid is genomen van ‘de pastoraal assistent’; niet van de toegewijde vrijwilligers als zodanig, maar wel van deze zending voor lekengelovigen.
In december 2018 waren er nog 32 pastoraal assistenten actief.
Vanaf 1 januari 2019 wordt een bisschoppelijke zending gereserveerd voor opdrachten die de verantwoordelijkheid van het doopsel overstijgen.
Met het oog op de toekomst van de parochies in ons bisdom is er nagedacht over zo’n opdracht waarmee de bisschop lekengelovigen wil gaan zenden.
Deze is gevonden in de taak van ‘catechist’. Voor velen is dit een onbekende term.
Het Tweede Vaticaans Concilie noemt de catechisten echter al met grote vanzelfsprekendheid.
Zij waren toen al aan het werk in de zogenaamde missiegebieden.
Priesters die maar enkele keren per jaar de verschillende delen van hun geografisch ver uitgestrekte parochies kunnen bezoeken, worden geholpen door catechisten die, in afwachting van zijn komst, de leiding over de catechese en geloofsvorming op zich nemen, zo veel als mogelijk de pastorale zorg ter plaatse behartigen, met gelovigen samenkomen om te bidden en parochianen motiveren om christen te zijn in het leven van alledag.
Sinds het Concilie is de Kerk in het Westen ingrijpend veranderd.
Zo sterk dat paus Johannes Paulus II in 1985 zei: ‘Nederland is een missieland geworden.’
En toen paus Franciscus in 2013 schreef: ‘Het is nodig dat we opnieuw naar buiten treden, dat we getuigen van ons geloof en iedereen laten delen in de vreugde van het Evangelie’, had hij het vooral tegen ons, de Kerk in het Westen.
In de jongere gebieden van de Kerk blijven er catechisten werkzaam.
Bij ons, in de oudere westerse regio’s, zullen we hen steeds vaker gaan tegenkomen.
9 Personen volgen, op aanvraag van hun pastoor en op basis van reeds eerder ontvangen toerusting, een verkort traject.
5 Personen zijn vanuit hun parochie aangemeld voor de nieuwe catechistenopleiding welke afgelopen september op het Sint-Janscentrum is gestart.
De 32 personen die tot eind 2018 een zending als pastoraal assistent hadden, hebben van de bisschop een bedankbrief ontvangen, waarin tegen hen wordt gezegd: “Dank voor uw jarenlange inzet; blijf alstublieft vol enthousiasme aan het werk.
Er is zowel vanuit de parochies als het bisdom waardering voor uw inzet!

Stille Omgang Mirakel van Amsterdam:
Dit jaar in de avond van zaterdag 16 op 17 maart 2019.
Met als thema: Vreugde is het onfeilbare bewijs van God.
Aanmelden en betalen tot 8 maart a.s. bij mevrouw Inge Mols secretariaat H. Willibrord, Loon op Zand. Telefoon 0416 – 361215 of via secretariaat@parochiewillibrord.nl
Kosten: 20,- euro per persoon. a.u.b. gepast geld in gesloten envelop,
met naam en telefoonnummer op de buitenkant van de envelop,
afgeven in brievenbus pastorie Loon op Zand bij Inge Mols, Oranjeplein 1 Loon op Zand.
Vertrek: let op: nieuwe vertrektijd: Kaatsheuvel St. Janskerk, Hoofdstraat 26, 5171 DD om 17.45 uur
Plechtig Lof in Edith Stein parochie te Vught, H. Hartkerk, Loefplein 1 om 19.00 uur.
H. Mis in Amsterdam: 21.30 uur, Onze-Lieve-Vrouwekerk, Keizersgracht 220.
Aansluitend Stille omgang en om 0.00 terug naar huis.
Let op: geen koffie/thee in Lutherse kerk. Zelf versnapering meenemen voor in de bus.
Vanuit het bestuur in Amsterdam wordt zo de gelegenheid gegeven dat de mensen die van ver komen makkelijker kunnen aansluiten i.v.m. gunstige aanvangs- en vertrektijden.
Zustergezelschap Waalwijk en omstreken gaat voortaan samen met Zustergezelschap Tilburg op bedevaart naar Het Mirakel van Amsterdam. Wij wensen u van harte welkom en een devote stille omgang.

6 februari 2019

Verdiepingsbijeenkomsten in het parochieel centrum 11, 18, 25 februari
Serie bijeenkomsten: “De paus van de hoop”
Het afgelopen jaar heeft de parochie een aantal bijeenkomsten ter geloofsverdieping aangeboden.
Ook in het voorjaar van 2019 gaat dit gebeuren.
Aan de hand van de film: “Karol, de paus van de hoop” wordt er op informele manier nagepraat over wat we gezien en gehoord hebben.
De avonden op 11, 18, 25 februari zijn in het parochieel centrum aan de Hoofdstraat.
Tijd: 19.45 uur tot 21.45 uur.
Aanmelden niet echt nodig maar kan wel via het secretariaat te Loon op Zand tel. 0416 361215, Parochieel centrum 0416 272515 of per mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl of parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl

Aktie Kerkbalans.
Binnen onze parochie loopt momenteel de jaarlijkse actie kerkbalans voor alle kerken.
Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde.
Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden/ parochianen om te kunnen bestaan.
Zo blijven ze van waarde voor de samenleving en kan het geloof worden gevierd.
Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’.

Paus bij afsluiting WJD: jongeren niet de toekomst, maar het heden
De 130 Nederlandse deelnemers aan de Wereldjongerendagen (WJD) hebben zondag 27 februari met paus Franciscus, honderden bisschoppen en priesters en naar schatting 700.000 leeftijdsgenoten deelgenomen aan de afsluitende eucharistieviering.
Op Ameland beleefden 180 jongeren de WJD mee via een parallelprogramma, WJD@Home.nl .

In zijn homilie (preek) benadrukte paus Franciscus dat de jongeren niet de toekomst zijn, maar het heden van God.
Hij hield hen voor dat Christus niet van tijdelijke aard is, geen onderdeel van het leven dat even tussendoor komt, niet enkel een bijeenkomst als de Wereldjongerendagen.
“De Heer en Zijn missie zijn ons leven voor nu en voor de weg die we gaan!”
Lissabon
Op zaterdagavond vond de gebruikelijke avondwake plaats met de paus.
De honderdduizenden jongeren overnachtten aansluitend op het veld.
Aan het eind van de WJD werd bekendgemaakt dat de volgende editie in 2022 zal plaatsvinden in de Portugese hoofdstad Lissabon.
De exacte datum wordt later bekendgemaakt.

Op Ameland beleefden 130 jongeren in het weekend van 26/27 februari de avondwake en de eucharistieviering in Panama mee.
Via een live-verbinding brachten zij een groet aan de Nederlandse deelnemers in Panama.
In Nes vierden zij op zondagmorgen de Eucharistie met de bisschoppen Van den Hout (Groningen-Leeuwarden) en Hans van den Hende (Rotterdam).
De viering werd live uitgezonden op NPO2 door KRO-NCRV

30 januari 2019

Gezinsviering weekend van 9 en 10 februari.
“Jezus roept zijn leerlingen” is het thema van de gezinsviering van de maand februari.
Zaterdagavond 19.00 uur in de Kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand
Zondagmorgen 11.00 uur in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel
Kinderen helpen tijdens deze viering mee door een stukje tekst te lezen of een taakje op zich te nemen

Peiling: ‘Naar elkaar omzien’ belangrijkste meerwaarde kerk
Lokale organisatoren van Actie Kerkbalans vinden ‘naar elkaar omzien’ de belangrijkste meerwaarde van hun kerk.
Zo’n 36 procent van de deelnemers koos uit tien voorbeeldwaarden voor; ‘naar elkaar omzien’.
Op twee staat met 22 procent van de stemmen het verzorgen van inspirerende vieringen.

Deze uitkomsten zijn gepresenteerd tijdens de landelijke perspresentatie voor Actie Kerkbalans, in het Catharijneconvent te Utrecht.
Actie Kerkbalans is de grootste landelijke fondsenwerfactie in Nederland.
De lokale kerken van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestante Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk vragen in de actieweken van 19 januari tot 3 februari 2019 al hun leden om een bijdrage voor de eigen kerk.

Omzien
De dit jaar voor het eerst gehouden peiling heeft als doel organisatoren te laten nadenken over de meerwaarde van hun kerk, om dit wanneer dit helder is ook te gebruiken in hun plaatselijke communicatie over Kerkbalans, bijvoorbeeld in de folder of de brief voor de kerkleden.
Daarbij geeft de peiling een beeld van wat over het algemeen als belangrijkste meerwaarde wordt ervaren.

‘Omzien naar elkaar’ wordt door leden van de Protestantse Kerk als belangrijkste meerwaarde gezien, blijkt.
Ik ben hier blij mee’, zo reageert tijdens de perspresentatie van de uitkomsten ds. De Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland op de uitkomst.
‘Waarom? Omdat omzien naar elkaar een concretisering is van de diep spirituele en existentiële geloofservaring door God niet weggekeken maar gezien te worden’, aldus De Reuver. ‘Omzien naar elkaar, zodat ik, zodat die ander ontdekt door God gezien en geteld te worden.
Dit omzien van elkaar raakt het hart van kerkzijn.’

Naastenliefde als eredienst
Mgr. Van Den Hende, voorzitter van de Rooms-Katholieke bisschoppenconferentie en bisschop van Rotterdam zei tijdens de perspresentatie in zijn reflectie op de uitkomsten van de peiling: ‘Kerkbalans staat in de lange traditie van de Kerk om haar leden te vragen om steun.
De apostel Paulus omschrijft deze steun als een ‘bijdrage aan de noden van de heiligen’ (Romeinen 12, 13).
In dit perspectief betekent Kerkbalans dat je als kerklid op basis van je gelovige betrokkenheid ook materieel bijdraagt aan de gemeenschap van de Kerk als instrument van de Heer in onze wereld.
In de Kerk komt gebed als eredienst aan God op de eerste plaats.
Vanuit deze eredienst komen we tot concrete daden van liefde en ontvangen wij de inspiratie om het evangelie te verspreiden in woord en daad. Ook naastenliefde is een eredienst die we aan God verschuldigd zijn.’

Nederlanders ondergedompeld in Panamese cultuur en geloofsbeleving
De Nederlandse deelnemers aan de Wereldjongerendagen zijn met circa 250.000 leeftijdsgenoten op weg naar Panama-Stad.
Dit weekend namen ze afscheid van de parochie en de gastgezinnen in Soná, in het bisdom Santiago de Veraguas, waar zij zich de afgelopen week onderdompelden in de Panamese cultuur en het geloof deelden en vierden.
Met pelgrims uit onder meer Slovenië, Colombia, Costa Rica en Frankijk verzamelden de Nederlanders zich afgelopen weekend in de stad Santiago.
“Een groot festijn”, schrijft Ramon Goosen op het weblog van de ‘Bossche’ deelnemers aan de WJD.
“Mensen van over heel de wereld die samen dezelfde liturgie vieren en deelnemen aan de Eucharistie.”

Processies
De Nederlandse jongeren kregen de afgelopen week een geanimeerd programma voorgeschoteld in Soná.
Dagelijks werd de Eucharistie gevierd waarin Nederlandse en Panamese bisschoppen en priesters voorgingen.
Vanuit ons bisdom namen de priesters René Wilmink, Theo Lamers en Henk Janssen deel aan de WJD.

De jongeren maakten intensief kennis met de gastvrijheid en de geloofsbeleving van de Panamezen.
Zo namen ze deel aan verscheidene processies. Ook de culturele uitwisseling had de vorm van een optocht door de stad.
In de gastgezinnen werden de Nederlanders in lokale outfits gehesen. “De vrouwen droegen prachtige gekleurde jurken, de mannen een overhemd met korte mouwen en een sombrero.
De plaatselijke bevolking vond het prachtig”.

De parochie is op zoek naar: een webmaster en een hulpkoster
De huidige webmaster heeft aangegeven te stoppen met het bewerken van de parochie website.
Daarom zijn we dringend opzoek naar een vrijwilliger(ster) die deze taak op zich wil gaan nemen.
Ook zijn we op zoek naar een hulpkoster voor de kerk in Loon op Zand die op vrijdagochtend of middag alles wil voorbereiden voor de Eucharistieviering(en) in het weekend.
Spreekt een van deze taken u aan, of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het secretariaat.

23 januari 2019

Kerkbalans 2019: Geef voor je kerk
Wat is Kerkbalans
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oudkatholieke Kerk in Nederland.
Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 samenwerken in de Actie Kerkbalans en zo een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage.
Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.
Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde.
Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan.
Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving.
Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. De actieperiode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019.

Paus Franciscus heeft op het hoogfeest van Maria, moeder van God, een ode gebracht aan het moederschap.
“Vooral in tijden van nood, is het goed om je voor hulp tot Maria te wenden”, sprak paus Franciscus op nieuwjaarsdag. “Onze Lieve Vrouw ziet eenieder als haar geliefde kind en helpt anderen om op dezelfde manier te kijken en lief te hebben. Maar eerst moeten we ons tonen aan de moeder van God.”
Donkere hoek
“De ogen van Onze Lieve Vrouw kunnen in elke donkere hoek licht brengen; overal doen ze de hoop herleven. Terwijl ze naar ons staart, zegt ze: ‘Wees moedig, lieve kinderen; hier ben ik, je moeder!’”
Moederlijke blik
“Deze blik van een moeder, die vertrouwen geeft en vertrouwen schenkt, helpt ons om in geloof te groeien”, vervolgde hij.
“Haar moederlijke blik helpt ons om onszelf als geliefde kinderen te zien en om elkaar lief te hebben, ongeacht onze individuele beperkingen.”
Lauwheid
Volgens de paus houdt Maria ons geworteld in de kerk, daar telt eenheid meer dan diversiteit. Maria moedigt ons aan om voor elkaar te zorgen, waarbij hij opmerkte dat haar beminnelijke blik mensen voor lauwheid behoedt.
Moederlijke tederheid
“Wanneer het geloof plaats biedt voor de Moeder Gods, verliezen we nooit het centrum uit het oog: Maria wijst nooit naar zichzelf maar naar Jezus; en onze broers en zussen, want Maria is moeder”, zei hij.
Hij legde uit dat niet alleen “de Moeder van God” belangrijk is, maar ook dat alle moeders in de wereld dat zijn.
De menselijke familie is op moeders gebouwd” en een wereld zonder moederlijke tederheid is misschien rijk in materieel opzicht, “maar arm als het de toekomst betreft”.

Lezing van de Eenheid: Roep om recht
De Classis Noord-Brabant Limburg van de PKN, de Réunion Wallon en het Bisdom van ’s-Hertogenbosch organiseren in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid jaarlijks de zogenoemde Lezing van de Eenheid.
Die vindt dit jaar plaats op maandagavond 21 januari 2019 met als thema ‘hoe het christelijk geloof kan inspireren in de zoektocht naar recht’.
Daarover spreken theoloog Erik Borgman en Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg.

Over veel veroordelingen is er verontwaardiging in de samenleving.
Ondanks dat ‘het recht zijn loop heeft gehad’ voelen velen dat veroordeelden te licht zijn gestraft en ook altijd veroordeeld zouden moeten blijven.
Volkert van der G., Jos B.: vinden wij dat ze ooit voldoende gestraft zijn?
Veel mensen, ook politici, buitelen over elkaar heen en roepen om het hardst om de strengste veroordeling.
Moeten politici daar wel in mee gaan?
Mengen ze zich dan niet teveel in het recht?
En spelen de media als ‘vierde macht’ daarin niet ook een rol waarbij vragen te stellen zijn?

Gerechtigheid
Zingeving vanuit de christelijke traditie zou in plaats daarvan kunnen inspireren om op zoek te gaan naar iets anders: niet naar rechtvaardigheid, maar naar gerechtigheid.
Want wraak of genoegdoening heelt niet. Hoe herstel je dan weer als slachtoffer en als samenleving?
Uit gelovig perspectief proberen we deze avond te zoeken naar hoe het christelijk geloof kan inspireren in de zoektocht naar gerechtigheid, waarin ook vergeving een rol speelt…
Voorafgaand aan de lezing op 21 januari is er een oecumenische vesper om 19.00 uur.
Locatie: Sint-Janskathedraal, ‘s-Hertogenbosch.
Voorgangers: Mgr. Gerard de Korte en ds Erica Scheenstra.
De lezingen beginnen om 20.00 uur in de Grote Kerk, Kerkstraat 20 ’s-Hertogenbosch.
Ontvangst met koffie vanaf 19.30 uur. Toegang vrij.
Tijdens de vesper zingt een projectkoor.
Wie mee wil zingen in het koor kan zich aanmelden bij ds Erica Scheenstra via ericascheenstra@gmail.com.
Er is één repetitie voorafgaand aan de vesper. Ook voor meer informatie over de Lezingen van de Eenheid kunt u contact opnemen met ds Scheenstra

16 januari 2019

Kerkbalans 2019: Geef voor je kerk
Wat is Kerkbalans
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oudkatholieke Kerk in Nederland.
Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 samenwerken in de Actie Kerkbalans en zo een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage.
Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.
Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde.
Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan.
Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving.
Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’.
De actieperiode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019.

Paus Franciscus heeft op het hoogfeest van Maria, moeder van God, een ode gebracht aan het moederschap.
“Vooral in tijden van nood, is het goed om je voor hulp tot Maria te wenden”, sprak paus Franciscus op nieuwjaarsdag.
“Onze Lieve Vrouw ziet eenieder als haar geliefde kind en helpt anderen om op dezelfde manier te kijken en lief te hebben.
Maar eerst moeten we ons tonen aan de moeder van God.”
Donkere hoek
“De ogen van Onze Lieve Vrouw kunnen in elke donkere hoek licht brengen; overal doen ze de hoop herleven.
Terwijl ze naar ons staart, zegt ze: ‘Wees moedig, lieve kinderen; hier ben ik, je moeder!’”
Moederlijke blik
“Deze blik van een moeder, die vertrouwen geeft en vertrouwen schenkt, helpt ons om in geloof te groeien”, vervolgde hij.
“Haar moederlijke blik helpt ons om onszelf als geliefde kinderen te zien en om elkaar lief te hebben, ongeacht onze individuele beperkingen.”
Lauwheid
Volgens de paus houdt Maria ons geworteld in de kerk, daar telt eenheid meer dan diversiteit.
Maria moedigt ons aan om voor elkaar te zorgen, waarbij hij opmerkte dat haar beminnelijke blik mensen voor lauwheid behoedt.
Moederlijke tederheid
“Wanneer het geloof plaats biedt voor de Moeder Gods, verliezen we nooit het centrum uit het oog: Maria wijst nooit naar zichzelf maar naar Jezus; en onze broers en zussen, want Maria is moeder”, zei hij.
Hij legde uit dat niet alleen “de Moeder van God” belangrijk is, maar ook dat alle moeders in de wereld dat zijn.
De menselijke familie is op moeders gebouwd” en een wereld zonder moederlijke tederheid is misschien rijk in materieel opzicht, “maar arm als het de toekomst betreft”.

Lezing van de Eenheid: Roep om recht
De Classis Noord-Brabant Limburg van de PKN, de Réunion Wallon en het Bisdom van ’s-Hertogenbosch organiseren in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid jaarlijks de zogenoemde Lezing van de Eenheid.
Die vindt dit jaar plaats op maandagavond 21 januari 2019 met als thema ‘hoe het christelijk geloof kan inspireren in de zoektocht naar recht’.
Daarover spreken theoloog Erik Borgman en Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg.

Over veel veroordelingen is er verontwaardiging in de samenleving.
Ondanks dat ‘het recht zijn loop heeft gehad’ voelen velen dat veroordeelden te licht zijn gestraft en ook altijd veroordeeld zouden moeten blijven.
Volkert van der G., Jos B.: vinden wij dat ze ooit voldoende gestraft zijn?
Veel mensen, ook politici, buitelen over elkaar heen en roepen om het hardst om de strengste veroordeling.
Moeten politici daar wel in mee gaan? Mengen ze zich dan niet teveel in het recht? En spelen de media als ‘vierde macht’ daarin niet ook een rol waarbij vragen te stellen zijn?

Gerechtigheid
Zingeving vanuit de christelijke traditie zou in plaats daarvan kunnen inspireren om op zoek te gaan naar iets anders: niet naar rechtvaardigheid, maar naar gerechtigheid. Want wraak of genoegdoening heelt niet.
Hoe herstel je dan weer als slachtoffer en als samenleving?
Uit gelovig perspectief proberen we deze avond te zoeken naar hoe het christelijk geloof kan inspireren in de zoektocht naar gerechtigheid, waarin ook vergeving een rol speelt…
Voorafgaand aan de lezing op 21 januari is er een oecumenische vesper om 19.00 uur.
Locatie: Sint-Janskathedraal, ‘s-Hertogenbosch.
Voorgangers: Mgr. Gerard de Korte en ds Erica Scheenstra.
De lezingen beginnen om 20.00 uur in de Grote Kerk, Kerkstraat 20 ’s-Hertogenbosch.
Ontvangst met koffie vanaf 19.30 uur. Toegang vrij.
Tijdens de vesper zingt een projectkoor.
Wie mee wil zingen in het koor kan zich aanmelden bij ds Erica Scheenstra via ericascheenstra@gmail.com.
Er is één repetitie voorafgaand aan de vesper.
Ook voor meer informatie over de Lezingen van de Eenheid kunt u contact opnemen met ds Scheenstra.

9 januari 2019

De parochie is op zoek naar:
De huidige webmaster heeft aangegeven te stoppen met het up to date houden van de parochie website.
Daarom zijn we dringend opzoek naar een vrijwilliger die deze taak op zich wil gaan nemen.
Spreekt deze taak u aan, of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het secretariaat van de parochie H. Willibrord.
E-mailadres: secretariaat@parochiewillibrord.nl of telefonisch: 0416 -361215

Prijs misintentie.
Vanaf 1 januari is de prijs van een misintentie met €1,00 omhooggegaan.
De prijs bedraagt nu € 12,00. Zie voor de overige tarieven de parochiewebsite.www.parochiewillibrord.nl

Overledenen in de maanden oktober, november, december 2018
11 oktober Tonnie Vrinten 79 jaar
26 oktober Riet Pulles – Maas 85 jaar
2 november Annie Hübben – de Man 74 jaar
20 november Gerarda van Boxel – Donders 89 jaar
22 november Piet Schellekens 71 jaar
26 november Tonny Brouwers – van Leijsen 82 jaar
17 december Bart Beerens 88 jaar
20 december Mari van Wezel 71 jaar
Dopen in de maanden oktober, november, december 2018
25 november Norelle – Maj, dochter van Martijn Klaassen en Moniek Moolenschot
9 december Charlotte, dochter van Erik en Anita Graafmans – Govers
30 december Hugo, zoon van Joris en Catherine Jörissen

Beste ouders van kinderen die worden gedoopt, aanstaande ouders
Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan de doopvoorbereidingen in onze parochie.
De komende 2 bijeenkomsten ter voorbereiding, steeds van 20.00 uur tot 21.30 uur zijn op de pastorie, Oranjeplein 1, 5175 BE Loon op Zand.
Telefoonnummer: 0416- 361215.
De volgende 2 data hebben wij ingepland:
Woensdagavond 16 januari 2019
Woensdagavond 30 januari 2019
Tijdens deze avonden zal er voldoende tijd zijn om elkaar te leren kennen, ook op informele wijze.
De datum waarop de doop zal plaatsvinden kan vooraf of tijdens deze avonden in overleg met u worden bepaald.
Dopen vinden in de regel plaats op de zondag.
Voor de kerkelijke dienstverlening, die verband houdt met de voorbereiding op de doop en voor de doop als zodanig, wordt een vergoeding gevraagd van € 65,00.
De doopkaars is daarbij inbegrepen.
Mocht u echter bij een eerdere doop, deze doopvoorbereiding al gevolgd hebben, dan hoeft u niet meer deel te nemen aan deze voorbereiding.

Serie bijeenkomsten “De paus van de hoop”
De afgelopen jaren heeft de Parochie H. Willibrord aan aantal verdiepingscursussen aangeboden voor geïnteresseerde parochianen: de documentaire-reeks Catholicism, de uitleg bij een Eucharistieviering door fr. Stan Fortuna, (“The Amazing Gift”), en de cursus CaFE (Catholic Faith Exploration).
Ook in het najaar van 2018 hebben we in de Parochie H. Willibrord een mogelijkheid tot geloofsverdieping aangeboden met het tonen van de film Karol: de man die paus werd.
In het voorjaar van 2019 geven we hier een gevolg aan met het bekijken van Karol: de paus van de hoop, waarin het pontificaat van deze paus wordt belicht.
Na het bekijken van een deel van de film (telkens ongeveer vijfenveertig minuten) gaan we op heel informele manier napraten over wat we gezien en gehoord hebben.
Vanaf 19:45 bent u welkom en wordt u ontvangen met koffie of thee.
Om 20:00 beginnen we met het stukje film waarna we kort pauzeren.
Aansluitend gaan we tot ongeveer 21:30 met elkaar in gesprek.
De avonden eindigen rond 21:45.
De vier bijeenkomsten vinden op maandagavonden plaats in het Parochieel Centrum van Kaatsheuvel, en wel op 28 januari,11,18 en 25 februari.
Van tevoren opgeven is niet verplicht, maar wel handig.
Aanmelden kan via het secretariaat van Loon op Zand, per telefoon (0416-361215) of per email (secretariaat@parochiewillibrord.nl).
Deze avonden worden u gratis en vrijblijvend aangeboden. V
oor mensen die vrijwillig willen bijdragen in de kosten zal er een collectebusje staan.
We hopen van harte u te mogen begroeten!

Wereldjongerendagen: de kerk op haar best
De Wereldjongerendagen (WJD) vinden in januari 2019 plaats in Panama.
Dit is een geloofsevenement waar jongeren uit de hele wereld op af komen.
Drie deelnemers vertellen over hun drijfveren om deel te nemen en hun ervaringen tot op heden.
Tijdens de WJD komen honderdduizenden jongeren samen met paus Franciscus om hun geloof te verdiepen, te vieren, elkaar te ontmoeten en om de lokale cultuur te leren kennen.
De Wereldjongerendagen zijn een initiatief van de heilige paus Johannes Paulus II die hiermee in 1984 is begonnen.
Drie getuigenissen:
Ramon Goosen (27, student theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology en jongerenwerker van het bisdom Den Bosch) gaat voor de vijfde keer naar de WJD.
‘Als we het Onze Vader bidden, dan bidden we of Zijn Rijk mag komen.
Sinds de WJD stel ik me dat Rijk van God ongeveer zo voor – honderdduizenden en soms miljoenen mensen van alle naties, rassen en talen verzamelen zich rond Christus.
Het is een geweldige ervaring om de Wereldkerk zo samen te zien komen.
Iedereen is blij, mensen hebben geduld met elkaar en worden ondanks de vaak primitieve leefomstandigheden van zo’n evenement niet boos als je per ongeluk tegen iemand aanstoot, of als je lang moet wachten in de rij.
In die sfeer kan ik iets van God ontdekken.
Je ziet jonge priesters en religieuzen overal rondlopen in allerlei groepen.
Ik ervaar hier de kerk op haar best: vrolijk, vreugdevol, hoopvol en liefdevol.’
Bart Schilders (28, houtbewerker) is ook al een aantal keer naar de WJD geweest en heeft hier een krachtige vlam ervaren: ‘Met een mooie groep zijn we al een aantal keer naar de WJD geweest.
Ik denk dat we het levende bewijs zijn dat de vlam van de WJD echt mee naar huis genomen kan worden.
Er zijn grote veranderingen in onze kerkstructuur: er zijn minder kerken en minder betrokken jongeren.
Je moet meer moeite doen om aan je trekken te komen.
Ter voorbereiding op de WJD hebben wij allerlei sponsoracties gehouden om de reis te bekostigen en een sterke groep te vormen.
Hiermee hebben we een goed fundament gemaakt om een vernieuwende stroom te kunnen geven.
De opbrengsten laten ons zien dat we bergen kunnen verzetten, samen met de Heilige Geest.’
Sujin Rosie (19, studente theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology) is protestant en gaat voor het eerst mee naar de WJD.
‘Ik kijk enorm uit naar de WJD in Panama.
Ik ben protestants opgevoed en studeer katholieke theologie.
Dit klinkt wellicht tegenstrijdig, maar eigenlijk sluit het prachtig op elkaar aan.
Desalniettemin moet ik toegeven dat het mij nog best een uitdaging lijkt om straks twee weken intensief mee te doen met alle rooms-katholieke activiteiten.
Er zitten immers nog zoveel voor mij onbekende dingen bij waar ik vragen over heb.
Ik blijf het gelukkig verbredend en vernieuwend vinden om steeds meer te weten en te ervaren van de moederkerk.
Voor mij is de WJD dan ook een bijzondere, unieke aangelegenheid waar ik hoop te zien hoe het rooms-katholieke geloof leeft onder zovele jongeren.’
Erik Buster haalde zijn bachelor Theologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is nu masterstudent Theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology en priesterstudent van het bisdom Den Bosch.
Hij loopt stage als geestelijk verzorger in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

2 januari 2019

Terugblik op het Kerstfeest, impressie van de vieringen en Nieuwjaarswens
Omdat in de Duinkoerier door omstandigheden geen Kerstboodschap was geplaatst
treft u deze hieronder enigszins aangepast aan, zodat de boodschap toch nog op deze manier mag klinken.
Tevens vind u een korte impressie van de vieringen in de Kersttijd.

Zie jij wat Ik zie?
Als God ons vraagt ”Zie jij wat Ik zie”?
Dan vraagt hij ons om in deze Kersttijd, die nog zeker duurt t/m het Feest van Driekoningen, dat wij proberen de wereld te zien door zijn ogen van liefde en barmhartigheid.
Als Hij naar de wereld kijkt ziet Hij een prachtige schepping die in zijn ogen nog steeds “heel goed” is.
De natuur, de flora en fauna. Verder is er niets waar God meer vreugde aan beleeft dan aan ons mensen, zijn kinderen.
Hij is een liefdevolle Vader die ons de opdracht geeft om deze wereld beter te maken.
Onze persoonlijke succeservaringen doen Hem goed, als wij iets moois bereiken, verheugt hij zich.
God ziet het goede in ons, zelfs op die momenten dat wij het even niet zo zien zitten.
God ziet onze pijn en het lijden en de pijn in de wereld, onze strijd ertegen,
Hij ziet de oorlogen, de onmin, het respectloze, waar normen uit het oog worden verloren, Hij ziet de mens op de vlucht, God ziet ook waar de mens “god” wil zijn en de grens van het ethische overschrijdt om te kunnen krijgen wat hij/zij wil.
Onze weg, geïnspireerd door het Kerstfeest mag iedere mens van goede wil eraan herinneren dat God niets ontgaat, Hij voelt het allemaal mee en verlangt ernaar jong of ouder nabij te zijn door middel van zijn geliefde Kerk, die ondanks alle wederwaardigheden, het lichaam van Christus is en blijft.
Iedere mens heeft er zijn of haar plek en taak. Laten wij die nooit opgeven, door wat dan ook.
Graag houdt ik u voor dat waar God geniet van het goede, Hij ook diep geraakt is door het lijden in alle vormen, omdat de mens ook gebukt gaat onder de last van de zonde en alles wat daarmee samenhangt.
Gods plan was zijn Zoon Jezus Christus naar de wereld te sturen, geboren als een Kind, kwetsbaar en klein opdat mensen leven vanuit Hem en door een diep persoonlijk geloof redding vinden in Hem.
Wij hebben U en elkaar nodig om een parochiegemeenschap te zijn.
De feestelijke vieringen in onze parochie H. Willibrord begonnen op Kerstavond met de peuter- en kleutervieringen in de St. Jan in Kaatsheuvel en in Loon op Zand.
Het was een mooi begin van het Kerstfeest voor de allerkleinsten.
Met prachtige beelden via de powerpoint over het Kerstverhaal en een kleine kribbe met Jozef en Maria en een echt Kerstkindje mochten de kinderen luisteren en kijken naar het Kerstverhaal over de geboorte van Jezus.
Natuurlijk werd er ook meegezongen. Ook de gezinsvieringen in beide kerken waren druk bezocht en mooi verzorgd.
De kinderen hebben geheel verkleed, als Maria, Jozef, waarden, herders en koningen het Kerstverhaal uitgebeeld. Prachtig.
Zowel de nachtmissen en de H. Missen op Eerste en Tweede Kerstdag in alle parochiekerken in Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer zijn stemmig verlopen.
De kerstboodschap klonk door in de verkondiging en de gezangen waren erg mooi.
De koren uit onze parochie, het Caeciliakoor, Allegria, het Gemengd Koor St. Jan, het Gemengd Koor St. Caecilia, het Dameskoor St. Jan en het Herenkoor hebben prachtig gezongen.
La Jeunesse bracht eveneens mooie gezangen ter ore.
Alle koren hadden wel weer iets nieuws in hun programma opgenomen. Het was heel bezielend.
U begrijpt dat er door velen veel werk is verzet achter de schermen ter voorbereiding van de vieringen voor Kerstmis, de repetities, het kosterswerk, het klaarmaken van de kerken, ook de versiering, verder alle taken die vrijwilligers hebben verricht om alles goed te laten verlopen, waaronder de werkgroep gezinsvieringen.
Heel veel dank. Het pastorale team en velen met ons kijken er dankbaar op terug.
Vieren wij juist daarom niet ieder jaar het Kerstfeest? en nemen wij die mooie boodschap mee het nieuwe jaar in?
Graag wens ik iedereen in onze parochiegemeenschap en ieder die zich daarmee verbonden voelt toe, dat wij Gods strategie eren, het Kind in de kribbe aanvaarden in al zijn Goddelijke liefde en wijsheid en zo het geluk vinden dat God voor ons heeft weggelegd.
Een Zalig Kersfeest en veel zegen in het jaar 2019
Namens het pastorale team
Pastoor Peter Luijckx, Pastor Jan Groos, diaken Alexis Szejnoga, pastoraal assistente Annie van Kuijk