Archief Parochieberichten 2013

Januari 2013 Februari 2013 Maart 2013
April 2013 Mei 2013 Juni 2013
Juli 2013 Augustus 2013 September 2013
Oktober 2013 November 2013 December 2013


December 2013

30 december 2013

Belastingvoordeel
Mogelijk belastingvoordeel voor onze vrijwiligers via een standaard vrijwilligersverklaring.In de laatste AKO staat op bladzijde 16 een artikel waardoor vrijwilligers eventueel een belastingvoordeel kunnen krijgen. Je moet wel  vanaf 3 januari 2014 een formulier bij het parochiesecreatriaat halen.  Hoe dat dan verder gaat, kun je in de AKO van december 2013 lezen.

Vrijwilligersavond
Op vrijdag 31 januari 2014 vindt de jaarlijkse vrijwilligersavond plaats. Pastoor en parochiebestuur willen hiermee een extra dankjewel overbrengen aan iedereen die hun beste beentje, op welke manier dan ook, voor onze parochie hebben voor gezet. Er is een andere locatie. De vrijwilligersavond is vanaf 19.45 uur in de Gildenbond aan de Mgr. Volkerstraat. Ben u verhinderd, bel dan even met het secreatriaat: (0416) 27 25 15.

4  december 2013

Vacatures Parochiebestuur
Op dit moment zijn er 2 vacatures in ons parochiebestuur ontstaan.De heer Sjef de Wijs heeft enige tijd geleden besloten zijn zetel in het parochiebestuur beschikbaar te stellen. Hij had de portefeuille Secretariaat en was secretaris, welk functie nu tijdelijk wordt behartigd door de heer Jan Roestenberg uit ons bestuur.

Recent heeft de heer Frans Oosterwaal om persoonlijke omstandigheden zijn zetel in het parochiebestuur beschikbaar gesteld m.i.v. januari 2014. De heer Oosterwaal is tot op heden ondersteunend penningmeester.

De heer de Wijs en de heer Oosterwaal hebben met veel inzet bijna twee bestuurstermijnen  van elk vier jaar deel uitgemaakt van het parochiebestuur en hun tijd, talenten en goede krachten gegeven voor onze parochiegemeenschap. Heel bijzonder ook gedurende de twee jaren van het intensieve traject als voorbereiding op de totstandkoming van de Parochie H. Willibrord, hebben de heer De Wijs en de heer Oosterwaal zich veel moeite getroost.

Voor alle inzet past veel dank. Wij zullen als parochiebestuur er op toezien dat deze vacatures op termijn opnieuw kunnen worden vervuld.

Pastoor Luijckx

Overleden
Op 7 oktober: Joke van Heesbeen-van Helvoirt (84 jaar), weduwe van Bep van Heesbeen. Op 16 oktober: Olav Dierckxsens (64 jaar), echtgenoot van Maria Dierckxsens-Oderkerk .  Op 23 oktober: Toon Pijnenburg (78 jaar), weduwnaar van Adrie Pijnenburg-Klijn. Op 24 oktober: Bart Bollen (88 jaar), echtgenoot van Cor Bollen-Veraa.  Op 25 oktober: Riet Sprangers-van Loon (90 jaar), weduwe van Wim Sprangers. Op 5 november: Jo van de Wouw-Meesters (84 jaar), weduwe van Jo van de Wouw. Op 9 november: Rien Broeders (85 jaar), weduwnaar van Riek Broeders-van Wanrooij); eveneens: Jana Smulders-Klijn (98 jaar), echtgenote van Willem Smulders; en ook: Jo Damen (73 jaar), echtgenoot van Ria Damen-Kuijsters. Op 10 november: Annij Kivit-Montée (76 jaar), weduwe van Johan Kivit. Op 14 november: Gerard Damen (86 jaar), weduwnaar van Nelly Damen-Abrahams. Op 19 november: Cor van Heumen-Damen (90 jaar), weduwe van Gerard Damen. Op 20 november: Jet Klerx-Bergmans (84 jaar), weduwe van Jan Klerx.Op 27 november: Willie Peters (87 jaar), echtgenoot van Diny Peters-Brekelmans.  Mogen zij rusten in vrede.

Ter herinnering: bezinningsavond en kerstkaarten
Op donderdag 12 december is de tweede van drie thema-avonden in de Advent, in het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel; aanvang 20.00 uur. Het thema is: ‘Twee grote heiligen over het kleine kind en God’. De avonden worden verzorgd door pastor J. Groos.

Er zijn kerstkaarten (met klassieke kerstvoorstellingen) te koop op de pastorie in Loon op Zand, het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel en na de HH. Missen. Er zijn setjes van tien enkelvoudige kaarten en setjes van vijf dubbele kaarten (met envelop). Beide setjes kosten € 3,75. De opbrengst komt ten goede aan pastorale projecten van Kerk in Nood. 

Oecumenische vespervieringen
Elke zondag in de Advent zijn er oecumenische vespervieringen in de Gereformeerde kerk ‘De Brug’ (Heistraat 4, bij Zidewinde). Het thema is dit jaar: ‘Vrouwen met toekomst’. Zondag 8 december gaat het over Rachab, het hoertje van Jericho. Zij verbergt de verspieders van Jozua en redt daardoor het leven van haar familie en van haarzelf. De voorgangers zijn Otto Grevink en Huub van der Linden. De vesperviering begint om 17.00 uur. U bent van harte welkom in ‘De Brug’ in Sprang-Capelle.

Adventsactie
Keer op keer pleit paus Franciscus ervoor om als Kerk op te komen voor de allerarmsten. De Adventsactie biedt een reële mogelijkheid om die oproep te beantwoorden. De Bisschoppelijke Adventsactie, die in deze vorm pas een paar jaar bestaat, steunt kleine projecten ter plaatse. Ze adopteert alleen projecten als ze overtuigd is van het nut ervan en dat het geld goed besteed wordt. Op de site kunt u enkele van die projecten vinden: www.adventsactie.nl. Zo wordt er dit jaar gecollecteerd voor een gemeenschapshuis dat de Blauwe Zusters in Tadjikistan willen bouwen; voor een project in de Filippijnen, waarmee meisjes die in de prostitutie terecht zijn gekomen, geholpen worden om hun leven anders in te richten; uitbreiding van een school in Malawi, een van de armste landen van de wereld; en de bouw van een kraamkliniek in Kameroen. Allemaal in landen met een jonge en groeiende Kerk (zie foto). In het weekend van 14/15 december zal hiervoor worden gecollecteerd in onze vier parochiekerken. Nu al liggen er folders in de kerk; neem ze mee, laat u informeren, maar vooral: laat u raken door het beroep dat op u wordt gedaan. Het gironummer van de Adventsactie is 65.31.00.000 te Den Haag.

Laatste bericht
Afgelopen zondag heb ik afscheid genomen van de parochie tijdens twee vieringen in de kerken van Kaatsheuvel. Daar was voor gekozen, omdat ik na de fusie – vanwege de korte tijd – toch vooral in Kaatsheuvel ben blijven werken. Het was een mooi afscheid en ik denk daar met een goed gevoel aan terug. Ik heb veel hartelijke woorden mogen ontvangen en blijken van waardering. Daar ben ik heel dankbaar voor. Wat zeer gewaardeerd werd, zijn mijn wekelijkse schrijfseltjes in De Duinkoerier. Ik heb dat altijd graag gedaan. Het gaf mij de mogelijkheid niet alleen om u te informeren, maar ook om achtergronden te verhelderen en het geloof te verkondigen. Het had voor mij catechetische waarde. Dit laatste berichtje is het 1293e, in de vijf jaar dat ik in Kaatsheuvel was. Het zelfde deed ik ook al in Moergestel, waar ik eerder pastoraal werker ben geweest. In totaal heb ik dit werk bijna 13½ jaar mogen doen, met bijna 3400 berichtjes. Nu breekt er voor mij een nieuwe periode aan. Ik wil eindigen, zoals afgelopen zondag in mijn overweging, met de slotwoorden van de Apostel Paulus in zijn Eerste Brief aan de Korintiërs: “De genade van de Heer Jezus is met u en mijn liefde is met u allen in Christus Jezus” (1Kor. 16,23-24).

Theo Schepens, pastoraal werker


November 2013

27  november 2013

Gedoopt
Op 10 november: Jordy, zoon van Anthony Slaats en Natasja Somers eveneens: Floris, zoon van Jan en Daniëlle van der Vaart-Haspers; en ook: Stef, zoon van Jean Pierre en Nicole van Wanrooij-Boxelaar. Op 17 november: Dex, zoon van Bart de Jongh en Gemma Berkhof; en ook: Victor, zoon van Kasper en Stefanie van Merode-van Delft. Wij heten al deze kinderen van harte welkom in onze parochiegemeenschap en wij hopen dat zij in liefde mogen opgroeien tot goede christenen.

Ter herinnering
Op donderdag 28 november is de eerste van drie thema-avonden in de Advent in het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel; aanvang 20.00 uur. Het thema is: ‘Twee grote heiligen over het kleine kind en God’. De avonden worden verzorgd door pastor J. Groos.

Er zijn kerstkaarten (met klassieke kerstvoorstellingen) te koop op de pastorie in Loon op Zand, het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel en na de HH. Missen. Er zijn setjes van tien enkelvoudige kaarten en setjes van vijf dubbele kaarten (met envelop). Beide setjes kosten € 3,75. De opbrengst komt ten goede aan pastorale projecten van Kerk in Nood.

Advent
In het weekend van 1 december begint een nieuw kerkelijk jaar, met de Advent. De Advent is de tijd van voorbereiding op Kerstmis, op het feest van de geboorte van Christus. Toch is de vraag: “Waar bereiden we ons op voor?” Op een gezellige en stemmige dag die we besluiten met een feestelijke maaltijd? Ja zeker, dat ook, maar voor een gelovige is dat niet de kern van het Kerstfeest. Bereiden we ons voor op de herdenking van de geboorte van Jezus, een soort verjaardag? Jezus is inderdaad meer dan 2000 jaar geleden geboren, maar Kerstmis is geen verjaardagsfeestje dat we vieren. We vieren wel de geboorte van Christus! Is dat niet vreemd? Hij is toch al geboren? En toch vieren we dat Hij geboren wordt, maar hoe? De middeleeuwse mysticus Meister Eckhart heeft ooit gezegd: “Wat heb ik aan Kerstmis, als Christus niet geboren wordt in mij?” Daarom is er een Advent: een tijd waarin we ons erop voorbereiden dat Christus geboren kan worden in mij. Een tijd waarin we ons erop toeleggen om steeds meer op Christus te gaan lijken; om in de ware zin van het woord steeds meer een christen te worden. Dat kan op veel manieren, maar we kunnen niet buiten Christus om: zijn leven, zijn lijden en dood en zijn verrijzenis. Ik wens ons allen toe, dat wij een dieper zicht krijgen op Christus en dat ons leven steeds meer door Hem getekend wordt. In die zin wens ik ons allen een goede Adventstijd toe: moge Christus steeds meer in ons worden geboren! 

Nieuw kerkelijk jaar
Met de Advent begint een nieuw kerkelijk jaar. Het komende kerkelijk jaar is een Matteüsjaar, dat wil zeggen dat op de zondagen vooral uit het Evangelie volgens Matteüs gelezen zal worden. Matteüs behoorde tot de twaalf apostelen. Alleen hij zelf voegt er de minder vleiende titel ‘tollenaar’ aan toe (Mt. 10,3); de andere evangelisten laten dat onvermeld. Typerend voor Matteüs is dat hij zich vooral tot de joden richt en er daarom van uitgaat dat joodse gebruiken en begrippen bekend zijn. Er is geen evangelie dat zoveel citaten uit het Oude Testament heeft als juist het Matteüsevangelie. De joden leefden in de verwachting van de Messias en Matteüs geeft op allerlei manieren aan dat Jezus de verwachte Messias is. Jezus wordt door Matteüs ook omschreven als de nieuwe Mozes. Bekend is dit evangelie ook om de vijf lange redevoeringen die Jezus houdt. Die zijn duidelijk door Matteüs zo geredigeerd, op basis van bestaande en in omloop zijnde woorden en verhalen van Jezus. De bekendste redevoeringen zijn de Bergrede en de Zendingsrede. Elke evangelist heeft een eigen symbool; bij Matteüs is dat de engel. Matteüs wordt daarom vaak afgebeeld met een engel.

Vacatures in de parochie
Heeft u het vorige artikeltje goed gelezen? Het is een klein voorbeeld van hoe vrijwilligers hun steentje bijdragen aan de parochie. En ze doen het met plezier! En zo zijn er veel meer taken waar we vrijwilligers voor nodig hebben. Denk maar aan de koren, de kerkhofploegen, de schoonmaakploegen, de lectoren en misdienaars, de bezorgers van parochiepost, mensen die een deel van de administratie bijhouden, de website aanvullen, die ouderen en zieken bezoeken enz. enz. Er wordt ontzettend veel door vrijwilligers gedaan. Er is natuurlijk veel uitval door ziekte, verhuizen of overlijden. Er is daarom ook veel behoefte aan telkens nieuwe vrijwilligers. Is het misschien iets voor u? Heeft u kwaliteiten die u in dienst van de parochie zou willen stellen? Heeft u tijd (gekregen), misschien omdat u met pensioen bent gegaan? Praat er eens over met een van de pastores of met de coördinatoren van de vrijwilligers. Ook nieuwe ideeën voor nieuwe taken zijn welkom. Denk er eens over na, de parochie heeft u nodig. En voor uzelf kan het vrijwilligerswerk misschien een heel goede invulling van uw leven of vrije tijd zijn.

Gedoopt
Op 13 oktober: Fay, dochter van Laurens Kemmeren en Angelique Brok; en ook: Meis, dochter van Peter en Lieke Donders-Bertens. Op 20 oktober: Sjoerd, zoon van Wouter en Dieuwertje Spieringhs-Fiora; eveneens: Quinn, zoon van Tim en Janneke Oostvriesland-Pijnenburg; en ook: Anna, dochter van Harold en Natasja van den Hout-van de Ven. Op 2 november: Lèvin, zoon van Casper en Lila Oosterwaal-Lesko. Op 3 november: Dinagracia, dochter van Rico van Ark en Bernadina Pruymboom; eveneens: Job, zoon van Rob en Anouk Couwenberg-Snoeren ; eveneens: Tess, dochter van John en Yvonne van Suntenmaartensdijk-van der Heijden;  en ook: Naud, zoon van Guus van Baast en Lieke Crielaard. Wij heten al deze kinderen van harte welkom in onze parochiegemeenschap en wij hopen dat zij in liefde mogen opgroeien tot goede christenen

Europees burgerinitiatief ‘Eén van ons’
Een paar weken geleden heb ik een aantal keren geschreven over het Europees burgerinitiatief ‘Eén van ons’, dat zich richtte op de beschermwaardigheid van het menselijke embryo vanaf de conceptie. Concreet ging het om (het verbod op) de financiering van onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van onderdelen van het menselijk embryo. Die actie heeft ruimschoots zijn eerste doel bereikt. Er waren minimaal één miljoen steunbetuigingen nodig; het uiteindelijke resultaat is dat 1.897.588 Europeanen het burgerinitiatief hebben ondertekend. Om te zorgen dat zo’n actie breed gedragen wordt en niet beperkt blijft tot één land, is bovendien nodig dat minstens zeven landen een nader bepaald minimum aantal handtekeningen weten te verzamelen. Welnu, bij deze actie hebben liefst 20 van de 28 EU-landen aan die eis voldaan. De meeste steun kwam – relatief gezien – vanuit Italië, Polen, Malta en Roemenië. Van de vijf grootste Europese landen (Duitsland, Frankrijk, Italië, Groot-Brittannië en Spanje) heeft alleen Groot-Brittannië de minimumeis niet gehaald. Nederland behoort tot die 20 landen; we bezetten de 16e plaats. De komende drie maanden moeten de autoriteiten in de individuele lidstaten de steunbetuigingen controleren op geldigheid. Daarna worden ze aangeboden aan de Europese Commissie die met de initiatiefnemers in gesprek zal gaan. 

Oecumenische Adventsvespers
Tijdens de Advent zijn er weer oecumenische vespervieringen in de Gereformeerde kerk ‘De Brug’ (bij Zidewinde), Heistraat 4, Sprang-Capelle. Het thema is: ‘Vrouwen met toekomst’ en gaat over krachtige vrouwen die niet bij de pakken neerzitten. Op zondag 1 december staat Tamar centraal, een vindingrijke vrouw die door een truc toch nog moeder wordt (Gen. 38). De vespers beginnen om 17.00 uur. Op 1 december zijn Jan de Gruijter en Willemien van Bragt de voorgangers. U bent van harte welkom.

20  november 2013
Vertrek pastoraal werker Theo Schepens
In het weekend van 14 en 15 september j.l. is in onze parochie bekendgemaakt dat onze pastoraal werker Theo Schepens  onze parochie per 1 december gaat verlaten. Op die dag is het 5 jaar geleden dat Theo in de, destijds nog Parochie Kaatsheuvel, kwam werken. Zijn pastorale zending is na zijn 65e (twee jaar geleden) door onze bisschop verlengd i.v.m. het fusietraject van de Parochie H. Willibrord. Theo heeft in al die jaren vele werkzaamheden, ook pastorale, ter hand genomen, niet op de laatste plaats de accurate en informatieve berichtgeving in De Duinkoerier. Wij zijn Theo dankbaar voor zijn grote inzet in onze parochie en zullen hem gaan missen. Het afscheid is op zondag 1 december a.s. in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum na de H. Mis van 9.30 uur en in de Sint Jan na de Mis van 11.00 uur. Na afloop van de viering in de Sint Jan bent u ook in de gelegenheid om Theo te bedanken en daar te genieten van een kop koffie of thee. 

Pastoor P. Luijckx

Gedoopt (Kaatsheuvel)
In de maanden juni tot en met september zijn in de twee parochiekerken van Kaatsheuvel de volgende kinderen gedoopt. Op 23 juni: Faylon Danaé, dochter van Terry en Anouk Monsieurs-van Putten . Op 30 juni: Xavi, zoon van Sammy-Jo van den Heuvel. Op 14 juli: Jurre, zoon van Dennis en Jolande Netten-van den Hout. Op 4 augustus: Jainelly, dochter van Leon Mesch en Yvet Verschuren. Op 18 augustus: Elise, dochter van Dolf Oerlemans en Evelien Kools. Op 25 augustus: Jailyn, dochter van Roy en Mandy Hendriks-Leidner. Op 1 september: Nathalia, dochter van Marco en Corina van Drongelen-Paval . Op 15 september: Jack en Sanne, zoon en dochter van Sander van Riel en Natasja Muermans.  Op 22 september: Elin, dochter van Jarno en Kim Span-Coomans; en ook: Lise en Jens, dochter en zoon van Koen Lankhaar en Hanneke Hamers. Op 29 september: Yip, dochter van Guus Jansen en Yvonne van den Hout. Wij heten al deze kinderen van harte welkom in onze parochiegemeenschap en wij hopen dat zij in liefde mogen opgroeien tot goede christenen.

Bericht voor a.s. doopouders
In januari zijn er weer twee doopvoorbereidingsavonden: dinsdag 21 en dinsdag 28 januari, beide keren van 20.00-21.30 uur. De avonden worden gehouden op de pastorie in Loon op Zand: Oranjeplein 1. Ze zijn bedoeld voor ouders die een kind willen laten dopen en die nog niet eerder zo’n reeks voorbereidingsavonden hebben meegemaakt. Ook als het kind nog niet geboren is, maar de zwangerschap al ver gevorderd, kun je aan deze avonden deelnemen. Op de eerste avond zal vooral worden ingegaan op de betekenis van de doop en de achtergrond daarvan. Op de tweede avond zal de doopviering zelf besproken worden. Opgeven voor deze avonden kan via tel. 0416-361215 (’s morgens tijdens werkdagen) of via e-mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl. Ook als je vragen hebt, kunt je daar terecht. 

Thema-avonden in de Advent
Tijdens de Advent zijn er weer een drietal bezinningsavonden in het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel (Hoofdstraat 34). Ze zijn steeds op een donderdag: 28 november, 12 december en 19 december. Ze worden gehouden door pastor Groos en zijn telkens van 20.00-21.45 uur (uiterlijk). Het thema van de avonden is: ‘Twee grote heiligen over het kleine kind en God’. Die twee grote heiligen zijn Thomas van Aquino (13e eeuw) en Augustinus van Hippo (4e/5e eeuw). Aan de hand van deze twee heiligen zal worden nagedacht over de menswording van God. Want, zo vroeg Thomas zich af, was het wel passend, zinvol en noodzakelijk dat God mens werd? Thomas en Augustinus laten ons kennis maken met het beste van de eerste dertien eeuwen van het christendom. De bezinningsavonden worden steeds begonnen met een oudtestamentische tekst die betrekking heeft op de Advent, met een korte meditatie. 

Nieuwe vloerbedekking in sacristie
Vier weken geleden stond er in De Duinkoerier een oproep tot sponsoring van een nieuwe vloerbedekking in de sacristie en bijsacristie van de St. Jan (Kaatsheuvel). Tot onze grote vreugde meldde zich een parochiaan die vloerbedekking had, van goede kwaliteit en met een passende kleur, die door omstandigheden ongebruikt was gebleven. Met de hulp van een paar vrijwilligers is de vloerbedekking de afgelopen week gelegd. Sacristie en bijsacristie zien er weer goed uit. Hartelijk dank aan allen die dit hebben mogelijk gemaakt!

Kerstkaarten: herinnering
De komende weken zijn kerstkaarten van Kerk in Nood te koop op de pastorie in Loon op Zand, het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel en in de vier parochiekerken na afloop van de Missen. Het zijn kaarten met klassieke kerstvoorstellingen: Maria en Jozef in de stal, met het Kind, en met herders en koningen. Er zijn setjes van tien enkelvoudige kaarten en setjes van vijf dubbele kaarten (met envelop). Beide setjes kosten € 3,75. De opbrengst komt ten goede aan pastorale projecten van Kerk in Nood, vooral in Afrika en Azië. 

Opbrengst Wereldmissiecollecte
De collecte die in het weekend van 19/20 oktober gehouden is in het kader van de Wereldmissiemaand, heeft in de vier kerken van onze parochie tezamen een bedrag van € 646,17 opgebracht. Alle gevers heel hartelijk dank. Gaat het werk van missionarissen of de situatie van de jonge kerken in Afrika of Azië u ter harte, kijk dan eens op www.missio.nl. Daar vindt u berichten en u kunt zich ook aanmelden voor een digitale nieuwsbrief. Er is ook een missietijdschrift dat zes keer per jaar uitkomt. Deze maand staan er o.a. artikelen in over de toekomst van de Kerk in Suriname, over het werk van pastoor Boulos in Egypte en over de Orthodoxe Kerk in Nederland. Heeft u geen internet? Het adres van Missio is: Postbus 93140, 2509 AC Den Haag (tel. 070-304 74 44).

13  november 2013

Gedoopt (Loon op Zand, De Moer)
In de maanden juni tot en met september zijn in de kerk van Loon op Zand de volgende kinderen gedoopt. Op 9 juni: Jara, dochter van Niels en Demelza van Kuijk-van Hautum; en ook: Rens, zoon van Vincent Puts en Lieke Jansen. Op 14 juli: Sam, zoon van Tonny en Natasja van Balkom-Verboven. Op 22 september: Sophie, dochter van Niels Koolen en Gisela de Groot; en ook: Saar, dochter van Tommy en Cécile Brabers-Smulders. Op 29 september: Seth, zoon van Sander en Joyce Kivits-Klaverdijk; en ook: Tim, zoon van Bart en Angelique Schoenmakers-van den Bijgaart. In de kerk van De Moer zijn in die maanden twee kinderen gedoopt. Op 7 juli: Sara, dochter van Rob de Kleijn en Mihaela Matache. Op 29 september: Ynke, dochter van Sjoerd en Sandra Schaafstra-Huijsmans. Wij heten al deze kinderen van harte welkom in onze parochiegemeenschap en wij hopen dat zij in liefde mogen opgroeien tot goede christenen. 

Caeciliamissen
Op 22 november viert de Kerk het feest van de H. Caecilia, die omstreeks het jaar 230 de marteldood stierf. Zij is patrones van de muziek, van zangers en instrumentenmakers. Het is gebruikelijk dat kerkkoren rond die tijd hun jaarlijkse Caeciliafeest houden, alsook een feestelijke Caeciliamis vieren die zij uiteraard met hun zang opluisteren. In Loon op Zand en Kaatsheuvel (St. Jan) zijn die Caeciliamissen op zondag 17 november, achtereenvolgens om 9.30 en 11.00 uur. In De Moer op zondag 24 november, om 9.30 uur. Door omstandigheden is de Caeciliamis in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum dit jaar al op 6 oktober gevierd. Na afloop daarvan zijn toen Liesbeth van Beers, Anneke Loog en Ton Stoops gehuldigd vanwege hun 12,5 jarig lidmaatschap, Jan van Lier vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap en Corrie Damen vanwege haar 60-jarig lidmaatschap. Bij deze nogmaals gefeliciteerd!

Gezinsviering zonder Lindelijsters
Zondag 17 november is er om 9.30 uur in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum een gezinsviering. Aanvankelijk zou tijdens die gezinsviering het 50-jarig jubileum van de Lindelijsters worden gevierd. Maar zoals u in de krant hebt kunnen lezen, zag het bestuur van de Lindelijsters zich genoodzaakt om het koor met onmiddellijke ingang op te heffen. Daar waren verschillende redenen voor, die alle echter te maken hebben met teruglopende betrokkenheid en interesse. Het bestuur vond het onder die omstandigheden niet passend om feest te vieren. Het is heel jammer dat het bestuur dat besluit heeft moeten nemen. Jammer voor de kinderen, jammer ook voor de parochie. Besloten is echter om de gezinsviering door te laten gaan; dat zal nu gebeuren met samenzang. Het thema van de viering is: ‘Wees niet bang. Jezus is altijd bij je’. Het thema past wonderwel heel goed bij wat er gebeurd is.

Ook in Loon op Zand is er een gezinsviering: zaterdagavond 16 november, om 19.00 uur; het kinderkoor St. Janneke zal dan zingen. Welkom aan alle kinderen en (groot)ouders!

Kerstkaarten Kerk in Nood
Vanaf komend weekend worden in onze parochie kerstkaarten van Kerk in Nood verkocht. Kerk in Nood is een katholieke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen en waar de Kerk in grote problemen verkeert, vooral in Afrika en Azië. Er zijn twee soorten setjes kaarten te koop: een setje van tien enkele kaarten en een setje van vijf dubbele kaarten (deze laatste inclusief enveloppen). Beide setjes kosten € 3,75. Op de kaarten staan traditionele kerstvoorstellingen: het stalletje, herders en drie koningen. Op die manier kunt u laten weten dat het met Kerstmis niet om de kerstman of rendieren gaat, maar om de geboorte van Jezus in de stal van Betlehem. De kaarten zijn te koop op de pastorie in Loon op Zand en het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel en in de vier parochiekerken na afloop van de Missen.

Kerststal St. Jan (Kaatsheuvel)
Achter de schermen zijn verschillende mensen al bezig met de voorbereiding op Kerstmis. De koren zijn natuurlijk al druk aan het oefenen, de misboekjes moeten worden gemaakt, de kerststalploegen hebben hun planning al gemaakt en er komt een nieuwe opzet van de peuter- en kleuterviering op kerstavond in de kerk van de Berndijk. De kerststal in de St. Jan (Kaatsheuvel) is een heel bijzondere, afkomstig uit Oostenrijk en veel ouder dan de huidige kerk, want hij stond al in de vroegere Waterstaatskerk. Restauratie en aanpassing zijn daarom op zijn tijd nodig. De afgelopen maanden zijn twee vrijwilligers bezig geweest om nieuwe voorpanelen te maken. Ik heb me laten vertellen dat de oude panelen vol met oude nietjes zaten, zodat menigeen zijn handen eraan open haalde. En bovendien werden ze langzamerhand te zwaar voor de mensen die zorgen voor de opbouw van de kerststal. Want onze vrijwilligers worden steeds ouder. Op zich is dat een goed teken: het toont de vitaliteit van onze vrijwilligers. Maar we willen er wel aan meewerken, dat zij zo lang mogelijk dit werk kunnen blijven doen. Daarom dus die nieuwe en lichtere panelen voor de kerststal. Mannen, bedankt voor jullie noeste arbeid en door dit artikeltje blijft dit stukje parochiegeschiedenis bewaard.

6 november 2013

Gedachtenis van overledenen in De Vossenberg
Afgelopen zaterdag (Allerzielen) zijn in onze parochiekerken de overledenen van het voorbije jaar herdacht. Dat is ook gebeurd in het verzorgingshuis De Vossenberg in Kaatsheuvel, want ook daar vinden kerkelijke uitvaarten plaats. De volgende 16 overledenen zijn herdacht: Bertha Ligtvoet (92 jaar), mw. J. Kooij (95 jaar), Jan Groenendaal (88 jaar), Jan van Gorkom (89 jaar), Jo Grootswagers-Kleijsen (94 jaar), Riet van Beers (86 jaar), mw. Gubbens-Derksen (96 jaar), Jo Dingemans-van der Linden (89 jaar), Henny van den Oord (80 jaar), Wim Mutsaars (74 jaar), An van der Linden-Bos (91 jaar), Cor Heijs (84 jaar), Nel Groenendaal-Laros (92 jaar), Anneke de Genzer (86 jaar), Frans van Dongen (80 jaar) en Nel van Riel (77 jaar)

Zondag: feest van de H. Willibrord
Donderdag 7 november viert de Kerk het feest van de H. Willibrord. In onze parochie vieren we dat a.s. zondag (10 november) met een feestelijke H. Mis, omdat Willibrord de patroon van onze parochie is. Om te benadrukken dat het een feestelijke dag voor de hele parochie is, is ervoor gekozen om in dat weekend één H. Mis te houden: om 10.00 uur in de kerk van Loon op Zand. In Kaatsheuvel en De Moer zijn er dat weekend dus geen HH. Missen! Er is gekozen voor Loon op Zand, omdat de Mis bij gelegenheid van de oprichting van de nieuwe parochie, een jaar geleden, in de St. Jan in Kaatsheuvel is geweest. Het is de bedoeling dat de H. Mis op het feest van de H. Willibrord jaarlijks rouleert tussen Loon op Zand en Kaatsheuvel (St. Jan). In tegenstelling tot eerdere berichten wordt de zang tijdens die Mis van 10.00 uur verzorgd door het dameskoor van Loon op Zand. Er is ook aan de kleintjes gedacht, want er is die zondag kinderkerk: aan het begin van de Mis worden de kinderen uitgenodigd voor een eigen kindvriendelijke viering en bij het Onze Vader komen ze dan weer terug in de kerk. Na afloop is er koffie en thee in de kerk en voor de kinderen frisdrank. Wie geen vervoer heeft, maar op die dag graag naar de kerk in Loon op Zand zou willen gaan, kan dat melden bij het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel (tel. 272515) of de pastorie in Loon op Zand (tel. 361215). Als ook autorijders die iemand mee willen nemen, zich melden, dan kunnen we vraag en aanbod bij elkaar brengen.

Kindermonumentje in Loon op Zand
Het is een traditie in Loon op Zand dat op Willibrordzondag door kinderen een bloemstukje wordt gelegd bij het monumentje voor de ongedoopte kinderen, op het columbarium, net buiten de kerk. Direct na de zegen zullen kinderen uit de verschillende kerken van onze parochie dit bloemstukje bij het monument neerleggen. Er is een kort woordje en een gebed. Parochianen die dit mee willen maken, kunnen mee naar buiten gaan. Daarna is er koffie en thee in de kerk.

H. Willibrord
De H. Willibrord werd in 658 in Noord-Engeland geboren, was monnik in een benedictijnenklooster in Ierland, kwam in 690 naar Nederland om er te missioneren, werd in 695 in Rome door de paus tot aartsbisschop van de Friezen gewijd en stierf in 737 in Echternach (Luxemburg), in een klooster door hemzelf gesticht. Wat is zijn betekenis voor ons? Wat heeft hij ons, mensen van deze tijd, te zeggen? Als monnik was hij een man van gebed; dat was de basis van zijn leven. Zonder gebed komt geloof niet tot groei, zonder gebed kwijnt het geloof weg. Dat moet ons te denken geven. Als missionaris was hij zeer actief. Grote stukken van Nederland en omliggende landen heeft hij doorkruist, onder vaak zeer moeilijke omstandigheden. Hij was zo vol van het evangelie en de blijde boodschap daarin, dat hij dat graag aan anderen wilde verkondigen. Voor hem gold dat spreekwoord: ‘Waar het hart vol van is, loopt de mond van over’. Hoe zit dat bij ons? Durven wij uit te komen voor ons geloof? Durven wij ervan te getuigen? Of zijn we bang of onverschillig en zwijgen we? En tot slot: Willibrord is tot twee keer toe in Rome geweest. De band met de paus was voor hem heel belangrijk. We heten niet voor niets officieel: de Rooms-katholieke Kerk. Willibrord stelt ons voor de lastige vraag: hoe verhouden wij ons tot de paus, de bisschop van Rome?

Terugblik bezoek bisschop
Op de laatste dag van oktober was mgr. Hurkmans te gast in onze parochie, bij de afsluitende Mariaviering in de St. Jan in Kaatsheuvel . Het was een mooie viering en het deed de bisschop goed bij een gewone, eenvoudige viering aanwezig te kunnen zijn, te midden van biddende mensen. “Het gebed is het fundament van ons geloof”, zei de bisschop. “We kunnen alléén bidden en ik hoop dat u dat doet, maar het is ook goed om samen te bidden. Dan steun je mekaar daarin.” Na de gebedsviering was er koffie en thee in het Parochieel Centrum. De bisschop sprak nog een kort woordje en ging in op enkele vragen die door aanwezigen werden gesteld. Het was een waardige afsluiting van de maand van de rozenkrans.

Lourdesreis bisdom
Volgend jaar organiseert het bisdom van 26 april tot 3 mei een bedevaartreis naar Lourdes. Vanuit onze parochie kunnen we aansluiten bij de parochie van Drunen-Elshout. Mocht u deze Duinkoerier bijtijds in de bus krijgen, dan is het misschien goed om te weten dat er op woensdag 6 november een informatieavond is in de parochiezaal naast de kerk in Drunen (Raadhuisplein 2); aanvang: 20.00 uur. Daar zal meer worden verteld over programma en kosten en kunt u eventuele vragen die voor u van belang zijn, kwijt.

Diakenwijding Ton van Kuijk
Zaterdag 9 november zal de heer Ton van Kuijk in de kathedraal van Den Bosch door mgr. Hurkmans tot permanent diaken worden gewijd. De plechtigheid begint om 12.00 uur. Ton van Kuijk woont in Loon op Zand en is gehuwd met Annie van Kuijk, die in onze parochie betrokken is bij de eerste communie- en vormselvoorbereiding. Vier jaar geleden is de heer Van Kuijk begonnen aan de deeltijdopleiding tot diaken in het St.-Janscentrum in Den Bosch en het afgelopen jaar heeft hij stage gelopen in de parochie Waalwijk. Na afloop van de wijdingsplechtigheid is er receptie in het St.-Janscentrum. Wij wensen Ton van Kuijk mooie en zegenrijke jaren toe in het pastorale werk in Gods Kerk.


Oktober 2013

31 oktober 2013

Mariaviering met bisschop: herinnering

Donderdag 31 oktober (18.30 uur) was de laatste Mariaviering in de St. Jan in Kaatsheuvel. Mgr. Hurkmans ging daarin voor. Het thema van de viering was: ‘Mij geschiede naar uw woord’. Het was een viering van Schriftlezing en overweging, rozenkransgebed en Marialiederen. Op deze manier werd de Maand van de Rozenkrans afgesloten.

30 oktober 2013

Mariaviering met bisschop: herinnering
Donderdag 31 oktober (18.30 uur) is de laatste Mariaviering in de St. Jan in Kaatsheuvel. Mgr. Hurkmans zal daarin voorgaan. Het thema van de viering is: ‘Mij geschiede naar uw woord’. Het is een viering van Schriftlezing en overweging, rozenkransgebed en Marialiederen. U bent van harte welkom om samen met de bisschop op deze wijze de Maand van de Rozenkrans af te sluiten.

Gedachtenis van overledenen in Loon op Zand
Op Allerzielen, zaterdag 2 november, is er in de kerk van Loon op Zand ’s avonds om 19.00 uur een H. Mis, waaronder de volgende 24 personen, die het afgelopen jaar zijn overleden, zullen worden herdacht: Jan Meijer (85 jaar), Bernadette Tilman (94 jaar), Toos Luijben-Snoeren (82 jaar), Corry van Veldhoven-van Esch (89 jaar), Fientje van Leeuwen-van Onzenoord (88 jaar), Riet Wijtvliet-van Beurden (88 jaar), Marie van Iersel-Verschuuren (96 jaar), Wil van Veggel-van Gerven (87 jaar),     Harry van Leeuwe (93 jaar), Riet Broeders-Mols (88 jaar), Corrie Pijnenburg-Vermeer (85 jaar), Annie Beerens (88 jaar), Mini Roelvink-Nefkens (103 jaar), Angelina Hoenders-Hogenelst (65 jaar), Frie Schonk-van Gils (99 jaar), Riet Molenschot-Ligtenberg (87 jaar), Liny Coomans-Evers (89 jaar), Toos Kamp-Anssems (80 jaar), Antoon van Veldhoven (90 jaar), Gerard Coomans (77 jaar), Ludo Dusée (75 jaar), Ruth Arts-Schnabel (84 jaar), Riet Leermakers-van der Velden (84 jaar ) en Joke van Heesbeen-van Helvoirt (84 jaar). Direct na de H. Mis zullen de graven op het kerkhof worden gezegend. 

Kinderkerk
Tijdens de Allerzielenviering in Loon op Zand is er voor de kinderen Kinderkerk. Na het woord van welkom gaan ze naar het parochiezaaltje voor een kindvriendelijke gebedsviering. Er zal een Bijbelverhaal worden verteld, er wordt gebeden voor dierbare overledenen en ze gaan samen een mooie kaars maken. Het thema is: ‘Voor wie steek jij een kaarsje op?’ Alle kinderen, van superklein tot groot, zijn van harte welkom. En mocht uw kind het moeilijk vinden om mee te gaan, dan mag een van de ouders ook mee met de begeleiders. 

Gedachtenis van overledenen St. Jan, Kaatsheuvel
In de St. Jan is er op Allerzielen ’s avonds om 19.00 uur een Allerzielenviering, waaronder de volgende 19 overledenen van het afgelopen jaar zullen worden herdacht: Gonny Kleijngeld-van der Kieboom (77 jaar), Willie van Daalen (83 jaar), Ad Mathijssen (71 jaar), Toos Hamers-Verschuren (75 jaar), Cor Donders (91 jaar), Ellen Zwaans-Bakkers (46 jaar), Joop Kuijpens (63 jaar), Rie Dekkers-van Gorkom (82 jaar), Riek Biekens-van Vugt (76 jaar), Toon Rijnen (81 jaar), Diny van Oers-van Disseldorp (75 jaar), Riet Hornman-van der Meijs (96 jaar), Toon van Beers (81 jaar), Wil Donders (75 jaar), Leen Zijlmans-Grootswagers (84 jaar), Theo Soeterboek (77 jaar), Nelly Roestenberg-Biemans (90 jaar), Cees van Gorkom (77 jaar), Piet Akkermans (84 jaar).

Gedachtenis van overledenen in de Berndijk
In de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum is er op Allerzielen ’s avonds om 19.00 uur een Allerzielenviering, waaronder de volgende negen overledenen van het afgelopen jaar zullen worden herdacht: Jeanne Kantelberg-Robben (79 jaar), Nelly van Vucht-de Bont (79 jaar), Annie Broeken-van Wanrooij (82 jaar), Jana van Gulik-de Man (74 jaar), Rie de Wilde-Duivenvoorde (92 jaar), Leo van der Linden (79 jaar), Wim Smits (70 jaar), Cor Hense-van Oers (93 jaar) en Sjaan de Kok-Kools (82 jaar).

Zegening graven in Kaatsheuvel
In Kaatsheuvel is de zegening van de graven niet aansluitend aan de Allerzielenviering, maar op 2 november ’s middags. En wel om 13.00 uur op het kerkhof van de St. Jozef, om 14.00 uur op het kerkhof van de St. Jan en om 15.00 uur op het kerkhof van de HH. Martelaren van Gorkum. Voorafgaand aan de zegening is er een korte gebedsplechtigheid, met als voorganger pastoraal werker Th. Schepens. Hierdoor is het voor mensen die ’s avonds verhinderd zijn, toch mogelijk om biddend samen te komen rond dierbare overledenen.

Gedachtenis van overledenen in De Moer
In De Moer worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht tijdens de H. Mis op zondagmorgen (3 november) om 9.30 uur. Het zijn de volgende vijf: Jos Klijn (72 jaar), Jan Kemmeren (79 jaar), Adje Smits-Klijn (83 jaar), Riek Oerlemans-Vrienten (86 jaar) en Fien Maas-Schuurmans (92 jaar). Aansluitend worden de graven op het kerkhof gezegend.

Hubertusviering in De Moer
Ook op 3 november, maar dan om 12.00 uur, is er in De Moer – achter de kerk – een Hubertusviering: een openluchtviering van woord, muziek, zegening en gebed. Op 3 november viert de Kerk namelijk het feest van de H. Hubertus (gestorven in 727), patroon van de jacht. Hij was de laatste bisschop van Maastricht en verplaatste de bisschopszetel naar Luik. Pastoor Luijckx zal evenals het vorig jaar  voorgaan en de aanwezige dieren zegenen. De organisatie berust bij de Wildbeheereenheid De Moer e.o. en de Jachthoorngroep De M’oertonen zorgt voor de muziek. Tijdens de Hubertusviering zullen de traditionele Hubertusbroodjes (Hubkes) worden gezegend en na afloop worden uitgedeeld. 

(Mee)rijden op zondag 10 november
Wie op zondag 10 november geen vervoer heeft en toch graag naar de H. Mis in Loon op Zand wil, kan zich opgeven bij de pastorie in Loon op Zand (tel. 361215) of het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel (tel. 272515). In dat weekend is er namelijk maar één H. Mis in heel onze parochie: om 10.00 uur in de kerk van Loon op Zand. We vieren dan het feest van de H. Willibrord, patroon van onze parochie. Als ook mensen die iemand in hun auto mee willen nemen, zich opgeven, dan kunnen we het hopelijk zo regelen dat iedereen die naar de kerk wil, dat ook kan. 

Europees burgerinitiatief ‘Eén van ons’
Laatste kans om nog vóór 1 november uw steun te betuigen aan het Europees burgerinitiatief ‘Eén van ons’, dat zich inzet voor de beschermwaardigheid van het menselijk leven vanaf de conceptie. Ga dan naar www.oneofus.eu/nl of www.demenselijkewaardigheid.nl. Uitgebreide informatie is ook te vinden op de parochiesite: www.parochiewillibrord.nl; in de rubriek Contact vindt u een verwijzing naar de laatste AKO (en dan even doorbladeren naar het betreffende artikel). De afgelopen week zijn bijna 142.000 steunbetuigingen binnengekomen. De teller staat nu (28 oktober) op 1.534.276. De 1,5 miljoen is dus gehaald. Een mooi resultaat! Maar: hoe meer, hoe beter.

23 oktober 2013

Laatste Mariaviering met bisschop
Op donderdag 31 oktober komt onze bisschop, mgr. Hurkmans, naar Kaatsheuvel voor de afsluitende Mariaviering van deze oktobermaand, de Rozenkransmaand. De viering is in de St. Jan (in de St. Jozefkapel), begint om 18.30 uur en bestaat uit Schriftlezing, overweging, rozenkransgebed , liederen en gebeden. Het thema is: ‘Mij geschiede naar uw woord’. Het zijn de woorden die Maria sprak, toen de engel haar aankondigde dat zij moeder zou worden van de Allerhoogste. Het was Maria’s antwoord op Gods roepstem.  Tien jaar geleden, bij gelegenheid van het Mariajaar in 2003, stelde de bisschop voor “om het voorbeeld van Maria te volgen” en hij spoorde de gelovigen aan om te bidden, ook het rozenkransgebed. Daarom zijn we blij dat hij nu naar Kaatsheuvel komt om samen met ons de rozenkrans te bidden. We nodigen u allen van harte uit om deze Rozenkransmaand op een mooie manier af te sluiten.

De voorlaatste Mariaviering is op donderdag 24 oktober, met als thema: ‘Eensgezind volhardend in gebed, met Maria’. Ook deze viering begint om 18.30 uur en is in de St. Jan. Daarnaast wordt op maandag-, woensdag- en vrijdagavond om 18.30 uur in de St. Jan het rozenhoedje gebeden. Datzelfde gebeurt op dinsdagavond om 19.00 uur in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum; er worden dan ook Marialiederen gezongen. En in de kerk van Loon op Zand wordt het rozenhoedje voorafgaand aan elke eucharistieviering gebeden.

Overleden (Berndijk en De Moer)
Op 12 juni: Wim Smits (70 jaar), echtgenoot van Doortje Smits-Voermans . Op 29 juni: Cor Hense-van Oers (93 jaar), weduwe van Jan Hense. Op 31 juli: Pietje Groenendaal-Laros (92 jaar), weduwe van Jan Groenendaal. Op 8 augustus: Sjaan de Kok-Kools (82 jaar), weduwe van Piet de Kok. Op 24 september: Riek Oerlemans-Vrienten (86 jaar), weduwe van Jan Oerlemans. Op 25 september: Fien Maas-Schuurmans (92 jaar), weduwe van Jos Maas. Mogen zij rusten in vrede.

Gezinsvieringen
Komend weekend zijn er gezinsvieringen, zaterdagavond om 19.00 uur in de kerk van Loon op Zand en zondagmorgen om 11.00 uur in de St. Jan in Kaatsheuvel. In Loon op Zand zingt het kinderkoor St. Janneke, in Kaatsheuvel de Lindelijsters. Het thema is: ‘Wees gewoon jezelf bij God. Hij luistert altijd als je bidt.’ In het evangelie gaat het om een farizeeër en een tollenaar. De farizeeër is trots en vindt zichzelf de allerbeste. Hij kijkt neer op de tollenaar. De tollenaar weet dat hij niet altijd goed heeft gedaan en bidt God om vergeving: hij is nederig. God houdt van iedereen, vooral van eenvoudige en arme mensen. Dat is iets om over na te denken. Je bent daarom van harte welkom in de gezinsviering. 

Feest H. Willibrord: hulp gevraagd
Op zondag 10 november vieren we het feest van de H. Willibrord, de patroon van onze patroon. Er is in dat weekend één H. Mis: om 10.00 uur in de kerk van Loon op Zand. Er zijn dan dus geen HH. Missen in Kaatsheuvel en De Moer. We hopen juist dat iedereen bereid is om vanwege dat feest naar Loon op Zand te komen. Nu hoorde ik al wel van iemand dat ze graag naar Loon op Zand zou willen komen, maar geen vervoer heeft en daarom helaas niet aanwezig kan zijn. Toen dacht ik: “Er zullen toch beslist mensen zijn die een ander graag in de auto meenemen naar Loon op Zand?” Daarom mijn vraag: wie is er bereid om iemand anders in de auto mee te nemen? En ik vraag me tegelijkertijd af: “Hoeveel mensen kunnen niet naar de Mis in Loon op Zand komen, omdat ze geen vervoer hebben?” Als beide groepen zich nu aanmelden (pastorie Loon op Zand: 361215 of Parochieel Centrum Kaatsheuvel: 272515), dan kunnen we kijken wat we kunnen regelen. Wel graag zo snel mogelijk, want op het laatste nippertje alles nog regelen wordt moeilijk.

Europees burgerinitiatief ‘Eén van ons’
Heeft u uw steun al betuigd  aan het Europees burgerinitiatief ‘Eén van ons’, dat zich richt op de bescherm- waardigheid van het menselijk leven vanaf de conceptie? Tot 1 november kan dat nog. Ga dan naar www.oneofus.eu/nl of www.demenselijkewaardigheid.nl. Uitgebreide informatie is ook te vinden op de parochiesite: www.parochiewillibrord.nl; in de rubriek Contact vindt u een verwijzing naar de laatste AKO (en dan even doorbladeren naar het betreffende artikel). Het is verheugend dat de laatste week iets meer dan precies 100.000 steunbetuigingen zijn binnengekomen. De teller staat nu (21 oktober) op 1.392.618. Met nog 11 dagen te gaan moet de 1,5 miljoen gehaald kunnen worden. Niet vergeten!

Zegening van graven: herinnering
Op zaterdag 2 november worden in Kaatsheuvel op de kerkhoven de graven gezegend, na een kort moment van gezamenlijk gebed op het centrale deel van het kerkhof. Achtereenvolgens gebeurt dit om 13.00 uur op het kerkhof van de St. Jozef (Wilhelminaplein), om 14.00 uur op het kerkhof van de St. Jan (Hoofdstraat) en om 15.00 uur op het kerkhof van de HH. Martelaren van Gorkum (Erasstraat). Iedereen die daar dierbaren heeft liggen, is van harte welkom. In Loon op Zand en De Moer is de zegening aansluitend aan de Allerzielenviering.

Theo Schepens, pastoraal werker

Sponsor gevraagd
Beste parochianen,

De vloerbedekking van de sacristie en de bijsacristie van de Sint Jan in Kaatsheuvel is dringend aan vervanging toe. De sacristie is de ruimte waar de priester zich omkleedt voor de H. Mis en waar de nodige voorbereidingen worden getroffen voor de viering. Deze ruimte wordt veelvuldig gebruikt. De bijsacristie dient voor opslag van liturgische zaken. U zult begrijpen dat wij als parochie regelmatig met de nodige onkosten worden geconfronteerd die wij doorgaans uit eigen middelen kunnen betalen. Ook doen de vrijwilligers vaak het nodige werk om kosten te besparen. Wat belangrijk is dient natuurlijk als eerste te gebeuren en meestal slagen wij er ook in om prioriteiten te stellen m.b.t. uitgaven. Voor sommige wat kleinere acties is het niet ongebruikelijk om een beroep te doen op een sponsor. Daarom wil ik u vragen, wilt u ons helpen om er voor te zorgen dat de sacristie en de bijsacristie weer netjes op orde kunnen worden gebracht? Kunt u ons helpen?

Pastoor Luijckx

16 oktober 2013

Overleden Kaatsheuvel (St. Jan)
Op 4 juni: Toon van Beers (81 jaar), echtgenoot van Riet van Beers-de Brouwer. Op 3 juli: Wil Donders (75 jaar), weduwnaar van Adri Donders-Hoevenaar. Op 12 juli: Leen Zijlmans-Grootswagers (84 jaar), weduwe van Jan Zijlmans. Op 2 augustus: Theo Soeterboek (77 jaar), echtgenoot van Miet Soeterboek-Clijn. Op 14 augustus: Nelly Roestenberg-Biemans (90 jaar), weduwe van Martijn Roestenberg. Op 2 september: Cees van Gorkom (77 jaar), echtgenoot van Nellie van Gorkom-van den Hoven. Op 24 september: Piet Akkermans (84 jaar), echtgenoot van Sjaan Akkermans-Hamers. Mogen zij rusten in vrede.

Collecte voor de Wereldmissie
Oktober is niet alleen de maand van de rozenkrans, het is ook de maand van de Wereldmissie. Op 20 oktober wordt over heel de wereld Missiezondag gevierd. Daarom is er dat weekend in onze kerken een extra (tweede) collecte voor de Wereldmissie. Dit jaar staat de katholieke Kerk in Tanzania (Afrika) centraal. In Tanzania wonen 8 miljoen katholieken, twee keer zoveel als in Nederland, maar omdat het land 23 keer zo groot is als ons land, wonen ze heel verspreid. Veel katholieken zijn daarom niet zozeer in parochies, als wel in kleine christelijke gemeenschappen georganiseerd. Daarin komen ze samen, bidden ze met elkaar, lezen ze de bijbel en helpen ze elkaar. Het is misschien de vorm waar wij op termijn ook naar toe zullen groeien. Deze groepen zijn van vitaal belang voor het geloof van de mensen zelf en voor de Kerk in Tanzania in het algemeen. Daarom verdienen ze onze steun. Doet u mee? U kunt ook een bedrag overmaken op rekening 1566 (ING), t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, Den Haag.

Mariavieringen en rozenkransgebed
In de oktobermaand wordt in de verschillende kerken van onze parochie op verschillende tijden en manieren het rozenhoedje gebeden. U vindt dat elders op deze pagina bij de kerkberichten. Daarnaast is er elke donderdagavond om 18.30 uur in de St. Jan (Kaatsheuvel) een speciale Mariaviering, met Schriftlezing en korte overweging, met rozenkransgebed en enkele Marialiederen. Op donderdag 17 oktober is het thema van de viering: ‘Zie daar uw moeder’. Die woorden sprak Jezus, toen Hij aan het kruis hing, tot zijn leerling Johannes. En tot Maria sprak Hij: ‘Vrouw, zie daar uw zoon’. Maar de Kerk heeft die woorden in ruimere zin geïnterpreteerd: Maria is ons aller moeder. En veel gelovigen beleven dat zo ook: zoals je je als kind tot je moeder kunt wenden, zo richten we ons als gelovige in groot vertrouwen tot Maria. Tot haar kunnen we komen met alles wat we hebben en zijn, met alles wat ons dierbaar is en waarom we ons bekommeren. Bij haar zijn we altijd van harte welkom. Dat bent u ook in deze Mariaviering. Op donderdag 24 oktober is het thema: ‘Eensgezind volhardend in het gebed, met Maria’.

Feest van de H. Willibrord
Op zondag 10 november vieren wij in onze parochie het feest van de H. Willibrord, patroon van onze (nieuwe) parochie. We willen daar extra aandacht aan geven en daarom is er in dat weekend in onze parochie maar één H. Mis: op zondag om 10.00 uur in de kerk van Loon op Zand. Het is de bedoeling dat we dan als één parochiegemeenschap bij elkaar komen om gezamenlijk het feest van deze heilige te vieren. Voor iedereen brengt dit verandering met zich mee: in Kaatsheuvel en De Moer is er dat weekend geen H. Mis en voor de mensen in Loon op Zand is het opletten, omdat de aanvangstijd van de Mis een andere is dan gebruikelijk. We hopen dat iedereen, als het maar enigszins kan, naar deze H. Mis toekomt. Er is afgesproken om dit elk jaar zo te doen, afwisselend tussen de kerken van Loon op Zand en de St. Jan in Kaatsheuvel (om de eenvoudige reden dat de andere twee kerken voor zo’n gelegenheid te klein zijn). 

Zegening van graven
Op en rond Allerzielen (2 november) herdenken katholieken hun doden en bidden dan voor hen. In alle kerken van onze parochie zijn er speciale vieringen, op zaterdag 2 november om 19.00 uur; in De Moer op zondag 3 november om 9.30 uur. In De Moer en Loon op Zand worden aansluitend aan die vieringen de graven op het kerkhof gezegend. In Kaatsheuvel is die zegening van de graven op zaterdagmiddag, en wel om 13.00 uur op het kerkhof van de St. Jozef (Wilhelminaplein), om 14.00 uur op het kerkhof van de St. Jan (Hoofdstraat) en om 15.00 uur op het kerkhof van de Berndijk (Erasstraat). Na een kort moment van gebed  worden aldaar die graven waar nabestaanden bij staan, afzonderlijk gezegend. En tot slot worden de pastoorsgraven gezegend. Is iemand verhinderd om te komen, dan kan hij/zij vragen om het graf van vader, moeder enz. desalniettemin te zegenen.

Europees burgerinitiatief ‘Een van ons’
Nog maar iets meer dan twee weken heeft u om het Europees burgerinitiatief ‘Eén van ons’ te steunen door een formulier digitaal of met de hand in te vullen. Het initiatief richt zich op de beschermwaardigheid van de menselijke embryo vanaf de conceptie, voor zover het onder de bevoegdheid van de Europese Commissie valt (wetgeving en financiering). Abortus valt niet onder de bevoegdheid van de Europese Commissie, maar wordt door de afzonderlijke EU-landen geregeld. Verdere  informatie vindt u in voorgaande Duinkoeriers, in de laatste A.K.O. (Kaatsheuvel) en op www.oneofus.eu/nl of www.demenselijkewaardigheid.nl. De afgelopen week zijn ruim 78.000 handtekeningen binnen gekomen en de teller staat nu (14 oktober) op 1.282.535. Als u invult, zult u merken dat verschillende gegevens worden gevraagd, o.a. volledige voor- en achternamen, straat, huisnummer, postcode, plaats, land enz. Dat is om de geldigheid van de handtekeningen te kunnen controleren. Men moet namelijk inwoner zijn van een EU-land en men mag niet meer dan één handtekening plaatsen. Daar zal streng op worden toegezien. Bij onjuiste of onvolledige invulling is de steunbetuiging ongeldig. Daarom streeft men ook naar extra handtekeningen om eventuele foute invullingen op te kunnen vangen.

9 oktober 2013

Vertrek van koster Jan Elshout
Afgelopen zondag is in de beide kerken van Kaatsheuvel de volgende mededeling voorgelezen:

Zoals u in de krant hebt kunnen lezen, komt aan het kosterschap van de heer Jan Elshout (koster van de St. Jan in Kaatsheuvel) per 7 oktober a.s. een einde. Dat bericht klopt. Het is een complex geheel van factoren die hebben geleid tot het a.s. vertrek. Daarover zijn het laatste half jaar over en weer diverse gesprekken geweest met Jan Elshout en afgevaardigden van het parochiebestuur. Hierbij merken wij op dat de heer Elshout al plannen had om zijn activiteiten af te gaan bouwen. Het bestuur vindt het zeer jammer dat het zo gelopen is en dat het vanuit zijn verantwoordelijkheid deze beslissing heeft moeten nemen. 

Met het vertrek van Jan Elshout komt een einde aan ongeveer 150 jaar kosterschap van de familie Elshout. Je kunt gerust spreken van een historisch moment voor de St. Janskerk. Jan zelf is gedurende 53 jaar koster geweest, met grote inzet en in grote trouw. We zijn hem daar zeer dankbaar voor. Het parochiebestuur zal in overleg met Jan Elshout bezien of en hoe op een passende wijze afscheid kan worden genomen. Daar hoort u dan nog over. Namens het parochiebestuur,

Pastoor Luijckx

Overleden in Loon op Zand
Op 1 juni: Liny Coomans-Evers (89 jaar), weduwe van Piet Coomans (De Venloene). Op 5 juni: Christina van der Kooij-Delleman (96 jaar), weduwe van Hendrik van der Kooij (De Venloene). Op 10 juni: Franc Wirken, (47 jaar), echtgenoot van Claudia Wirken-Martherus (Schrijverstraat). Op 19 juni: Toos Kamp-Anssems (80 jaar), echtgenote van Evert Kamp (Molenwijck). Op 15 augustus: Antoon van Veldhoven (90 jaar), weduwnaar van Cornelia van Veldhoven-van Esch (De Venloene). Op 10 september: Gerard Coomans (77 jaar), Lindenlaan. Op 14 september: Ludo Dusée (75 jaar), echtgenoot van Cornelia Dusée-Merks (Ruimtevaartstraat). Op 17 september: Ruth Arts-Schnabel (84 jaar), De Venloene. Mogen zij rusten in vrede.

Gezinsviering: vraag aan kinderen
Binnenkort zijn er weer gezinsvieringen: in Loon op Zand op zaterdag 26 oktober en in Kaatsheuvel (St. Jan) op zondag 27 oktober. Het zijn vieringen met speciale aandacht voor kinderen. Zou je graag iets willen lezen of willen doen (bijvoorbeeld een kaars vasthouden of de altaartafel mee helpen klaarmaken), geef je daar dan voor op. Ook als je maar een klein stukje wilt lezen, dan kan dat. Voor de gezinsviering in Loon op Zand kun je mailen naar: angela.van.brunschot@home.nl, voor de gezinsviering in Kaatsheuvel naar: parochiekaatsheuvel@home.nl. Graag vóór maandag 21 oktober! En meld je er dan bij, of je wilt lezen of een taak wilt doen? We laten je dan ruim op tijd weten wat je mag lezen of doen.

Mariavieringen en rozenkransgebed
In de oktobermaand is in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum elke dinsdagavond om 19.00 uur een Mariaviering met rozenkransgebed en Marialiederen. En in Loon op Zand wordt voorafgaand aan elke eucharistieviering het rozenhoedje gebeden. In de St. Jan (Kaatsheuvel) wordt op maandag-, woensdag- en vrijdagavond om 18.30 uur het rozenhoedje gebeden, maar op de donderdagavonden is daar om 18.30 uur een speciale Mariaviering, met Schriftlezing en korte overweging, met rozenkransgebed en enkele Marialiederen. Op donderdag 10 oktober is het thema van de viering: ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’. Die woorden sprak Maria op de bruilof van Kana, toen de bedienden haar kwamen melden dat de wijn op was. Ze verwees hen door naar Jezus, maar ze stuurde die bedienden daarmee niet van het kastje naar de muur. Want ze wist heel goed naar wie ze doorverwees. Op donderdag 17 oktober is het thema: ‘Zie daar uw moeder’.

Europees burgerinitiatief ‘Een van ons’
Het afgelopen weekend is in onze vier parochiekerken aandacht besteed aan het Europees burgerinitiatief ‘Eén van ons’. Het doel van dat initiatief is om binnen de Europese Unie zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen om daarmee de beschermwaardigheid van het menselijk leven vanaf de conceptie te bevorderen. Achter in de kerken lagen informatiepapieren en handtekeningenlijsten. In de A.K.O. van deze week – dit blad wordt alleen in Kaatsheuvel en Sprang-Capelle verspreid onder parochiële vrijwilligers en andere betrokkenen – staat die informatie ook. Maar omdat niet iedereen de A.K.O. leest of naar de kerk kan komen, blijf ik er ook in De Duinkoerier over schrijven; tot 1 november, want tot zo lang duurt de actie nog. U vindt natuurlijk ook alle informatie op de sites van dit burgerinitiatief: www.oneofus.eu/nl en www.demenselijkewaardigheid.nl. Daar kunt u online uw steun betuigen en dat verdient de voorkeur boven het met de hand invullen van handtekeningenlijsten. De afgelopen week zijn bijna 43.000 handtekeningen binnen gekomen en de teller staat nu (7 oktober) op 1.208.263.

De centrale vraag bij ‘Eén van ons’
Het burgerinitiatief ‘Eén van ons’ gaat over de beschermwaardigheid van het menselijk leven vanaf de conceptie. Maar voor alle helderheid: het gaat niet over abortus, want die kwestie valt onder de verantwoordelijkheid van de afzonderlijke staten van de EU. ‘Eén van ons’ richt zich op wet- en regelgeving die valt onder de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie en waarbij de bescherming van het menselijk embryo in het geding is. U moet dan denken aan wetenschappelijk onderzoek, medische experimenten of de farmaceutische industrie, waarbij gebruik gemaakt wordt van het menselijk embryo of van onderdelen daarvan.

Centraal in de hele discussie over de “waardigheid van het menselijk leven vanaf de conceptie” is onze kijk op het menselijk embryo: is dat een mens of een ding? Is het een ding, dan is het een gebruiksvoorwerp en niet meer, dan mag je het overal voor gebruiken. Maar is het een mens, dan verdient het de beschermwaardigheid waar elke mens recht op heeft.  Nou heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in een recent oordeel het menselijk embryo gedefinieerd als “het begin van de ontwikkeling van menselijk leven”. Die formulering houdt dus in, dat het menselijk embryo geen ding is en dus niet zomaar gebruikt kan worden, maar bescherming verdient, zoals elk menselijk leven. Dit burgerinitiatief heeft daarom de naam gekregen: ‘Eén van ons’ – het menselijk embryo is één van ons!

2 oktober 2013

Bericht voor a.s. doopouders
Binnenkort zijn er weer twee doopvoorbereidingsavonden: dinsdag 15 oktober en dinsdag 29 oktober, beide keren van 20.00-21.30 uur. De avonden worden gehouden op de pastorie in Loon op Zand: Oranjeplein 1. Ze zijn bedoeld voor ouders die een kind willen laten dopen en die nog niet eerder zo’n reeks voorbereidingsavonden hebben meegemaakt. Ook als het kind nog niet geboren is, maar de zwangerschap al ver gevorderd, kunt u aan deze avonden deelnemen. Op de eerste avond zal na een korte kennismaking vooral worden ingegaan op de betekenis van de doop en de achtergrond daarvan. Op de tweede avond zal de doopviering zelf besproken worden. Opgeven voor deze avonden kan via tel. 0416-361215 (’s morgens tijdens werkdagen) of via e-mail: sint-jan7@hetnet.nl. De doopvieringen zelf zijn doorgaans op een zondag, maximaal twee op één dag. De datum kan vóór of na de voorbereidingsavonden in onderling overleg worden afgesproken. 

Getijdengebedsgroep
De afgelopen twee weekenden is in onze parochiekerken aandacht besteed aan het kerkelijk getijdengebed en aan de Getijdengebedsgroep: de groep die elke maandagmorgen om 8.30 uur samenkomt in het Stiltecentrum in de St. Jan in Kaatsheuvel. De groep bestaat nu ruim twee jaar en men komt heel trouw. Dat is een goed teken, want het duidt erop dat dit gezamenlijk bidden in een zekere behoefte voorziet en dat men zich verantwoordelijk voelt ten opzichte van elkaar om samen dit bidden mogelijk te maken en vol te houden. Destijds is bewust gekozen voor het vroege moment van 8.30 uur: het is daardoor geen inbreuk op het verdere ritme van de dag. En er is bewust gekozen voor de maandag: daarmee wilden we aangeven dat ons doen en laten door de week heen verbonden mag zijn met God. Wie zich wil aansluiten of een keer (liefst een paar keer) wil meedoen om te kijken of het iets voor hem/haar is, is van harte welkom. Het duurt ongeveer 20 minuten en er wordt gebruik gemaakt van het ‘Klein Getijdenboek’ (exemplaren daarvan liggen beschikbaar). 

Mariavieringen en rozenkransgebed
Als deze Duinkoerier uitkomt, moet de eerste Mariaviering in de St. Jan (Kaatsheuvel) nog plaatsvinden. Dat is op donderdagavond 3 oktober (18.30 uur), met als thema: ‘Zij overwoog alles wat er gezegd en gebeurd was’. Het is een zin die betrekking heeft op Maria en iets zegt over het beschouwende karakter van deze vrouw. Ook het rozenkransgebed is een beschouwend gebed: onder het bidden ervan overwegen we de zogenaamde geheimen van de rozenkrans en we brengen al biddend dat wat ons bezighoudt tot bij God. De Mariaviering in de St. Jan bestaat naast rozenkransgebed uit een Schriftlezing met overweging en verder enkele Marialiederen. In de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum is elke dinsdagavond om 19.00 uur een Mariaviering met rozenkransgebed en Marialiederen. En in Loon op Zand wordt voorafgaand aan elke eucharistieviering het rozenhoedje gebeden. 

Kledinggroep Letland
Namens de Kledinggroep Letland laat ik u weten dat gebruikte (maar verder schone en niet kapotte) kleding nog steeds heel welkom is. We merken dat er minder aanbod van kleding is, waarschijnlijk omdat op verschillende plaatsen in het dorp kledingcontainers zijn geplaatst en men daardoor minder ver hoeft te lopen of te rijden. Maar kleding voor Letland blijft nodig een gewenst. Het kan worden aangeleverd op dinsdag- en vrijdagmorgen tussen 9.00 en 10.30 uur bij het Parochieel Centrum (Hoofdstraat 34, Kaatsheuvel), als de vrijwilligers voor Letland daar aan het sorteren en inpakken zijn. Eén keer per jaar gaat een grote zeecontainer met kleding en andere spullen naar Riga (Letland), waar het door zusters Dominicanessen van Bethanië wordt verdeeld onder mensen die het hard nodig hebben.


September 2013

Oktober: maand van de rozenkrans
In een gebedenboek las ik: “Wie niet meer ademt, leeft niet meer. Wie niet meer bidt, gelooft niet meer.” Geloof kan niet zonder gebed. Er zijn vele vormen van gebed: het persoonlijk gebed, het gemeenschappelijk gebed. Het gemeenschappelijk gebed kan ons helpen bij het bidden, want als we aan onszelf zijn overgelaten, komt het er vaak niet van. Daarom komen gelovigen samen om te bidden. In onze parochie is er dagelijks een eucharistieviering, er zijn weekendvieringen, wekelijks wordt het kerkelijk getijdengebed gebeden, in de mei- en oktobermaanden zijn er Mariavieringen en rozenkransgebed, maandelijks is er aanbidding en in de vastentijd wordt de kruisweg gebeden. Oktober is de maand van de rozenkrans. Graag sluiten we ook als parochie daarbij aan. In Loon op Zand zal in die maand voorafgaand aan elke eucharistieviering het rozenhoedje worden gebeden. In de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum is elke dinsdagavond om 19.00 uur een Mariaviering met rozenkransgebed en Marialiederen. En in de St. Jan (Kaatsheuvel) zijn op de donderdagavonden om 18.30 uur Mariavieringen, bestaande uit Schriftlezing en overweging, rozenkransgebed en Marialiederen; op maandag, woensdag en vrijdag wordt daar in de oktobermaand om 18.30 uur het rozenhoedje gebeden. Een met aandacht gebeden rozenhoedje verbindt ons via Maria met God en juist dat is gebed. Mag ik u uitnodigen?

Mariavieringen in de St. Jan (Kaatsheuvel)
In zijn brief bij gelegenheid van het Mariajaar in 2003 stelde onze bisschop, mgr. Hurkmans, voor “om het voorbeeld van Maria te volgen. (…) Kijken we naar Maria. Zij kan de mens naar God toebrengen.” Die oproep van tien jaar geleden willen we laten doorklinken in de thema’s van de Mariavieringen in de St. Jan, op de donderdagavonden om 18.30 uur. Op 3 oktober is het thema: ‘Zij overwoog alles wat er gezegd en gebeurd was’; op 10 oktober: ‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’; op 17 oktober: ‘Zie daar uw moeder’; op 24 oktober: ‘Eensgezind volhardend in het gebed, met Maria’ en op 31 oktober: ‘Mij geschiede naar uw woord’. Het zijn thema’s die gebaseerd zijn op de Schriftlezing van die avond en in een korte overweging zal daarbij worden stilgestaan.

Pastoor P. van Bragt (1985-2001)
We komen toe aan de laatste twee pastoors van de Berndijkse parochie. De zevende pastoor was P. Bragt, in 1938 in Boxtel geboren. Na zijn priesterwijding in 1963 was hij eerst verbonden aan een huishoudschool, waar hij les gaf. Typerend voor Van Bragt was dat hij tijdens de kookles tussen de meisjes ging zitten om zich de beginselen van het koken eigen te maken. Deze vaardigheid zou hem later goed van pas komen. Vervolgens werd hij kapelaan in Tilburg en in 1969 kwam hij naar Kaatsheuvel (St. Jansparochie), waar hij kapelaan werd onder pastoor Van de Spijker. Ondertussen bekwaamde hij zich in de catechese en in 1976 werd hij eerst parttime en vervolgens in 1981 fulltime catecheet. Omdat de pastorie van de St. Jan verbouwd werd, ging hij in 1981 in de pastorie van de Berndijk wonen, alwaar hij – wegens de zwakke gezondheid van pastoor Van Dijk – regelmatig assisteerde. In 1985 werd hij daar pastoor en zou dat blijven tot zijn dood op 4 september 2001. Zijn bidprentje vermeldt dat hij pastoor was “van en tussen de mensen”. Hij was de eenvoud zelve en “kon in eenvoudige korte bewoordingen treffend zijn geloofsovertuiging uitdragen”. Zoals hij geleefd heeft, zo is hij ook begraven: niet in de bidkapel, maar op het kerkhof tussen de mensen in.

Intussen waren de fusiebesprekingen met de St. Jan en de St. Jozef gaande, die resulteerden in de Parochie Kaatsheuvel, per 1 januari 2002. Toch kwam er op de valreep nog een pastoor voor de Berndijk: J. Groos, ook afkomstig uit Boxtel. Hij was de achtste en laatste pastoor, van 16 december 2001 – 1 januari 2002. Pastoor Groos was de eerste en enige pastoor van de Parochie Kaatsheuvel, die tot 30 september 2012 heeft bestaan. Want toen kwam de fusie met de parochies van Loon op Zand en De Moer, waaruit de huidige Parochie H. Willibrord is ontstaan.

Europees burgerinitiatief ‘Eén van ons’
Op dit moment loopt binnen de landen van de Europese Unie het zogenaamde Europees burgerinitiatief ‘Eén van ons’. Zo’n burgerinitiatief is een betrekkelijk nieuw instrument binnen de Europese Unie. Het biedt burgers de mogelijkheid om gezamenlijk invloed uit te oefenen op het niveau van regel- en wetgeving. Een burgerinitiatief moet door minstens 1 miljoen EU-burgers ondersteund worden. Als dat aantal bereikt is, dan is het een uitnodiging aan de Europese Commissie om wetsvoorstellen te doen met betrekking tot het thema van het betreffende burgerinitiatief. Een burgerinitiatief leidt met andere woorden niet per se tot wetsverandering, maar het is minstens een krachtig pleidooi. De Europese Commissie kan er niet zo maar omheen, als zoveel burgers een klemmend beroep doen op de Commissie.

Het burgerinitiatief ‘Eén van ons’ is een van de eerste geregistreerde burgerinitiatieven in de Europese Unie. Het heeft als doel in belangrijke mate de bescherming te bevorderen van het menselijk leven vanaf de conceptie. De actie loopt nog tot 1 november a.s. en op dit moment is het vereiste aantal van 1 miljoen handtekeningen al gehaald, om precies te zijn: 1.097.417 (stand 23 september). Het doel is dus al bereikt, maar hoe meer handtekeningen er verzameld worden, hoe krachtiger het pleidooi zal klinken.

Nederland en ‘Eén van ons’
Nederland behoort tot de landen met een relatief goede respons. Ik heb de indruk dat dit burgerinitiatief in ons land aanvankelijk vooral door protestantse organisaties werd ondersteund. Maar inmiddels hebben de Nederlandse bisschoppen laten weten dat ze dit initiatief van harte ondersteunen. Andere katholieke instanties die zich er achter hebben geschaard, zijn het Sint-Janscentrum en Katholiek Gezin.nl. Ook de paus heeft dit initiatief tijdens een preek in mei van harte toegejuicht. Voor Nederland was als doel gesteld om 19.500 handtekeningen op te halen; inmiddels zijn het er ruim 24.000. Binnenkort gaan we ook in onze parochie van start met het verzamelen van handtekeningen. U hoort er dus nog meer van. Voor meer informatie: www.demenselijkewaardigheid.nl of www.oneofus.eu/nl.

18 september 2013

Vertrek pastoraal werker
Afgelopen weekend is bekend gemaakt dat pastoraal werker Theo Schepens zal gaan stoppen met zijn werk in onze parochie. Toen hij eind 2011 65 jaar werd, is hem gevraagd of hij nog wat langer wilde blijven. Afgesproken is toen voor twee jaar en het bisdom was bereid hem daartoe een zending te verlenen. Een van de redenen die destijds meespeelden, waren de fusiebesprekingen die toen gaande waren. Inmiddels zijn de parochies van Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer gefuseerd. De twee jaren extra zijn ook bijna voorbij. Voor Theo is dat reden om te gaan stoppen met het pastorale werk in onze parochie. Hij zal per 1 december hier ophouden. Voor die datum is gekozen, omdat hij dan precies vijf jaar in Kaatsheuvel heeft gewerkt. Op zondag 1 december zal hij in de kerken van Kaatsheuvel afscheid nemen, in de HH. Martelaren van Gorkum na de H. Mis van 9.30 uur en in de St. Jan na de H. Mis van 11.00 uur. Wij vinden het spijtig dat Theo onze parochie gaat verlaten en daarmee ook ons pastoraal team. Wij respecteren zijn besluit en wensen hem nu alvast een goede voorbereiding toe op zijn aankomende afscheid.

Pastoor P. Luijckx

Petra de Gouw overleden
De vorige week dinsdag (10 september) is zuster Petra de Gouw in het kloosterverzorgingshuis in Haelen (L.) op 78-jarige leeftijd overleden. Ze was al enige tijd ziek en wist dat genezing niet meer mogelijk was. Petra is tussen 1985 en 2000 bijna 15 jaar pastoraal werkster geweest in de toenmalige St. Jansparochie in Kaatsheuvel. Dat was onder pastoor Smarius en uit verhalen begrijp is dat zij tweeën een voortreffelijk pastoraal team vormden. Petra heeft ten tijde van pastoor Simons ook in Loon op Zand pastoraal werk verricht, zo vernemen we uit betrouwbare bronnen in Loon op Zand. Petra was lid van de congregatie van de Dominicanessen van Bethanië, een van oorsprong Franse congregatie die in 1914 naar Nederland kwam. Deze congregatie zette zich in voor mensen aan de onderkant van de samenleving, daar waar armoede, verwaarlozing, eenzaamheid of achterstelling heerste. Zo werd op hen na de Tweede Wereldoorlog beroep gedaan om te zorgen voor de kinderen uit NSB-gezinnen en waarvan de ouders gevangen zaten. Vanuit die spiritualiteit heeft Petra als pastoraal werkster veel gedaan voor ouderen en zieken. Daarnaast was zij o.a. betrokken bij de eerste communievoorbereiding, bij woord- en communievieringen en heeft zij veel kinderen gedoopt. Afgelopen maandag was de uitvaart en begrafenis – maar op het moment dat ik deze berichten schrijf, moeten die nog plaatsvinden.

Gezinsvieringen
Komend weekend zijn er gezinsvieringen, op zaterdag 21 september om 19.00 uur in de kerk van Loon op Zand en zondag 22 september om 11.00 uur in de St. Jan in Kaatsheuvel. Het thema van beide vieringen is: ‘Wees eerlijk en betrouwbaar’. Dat thema is gekozen naar aanleiding van het evangelie, waarin het gaat om eerlijk zijn in kleine zaken en eerlijk zijn in grote zaken. En wie het in het kleine niet is, zal het ook in het grote niet zijn. Daarom is het belangrijk dat kinderen van jongs af aan leren om eerlijk te zijn. Daar ligt de basis voor een eerlijke samenleving. In beide kerken zingen kinderkoren, in Loon op Zand het kinderkoor St. Janneke, in Kaatsheuvel de Lindelijsters. De volgende maand zijn de gezinsvieringen in het weekend van 26/27 oktober. We nodigen kinderen en ouders van harte uit om in deze weekenden naar de vieringen te komen. Mag ik ook ouders van de a.s. eerste communicanten hierop wijzen? Gezinsvieringen passen uitstekend bij de voorbereiding op de Eerste Communie.

Vredesweek (21-29 september)
Komende week is de jaarlijkse Week voor de Vrede, die wordt georganiseerd door IKV/Pax Christi. In dat kader is er maandag 23 september om 19.00 uur in de Kerk aan de Haven (Waalwijk) een oecumenische vesperviering, die zal worden geleid door Willemien van Bragt en ds. Otto Grevink. Het thema van de viering is: ‘Act for Peace’. Daarbij gaat het om initiatieven die helpen vrede tot stand te brengen, of mensen in vrede te laten leven. Bijzondere aandacht is er dit jaar voor Syrië, waar een verwoestende oorlog mensen steeds verder uit elkaar drijft en op de vlucht doet slaan. Na de vesperviering is er vanaf 20.00 uur een bijzonder muzikaal project: Syrious Mission. Dat project beoogt kinderen die door de oorlog in Syrië getraumatiseerd zijn, in vluchtelingenkampen in Jordanië op te vangen en door middel van muziek er bovenop te helpen. Iemand die daaraan heeft meegedaan, komt erover vertellen. 

Toenemende vervolging van christenen
Vanwege de Vredesweek wijs ik er nog maar eens op: er is een toenemende vervolging van christenen gaande. Bij het woord ‘christenvervolging’ denken wij misschien spontaan aan de eerste eeuwen dat de Kerk bestond. Toen werden christenen voor de leeuwen gegooid, opgehangen en verbrand. Maar de vervolgingen nu zijn niet minder erg en bovendien omvangrijker. Er is geen eeuw geweest waarin zoveel christenen werden vervolgd en om hun geloof gedood als in deze eeuw. In Egypte worden christenmeisjes verkracht, in Iran bestaat de doodstraf op bekering tot het christendom, in India zijn kerken, kloosters en scholen platgebrand en in Syrië worden christenen uit hun dorpen verdreven, bisschoppen ontvoerd en christenen die zich niet tot de islam bekeren worden gedood. En het gekke is dat de media hier nauwelijks over berichten. Het zijn dezelfde media die paus Pius XII verwijten dat hij in de oorlog gezwegen zou hebben over de Jodenvervolging. Zwijgen over christenvervolging mag blijkbaar wel. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet…..

11 september 2013

Dankbriefje Petra de Gouw
Vanaf haar ziekbed laat Petra in een kort briefje weten dat ze blij is met de post die ze vanuit Kaatsheuvel heeft mogen ontvangen, terwijl zij en Trudy toch al weer ruim anderhalf jaar geleden vertrokken zijn naar het kloosterverzorgingshuis in Haelen (L). Ze is dankbaar voor “zoveel lieve geluiden van alle kanten die ons troosten en opbeuren.”

Een mooi eeuwfeest
Afgelopen zondag is op indrukwekkende wijze het eeuwfeest van de St. Janskerk in Kaatsheuvel gevierd. ’s Morgens was er eerst een plechtige H. Mis, afgesloten met een vendelgroet door het gilde St. Jan Baptist. En vanaf 13.00 uur was er in de kerk een informele middag met optredens van diverse koren en muziekgezelschappen, een tentoonstelling over de 100-jarige, een fotoreportage over het kerkgebouw en zijn bijzondere lijnenspel en een film over de restauratie van vorig jaar. Door de gemeente werd een plaquette aangeboden waarop de namen van de bouwpastoor, de architect en de datum van inwijding staan. Het was een gezellige middag met veel bezoekers die voor langere of kortere tijd kwamen kijken en luisteren en onder het genot van een kop koffie of thee met elkaar konden praten. En de collectebus heeft € 388,– opgebracht voor de plaatselijke voedselbank. Alle gevers heel hartelijk dank. Volgens velen is het voor herhaling vatbaar.

Start Communievoorbereiding
De voorbereiding van de Eerste Communie gaat binnenkort weer van start. De eerste kinderbijeenkomsten zijn begin oktober. Voorafgaand daaraan zijn er informatieavonden voor ouders/verzorgers. Deze zijn op maandag 23 september voor de groep van de HH. Martelaren van Gorkum (in de Theresiaschool, Kaatsheuvel), op dinsdag 24 september voor de groep van de St. Jan Kaatsheuvel (ook in de Theresiaschool) en op woensdag 25 september voor de groep van Loon op Zand (in de Basisschool Lage Weijkens). Al deze informatieavonden beginnen om 20.00 uur. Via de gebruikelijke kanalen is geprobeerd om zoveel mogelijk ouders en kinderen hiervan op de hoogte te brengen. Mochten er desondanks ouders en kinderen zijn die geen bericht hebben ontvangen en toch mee willen doen met de voorbereiding, dan kunnen ze contact opnemen met pastoor Luijckx (tel. 361215), Annie van Kuijk (tel. 361513), Riet Smits (tel. 274206) of met het parochiesecretariaat (sint-jan7@hetnet.nl).  De communievieringen zelf zijn in mei en juni van het volgend jaar. 

Mariavieringen oktober
Oktober is de maand van de rozenkrans en in onze parochie sluiten we ons op vele manieren aan bij het gebed tot Maria, dat wereldwijd zal klinken. In Loon op Zand zal voorafgaand aan elke eucharistieviering het rozenhoedje worden gebeden. In de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum is elke dinsdagavond om 19.00 uur een Mariaviering met rozenkransgebed en Marialiederen. En in de St. Jan (Kaatsheuvel) zijn op de donderdagavonden om 18.30 uur Mariavieringen, bestaande uit Schriftlezing en overweging, rozenkransgebed en Marialiederen; op maandag, woensdag en vrijdag wordt daar in de oktobermaand om 18.30 uur het rozenhoedje gebeden. 

Opbrengst Miva-collecte
De jaarlijkse collecte voor de Miva, in het weekend van 24/25 augustus, heeft in onze parochie – voor de vier kerken tezamen – € 702,30 opgebracht. De Miva besteedt dat geld aan de noodzakelijke transport- en communicatiemiddelen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Zij maken het mogelijk dat mensen (missionarissen, missionaire werkers en verpleegkundigen), middelen (voedsel, geneesmiddelen en leesmateriaal) en het evangelie sneller ter plaatse kunnen zijn waar ze nodig zijn. Het is een kleine steun, maar samen met alle andere parochies in Nederland kan er weer veel gedaan worden. Bedankt voor deze geldelijke en morele ondersteuning!

Radio Maria
Radio Maria zendt 24 uur per dag katholieke programma’s uit in Nederland op de middengolf AM 675 en via internet: www.radiomaria.nl. De belangrijkste en best beluisterde programma’s zijn die met gebed: de dagelijkse H. Mis, het kerkelijk getijdengebed en de rozenkrans. Daarnaast zijn er programma’s over spiritualiteit, liturgie, kerkgeschiedenis en heiligenlevens. Er zijn catecheseprogramma’s en interviews over hoe mensen geloven. En er is een groot aanbod van religieuze en klassieke muziek. Radio Maria richt zich op iedereen, er zijn ook programma’s voor jongeren, maar wordt vooral gewaardeerd door mensen die minder mobiel zijn, die zoeken naar verdieping in hun leven en die graag naar de radio luisteren, soms noodgedwongen, omdat ze minder goed kunnen zien. In de kerk liggen folders met de toepasselijke titel: ‘Geloven begint met de knop omzetten!’

Katholieke weetjes (4)
Priesters mogen niet getrouwd zijn en dienen celibatair te leven; dat weten alle katholieken. Wat ze vaak niet weten, is dat er desondanks – met toestemming van Rome – priesters zijn die getrouwd zijn. Zo zijn er, ook in Nederland, een paar dominees die katholiek zijn geworden en tot priester zijn gewijd. In Engeland zijn de laatste jaren veel anglicaanse priesters uit onvrede met ontwikkelingen binnen de anglicaanse Kerk overgegaan naar de katholieke Kerk. Anglicaanse priesters zijn doorgaans getrouwd en veel van deze priesters zijn binnen de katholieke Kerk opnieuw tot priester gewijd. Er is in Engeland zelfs een katholiek bisdom dat in zijn geheel bestaat uit voormalige anglicaanse priesters; dit bisdom heeft niet een bepaald grondgebied, het strekt zich uit over heel Engeland, maar heeft een eigen leiding en organisatie. In al deze gevallen gaat het dus om gehuwden (dominees of anglicaanse priesters) die na overgang naar de katholieke Kerk tot priester zijn gewijd. Het zijn met andere woorden uitzonderingen die de regel bevestigen. Dergelijke uitzonderingen bestaan er niet voor wat betreft vrouwen.

4 september2013

Correctie
De vorige week meldde ik dat Petra de Gouw, de vroegere pastoraal werkster van de St. Jan (Kaatsheuvel), ernstig ziek is. Het adres van haar, dat ik toen doorgaf, was onvolledig. Het moet luiden: Magdalenahof 62, 6081 GP Haelen.

Eeuwfeest St. Jan Kaatsheuvel
A.s. zondag wordt het eeuwfeest van de St. Janskerk in Kaatsheuvel gevierd. Om 11.00 uur is er een plechtige H. Mis, met als hoofdcelebrant vicaris-genaraal R. van den Hout, en van 13.00-17.00 uur is er in de kerk een feestelijk programma, met optredens van koren en muziekgezelschappen, een expositie over 100 jaar Sint Jan, een fotoreportage en een film. Het is een informeel gebeuren: u kunt in- en uitlopen wanneer u wilt. De koffie staat klaar (gratis!) en terwijl er gezongen wordt, is er alle gelegenheid voor ontmoeting, voor een praatje met deze of gene en voor bezichtiging van film en expositie. Een uitgebreid programma vindt u elders in deze Duinkoerier. Het gemengd koor van de St. Jan, dat als laatste om 16.45 uur zal optreden, zal de wereldpremière verzorgen van een lied dat voor deze gelegenheid is gemaakt. Iedereen is van harte welkom.

Pastoor G. van Dijk (1978-1985)
We vervolgen onze korte geschiedschrijving van de pastoors van de Berndijk met de zesde pastoor: Gerrit van Dijk msf. Die laatste drie letters staan voor Missionarii a Sacra Familia (Missionarissen van de Heilige Familie), een missiecongregatie die zijn opleidingshuis in Kaatsheuvel had. Van Dijk was in 1917 geboren in Loosduinen (ZH), in die tijd een tuindersdorp in het Westland. Tot zijn 23e had hij in een tuindersbedrijf gewerkt. Hij was dus een late roeping. Na zijn priesterwijding in 1952 kwam pater Van Dijk al regelmatig assisteren in de kerk van de Berndijk. In 1967 werd hij daar kapelaan onder pastoor Rietra. Vanaf 1969 was hij tevens rector van het toen opgerichte bejaardenhuis De Vossenberg. Toen hij in 1978 pastoor werd van de parochie van de HH. Martelaren van Gorkum, combineerde hij dat het eerste jaar nog met zijn rectoraat van De Vossenberg.

Evenals alle vorige pastoors kreeg ook pastoor Van Dijk te maken met restauratie- en onderhoudswerkzaamheden aan pastorie en kerk. De annalen vermelden verder dat onder pastoor Van Dijk twee tot drie keer per jaar een ‘Mededelingenblad’ uitkwam met actuele parochiële informatie. Voorts werden er allerlei groepen opgericht, zoals een liturgiegroep, een groep begroeting nieuwkomers, een missiegroep, een bezoekdienst en een bezorgdienst. Vanwege zijn zwakke gezondheid werd pastoor Van Dijk de laatste jaren steeds vaker vervangen door kapelaan Van Bragt, die hem later zou opvolgen. In 1985 ging pastoor van Dijk met emeritaat; hij is bijna zeven jaar pastoor geweest. In 1994 is hij overleden en bijgezet in de pastoorsgraven onder de bidkapel op het kerkhof van de Berndijk.

Paters in de parochie
Pastoor Van Dijk was de enige pater onder de Berndijkse pastoors. Ter informatie: een pater is een priester die tot een kloosterorde of congregatie behoort; paters zijn gehoorzaamheid verschuldigd aan hun overste, niet aan een bisschop. Alle andere pastoors van de Berndijk waren ‘wereldheren’ ofwel diocesane priesters die onder de verantwoordelijkheid van de plaatselijke bisschop vallen, in ons geval de bisschop van ’s-Hertogenbosch. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw neemt echter het aantal paters dat in parochies gaat werken, toe. Van Dijk is een voorbeeld in de Berndijk, pastoor Smarius (1974-1999) is een voorbeeld in de St. Jan (Kaatsheuvel). Smarius was een msc-pater. De letters ‘msc’ staan in vertaling voor: Missionarissen van het Heilig Hart. Ook dit is een missiecongregatie, oorspronkelijk afkomstig uit Frankrijk. Dat er in die jaren zoveel paters in parochies gaan werken, komt omdat de typische werkzaamheden waar paters zich mee bezig hielden (onderwijs, retraite, parochiemissies), ophouden. En ook veel missionarissen komen terug, soms gedwongen door politieke omstandigheden. Maar omdat het aantal priesterwijdingen onder paters de afgelopen jaren zo sterk is afgenomen, veel sterker dan onder de diocesane priesters, neemt het aantal paters in parochies op dit moment weer af. Zo zijn Van Dijk en Smarius lokale voorbeelden van een ontwikkeling die zich op landelijk niveau afspeelde.

Katholieke weetjes (3)
Er bestaat, ook onder katholieken, veel onwetendheid en veel misverstand over allerlei katholieke onderwerpen. Zo denken velen dat met de ‘onfeilbaarheid van de paus’ wordt bedoeld dat een paus geen fouten zou kunnen maken, geen zonden kan begaan en altijd gelijk heeft. Dat is een groot misverstand. Pausen kunnen verkeerde besluiten nemen, ze kunnen een leven leiden dat onder de maat is en zondigen. Het verleden geeft daar genoeg voorbeelden van. Van de laatste pausen is bekend dat zij regelmatig biechtten, met andere woorden hun zonden beleden in het Sacrament van Boete en Verzoening. Met ‘onfeilbaarheid’ wordt iets speciaals bedoeld. Het gaat dan om officiële uitspraken van de paus inzake geloof en zeden, die bedoeld zijn om het geloof van de universele kerk te verwoorden en waarbij duidelijk te kennen wordt gegeven dat de paus beoogt ‘ex cathedra’ (vanaf de leerstoel van Petrus) te spreken. Dat is een hele zin en hij zal niet meteen voor iedereen duidelijk zijn. Ik heb hem van mgr. J. Lescrauwaet msc, een zeer gerespecteerd theoloog en emeritus hulpbisschop van Haarlem. Wat die zin in ieder geval wel duidelijk maakt, is dat de paus alleen onder zeer strenge condities beroep kan doen op het charisma van de onfeilbaarheid en beslist niet zo maar een mens is die geen fouten kan maken of onder alle omstandigheden feilloos zou zijn.

2 september 2013

 

Eeuwfeest St. Jan Kaatsheuvel
Zondag 8 september wordt gevierd dat 100 jaar geleden, om precies te zijn op 5 juli 1913, de St. Jan van Kaatsheuvel werd ingewijd. Om de feestelijkheden te onderstrepen zullen op die dag bij de kerk een viertal vlaggen wapperen: van de provincie, de gemeente, de parochie en de Nederlandse vlag. De eerste drie staan voor de hoofdfinanciers van de restauratie die in 2012 tot stand is gebracht. De Nederlandse vlag symboliseert de bijdrage van particulieren en lokale en regionale bedrijven aan de restauratie. Na de plechtige H. Mis van 11.00 uur is er ’s middags vanaf 13.00 uur een feestelijk programma, bestaande uit muziek en zang, een expositie, een fotoreportage en een film. De toegang is gratis en ook koffie, thee en fris zijn gratis. Bij een verjaardag hoort een cadeau. Achter in de kerk staat daarom op die dag een glazen collectebus; de opbrengst daarvan is bestemd voor de plaatselijke voedselbank

Restauratie St Joachim in De Moer
Kort geleden mocht u via de mededelingen in de kerk in De Moer vernemen dat de tweede fase van de restauratie plannen van onze kerk in De Moer van start mag gaan. Het betreft de restauratie van de glas-in-loodramen. Wij hebben in overleg met met de het Bisdom hiervoor toestemming gekregen.
Na de restauratie van de toren, die er weer prachtig bijstaat, zullen de glas-in-loodramen van de kerk onder handen worden genomen, gerestaureerd en schoongemaakt. Met ingang van begin september zullen er weer steigers rond de kerk komen te staan. Natuurlijk zorgt dit voor wat overlast, zeker i.v.m. het parkeren.
Wij hopen op een goed eindresultaat, want dat houden wij voor ogen..
Daarom vragen wij u om begrip voor de eventuele overlast die kan worden ondervonden.

Met vriendelijke groet, namens het Parochiebestuur,
Pastoor Luijckx

Vormsel 2013:
Op maandag 16 september is op de basisschool De Blokkendoos om 19.00 uur voor de tieners uit Loon op Zand en De Moer een bijeenkomst ter voorbereiding op het Vormsel. Een dag later is op dinsdag 17 september 2013 op de Theresiaschool om 19.00 uur die avond voor de tieners van Kaatsheuvel en Sprang- Capelle.
Er zal alles verteld worden over het vormselproject In vuur en vlam  dat geheel in deze tijd staat en iedereen zeker zal aanspreken en inspireren. De vormselvoorbereiding bestaat uit een zestal lessen van het vormselproject,
een bijeenkomst voor Kerstmis en voor Pasen en een terugkom les. Klik hier voor meer informatie.
.


Augustus 2013

28 augstus 2013

Restauratie St Joachim in De Moer
Kort geleden mocht u via de mededelingen in de kerk in De Moer vernemen dat de tweede fase van de restauratie plannen van onze kerk in De Moer van start mag gaan. Het betreft de restauratie van de glas-in-loodramen. Wij hebben in overleg met met de het Bisdom hiervoor toestemming gekregen.
Na de restauratie van de toren, die er weer prachtig bijstaat, zullen de glas-in-loodramen van de kerk onder handen worden genomen, gerestaureerd en schoongemaakt. Met ingang van begin september zullen er weer steigers rond de kerk komen te staan. Natuurlijk zorgt dit voor wat overlast, zeker i.v.m. het parkeren.
Wij hopen op een goed eindresultaat, want dat houden wij voor ogen..
Daarom vragen wij u om begrip voor de eventuele overlast die kan worden ondervonden.

Met vriendelijke groet, namens het Parochiebestuur,
Pastoor Luijckx

Vormsel 2013:
Op maandag 16 september is op de basisschool De Blokkendoos om 19.00 uur voor de tieners uit Loon op Zand en De Moer een bijeenkomst ter voorbereiding op het Vormsel. Een dag later is op dinsdag 17 september 2013 op de Theresiaschool om 19.00 uur die avond voor de tieners van Kaatsheuvel en Sprang- Capelle.
Er zal alles verteld worden over het vormselproject In vuur en vlam  dat geheel in deze tijd staat en iedereen zeker zal aanspreken en inspireren. De vormselvoorbereiding bestaat uit een zestal lessen van het vormselproject,
een bijeenkomst voor Kerstmis en voor Pasen en een terugkom les. Klik hier voor meer informatie.

Petra de Gouw
Velen in Kaatsheuvel zullen zuster Petra de Gouw kennen, omdat zij van 1985-2000 pastoraal werkster was in de St. Jan, onder pastoor Smarius. Zij en haar medezuster Trudy Godefrooij zijn bijna twee jaar geleden uit Kaasheuvel vertrokken naar het kloosterverzorgingsoord van hun congregatie in Haelen (L.). In de afgelopen vakantietijd kregen we bericht dat Petra ernstig ziek is en dat herstel niet meer mogelijk is. Hoelang een en ander nog kan duren, kunnen de dokters niet zeggen. In overleg met Petra en Trudy laat ik u dit weten. Als u wilt, kunt u Petra een kaartje sturen; ze zou dat erg waarderen. Het adres is: Magdalenahof 62, 6081 Haelen. Soms zeggen mensen als iemand ernstig ziek is: “We kunnen niets meer doen.” Het klopt dat artsen dan niets meer kunnen doen, maar ook als beterschap niet meer mogelijk is, staan gelovigen beslist niet machteloos. We kunnen bidden, om verlichting van lijden, om kracht in het ziekteproces, om vertrouwen op God die mensen nabij blijft, ook op de moeilijkste momenten van het leven. Laten we in die zin een biddende kring rond Petra vormen. 

Eeuwfeest St. Jan Kaatsheuvel
Zondag 8 september wordt gevierd dat 100 jaar geleden, om precies te zijn op 5 juli 1913, de St. Jan van Kaatsheuvel werd ingewijd. Om de feestelijkheden te onderstrepen zullen op die dag bij de kerk een viertal vlaggen wapperen: van de provincie, de gemeente, de parochie en de Nederlandse vlag. De eerste drie staan voor de hoofdfinanciers van de restauratie die in 2012 tot stand is gebracht. De Nederlandse vlag symboliseert de bijdrage van particulieren en lokale en regionale bedrijven aan de restauratie. Na de plechtige H. Mis van 11.00 uur is er ’s middags vanaf 13.00 uur een feestelijk programma, bestaande uit muziek en zang, een expositie, een fotoreportage en een film. De toegang is gratis en ook koffie, thee en fris zijn gratis. Bij een verjaardag hoort een cadeau. Achter in de kerk staat daarom op die dag een glazen collectebus; de opbrengst daarvan is bestemd voor de plaatselijke voedselbank.

Pastoor Rietra (1950-1978)
We zijn met onze korte geschiedschrijving van de pastoors van de Berndijk gekomen aan de vijfde pastoor: Emile Rietra. Hij was in 1902 geboren, de zoon van een notaris uit Dussen en eerst kapelaan geweest in Eindhoven en de beide andere parochies in Kaatsheuvel (St. Jozef en St. Jan), voordat hij in de Berndijk werd benoemd. Van de acht pastoors die de parochie van de HH. Martelaren van Gorkum heeft gehad, was Rietra het langste pastoor: ruim 28 jaar, iets langer dan pastoor Van Enschot (1917-1945). Van pastoor Rietra is vooral bekend dat hij zich heeft ingezet voor een nieuwe kerk die er uiteindelijk niet is gekomen. Een nieuwe kerk zou nodig zijn vanwege uitbreidingsplannen in de Berndijk, vervolgens omdat de bestaande kerk te klein zou zijn, alsook slecht was onderhouden. Jarenlang is erover vergaderd, met de gemeente, met het bisdom en binnen het dekenaat. Een vraag die voortdurend naar boven kwam, was of het nou echt wel nodig was, of dat ook goed volstaan zou kunnen worden met een grondige restauratie van de kerk. Ook in de Berndijk zelf was niet iedereen even gelukkig met een mogelijke afbraak van de bestaande kerk. Tenslotte heeft het bisdom besloten tot restauratie. Omdat pastoor Rietra goede contacten had met De Efteling – hij was oprichter van het sportpark waaruit later De Efteling is ontstaan, was jarenlang bestuurslid van De Efteling en sinds 1968 erelid van het bestuur -, werd de gehele kerk van binnen geschilderd in kleuren die waren gekozen door Anton Pieck, de ontwerper van De Efteling. Pastoor Rietra overleed op 10 september 1978 en werd bijgezet in de pastoorsgraven onder de bidkapel op het kerkhof.

Katholieke weetjes (2)
Wat katholieken en protestanten verenigt, is o.a. de Bijbel. Door beiden wordt de Bijbel gezien als het woord van God en voor beiden is de Bijbel fundamenteel, in die zin dat daarop het geloof gegrondvest is. De Bijbel is het fundament van ons geloof. Het mag voor katholieken als bekend worden verondersteld, dat men weet dat de Bijbel uit twee gedeelten bestaat: het Oude Testament (de tijd vóór Christus) en het Nieuwe Testament (vanaf Christus). Het belangrijkste van het Nieuwe Testament zijn de vier Evangeliën, achtereenvolgens geschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Wat de meeste katholieken niet zullen weten, is dat er een verschil is tussen de katholieke en de protestantse Bijbel. Een katholieke Bijbel heeft zeven boeken meer dan een protestantse Bijbel, namelijk de boeken Tobit en Judit, 1 en 2 Makkabeeën, de boeken Wijsheid (van Salomo) en Wijsheid van Jezus Sirach en het boek van de profeet Baruch. In totaal gaat het om ruim 200 bladzijden die een katholieke Bijbel méér heeft. Vanwaar dit verschil? Dat komt omdat de protestanten alleen die Bijbelteksten aanvaardden die in het Hebreeuws (de taal van de joden) zijn geschreven, maar niet die welke in het Grieks geschreven zijn.

Geloofscursus bisdom
De diocesane cursus ‘Groeien in geloof’ gaat op zoek naar de Bron van ons geloof. Het kost wat moeite, twintig bijeenkomsten, maar velen hebben de afgelopen jaren gemerkt dat het je sterker maakt, dat je meer aan kunt thuis, in het gezin, op het werk, in de parochie. Daarom: gaat u mee naar de Bron? De cursus wordt gegeven op maandagavonden van 19.30 tot 21.30 uur in ’s-Hertogenbosch. Bijdrage per cursusjaar: € 90,- per persoon. Info en aanmelding: Diocesaan Vormingscentrum, Postbus 1070, 5200 BC ’s-Hertogenbosch. Tel. 073-523 2045 of 073-523 2057. E-mail: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl. Voor meer informatie: zie www.bisdomdenbosch.nl, onder vorming.

21 augustus 2013

Collecte voor de Miva
In het weekend van 24/25 augustus is de jaarlijkse collecte voor de Miva; deze zorgt voor vervoersmiddelen en communicatiemiddelen voor missionarissen in Afrika, Azië en Latijns Amerika. De collecte wordt dit jaar gehouden onder het motto: ‘Help de kinderen in Brazilië’. Op de folder in de kerk worden twee missionarissen ten voorbeeld gesteld, zuster Maria en broeder Christiano, die zich inzetten voor opvang en onderwijs aan jongeren in Brazilië. Vervoersmiddelen zijn bij dat werk onontbeerlijk. “Zonder vervoer staan we stil. Met een auto kunnen we zoveel meer mensen bereiken”, legt pater Christiano uit. Deze missionarissen verdienen onze steun. Geef daarom van harte aan de extra (tweede) collecte in het komend weekend. U kunt ook een bijdrage overmaken naar giro 2950 t.n.v. Miva, Breda. Voor meer informatie, zie: www.miva.nl.

St. Jans Onthoofding
Donderdag 29 augustus gedenkt de Kerk op feestelijke wijze de Marteldood van de H. Johannes de Doper. Waarom op feestelijke wijze? Omdat de heiligenfeesten altijd gevierd worden op de dag van hun overlijden. De dood is immers geen einde, maar het begin van het eeuwig leven bij God. Johannes de Doper kwam om het leven door onthoofding. Voor de kerk in Loon op Zand, die officieel H. Johannes’ Onthoofding heet, is 29 augustus dus de patroonsdag van de kerk. Maar hij is dat ook voor de St. Jan in Kaatsheuvel, want officieel heet die kerk ‘H. Johannes de Doper in zijne onthoofding’. Veel mensen vinden dat tegenwoordig maar een akelige naam, maar ik vind het een naam om trots op te zijn; het is een soort geuzennaam. Johannes was een echte profeet, hij nam geen blad voor de mond en zei waar het op stond. Ook tegen de koning die hij verweet dat hij de vrouw van zijn broer tot vrouw had genomen (Mc. 6,17). De waarheid mag niet gezegd worden; daarom worden profeten gedood, vroeger en nu. Het kan voor ons een aansporing zijn om ons oor te luisteren te leggen bij tegendraadse oprechte mensen. In die zin is het feest van St. Jans Onthoofding iets om bij na te denken.

Eeuwfeest St. Jan Kaatsheuvel
Zondag 8 september wordt het eeuwfeest van de St. Jan van Kaatsheuvel gevierd. De eigenlijke dag was 5 juli, maar vanwege de vakantietijd is de viering daarvan verschoven. Op 8 september is er eerst om 11.00 uur een plechtige H. Mis, met als hoofdcelebrant vicaris R. van den Hout, en ’s middags is er een feestelijk muziekprogramma in de kerk, waar verschillende koren en muziekgezelschappen aan deelnemen. Nadere berichten daarover komen in een volgende Duinkoerier te staan. Om de feestelijke gebeurtenis extra accent te geven, zijn de laatste weken aan de voorkant van de kerk twee beelden schoongemaakt: het H. Hartbeeld en het beeld van Maria boven de ingang. De details zijn nu weer goed zichtbaar. De oorlogsschade aan het H. Hartbeeld is onaangetast gebleven. Zo werken velen op hun manier bij aan de voorbereiding van het heuglijke feest.

Pastoor Van Roosmalen (1945-1950)
We vervolgen onze korte geschiedschrijving van de pastoors van de Berndijk. De vierde pastoor  was C. van Roosmalen. Over pastoor Van Roosmalen is niet zo heel veel bekend, omdat hij slechts vijf jaar pastoor is geweest. Hij was geboren is Esch en eerder kapelaan geweest in Aarle-Rixtel en rector van Huize Assisië in Udenhout. Meteen al in zijn eerste maand kreeg pastoor Van Roosmalen het verzoek om een tweetal uitvaarten van in totaal zes gesneuvelde Belgische soldaten te houden. Die soldaten werden tijdelijk bij de kerk begraven. Na de oorlog moesten herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd: de pastorie had schade opgelopen en werd meteen gerenoveerd (de pomp werd verwijderd, er kwam leidingwater) en er kwamen nieuwe klokken; de oude waren door de Duitsers gestolen. Ook dertien eikenbomen die waren beschadigd door granaatscherven, moesten worden gekapt. En de kerkramen die door granaatvuur waren gesneuveld, werden vervangen. Pastoor Van Roosmalen had een zwakke gezondheid en dat werd nog verergerd door het te lage jodiumgehalte in het water van Kaatsheuvel, waardoor hij veel hoofdpijn had. Hij verzocht de bisschop daarom om overplaatsing en in juni 1950 werd hij benoemd tot pastoor in Luijksgestel. Daar is hij ruim 20 jaar pastoor geweest.  Als gevolg daarvan is hij de enige overleden pastoor van de Berndijk die hier niet begraven is.

Katholieke weetjes
In de vakantie zal menigeen wel eens deelnemen aan een rondleiding. En als het dan een rondleiding is in een kerk, abdij of klooster, dan valt het op hoe veel (of beter: hoe weinig) katholieken over hun geloof, maar ook over katholieke gebruiken en begrippen weten. Het is niet allemaal even belangrijk, maar toch….als je weinig weet, kun je er ook niet warm voor lopen. Zo vroeg iemand uit een gezelschap waar ik bij was, naar het verschil tussen een kathedraal en een basiliek. Een kathedraal is een bisschopskerk, de kerk waar de zetel (kathedra) van de bisschop staat. Zo is de St. Jan in Den Bosch een kathedraal. Een basiliek is een titel die een kerk krijgt, omdat het een bijzondere kerk is, bijvoorbeeld een bedevaartskerk of een kerk met een bijzondere betekenis. Zo is de St. Jan in Laren (NH) een basiliek omdat daar jarenlang de enige processie in Noord-Nederland legaal mocht worden gehouden. De St. Petrus in Boxtel is een basiliek vanwege het bloedwonder dat daar ooit heeft plaatsgevonden en dat jaarlijks met een processie wordt herdacht. Ook de St. Jan in Den Bosch is een basiliek, vanwege de verering van de Zoete Moeder van Den Bosch. De St. Jan in Den Bosch is dus zowel een kathedraal als een basiliek. Dat is uitzonderlijk, want lang niet elke kathedraal is een basiliek. Weet u trouwens dat de St. Pieter in Rome wel een basiliek is (om begrijpelijke redenen), maar geen kathedraal? De bisschopszetel van de bisschop van Rome, de paus, staat immers niet in de St. Pieter, maar in de St. Jan van Lateranen. Daarom dat elke paus, kort na zijn verkiezing, naar de St. Jan van Lateranen gaat om daar – zoals dat heet – bezit te nemen van de zetel; want dan pas is hij bisschop van Rome.

14 augstus 2013
Bisschop Bluyssen overleden
Het overlijden van oud-bisschop Bluyssen, vorige week donderdag, is beslist een ‘historisch moment’. Hij was de laatste nog levende Nederlandse bisschop die aan het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) had deelgenomen – een enkele Nederlandse missiebisschop uitgezonderd. Gelukkig heeft hij zijn ervaringen tijdens dat concilie en ook van de tijd daarna op schrift gesteld in het boek ‘Gebroken wit’ (1995). Hij was bisschop in een zeer moeilijke tijd: de tijd van de polarisatie. Over die periode wordt heel verschillend gedacht. Dat blijkt wel uit de reacties naar aanleiding van zijn overlijden, evenals bij het overlijden van bisschop Gijsen, nog geen twee maanden geleden. Waar iedereen het wel over eens is, is dat mgr. Bluyssen een aimabele, spirituele en open bisschop was, een bisschop met een luisterend oor en een pastoraal hart. Zijn uitvaart en begrafenis is op 15 augustus, het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Daarom zullen op die dag om 11.00 uur de klokken worden geluid in onze parochiekerken. Moge mgr. Bluyssen rusten in vrede. 

Maria Tenhemelopneming
Op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Wij vieren dan dat Maria met lichaam en ziel is opgenomen in de hemel. En daarmee vieren we een van de kernpunten van ons geloof, namelijk de verrijzenis van het lichaam. Want wij geloven dat ook wij later met een verheerlijkt lichaam zullen leven bij God. Hoe dat is, weet geen mens, maar wij geloven dat niet alleen onze ziel voortleeft, maar dat ook ons lichaam zal worden herschapen. Want wij zijn geen geesten (die alleen een ziel hebben), maar mensen met ziel en lichaam. Maria is ons daarin reeds voorgegaan en daarom is het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming voor ons een hoopvol feest, omdat het aangeeft wat ons te wachten staat.  Dat op die dag de uitvaart en begrafenis van bisschop Bluyssen is, is dus niet zonder betekenis; in tegendeel, het is een hoopvolle aangelegenheid. Katholieken die daartoe in staat zijn, zullen als maar enigszins mogelijk is, op die dag naar de H. Mis gaan. 

100-jarige kloosterzuster
Afgelopen zondag (11 augustus) vierde Cato van Gulik haar 100e verjaardag. “Wie is zij?”, zult u zich misschien afvragen. Vroeger woonde zij in de Dokter Van Beurdenstraat in Kaatsheuvel, die toen nog Schoolstraat heette. Maar op 17-jarige leeftijd is zij ingetreden bij de Zusters Franciscanessen van Oirschot; zij is inmiddels bijna 83 jaar kloosterzuster. De laatste jaren woont zij in de Catharinenberg in Oisterwijk. Haar kloosternaam is: zuster Theogonia. Als zuster heeft zij vooral in het onderwijs gewerkt, zij is hoofd van verschillende scholen geweest. En op het eind van haar werkzame leven werd zij directrice van het verzorgingshuis in Ammerzoden. Zoals in die tijd gebruikelijk was, was zij niet het enige meisje uit het gezin dat zuster werd. Haar zus Mathilde werd ook Franciscanes, maar die is inmiddels overleden. Het bijzondere van zuster Theogonia is, dat zij een van de eersten was die in de nieuwe St. Jan werd gedoopt: 5 juli was het 100 jaar geleden dat die kerk werd ingewijd (geconsacreerd). Dat eeuwfeest vieren we, zoals gemeld, op zondag 8 september. 

De scholen zijn weer begonnen
U heeft het ongetwijfeld gemerkt: de basisscholen zijn weer begonnen. Op verschillende momenten door de dag zie je weer kleintjes (al of niet met ouders) naar en van school lopen. Dat is dus extra oppassen geblazen, want kinderen zijn speels en kunnen onverwacht oversteken. Ik hoop dat u allemaal meewerkt aan de veiligheid van onze kinderen. En ik wens hen een vruchtbaar schooljaar toe, waarin zij mogen groeien ‘in wijsheid en welgevalligheid bij God en de mensen’ (Lc. 2,52). Binnenkort zal ook weer de eerste informatie over Eerste Communie en Vormsel worden verspreid; u hoort daar nog over. De eerstvolgende gezinsviering in Kaatsheuvel is op zondag 22 september (niet op zondag 26 augustus!). Over de gezinsvieringen in Loon op Zand volgt later bericht. 

Bedevaart naar Kevelaer: herinnering
Tot en met 15 augustus kunt u zich nog opgeven voor de jaarlijkse bedevaart vanuit Kaatsheuvel naar Kevelaer; dat kan bij het Parochieel Centrum (tel. 272515) of bij Jan Elshout (06-2288 2028). Die bedevaart is op zondag 1 september. De kosten voor deelname zijn: 22,00 euro voor volwassenen, 11,00 euro voor kinderen onder 14 jaar en 15 euro voor jongeren van 14 t/m 23 jaar. De opstapplaatsen in Kaatsheuvel zijn: Hilsestraat (Garage Hamers) om 7.30 uur en de Nieuwe Markt om 7.40 uur. De geestelijke begeleiding op die dag is in handen van diaken J. Smies uit Berkel-Enschot. In Kevelaer is er een H. Mis, een processie, een H. Lof en een kruisweg, maar ieder kan de dag naar eigen believen invullen. 

Kaarskensprocessie
Op zondag 18 augustus is in Baarle-Hertog-Nassau voor de 63e keer de jaarlijkse Kaarskensprocessie. Deze processie wordt georganiseerd door de Vrienden van Lourdes en roept herinneringen op aan de lichtprocessies in Lourdes. Om 20.00 uur is er eerst een H. Mis in de St. Remigiuskerk in Baarle-Hertog, waarna vanaf rond 21.00 uur de processie door de straten van de Belgisch-Nederlandse enclave trekt. In die processie wordt het leven van Bernadette uitgebeeld en er wordt gezongen en gebeden. Ter plaatse zijn kaarsen (met kapje) voor € 1,50 verkrijgbaar. Meer informatie op: www.vrienden-van-lourdes.org. (klik op activiteiten en kaarskensprocessie).

7 augustus 2013

HH. Missen komend weekend
Komend weekend, 10/11 augustus, is het laatste weekend met een vakantierooster voor wat betreft de HH. Missen. Zaterdagavond is er dan om 19.00 uur een H. Mis in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum (Kaatsheuvel). Op zondag zijn er HH. Missen om 9.30 uur in Loon op Zand en om 11.00 uur in de St. Jan (Kaatsheuvel). Dit weekend is er in De Moer dus geen H. Mis. Vanaf 17/18 augustus zijn er weer gewoon vier HH. Missen per weekend.

In de tweede lezing in het weekend van 10/11 augustus, uit de Brief aan de Hebreeën, wordt de aartsvader Abraham ons tot voorbeeld gesteld. Hij gaf gehoor aan Gods roepstem en ging op weg naar een ver land (Hebr. 11,8). Daarom wordt hij ook de ‘vader van alle gelovigen’ genoemd. Laat het voor ons een aansporing zijn er niet voor terug te schrikken om in een ander dorp naar de kerk te gaan. Want waar gaat het om? Het evangelie van dat weekend omschrijft het als volgt: ‘een onuitputtelijke schat in de hemel, waar geen dief komt en geen mot hem bederft’ (Lc. 19,34). 

De mens is verantwoordelijk voor zijn daden
Lezend in het oudtestamentische boek ‘Wijsheid van Jezus Sirach’ werd ik getroffen door een aantal passages over de eigen verantwoordelijkheid van de mens. Zo staat er: “God heeft vanaf het begin, toen Hij de mens maakte, die mens aan zijn eigen beslissingen onderworpen” (Jezus Sirach 15,14). En ook: “vóór de mensen liggen het leven en de dood” (15,17), met andere woorden: je kunt kiezen tussen goed (leven) en kwaad (dood). Die keuze moeten we als mens zelf maken. Hoe vaak zijn we niet geneigd om – vooral als het slecht afloopt – de oorzaak bij een ander neer te leggen, of zelfs bij God? Jezus Sirach kent zijn pappenheimers; zo schrijft hij: “Zeg niet: ‘Het ligt aan de Heer!’ Zeg niet: ‘Hij heeft mij zelf misleid!’ Want aan een zondaar heeft Hij geen behoefte en Hij heeft niemand bevolen te zondigen” (15,11-12.20). God heeft de mens wel geholpen om de juiste beslissingen te kunnen nemen: “Hij heeft hun tong gevormd en hun ogen en hun oren en hun een hart gegeven om te denken. Hij heeft hen vervuld met onderscheidingsvermogen” (17,6-7). God heeft ons met andere woorden verstand gegeven en zintuigen om het goede te kunnen kiezen. Maar bovenal: “Hij heeft hun ook kennis geschonken en Hij gaf hun de wet van het leven, Hij toonde hun zijn voorschriften. En Hij zei tot hen: ‘Wacht u voor alle onrecht!’ En Hij schreef hen voor, wat ieder aan zijn naaste verplicht is” (17,11-12.14). Sirach geeft ons de volgende raad mee: “Laat uw hart de juiste weg inslaan en laat het sterk zijn. Vertrouw op God en Hij zal u helpen; bewandel rechte wegen en stel uw hoop op Hem” (2,2.6). 

Pastoor J. van Enschot (1917-1945): herder
We vervolgen onze korte geschiedschrijving van de pastoors van de Berndijk. Pastoor Van Enschot  was de derde pastoor en evenals pastoor Eras (pastoor van 1906-1917) was hij een zoon van een textielfabrikant, deze keer uit Goirle. Tevoren was hij kapelaan geweest in Wamel, Alphen, Diessen, Nijmegen (Hatert) en St. Anthonis. Hij is bijna 28 jaar pastoor geweest in de Berndijk en daarmee op één na het langst pastoor. De latere pastoor Rietra (1950-1978) is vijf maanden langer pastoor geweest. Onder pastoor Van Enschot is veel tot stand gebracht en gebeurd. Hij is de pastoor die het H. Hartbeeld in de Erasstraat heeft gekocht. De intronisatie (plechtige inwijding) daarvan was op 30 juli 1920. Een “onafzienbare menigte” was daar getuige van. “Van heinde en verre was het volk toegestroomd, om uiting te geven aan zijn oprecht geloof.” Bij die gelegenheid werd de parochie toegewijd aan het H. Hart. Het moet “diepe indruk hebben achtergelaten in de harten van de parochianen van de Berndijk”. In het begin van hetzelfde jaar was er weer een H. Missie, gegeven door twee paters Redemptoristen. Volgens het parochieboek was de opkomst vooral bij de avondoefeningen zeer goed en er werden ongeveer 850 biechten gehoord. In 1922 bestond de parochie 25 jaar en kwam er een nieuwe kruisweg, vervaardigd door de Bossche firma Van Bokhoven en Jonkers, alsook twee tableaus van de HH. Martelaren van Gorcum. In 1923 was pastoor Van Enschot 25 jaar priester, bij gelegenheid waarvan door de familie van de pastoor aan de parochie een orgel werd geschonken. Meestentijds moest pastoor Van Enschot het zonder kapelaan doen, hij kreeg wel assistentie van de paters van het Missiehuis in de (huidige) Antoniusstraat. Na zijn 65e verjaardag, toen de jaren gingen tellen, kwam er weer een kapelaan. Zoals in zoveel kerken zijn in de oorlogsjaren de kerkklokken door de Duitsers geroofd. Pastoor Van Enschot overleed op 12 maart 1945 en is bijgezet in de pastoorsgraven onder de bidkapel op het kerkhof. 

Pastoor Van Enschot: ‘social manager’
Behalve voor het geestelijk welzijn heeft pastoor Van Enschot zich ook verdienstelijk gemaakt voor het sociaal en cultureel welzijn. Hij was voorzitter van de woningbouwvereniging en legde de eerste steen voor de ‘rooi huiskes’ aan de Sweenssstraat. Hij was voorzitter van het schoolbestuur en zorgde ervoor dat de openbare jongensschool werd omgezet in een R.K. bijzondere jongensschool. Hij hoorde bij de oprichters en gulle gevers van de Berndijkse harmonie. Tijdens de crisisjaren werd een comité opgericht ter verlichting van de nood in gezinnen en de pastoor gaf zijn medewerking aan de oprichting van een spijskokerij, waardoor een vijftigtal kinderen tijdens de wintermaanden dagelijks een warme maaltijd konden krijgen. En vooral het Patronaat moet hier genoemd worden: het is er gekomen dank zij de noeste inzet van pastoor Van Enschot. Het was een (multifunctionele) ruimte waar allerlei verenigingen van gebruik gemaakt hebben: sportverenigingen, toneelclub (de pastoor vroeg aan de bisschop verlof om gemengd (!) te mogen acteren), gilde, filmzaal, bibliotheek, scouting, gymzaal enz. enz. Bij de bouw daarvan stond de pastoor voor ogen om ‘verwildering’ van de jeugd te voorkomen. Het heeft dus beslist niet aan pastoor Van Enschot gelegen, dat er heden ten dage in Kaatsheuvel bushokjes worden vernield en bloembakken worden omgetrokken.


Juli 2013

31 juli 2013

HH. Missen komend weekend
Komend weekend, 3/4 augustus, is er in de Berndijk geen H. Mis. In dit weekend is er op zaterdagavond om 19.00 uur een H. Mis in De Moer en op zondagmorgen in Loon op Zand (9.30 uur) en in de St. Jan in Kaatsheuvel (om 11.00 uur). Ik neem aan dat de afstand geen probleem is voor wie over een auto of (elektrische) fiets beschikt. En ik hoop dat autobezitters bereid zijn om ouderen die zich moeilijk kunnen verplaatsen, mee te nemen naar de Mis. Die ouderen roep ik dan op om vrienden en bekenden die naar de Mis gaan, te vragen of ze mee mogen rijden. Of misschien is het beter als autobezitters ouderen uitnodigen om mee te gaan. Met een beetje goede wil en aandacht voor elkaar moet het lukken om komend weekend een van de drie HH. Missen in onze parochie bij te wonen en mee te vieren. 

Over rijkdom en armoede
Een van de wijsheidsboeken uit het Oude Testament is het boek ‘Wijsheid van Jezus Sirach’, geschreven in de tweede eeuw vóór Christus. Het is een verrassend actueel boek. De auteur daarvan worstelt o.a. met het probleem van rijkdom en armoede en hoe wij omgaan met rijken en armen. Zo constateert hij dat “als een rijke wankelt, hij door zijn vrienden op de been wordt gehouden, maar als de mindere man valt, krijgt hij van zijn vrienden een trap na. Als een rijke struikelt, zijn er velen die hem helpen. Struikelt een mindere man, dan maakt men hem nog verwijten” (Sirach 13,21-22). Sirach is zeer kritisch ten opzichte van de rijke en waarschuwt de arme. De volgende zinnen spreken boekdelen: “Als de rijke onrecht doet, maakt hij er ook nog ophef van.  Als de arme onrecht lijdt, moet hij om hulp vragen. Brengt gij hem (de rijke) nut, dan profiteert hij van u, maar wanneer gij bezwijkt, laat hij u links liggen. Zolang gij iets bezit, teert hij op u en hij kleedt u uit en het doet hem niets. Heeft hij u nodig, dan misleidt hij u, hij lacht u toe, hij geeft u hoop, hij praat vriendelijk. Zolang hij daar baat bij heeft, drijft hij zijn spel met u: tweemaal, driemaal kleedt hij u uit en tenslotte hoont hij u” (13,3-7). De arme is kansloos tegenover de rijke; dat inzicht verwoordt Sirach als volgt: “De ezels in de woestijn zijn een prooi voor de leeuwen. Zo zijn de armen de graasgrond van de rijken” (13,19). Toch gaat Sirach niet zover dat hij elke rijkdom veroordeelt, want: “Goed is de rijkdom die niet uit de zonde voortkomt” (13,24). Maar: “Slecht is de man met het hebzuchtig oog en die zich om de mensen niet bekommert” (14,8). Daarom geeft hij de volgende raad: “Ontneem de behoeftige niet wat hij nodig heeft om te leven” (4,1) en “laat uw hand niet geopend zijn om te krijgen en dichtgeknepen als ze moet geven” (4,31). Volgens mij heeft paus Franciscus veel gelezen in het boek ‘Wijsheid van `Jezus Sirach’. 

Pastoor Eras (1906-1917)
We vervolgen onze korte geschiedschrijving van de pastoors van de Berndijk. De tweede pastoor van de parochie van de HH. Martelaren van Gorkum was Herman Jozef  Eras. Pastoor Eras was een zoon van een Tilburgse textielfabrikant en was na zijn priesterwijding eerst kapelaan in Nieuwkuijk en Oisterwijk. Hij is op de dag af elf jaar pastoor geweest: van 27 april 1906 – 27 april 1917, toen hij in het R.K. Ziekenhuis in Tilburg ten gevolge van een bloedvergiftiging overleed. De eerste twee pastoors van de Berndijkse parochie zijn dus niet zo heel lang pastoor geweest: Sweens 9 jaar en Eras 11 jaar. Pastoor Eras heeft de jonge parochie verder uitgebouwd, daarbij geholpen door een kapelaan die bijna gelijktijdig met pastoor Eras werd benoemd. In de kerk komen twee zijaltaren, twee biechtstoelen en glas-in-loodramen met afbeeldingen van heiligen. Verder melden de annalen dat de kerk prachtig wordt beschilderd en dat er gasleiding wordt aangelegd. Hoewel de kerk en de pastorie nog niet zo lang bestonden (achtereenvolgens in 1894/95 en 1897 gebouwd), moesten toch al de nodige herstelwerkzaamheden worden verricht; met name het voegwerk was erg slecht. Pastoor Eras heeft ook de H. Familie opgericht, waar veel volwassen mannen lid van werden. De leden kwamen om de veertien dagen op zondagmiddag in de kerk bijeen voor gebed en catechetisch onderricht. Toen pastoor Eras 25 jaar priester was, kreeg de parochie van zijn familie nieuwe communiebanken en een nieuwe preekstoel. Die laatste is er nog, de communiebanken zijn verdwenen; de marmeren bladen ervan schijnen nu dienst te doen als vensterbank in een huis in Kaatsheuvel. Ook anderszins was de familie de pastoor behulpzaam, want zij schonken hem regelmatig stof voor kinderkleren. 

Zusters van Liefde uit Schijndel
Maar het meest bekende wapenfeit van pastoor Eras is toch wel dat hij de Zusters van Liefde uit Schijndel naar de Berndijk heeft gehaald. Zij kwamen te wonen in het klooster tegenover de pastorie, dat genoemd werd naar de patroonheilige van de pastoor: de Zalige Herman Jozef. In mei 1914 kwamen de eerste zeven zusters. In totaal zijn er meer dan 125 zusters in het Herman Jozefklooster geweest. Het grootste aantal op één en hetzelfde moment bedroeg 13. De zusters zijn direct begonnen met een school. De inventarislijst van dat eerste jaar meldde: 58 banken, 3 lessenaars, 6 schoolborden en een telraam. In 1918 begonnen de zusters met wijkverpleging, waarbij in de eerste jaren de zorg vooral uitging naar t.b.c.-patiënten. In de oorlogsjaren hebben ze zich verdienstelijk gemaakt met de verzorging van oorlogsgewonden. En tussen 1926 en 1966 runden de zusters een gasthuis, waar ouderen waren ondergebracht. Men kan gerust zeggen dat deze zusters een grote bijdrage hebben geleverd aan het onderwijs en de gezondheidszorg in de Berndijk. In 2002 vertrokken de laatste zusters: de zusters Arnoldina, Agnesia, Annamarie en Mathea.

Woorden van wijsheid
Het Bijbelboek ‘Wijsheid van Jezus Sirach’ is een van de jongste boeken van het Oude Testament. Het is geschreven in de tweede eeuw vóór Christus. Het is een boek vol wijsheid, dat ons versteld doet staan om zijn actualiteit. Het gaat over allerlei onderwerpen die in een mensenleven van belang zijn, o.a. over vrienden en vriendschap. Zo staat er in het zesde hoofdstuk: ‘Een trouwe vriend is een machtige schutsmuur; wie hem vindt, heeft een schat gevonden. Een trouwe vriend is niet te betalen: het is een heerlijkheid waar niets tegenop weegt’ (6,14-15). In 9,10 staat daarom de volgende raad: ‘Laat een oude vriend niet in de steek, want een nieuwe evenaart hem niet, een nieuwe vriend is nieuwe wijn: pas als hij belegen is, drinkt gij hem met genoegen.’ Jezus Sirach heeft weet van het verschil tussen trouwe vrienden en vrienden die geen echte vrienden zijn. Heel treffend verwoordt hij dat in 6,8-12: ‘Menigeen is uw vriend, zolang het hem goed uitkomt, maar hij blijft niet trouw op de dag van de rampspoed. In voorspoed staat hij aan uw kant, maar gaat het u slecht, dan keert hij zich tegen u en laat hij zich niet meer bij u zien.’ Wie zal dat niet herkennen? Daarom tot slot deze raad van Jezus Sirach: ‘Wilt gij iemand tot uw vriend maken, doe dat pas na hem beproefd te hebben en vertrouw hem niet te haastig’ (6,7).

Wereldjongerendagen
Afgelopen zaterdag zijn de Nederlandse jongeren die deelnemen aan de Wereldjongerendagen (23-28 juli in Rio de Janeiro, Brazilië), vanuit Schiphol vertrokken. Aan het begin van de reis ontvingen jongeren en begeleiders de pelgrimszegen. Voorafgaand aan de Wereldjongerendagen is er een voorbereidingsweek, voor de meesten in Brazilië. Jongeren uit de bisdommen Rotterdam en Breda hebben hun voorbereidingsweek in Suriname, samen met jongeren van daar. Aan deze laatste groep wordt ook deelgenomen door bisschop Van den Hende van Rotterdam. In Suriname gaan deze jongeren naar plaatsen waar ook de Tilburgse zalige Peerke Donders heeft gewerkt. Paus Franciscus zal vanaf 25 juli deelnemen aan de Wereldjongerendagen; het is zijn eerste buitenlandse reis als paus. Vermeldenswaard is dat een van de Nederlandse jongeren een bijzondere rol heeft bij de officiële ontvangst van de paus. Uitgebreide informatie over deze dagen is te vinden op www.wjd.nl. Er is ook aan thuisblijvers gedacht: voor hen is er het alternatieve programma WJD@Home, dat in Delft wordt gehouden, van 25 juli (’s avonds) – 28 juli. Informatie daarover is te vinden op de genoemde website.

Pastoor Sweens (1897-1906)
De vorige week zijn we een ‘vakantierubriek’ begonnen over de pastoors van de kerk van de Berndijk. Die kerk was in 1894-1895 gebouwd als tweede kerk van de St. Jansparochie en op 23 april 1895 ingezegend door de toenmalige pastoor van de St. Jan: pastoor De Bont. Tot 15 augustus 1897, de stichtingsdatum van de parochie HH. Martelaren van Gorcum, werd de kerk bediend door de geestelijkheid van de St. Jan. De eerste pastoor wordt Alphonsus J.M. Sweens. Hij was in 1865 geboren in ’s-Hertogenbosch en in 1889 priester gewijd. Voordat hij naar de Berndijk kwam, was hij zes jaar kapelaan in Raamsdonk. Hij was dus pas 32 jaar toen hij pastoor werd, zeker voor die tijd een zeer jonge leeftijd. Bij zijn benoeming had Sweens bedongen dat de kerk en pastorie zonder schuld zouden worden overgedragen, want de nieuwe parochie zou volgens hem niet de minste schuld kunnen dragen. Om in die tijd pastoor te kunnen worden, moest je een flinke som geld meebrengen. Dat was ook wel nodig, want onder Sweens werd het reeds bestaande kerkhof verplaatst naar zijn huidige locatie, werd het orgel gebouwd, een klok in de toren gehangen, liturgische gewaden aangeschaft en kerkelijk vaatwerk gekocht. Pastoor Sweens zou op jonge leeftijd (41 jaar, volgens overlevering leed hij aan kanker) sterven. Wetende dat hij ging sterven, heeft hij nog tweeduizend gulden geschonken voor de bouw van een kapelletje op het kerkhof. Daar werd hij, na voltooiing van de bouw, te ruste gelegd. Verder melden de annalen dat hij verschillende broederschappen heeft opgericht en dat reeds in december 1897 de eerste H. Missie werd gehouden door paters Kapucijnen; dat was een intensieve week, gericht op versterking van het geloof of ‘terugkeer tot de goede weg’, indien men daarvan was afgeweken. Op zijn bidprentje stond o.a. te lezen: “Geliefde parochianen, gij weet hoe ik onder u geweest ben, had ik u niet lief? Het is God bekend”.

10 juli 2013

Overleden
Op 27 maart: Angelina Hoenders-Hogenelst (65 jaar), echtgenote van Everhard Hoenders. Op 30 maart: Adje Smits-Klijn (83 jaar), echtgenote van Marinus Smits . Op 31 maart: Frie Schonk-van Gils (99 jaar), weduwe van Wilhelmus Schonk. Op 14 april: Leo van der Linden (79 jaar), echtgenoot van Bertha van der Linden-Voogd. Op 2 mei: Jo Dingemans-van der Linden (89 jaar), weduwe van Wim Dingemans. Op 10 mei: Toon Rijnen (81 jaar), echtgenoot van Afra Rijnen-Tol. Op 12 mei: Diny van Oers-van Disseldorp (75 jaar), weduwe van Jan van Oers. Op 26 mei: Riet Molenschot-Ligtenberg (87 jaar). Op 27 mei: Riet Hornman-van der Meijs (96 jaar), weduwe van Ludovicus Hornman. Mogen zij rusten in vrede.

Vakantie: rust en bezinning
Wat ga je doen in de vakantie? Ieder maakt zo zijn plannen. Wat ga je lezen? Ik heb mij voorgenomen om het Bijbelboek ‘Wijsheid van Jezus Sirach’ eens van voor tot achter door te lezen. Het is een van de wijsheidsboeken van het Oude Testament. Daartoe behoren ook de boeken Spreuken, Prediker, Hooglied, Wijsheid en Job. In die boeken staan veel puntige gezegden, rake typeringen en wijze uitspraken. Het is verrassend, hoe actueel die zijn! Bij gelegenheid van een feest wil ik er graag uit citeren. Om een paar voorbeelden te noemen: ‘de kroon van de bejaarden zijn hun kindskinderen’ (Spreuken 17,6), ‘een dochter is voor haar vader een schat die hem wakker doet liggen’ (Sirach 42,9), ‘zoek het gezelschap van ouderen en luister trouw naar hun wijsheid’ (Sirach 6,34), ‘wees er vlug bij om te luisteren en bedenk u lang voordat gij antwoord geeft’ (Sirach 5,11), ‘een verstokt hart zal het uiteindelijk slecht vergaan’ (Sirach 3,26) of ‘wijn en drank verheugen het hart, maar nog beter is de genegenheid van vrienden’ (Sirach 40,20). Zoals u ziet, gaan ze over allerlei dagelijkse situaties: over vriendschap, over ouders en kinderen, over bezit en armoede, over ziekte en dood, over feesten en werken. Ik houd u op de hoogte van de wijsheden die ik al lezende opdoe.

De pastoors van de Berndijk
Het vorig jaar heb ik in de zomer de pastoors van de St. Jan (Kaatsheuvel) besproken. Daar was een reden voor: op 2 september 2012 werden de gerestaureerde pastoorsgraven op het kerkhof van de St. Jan gezegend. Maar toen reeds nam ik mij voor om ook de pastoors van de andere kerken te bespreken. Deze zomer zijn dat de pastoors van de kerk en de toenmalige parochie van de HH. Martelaren van Gorkum. De Berndijk is een zelfstandige parochie geweest van 1897 – (31 december) 2001. In die tijd zijn er acht pastoors geweest. Maar de kerk zelf is al in 1895 ingewijd, door pastoor De Bont van de St. Jan. Hij was het namelijk die het initiatief had genomen om een nieuwe kerk in zijn parochie te bouwen. De reden daarvoor was de groei van het aantal parochianen en het feit dat velen twintig minuten tot een uur van de parochiekerk (de St. Jan) verwijderd waren en daardoor “niet genoegzaam konden worden verzorgd in hun geestelijke belangen”. Op 9 november 1892 besloot het kerkbestuur van de St. Jan om aan de bisschop van ’s-Hertogenbosch verlof te vragen “een nieuwe kerk te bouwen in ’t Eerste Straatje”. In februari 1893 geeft de bisschop verlof om grond aan te kopen en architect P. Stornebrink uit Wijchen wordt aangezocht om een ontwerp van de nieuwe kerk te maken. In mei 1893 worden de eerste stukken grond aangekocht, later gevolgd door nog andere percelen en in augustus 1893 verleent de bisschop machtiging voor een geldlening. In maart 1894 wordt met de bouw begonnen en op 23 april 1895 is de inzegening. Van meet af aan was duidelijk dat de nieuwe kerk naar de Martelaren van Gorcum genoemd zou worden. Die martelaren waren 25 jaar eerder (in 1867) heilig verklaard, zij waren populair, zij waren door protestanten vermoord en pastoor De Bont zag met zorg het protestantse geloof oprukken, getuige de vijf protestantse kerken die zijn parochie reeds omringden (en de zesde was in aanbouw).

Bedevaart naar Kevelaer
Op zondag 1 september is de jaarlijkse bedevaart vanuit Kaatsheuvel naar Kevelaer. Het is al een heel oude traditie, dit jaar voor de 289e keer. Wie mee wil, kan zich tot 15 augustus opgeven bij het Parochieel Centrum (tel. 272515) of bij Jan Elshout (06-22882028). De kosten voor deelname zijn: 22,00 euro voor volwassenen, 11,00 euro voor kinderen onder 14 jaar en 15 euro voor jongeren van 14 t/m 23 jaar. Verdere informatie volgt te zijner tijd. Dit bericht is bedoeld om u erop te attenderen en de datum alvast door te geven.

3 juli 2013

‘Een goede zondag’
Afgelopen weekend was het de eerste keer dat de pastores na afloop van de H. Mis naar de (hoofd)uitgang van de kerk zijn gelopen om parochianen en anderen de hand te drukken. We deden dat al wel met Kerstmis en Pasen, maar hebben ons voorgenomen om dat voortaan elk weekend te doen, mits de tijd het toelaat. Sommigen kenden dat gebruik vanuit hun vakantie in het buitenland of van protestantse kerken. De eerste indrukken zijn positief en het biedt inderdaad de mogelijkheid tot contact, ook al is dat kort. Zoals eerder gezegd, gaan we dit een poos proberen en zullen het te zijner tijd evalueren. Opmerkingen, reacties en tips van uw kant zijn welkom.

St. Jan 100 jaar
Vrijdag 5 juli is een gedenkwaardige dag. Dan is het precies 100 jaar geleden dat de St. Jan (Kaatsheuvel) werd geconsacreerd. De plechtigheid werd geleid door de pastoor van toen, mgr. W. Völker (pastoor van 1901-1934). Tegenwoordig zou daarvoor ongetwijfeld de bisschop zelf komen. Waarom toen niet? Ik veronderstel, omdat er in die tijd zoveel kerken werden gebouwd, dat het ondoenlijk was voor de bisschop om die allemaal zelf in te wijden. Vanwege de vakantie wordt dat eeuwfeest niet nu gevierd, maar op zondag 8 september. Dan is er ook een tentoonstelling over de bouw en de geschiedenis van de St. Jan. Ik ben benieuwd of er dan ook informatie gegeven kan worden over de plechtigheid van toen. Hoe feestelijk was het? Wie waren erbij? Gilden? Verenigingen? Vertegenwoordigers van burgerlijke en kerkelijke overheden? Scholieren? En hoe verliep de plechtigheid? Tot het ritueel van de wijdingsplechtigheid behoort o.a. dat de kerk op twaalf plaatsen met H. Olie wordt gezalfd. Op die plaatsen bevinden zich de twaalf kruisjes, in de muur ingebracht: zes in het schip, twee in wat nu doopkapel en St. Jozefkapel heet en vier vooraan op het priesterkoor. Ze zijn op manshoogte aangebracht, zodat je er gemakkelijk bij kunt. Ik herinner me (van foto’s) een wijdingsplechtigheid van een abdij in Tsjechië, waar die twaalf kruisjes zo hoog zaten, dat de bisschop er telkens voor op een trap moest klimmen. Dat zal indruk hebben gemaakt. Kortom, ik zie met belangstelling uit naar die tentoonstelling op 8 september. En ik wil nu alvast mijn bewondering en dank uitspreken voor de generatie van toen, die er toch maar in geslaagd is zo’n bijzondere kerk te bouwen.

Martelaren van Gorcum: herinnering en tentoonstelling
Dinsdag 9 juli is de officiële kerkelijke feestdag van de HH. Martelaren van Gorcum. In dat verband wil ik u drie dingen melden. Ik herinner aan de nationale bedevaart op zaterdag 6 juli naar Brielle, waar die 19 martelaren in 1572 vanwege hun geloof zijn opgehangen. Wie mee wil rijden, kan het beste contact opnemen met het Parochieel Centrum (op werkdagen tussen 9.30 en 11.30 uur telefonisch te bereiken op 0416-272515). Zondag 7 juli is het ‘Martelarenzondag’ in de kerk van de Berndijk; tijdens de H. Mis van 9.30 uur zal dan speciaal aandacht worden besteed aan die martelaren. En in Weert is er tot en met 1 september een tentoonstelling over de Martelaren van Gorcum, met als titel: ‘Galg of vrijheid’. De tentoonstelling is van dinsdag t/m zondag van 14.00-17.00 uur te zien in het Gemeentemuseum Jacob van Horne (info: 0492-531920). De reden voor deze tentoonstelling in Weert is dat twee van de Martelaren van Gorcum, beiden minderbroeder franciscaan, uit Weert afkomstig waren. Een tip voor de vakantie?

Mgr. Gijsen overleden
Het ligt niet direct voor de hand om aandacht te besteden aan het overlijden van mgr. Gijsen, van 1972-1993 bisschop van Roermond. Immers, het is al zo lang geleden dat hij bisschop was en bovendien niet van ons eigen bisdom. Daarenboven was hij zeer omstreden (je mag best zeggen: ‘gehaat’, aldus het Katholiek Nieuwsblad) en conservatief. Zijn benoeming tot bisschop riep destijds veel tegenstrijdige emoties op, net zoals zijn overlijden, misschien niet zozeer hier ter plaatse, als wel in Limburg. Wie de berichtgeving met enige nuchterheid op zich toelaat, moet wel concluderen dat een definitief oordeel niet mogelijk is, dat de tijd daar niet rijp voor is en dat de geschiedenis dat later zal moeten uitwijzen. Desondanks is het oordeel in de media over het algemeen negatief. Dat daagt mij uit om op zoek te gaan naar de andere kant. In zijn preek tijdens de uitvaart vergeleek kardinaal Simonis bisschop Gijsen met Johannes de Doper, naar wie hij was genoemd (Jo Gijsen) en op wiens hoogfeest hij was gestorven (24 juni: Feest van de geboorte van Sint Jan). Hij zei over bisschop Gijsen o.a. het volgende:  “In een uitermate verwarde tijd, in een door en door verburgerlijkte kerk en samenleving kwam hij met gedurfde initiatieven en zette hij zich met profetische visie in voor de broodnodige herwaardering van het onvervangbare sacramentele priesterschap en de daartoe nodige vorming. Maar wij weten hoe het profeten vergaat. Jezus zelf zegt er over dat een profeet in eigen land – je kunt ook zeggen in de eigen tijd – niet wordt aanvaard. Omdat een profeet orde op zaken tracht te stellen en tegen de stroom in bepaalde zaken aan de kaak stelt, is hij wezenlijk een teken van tegenspraak en wordt zijn optreden niet in dank afgenomen, zoals men ook probeert zijn waarschuwingen en oproepen te ontkrachten. Mgr. Gijsen kon bij velen, met name in de publiciteit geen goed doen.” En de huidige bisschop van Roermond, mgr. Wiertz, zei dat bisschop Gijsen “een groot bisschop was die geschiedenis heeft gestudeerd, maar vooral ook geschiedenis heeft geschreven.” Inderdaad, hoe men ook over hem denkt, wie de ontwikkelingen van de katholieke Kerk in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw in Nederland in kaart wil brengen, kan niet om bisschop Gijsen heen. En verder merkte mgr. Wiertz op dat weinig parochies die nu een priester hebben, zullen beseffen dat zij die priester dank zij bisschop Gijsen hebben.


Juni 2013

26 juni 2013

Gaan trouwen
De komende maanden zijn er in onze parochie vijf kerkelijke huwelijksvieringen. Op vrijdag 28 juni trouwen Stan van der Net en Linda de Jong, om 14.00 uur in de kerk van De Moer. Op maandag 8 juli trouwen Tim van Berkel en Charlotte Looijmans, om 15.00 uur in de kerk van Loon op Zand. Op zaterdag 31 augustus trouwen Joep Verhappen en Jeannine Vromans, om 16.00 uur in de kerk van Loon op Zand. Op vrijdag 6 september trouwen Edwin Verhoeven en Rianne van den Hout, om 13.30 uur in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum in Kaatsheuvel. En op vrijdag 20 september trouwen Marc de Langen en Paula Brouwers, om 13.30 uur in de kerk van De Moer. Wij wensen deze a.s. bruidsparen een goede voorbereidingstijd toe, straks een mooie huwelijksdag en veel geluk en Gods zegen in hun verdere huwelijk.

Kerkelijk trouwen
Het is misschien goed om, in aansluiting op het voorafgaande bericht, iets te zeggen over het kerkelijk huwelijk. Waarom kerkelijk trouwen? A.s. bruidsparen hebben daar allerlei redenen voor, voor gelovigen heeft het kerkelijk huwelijk een toegevoegde waarde. Het kerkelijk huwelijk wordt, zoals dat officieel heet, gesloten ‘ten overstaan van God en de Kerk’. Een huwelijk vindt plaats op een belangrijk, beslissend moment in het leven van de mens, een zogenaamd scharniermoment. En tegelijkertijd zijn dat momenten die gepaard gaan met onzekerheid en met risico; in onze tijd weten we daar alles van, want veel huwelijken stranden helaas. Juist op die momenten zoeken we steun, bij mensen in wie we vertrouwen hebben, bij vrienden. Gelovigen richten zich op zulke momenten ook nadrukkelijk tot God, dat Hij hun huwelijk mag zegenen en hen nabij is ook en vooral op de momenten die moeilijk zijn. Gelovigen zien de realiteit onder ogen, maar voelen zich daarin niet alleen staan, maar geborgen in God. En dat geeft een grote steun. De toegevoegde waarde van het kerkelijk huwelijk is de kracht die gelovigen van God uit krijgen. Het kerkelijk huwelijk is daarom een sacrament, net zoals het doopsel, de eerste communie of het vormsel, dat wil zeggen een heilig moment; niet heilig in de betekenis van ‘vroom’, maar in de betekenis van ‘heilzaam’.

Bedevaart naar Brielle
Zaterdag 6 juli is de nationale bedevaart naar Brielle, de plaats waar in 1572 de Martelaren van Gorcum om hun geloof zijn gedood. De dag begint om 11.00 uur met een pontificale H. Mis, opgedragen door de bisschop van Rotterdam. Brielle en Gorcum (Gorinchem) liggen immers in het bisdom Rotterdam. Het is mij bekend dat vanuit de Berndijk twee parochianen daarheen gaan. Ze hebben nog ruimte in de auto voor wie mee wil. Opgeven kan bij het Parochieel Centrum, Hoofdstraat 34, Kaatsheuvel: tel. 0416-272515 of parochiekaatsheuvel@home.nl

Na de H. Mis …..

In het pastoraal team is onlangs het volgende besproken en besloten. Na afloop van de vieringen in het weekend gaan de pastores niet meer rechtstreeks naar de sacristie, maar naar de (hoofd)uitgang van de kerk. Dat biedt (wederzijds) de mogelijkheid om elkaar even te zien, de hand te geven en eventueel iets te zeggen. Het zal in het begin even wennen zijn, zowel voor ons als voor u. Het is beslist ook geen verplichting. In sommige kerken zijn meer uitgangen en ieder moet zich vrij voelen. Maar we denken dat het ook iets positiefs kan hebben. In de huidige situatie zijn de meeste gelovigen al naar huis op het moment dat de pastores zich omgekleed hebben en de sacristie uit komen. We vermoeden dat het een goede manier kan zijn om met elkaar in contact te komen, om elkaar wat sneller van gezicht en van naam te leren kennen en om eventueel dingen door te geven die u of wij graag kwijt willen. We hebben afgesproken om het voorlopig een tijdje te proberen en na verloop van tijd de ervaringen te evalueren. We hebben ook afgesproken om er flexibel mee om te gaan, dat wil zeggen: indien de tijd het toelaat. Als bijvoorbeeld de H. Mis van 9.30 uur wat is uitgelopen en de betreffende pastor moet om 11.00 uur elders zijn voor een H. Mis, dan laten we het zo. We gaan wat dat betreft niet moeilijk doen. We gaan het proberen en zijn benieuwd naar uw reactie.

Radio Maria
Begin deze maand bestond Radio Maria vijf jaar. Nog nooit van gehoord? Radio Maria Nederland is een katholiek radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt op de middengolf (AM 675) en op internet. Inmiddels zijn er wereldwijd 61 Radio Maria’s. Radio Maria  krijgt geen subsidie van de overheid, zendt geen reclame uit en wordt volledig gefinancierd met vrijwillige giften van betrokken luisteraars. Het doel van Radio Maria is om mensen te ondersteunen en te stimuleren in het geloof. Ze richt zich nadrukkelijk tot mensen thuis en in de auto. Dertig procent van de uitzendingen bestaat uit gebed: morgengebed, avondgebed, dagelijkse Eucharistie, twee maal daags het rozenhoedje, het Angelus, het kerkelijk getijdengebed. Veertig procent bestaat uit lezingen en catechese (en kerkelijk nieuws en achtergrond). En de rest uit kerkelijke en religieuze muziek. Radio Maria richt zich tot een brede doelgroep: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, met speciale aandacht voor degenen die Jezus in het evangelie noemt (zie Matteüs 5,3-6): de zieken, eenzamen, gevangen en ouderen. De radio brengt hen troost, kracht en verbondenheid; dat merkt men aan de reacties die dagelijks worden ontvangen. Radio Maria wil een weerspiegeling zijn van wat er in de Kerk leeft en doet daarom verslag en grote en kleine gebeurtenissen die van belang zijn voor een levende geloofsgemeenschap. Naast enkele vaste medewerkers draait Radio Maria voornamelijk op de inzet van enthousiaste vrijwilligers. Zie verder: www.radiomaria.nl.

19 juni 2013

Gezinsviering: a.s. zondag
Zondag 23 juni is er om 11.00 uur een gezinsviering in de St. Jan in Kaatsheuvel. Het is de laatste gezinsviering van dit schooljaar, vlak vóór de vakantie. Het thema van de viering is: ‘Ga je mee?’ en ook daaraan kun je zien dat de vakantie er zit aan te komen. De overweging wordt gehouden door diaken Dommeck en de Lindelijsters zullen zingen. Verschillende kinderen hebben een taak om iets te lezen of te doen. Jij niet? Geef je dan op voor de volgende keer. Alle kinderen zijn van harte welkom bij deze gezinsviering en natuurlijk ook hun ouders en opa’s en oma’s.

Vloer St. Jan glimt
Wie de laatste paar weken in de St. Jan in Kaatsheuvel is geweest, kan het haast niet zijn ontgaan: je waant je als in de kloostergang van een abdij. Zó glimt de vloer! Een paar mensen hebben daar ontzettend hard aan gewerkt en het resultaat mag er zijn. Hoe het zo gekomen is? Het was sommigen opgevallen dat de vloeren van de kerken in Loon op Zand en De Moer er zo glimmend uitzagen. Toen men naging hoe dat kwam, bleek dat ze in Loon op Zand en De Moer over een speciaal apparaat beschikten om vloeren te bewerken. En omdat we nu één parochie zijn mochten ze daar in Kaatsheuvel ook gebruik van maken. Kijk, dat is ook weer zo’n voordeel van de fusie.

Nationale bedevaart Brielle
De vorige week heb ik het over de bedevaartskerk in Brielle gehad, op de plek waar de 19 Martelaren van Gorcum in 1572 door ophanging om het leven zijn gebracht. En ook dat daar op zaterdag 6 juli de jaarlijkse Nationale Bedevaart wordt gehouden. Ik was vergeten het adres te melden. Dat is: De Rik 5, 3232 LA Brielle. Voor meer informatie kun je terecht bij: www.martelarenvangorcum.nl.

Vakantierooster HH. Missen
In verband met het opgeven van misintenties is het goed om te weten dat er in de weekenden van 27/28 juli, 3/4 augustus en 10/11 augustus in onze parochie slechts drie HH. Missen zijn (en niet vier, zoals gebruikelijk). In die weekenden vervalt de zondagochtendmis van 9.30 uur in de kerken van De Moer en de Berndijk. In die twee kerken is er dan alleen op zaterdagavond om 19.00 uur een H. Mis, en wel op 27 juli en 10 augustus in de Berndijk en op 3 augustus in De Moer. De HH. Missen in Loon op Zand (’s zondags om 9.30 uur) en in de St. Jan in Kaatsheuvel (’s zondags om 11.00 uur) blijven onveranderd.

Lezing over de laatste pausen
De eerste lezing heeft inmiddels plaatsgevonden, de tweede en laatste lezing is op woensdag 26 juni, vanaf 20.00 uur, in het zaaltje van het parochiecentrum Waalwijk (De Genestetstraat 1). De lezingen worden verzorgd door pastoor Van Dijk uit Geffen en Vinkel, een vlotte prater die de aandacht weet te boeien. De lezingen zijn de moeite waard, zowel voor een eerste kennismaking, alsook om de verschillende pausen en hun werkzaamheden in onderling verband te zien. Op woensdag 26 juni worden de laatste pausen behandeld: Johannes XXIII (1958-1963), Paulus VI (1963-1978), Johannes Paulus I (33 dagen in augustus/september 1978), Johannes Paulus II (1978-2005), Benedictus XVI (2005-2013) en mogelijk paus Franciscus, die sinds 13 maart j.l. de 265e opvolger van Petrus is. Iedereen is van harte welkom. De entree is gratis (een vrije gift voor koffie en onkosten wordt gewaardeerd).

Wereldjongerendagen
Van 23-28 juli a.s. worden in Rio de Janeiro (Brazilië) de Wereldjongerendagen gehouden. Vanuit Nederland gaan er zo’n 300 jongeren heen, veel minder dan voorgaande keren, maar dat komt omdat Rio zo ver weg ligt en de reis erheen zo duur is. Via radio en tv zal verslag worden gedaan van deze Wereldjongerendagen (zie foto), maar de berichtgeving zal deze keer vooral via internet en sociale media verlopen. Omroep RKK en Jong Katholiek hebben de handen daartoe ineen geslagen en een gezamenlijke website gelanceerd: www.wjd.nl. Er is ook aan thuisblijvers gedacht: voor hen is er het alternatieve programma WJD@Home, dat in Delft wordt gehouden, van 25 juli (’s avonds) – 28 juli. Informatie daarover is te vinden op de genoemde website.

‘Zeg ja tegen het leven’
‘Zeg ja aan de liefde en neen tegen het egoïsme, zeg ja tegen het leven en neen tegen de dood’. Dat zei paus Fran­cis­cus afgelopen zondag tij­dens de eucharistievier­ing op het Sint-Pietersplein in Rome, bij gelegenheid van de Dag van Evangelium Vitae (evangelie van het leven). ‘Wij willen het Evan­gelie van het Leven pro­moten’, zei de paus. Hij laakte de cul­tuur van de dood in de samen­lev­ing van van­daag. ‘God is de Lev­ende. Jezus brengt ons het leven van God.’ De paus betreurde dat de heden­daagse mens niet kiest voor het leven, maar zich laat lei­den door ide­olo­gieën die het leven niet respecteren omdat ze ingegeven zijn door egoïsme, profijt, macht en plezier en niet door de liefde. Ook waarschuwde hij de wereld te willen opbouwen zonder geloof in God. Dat is een blijvende illusie van de mens en herinnert aan de Toren van Babel. ‘Wanneer de mens zijn eigen wil doorzet, wanneer hij zich in zijn egoïsme opsluit en op Gods stoel gaat zitten zaait hij uiteindelijk de dood.’ Het is geloof dat ons vrij en gelukkig maakt, aldus paus Franciscus, die eind deze week 100 dagen paus is.

 12 juni 2013

Gedoopt
Op 7 april: Thomas, zoon van Bram en Melanie Nieuwenhuisen-Dimmers (Pleiades, Loon op Zand). Op 21 april: Koen, zoon van Bart van Dooremaal en Colinda Thielen (Paalstraat, De Moer). Op 19 mei: Fleur, dochter van Raymond en Dilona van Rijn-Sulsters (Roestenbergstraat, Kaatsheuvel). Op 26 mei: Mila, dochter van Rin van Dun en Micharon van den Braan (Cygnus, Loon op Zand). Op 2 juni: Jailey, dochter van Martijn van der Hooft en Cindy van Wanrooy (Maas, Kaatsheuvel). Wij heten deze kinderen van harte welkom in onze parochiegemeenschap en wij hopen dat zij gelukkige mensen mogen worden en in liefde mogen opgroeien.

Nationale bedevaart Brielle
In Brielle (ofwel Den Briel) zijn in 1572 de 19 martelaren van Gorcum door ophanging om het leven gebracht. Ze werden gedood vanwege hun geloof in de Eucharistie en hun trouw aan de paus. De plek waar dat allemaal gebeurde, is een landelijke bedevaartplaats. En jaarlijks is er een nationale bedevaart rond de datum waarop zij werden vermoord. Dit jaar is dat op zaterdag 6 juli. De dag begint om 11.00 uur met een H. Mis, met de bisschop van Rotterdam, mgr. Van den Hende, als hoofdcelebrant. Om 15.00 uur wordt de bedevaart afgesloten met een vesperviering, processie en pelgrimszegen. Het thema van de bedevaart is dit jaar: ‘Geroepen, Geloven, Gezonden’. Dat thema sluit aan bij het Jaar van het Geloof dat onze Kerk dit jaar viert (tot 24 november 2013). Omdat een van onze parochiekerken naar die HH. Martelaren is vernoemd, is het niet meer dan billijk om daar aandacht aan te besteden. En zeker in het Jaar van het Geloof. Het zou mooi zijn als er een groepje uit onze parochie op die zaterdag 6 juli naar Brielle zou gaan. Buiten die 6e juli is de bedevaartskerk in Brielle in de maanden juli en augustus dagelijks geopend van 13.00-17.00 uur. Er zijn dan gidsen om u een en ander uit te leggen.

Wist u dat…?
– bij Yad Vashem in Israël een aanvraag is ingediend om paus Johannes XXIII (1958-1963) als ‘Rechtvaardige onder de naties’ te erkennen? Die titel wordt toegekend aan mensen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog op bijzondere wijze hebben ingezet voor de redding van joden.

– in St. Petersburg (Rusland) voor het eerst sinds de Russische Revolutie (1917) met Sacramentsdag weer een sacramentsprocessie heeft plaatsgevonden?

– in India een schoonvader zijn schoonzoon (die christen was) heeft laten onthoofden, omdat hij zich niet tot het hindoeïsme wilde bekeren?

– paus Franciscus de moord op 1,5 miljoen Armeniërs in 1915 door de Turken als ‘de eerste genocide van de 20e eeuw’ heeft bestempeld? Het leidde direct tot diplomatiek protest van Turkse zijde.

– door vandalen flinke schade is aangericht in de kathedraal van Nantes (Frankrijk), vooral op het priesterkoor en aan het altaar? Eerder moest de kathedraal van Limoges het al ontgelden.

5 juni 2013

Eerste Communie (De Moer)
Komende zondag (9 juni) ontvangen drie kinderen tijdens de H. Mis van 9.30 uur in de kerk van De Moer hun Eerste H. Communie. Het zijn: Ruben Hazenberg, Stijn van Tilborgh en Judith Vlemmix. Omdat De Moer een kleine geloofsgemeenschap is, is daar niet elk jaar een eerste communieviering, maar om het andere jaar. Tijdens de H. Mis zal het koor Allegria de zang verzorgen. In totaal hebben daarmee 79 kinderen dit jaar in onze parochie hun eerste communie gedaan: 52 in Kaatsheuvel, 24 in Loon op Zand en drie in De Moer. We wensen de kinderen en ouders van De Moer een mooie communiedag toe en hopen dat zij daardoor gesteund mogen worden in hun groei naar gelovige volwassenheid.

Hoogfeest van het H. Hart
Vrijdag 7 juni viert de Kerk het hoogfeest van het H. Hart van Jezus. Het hart staat symbool voor de liefde, maar ook voor de moed en de vreugde. De devotie tot het H. Hart gaat terug op het lijden van Christus en werd al in de Middeleeuwen gepraktiseerd. Maar door de visioenen van de H. Margaretha Maria Alacoque (1646-1690) is het uiteindelijk een kerkelijk feest geworden. In 1675 kreeg deze non verschijningen waarin Jezus haar deelgenoot  maakte van zijn verdriet vanwege het grote aantal mensen dat zijn liefde afwees. In 1856 bepaalde paus Pius IX dat dit feest in heel de Kerk gevierd moest worden. Sindsdien werden er in ons land vele H. Hartbeelden ingewijd, zowel bij mensen thuis als aan de openbare weg. Vanaf de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw zijn veel van die beelden weer verdwenen of vernield. In onze parochie staan ze er nog, zowel in Loon op Zand (op het kerkhof), De Moer, als in Kaatsheuvel bij de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum en bij de St. Jan. Het H. Hartbeeld in de Berndijk is in 2009 nog gerestaureerd en op 1 november van dat jaar opnieuw gezegend en gehuldigd. Vanwege het hoogfeest van het H. Hart is er a.s. vrijdag in de St. Jan (Kaatsheuvel) ’s avond om 18.30 uur een H. Mis in de St. Jozefkapel.

Lezing over pausschap vanaf Pius IX (1846)
Kent u ze (nog): paus Benedictus XV, de vredespaus (1914-1922), paus Pius XII, de engelachtige herder (1939-1958), paus Johannes XIII, de joviale paus van het concilie (1958-1963)? Elke paus heeft geleefd in een bepaalde tijd die getekend werd door de problemen en aspecten van die tijd. Elke paus heeft natuurlijk ook zijn eigen persoonlijkheid en aandachtsgebieden. Tegen de achtergrond van de pausverkiezing van paus Franciscus, wil pastoor Van Dijk uit Geffen en Vinkel, een geboren verteller, u meenemen op een boeiende historische tocht van zo’n twee eeuwen recente kerkgeschiedenis. Een mooi overzicht van opeenvolgende opvolgers van St. Petrus, weergegeven in twee avonden. Van harte bent u uitgenodigd op woensdag 12 juni en woensdag 26 juni om 20.00 in het zaaltje van het parochiecentrum Waalwijk (De Génestetstraat 1). De lezing is verdeeld over twee avonden, en u kunt, als u wilt één of beide avonden komen. Er is geen entree (een vrije gift voor koffie en onkosten wordt gewaardeerd).

Bisdombedevaart naar Lourdes
In 2009, toen ons bisdom 450 jaar bestond, is er een grote bisdombedevaart naar Rome geweest. Dat is zo goed bevallen, dat besloten is om in 2014 opnieuw een bisdombedevaart te gaan houden, deze keer naar Lourdes. De voorbereidingen zijn in volle gang en u zult er na de zomervakantie beslist meer over horen, o.a. over het programma, de aanmelding en de kosten. Bij deze wil ik alvast de datums doorgeven. De bedevaart kan ondernomen worden per bus (25 april – 3 mei), per trein (26 april – 3 mei) of met het vliegtuig (27 april – 2 mei). Het is de uitdrukkelijke wens van onze bisschop dat deze bedevaart de saamhorigheid binnen de nieuwe parochies zal vergroten. Jong en oud, ziek en gezond, alleengaanden en gezinnen, iedereen is uitgenodigd.

Katholiek Nieuwsblad
Waar vind je berichten over
– de grote aantallen christenen die om hun geloof worden gedood (jaarlijks 100.000)?
– de mensenhandel in de prostitutie in Nederland?
– het werk van de zusters van Moeder Teresa in Amsterdam?
– de Wereldjongerendagen?
– de komst van een groep zusters uit Italië naar een voormalig klooster in Aalsmeer?
– het bijzonder onderwijs?
– de bijzondere Pinksterfeesten dit jaar in Rome en Amsterdam?
– een campagne om het embryo de menselijke waardigheid toe te kennen?
– markante uitspraken van de nieuwe paus?

Hoe kom je op de hoogte van het katholieke nieuws? Waar lees je kritische columns over de relatie tussen geloof en samenleving? Of artikelen over spirituele onderwerpen? In de gewone dagbladen zult u hier zelden over lezen, maar wel in het Katholiek Nieuwsblad dat wekelijks verschijnt. Overweeg eens een abonnement (eventueel samen met anderen). Nadere informatie via www.katholieknieuwsblad.nl of 073-7502315.


Mei 2013

29 mei 2013

Eerste Communie (Loon op Zand)
Zondag 2 juni is er in Loon op Zand om 11.00 uur een eerste communieviering. De H. Mis van 9.30 uur komt daarmee te vervallen. In totaal doen 24 kinderen hun Eerste H. Communie. Het zijn: Yves Blaakman, Daan den Boer, Lieke Brants, Guusje Bressers, Kyra van Breugel, Yannick van den Broek, Lianne Dusée, Linda Elings, Laurie Franken, Isa van Gorkum, Isa Kuijpers, Stan Kuijpers, Mariska de Leeuw, Venance van Lier, Jarno de Man, Lize Popelier, Jenneke van Riel, Cas Schapendonk, Teun Spee, Isa Verhoeven, Lars Verhoeven, Lisa Vermeulen, Denise de Weerd en Thijmen IJpelaar. Het kinderkoor St. Janneke zal zingen. We hopen op een mooie dag voor deze kinderen en hun ouders, waar ze later met plezier aan terug zullen denken. En we wensen hen toe dat deze dag eraan mag bijdragen dat ze zich gaan thuis voelen in onze parochiegemeenschap. De Eerste Communieviering in De Moer is op zondag 9 juni.

Laatste Mariaviering
Mocht deze Duinkoerier bij u op woensdag al in de bus vallen, dan is het misschien net op tijd om te laten weten dat de laatste Mariaviering van mei in de St. Jan (Kaatsheuvel) op woensdagavond om 19.00 uur is. Het thema is: ‘Maria, Koningin van het gezin’. Het is belangrijk dat er goede gezinnen zijn, waar kinderen in liefde opgroeien en waar ze die vaardigheden en waarden leren die ze later hard nodig hebben. Daarvoor gaan we tot Maria bidden. Kom en bid mee voor goede gezinnen!

Op woensdagavond wordt ook voor het laatst het rozenhoedje gebeden bij het kapelletje aan de Finantiën. En in de kerk van Loon op Zand wordt in deze meimaand het rozenhoedje gebeden voorafgaand aan elke eucharistieviering. 

Zieken-te-gastdag 4 juni
Opgeven voor de zieken-te-gastdag – dinsdag 4 juni in de St. Jan (Kaatsheuvel), van 13.30-16.30 uur – kan nog tot uiterlijk 30 mei, bij Nel Maas (tel. 275886), Corrie van Dongen (tel. 274863) of Rina Dingemans (tel. 273479). De middag begint om 14.00 uur met een H. Mis, daarna is er alle gelegenheid om met elkaar te praten onder het genot van een hapje en drankje. Verdere informatie bij de genoemde dames en eerdere Duinkoeriers. 

Drie kerkelijke hoogfeesten (1)
Direct na de paastijd, die loopt van Pasen tot Pinksteren, worden in de Kerk drie hoogfeesten gevierd. Ze betreffen het mysterie van de H. Drie-eenheid, van het H. Sacrament (van het Lichaam en Bloed van Christus) en van het H. Hart. Ze hebben als doel het Paasmysterie op liturgische wijze verder uit te diepen. Het mysterie van de H. Drie-eenheid is het centrale kenmerk van het christelijk geloof, namelijk dat (de ene) God zich heeft geopenbaard als Vader, Zoon en Heilige Geest. Christenen worden gedoopt in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En ook als wij het kruisteken maken, noemen we daarbij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het hoogfeest van de H. Drie-eenheid wordt gevierd op de eerste zondag na Pinksteren, die daarom ook wel Drievuldigheidszondag heet. Hij wordt op een zondag gevierd, omdat de zondag de dag des Heren is, de dag die christenen reserveren voor God (of zouden moeten reserveren voor God).

Drie kerkelijke hoogfeesten (2)
Het hoogfeest van het H. Sacrament viert dat Christus werkelijk tegenwoordig is in de gedaanten van brood en wijn en is eigenlijk het opnieuw vieren van Witte Donderdag. In katholieke landen wordt Sacramentsdag daarom gevierd op de donderdag na Drievuldigheidszondag en is dan tevens een vrije dag. Bij ons is daar geen sprake van en daarom vieren wij het feest van het H. Sacrament op de zondag na Drievuldigheidszondag (dit jaar is dat 2 juni). Eerste communiefeesten worden bij voorkeur op Sacramentsdag gehouden, juist vanwege de band met de Eucharistie; in Loon op Zand is dat dit jaar het geval.

Het hoogfeest van het H. Hart tenslotte brengt ons Goede Vrijdag in herinnering en wordt daarom op een vrijdag gevierd, acht dagen na (de eigenlijke) Sacramentsdag. Dit jaar valt het H. Hartfeest op vrijdag 7 juni en in de St. Jan (Kaatsheuvel) is er daarom ’s avonds om 18.30 uur een H. Mis in de St. Jozefkapel. Het hart is het symbool van de liefde en Gods liefde voor ons, mensen, blijkt het duidelijkst daaruit dat Jezus zijn leven voor ons gaf op het kruis. Johannes schrijft in zijn evangelie: ‘Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden’ (15,13).

Opbrengst missiecollectes
De Pinkstercollecte voor de Nederlandse Missionaris heeft in onze parochie een bedrag van € 452,90 opgebracht. Voor de afzonderlijke kerken was het: € 46,55 (De Moer), € 61,45 (Loon op Zand), € 190,– (St. Jan, Kaatsheuvel) en € 154,90 (HH. Martelaren van Gorkum). De eindopbrengst van de Vastenaktie was € 3.054,50; opsplitsing naar parochiekerk was hier niet mogelijk. Ten behoeve van missionaire doeleinden wordt in onze parochie jaarlijks de Vastenaktie gehouden en is er vier keer per jaar een extra collecte: met Pinksteren, voor de Miva (eind augustus), de Wereldmissie (oktober) en de Adventsactie (december). Allen die hebben bijgedragen aan de Vastenaktie of de Pinkstercollecte: hartelijk dank voor uw gave.

Migrantendag bisdom Den Bosch
Op zondag 2 juni wordt de vijfde migrantendag in het bisdom Den Bosch georganiseerd, waar met leden van diverse katholieke migrantengroepen en niet-migranten het geloof gedeeld wordt. Het thema is: ‘Geloof is je redding!’ Om 11.00 uur is er in de Servatiuskerk (Markt 17, Schijndel) een hoogmis en een moment van aanbidding. Tijdens de offerande en processie zullen liederen in verschillende talen worden gezongen door broeders en zusters uit diverse continenten. Aansluitend zal een gezellig samenzijn de dag compleet maken; dit zal gepaard gaan met culturele dans, zang en getuigenissen. Bij diverse andere culturen is het de gewoonte om samen te bidden en daarna gezamenlijk een maaltijd te nuttigen; daarom zal op deze dag een Indonesische maaltijd geserveerd worden waarvoor een vrijwillige bijdrage gevraagd zal worden.

 22 mei 2013

Mariavieringen
In de meimaand wordt op alle dinsdagavonden in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum om 19.00 uur het rozenhoedje gebeden, afgewisseld met Marialiederen. In de St. Jan (Kaatsheuvel) zijn op de woensdagavonden om 19.00 uur Mariavieringen met rozenhoedje, Schriftlezing en korte overweging. Op 22 mei is het thema: ‘Maria, Koningin van hemel en aarde’. Die titel wijst op de bijzondere plaats die Maria inneemt zowel hier op aarde als in de hemel. Op aarde was zij uitverkoren om de moeder van God te zijn, nu deelt zij reeds volledig in de verlossing omdat zij met ziel en lichaam is opgenomen in de hemel. Tegenover haar staat de dood machteloos; daarom mogen wij aan het eind van elk Weesgegroetje vol vertrouwen bidden: “Bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood.” Op 29 mei is het thema: ‘Maria, Koningin van het gezin’.

Zieken-te-gastdag 4 juni
Dinsdag 4 juni is de jaarlijkse ‘zieken-te-gastdag’ in de St. Jan (Kaatsheuvel). In de vorige Duinkoerier is daar al over geschreven. Tijdens de H. Mis, die om 14.00 uur begint, zal worden gezongen door het gemengd koor St. Caecilia van de HH. Martelaren van Gorkum.

Wie dat op prijs stelt, kan onder de H. Mis de ziekenzalving ontvangen. Soms denken mensen dat je daarvoor dodelijk ziek moet zijn of – nog erger – dat je daar dood van gaat. Het zit heel anders: wie de ziekenzalving ontvangt, geeft daarmee te kennen dat hij zijn leven en zijn levenseinde wil afstemmen op God. Wanneer dat einde komt, weet niemand, maar het kan je tot steun en kracht zijn te weten dat je in God geborgen bent. Laat één ding duidelijk zijn: of u nou wel of niet voor de ziekenzalving kiest, het is uw keuze. Niemand kan en niemand mag die keuze van u overnemen. Maar hoe dan ook, iedereen is welkom om aan die middag deel te nemen. Het is wel nodig dat u zich opgeeft, uiterlijk 30 mei, bij Nel Maas (tel. 275886), Corrie van Dongen (tel. 274863) of Rina Dingemans (tel. 273479). 

Oneliners paus
Paus Franciscus laat regelmatig van zich horen, zowel over geloofszaken als maatschappelijke onderwerpen. Meestal doet hij dat in aansluiting op de evangelielezing van de dag. En hij kan het kort en bondig zeggen. Het is jammer dat de gewone media dat niet melden; daarom dat ik er een paar voor u heb uitgezocht.

Op 1 mei, de dag van de arbeid, zei de paus het volgende. “Werken is fundamenteel voor de waardigheid van de persoon, het geeft de mogelijkheid om zichzelf en het eigen gezin in stand te houden. Ik moet denken aan de velen die werkeloos zijn als gevolg van een louter economische kijk op de samenleving. Ik moedig de verantwoordelijken aan alles in het werk te stellen om nieuwe impulsen te geven aan de werkgelegenheid.”

Naar aanleiding van de ingestorte textielfabriek in Bangladesh heeft de paus de uitbuiting van goedkope arbeidskrachten aangeklaagd: “Een maandloon van 38 euro komt neer op slavenarbeid. Uit puur winstbejag arbeid niet gepast betalen is tegen God.” En bij een andere gelegenheid zei hij: “Geld moet ten dienste staan en mag niet overheersen. Wij kunnen geen dictatuur aanvaarden van het geld over de mens en de samenleving.”

Voor gelovigen had hij de volgende raad: “Wees geen parttime christen, alleen maar bij bepaalde omstandigheden en momenten; wees te allen tijde christen!” En ook: “Het probleem is niet dat we zondaars zijn, maar dat we ons niet schamen voor wat we hebben gedaan.”

En dat de paus humor heeft, blijkt wel.

Sacramentsdag: wereldwijd
Sacramentsdag (zondag 2 juni) krijgt dit jaar een heel bijzonder accent. Want op die dag zal er in Rome door paus Franciscus en wereldwijd van 17.00-18.00 uur een uur van aanbidding worden gehouden. Alle kathedralen (bisschopskerken) zijn gevraagd eraan mee te doen. De kathedraal van Den Bosch, de St. Jan, heeft zich daarbij aangesloten. Iedereen is op dat tijdstip welkom bij het uur van aanbidding in de kathedraal. Ook afzonderlijke parochies kunnen daaraan meedoen, maar daar is ons, voor wat ons bisdom betreft, verder weinig over bekend. In het bisdom Breda hebben parochies zich aangemeld om op donderdag 30 mei (de eigenlijke Sacramentsdag) van 0.00-24.00 uur een gebedsketen te houden: onafgebroken wordt er afwisselend in een van de parochies gebeden bij het Allerheiligste. Ten behoeve daarvan is ook een gebedskaart (“Blijf in mijn liefde”) gemaakt: zie www.bisdombreda.nl.

15 mei 2013

Gedoopt
In de eerste drie maanden van dit jaar zijn in onze parochie de volgende kinderen gedoopt. Op 19 januari: Feline, dochter van Wilfried en Gudrun van Esch-van Korven. Op 20 januari: Elize, dochter van Niels en Jacqueline Paridaans-Maree. Op 27 januari: Lieve en Stef, dochter en zoon van Ad-Martijn van Delft en Hinde Wouters . Op 17 februari: Lynn, dochter van George en Debby Witteveen-van Dooren; en ook Jula, dochter van Dennis van Noije en Joyce van der Avort. Op 24 februari: Stijn, zoon van Antoon Louwers en Marie-Christien Vermeer. Op 10 maart: Teun, zoon van Roland van Heesch en Milou Bevers; en ook Pepijn, zoon van Marcel en Esmiralda Verhagen-Freke.  Op 17 maart: Diante, dochter van Dennis en Daisy Sprangers-van Biert. Wij heten deze kinderen van harte welkom in onze parochiegemeenschap en wij hopen dat zij gelukkige mensen mogen worden en in liefde mogen opgroeien.

Mariavieringen
In de meimaand wordt op alle dinsdagavonden in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum om 19.00 uur het rozenhoedje gebeden, afgewisseld met Marialiederen. In de St. Jan (Kaatsheuvel) zijn op de woensdagavonden om 19.00 uur Mariavieringen met rozenhoedje, Schriftlezing en korte overweging. Op 15 mei is het thema: ‘Maria, Moeder van Smarten’ (zie foto; de zeven pijlen verwijzen naar de zeven smarten van Maria). Maria is niet gespaard gebleven voor het leed. Zo bijzonder als zij was, daarin is zij aan ons gelijk. Juist daarom mogen wij ons in al onze ellende en nood tot haar richten en erop vertrouwen dat zij voor ons ten beste spreekt. Op 22 mei is het thema: ‘Maria, Koningin van hemel en aarde’.

Zieken-te-gastdag 4 juni
Dinsdag 4 juni is de jaarlijkse ‘zieken-te-gastdag’ in de St. Jan (Kaatsheuvel). Dat is een dag voor zieken en ouderen in Kaatsheuvel en Sprang-Capelle. Ouderen die door vrijwilligers van de bezoekgroep van de parochie worden bezocht, zullen persoonlijk worden uitgenodigd. Maar de dag staat ook open voor anderen die door ouderdom en gebreken niet meer in staat zijn om regelmatig naar de kerk te komen. De (mid)dag begint om 14.00 uur met een H. Mis, maar vanaf 13.30 uur is men welkom in de kerk. Tijdens de Mis is er – voor wie dat op prijs stelt – gelegenheid om het Sacrament van de Ziekenzalving te ontvangen. Na de H. Mis ligt het accent op ontmoeting en gezelligheid: er is dan alle gelegenheid om elkaar weer eens te spreken en herinneringen op te halen. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. Rond 16.30 uur wordt het samenzijn afgesloten. In verband met de organisatie is het nodig dat u zich opgeeft; dat kan tot uiterlijk donderdag 30 mei bij de volgende personen: Nel Maas (tel. 275886), Corrie van Dongen (tel. 274863) en Rina Dingemans (tel. 273479). Het vervoer heen en terug dient zelf geregeld te worden, via familieleden of deeltaxi; dat kan de bezoekgroep helaas niet op zich nemen. We wensen degenen die meedoen, een mooie middag toe.

Collecte Nederlandse Missionaris
Met Pinksteren is de jaarlijkse collecte voor de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Missionarissen geven veel en zij vragen weinig. Zij hebben echter wel onkosten. De WNM biedt daarvoor een bijdrage; vandaar de jaarlijkse Pinksteractie. Dan wordt de steun van ons allen gevraagd, steun voor onze missionarissen en missionair werkers. Ons inzetten voor kansarme medemensen: dat willen we allemaal. Een leven ten dienste van de missie is echter voor weinigen weggelegd. Daarom moeten we zuinig zijn op onze missionarissen. Elke dag helpen zij anderen, ver van hier. Uit het oog, maar niet uit het hart. Integendeel, door de WNM te steunen toont u dat u achter hen staat. Zo zetten we de missionaire traditie voort.

Twee voorbeelden. Zuster Jansen heeft een aanvraag gedaan voor een ijzeren bak voor de watervoorziening. De watervoorziening in Kameroen is een heel karwei, in een ijzeren bak wordt het water naar boven gepompt Deze ijzeren bak is aan vernieuwing toe. Pater Erdhuizen (Bolivia) moest door gezondheidsomstandigheden verhuizen en sommige dingen opnieuw kopen, zoals catechetisch materiaal voor de kinderen, een ciborie en een miskoffer. Zij kregen daarvoor een bijdrage van de WNM. Helpt u mee die missionaire traditie voort te zetten? Dat kan door een gift in de extra, tweede collecte met Pinksteren. U kunt ook een gift overmaken op rekeningnummer 17.12.11.111 t.n.v. Week Nederlandse Missionaris, Den Haag. Voor meer informatie, zie: www.weeknederlandsemissionaris.nl.

De St. Jan bestaat 100 jaar
Binnenkort (vrijdag 5 juli) is het precies 100 jaar geleden dat de St. Jan van Kaatsheuvel door pastoor Völker werd gewijd. Dat eeuwfeest zal gevierd worden op zondag 8 september. Een commissie is bezig met een nadere invulling; daar zult u de komende tijd nog meer van horen. Bij deze willen we alvast de datum doorgeven: 8 september noteren in uw agenda! Deze mededeling is te lezen in de laatste uitgave van de A.K.O. (blad voor parochiële vrijwilligers en andere belangstellenden in Kaatsheuvel). In dat blad staat verder een gedachte van pastor Groos over “Koning en nog wat” (uiteraard naar aanleiding van de troonswisseling), wordt een terugblik gegeven op het begin van de parochie in Kaatsheuvel (door Jan Elshout), wordt aandacht besteed aan de Koninklijke onderscheiding die is uitgereikt aan Kees Donders (proficiat, Kees!), worden de dopelingen, overledenen en het gouden bruidspaar van de afgelopen tijd vermeld en kunt u lezen over de ervaringen van de pastoraal werker op het Sint Pietersplein in Rome tijdens het jongste conclaaf.

Theo Schepens, pastoraal werker

7 mei 2013

Mariavieringen
In de meimaand wordt op alle dinsdagavonden in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum om 19.00 uur het rozenhoedje gebeden, afgewisseld met Marialiederen. In de St. Jan (Kaatsheuvel) zijn op de woensdagavonden om 19.00 uur Mariavieringen met rozenhoedje, Schriftlezing en korte overweging. Op 8 mei is het thema: ‘Maria, moeder van alle gelovigen’, op 15 mei: ‘Maria, Moeder van Smarten’. In de dagen vóór Pinksteren waren de apostelen met Maria verenigd in gebed; laten ook wij ons in deze dagen vóór Pinksteren in gebed verenigen met Maria, om daardoor aan dat gebed meer kracht te kunnen geven.

Collecte Nederlandse Missionaris
Met Pinksteren is de jaarlijkse collecte voor de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Al vele jaren zetten missionarissen zich in voor kwetsbare bevolkingsgroepen. Zolang er onrechtvaardigheid is, blijft de WNM de missionaire traditie voortzetten. Neem bijvoorbeeld broeder Jan Heuft: hij zet zich in Algerije al 43 jaar in, eerst voor doven, nu voor vluchtelingen. We weten het: het aantal Nederlandse missionarissen wordt minder, maar jonge missionaire werkers zetten die traditie voort en daarmee investeren zij in de toekomst van mensen en landen. Zoals Pritha Belle (27 jaar), haar passie en drang om de ongelijkheid te verminderen vormen de drijvende kracht voor haar werk in Colombia. Met Pinksteren is er daarom een extra, tweede collecte voor deze missionarissen. Helpt u mee die missionaire traditie voort te zetten? U kunt ook een gift overmaken op rekeningnummer 17.12.11.111 t.n.v. Week Nederlandse Missionaris, Den Haag. Voor meer informatie, zie: www.weeknederlandsemissionaris.nl.

Inspiratie Magazine
Dit jaar is het Jaar van het Geloof. Het is nog een initiatief van de oude paus en het duurt tot eind oktober. Wereldwijd en landelijk zijn er vele activiteiten die daarop inhaken. Vanwege dat Jaar van het Geloof liggen in onze parochiekerken gratis exemplaren van ‘Inspiratie Magazine’. Het is een fris blad dat zich met name richt op jonge gezinnen, maar iedereen die zijn geloof wil verdiepen, zal er waardevolle artikelen in vinden, zoals: ‘Vijf tips voor een gelovige levensstijl’, ‘Daar neem je de tijd voor…’, ‘Ben je gelovig? Gebruik je verstand!’ en ‘Hoe je de deur kunt open doen voor geloof’.

Alternatief voor Wereldjongerendagen
Van 23 -28 juli zijn in Rio de Janeiro (Brazilië) de Wereldjongerendagen. Vanuit Nederland gaan 300 jongeren daar naar toe. Voor veel jongeren is een reis naar Brazilië onbetaalbaar, maar van 25-28 juli is er voor thuisblijvers in Delft een alternatief programma voor de Wereldjongerendagen. Het is een mix van ontmoeting met andere jongeren, catechese en ontspanning. Opgave kan tot 1 juli via www.jongkatholiek.nl.

Er is nog een andere mogelijkheid: de parochie van Drunen-Elshout organiseert van 11-16 augustus een jongerenreis naar Taizé (Frankrijk), bedoeld voor jongeren van 17-30 jaar. Meer informatie daarover is te verkrijgen via het contactadres van die parochie: zie www.wonderbaremoeder.nl.

Wist u dat…?
– het aantal katholieken in Scandinavië relatief sterk groeit?
– in Vietnam voor het eerst een katholiek woordenboek is verschenen?
– paus Franciscus zijn bezorgdheid heeft uitgesproken over de groeiende vervolging van christenen?
– in Leipzig de eerste steen is gelegd voor een nieuwe kathedraal die voor heel Europa een voorbeeld is van milieuvriendelijkheid?
– de Franse bisschoppen de levensbeschouwelijks basis van het katholiek onderwijs willen versterken?

1 mei 2013

Overleden (Loon op Zand/De Moer)
Op 4 januari: Marie van Iersel-Verschuuren (96 jaar), weduwe van Petrus van Iersel . Op 21 januari: Wil van Veggel-van Gerven (87 jaar), weduwe van Christ van Veggel. Op 2 februari: Jos Klijn (72 jaar), echtgenoot van Maria Klijn-Maas . Op 15 februari: Harry van Leeuwe (94 jaar). Op 20 februari: Riet Broeders-Mols (88 jaar), weduwe van Gerardus Broeders . Op 24 februari: Corrie Pijnenburg-Vermeer (85 jaar). Op 28 februari: Jan Kemmeren (79 jaar), echtgenoot van Johanna Kemmeren-Vromans . Op 22 maart: Annie Beerens (88 jaar). Op 24 maart: Wilhelmina Roelvink-Nefkens (103 jaar). Mogen zij rusten in vrede.

Geen H. Mis op 4 mei
Op zaterdag 4 mei komt de avondmis van 19.00 uur in De Moer te vervallen, vanwege de nationale dodenherdenking die avond. Daarmee willen we iedereen in de gelegenheid stellen om deel te nemen aan de jaarlijkse dodenherdenking. In de gemeente Loon op Zand wordt die herdenking jaarlijks gehouden bij het Vredesmonument aan de Horst. Om 18.45 uur vertrekt de stoet vanaf de afslag Horst/Efteling naar het Vredesmonument, waar om 19.00 uur de herdenking begint. Medewerking wordt o.a. verleend door de drie gilden en het koor ‘Allegria’. Het thema van dit jaar is ‘Vrijheid spreek je af’. Om 20.00 uur worden twee minuten stilte in acht genomen, waarna twee coupletten van het Wilhelmus zullen worden gezongen. We roepen de parochianen op om aan deze herdenking deel te nemen, om op die manier ook als gelovigen bij te dragen aan vrede en vrijheid in onze samenleving.

Mariavieringen
Woensdag 1 mei is er ’s avonds om 19.00 uur een Mariaviering in de St. Jan (Kaatsheuvel), met als thema ‘Maria: Moeder van God’. Op woensdag 8 mei is het thema: ‘Maria: moeder van alle gelovigen’.  Aan de hand van lezingen en een korte overweging zal worden stil gestaan bij deze twee aspecten van Maria’s moederschap. Door het bidden van de rozenkrans willen we Maria eren en haar onze noden voorleggen.

In de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum wordt op de dinsdagavonden om 19.00 uur het rozenhoedje gebeden en worden enkele Marialiederen gezongen. In deze kerk wordt op zondag 5 mei voorafgaande aan de H. Mis van 9.30 uur hulde gebracht aan Maria, bij gelegenheid van de opening van de meimaand.

Oosterse kerken
Vanuit het Midden-Oosten komen verontrustende beelden en berichten over hoe het de christenen daar vergaat. De vorige week zijn twee bisschoppen ontvoerd. Begin deze maand is een kerk en klooster van de Kapucijnen in Syrië in puin geschoten. Christenen vluchten massaal voor het geweld uit Syrië. In Egypte worden Koptische meisjes ontvoerd en verkracht. Je zou kunnen denken dat het nooit meer goed komt. Maar christenen leven vanuit de hoop. De christelijke aanwezigheid in die landen (Egypte, Jordanië, Israël, de Palestijnse gebieden, Syrië, Irak, Iran, Turkije) is belangrijk, want daar ligt de bakermat van ons geloof en dank zij hun aanwezigheid kunnen wij de voor christenen heilige plaatsen bezoeken en er op bedevaart gaan. Daarom: steun de christenen daar, met uw gebed en ook financieel. Kerk in Nood is een stichting die zich voor de vervolgde christenen in het Midden-Oosten inzet. Laat u door Kerk in Nood informeren (tel. 073-613 0820) of lees hun website: www.kerkinnood.nl. Er ligt ook informatie van Kerk in Nood in de informatiekasten in onze parochiekerken. Voor de christenen daar kan onze steun van levensbelang zijn.


April 2013

24 april 2013

Overleden (Kaatsheuvel)
Op 9 januari: Toos Hamers-Verschuren (75 jaar), weduwe van Petrus Hamers . Op 25 januari: Cor Donders (91 jaar), weduwnaar van Adriana Donders-Muijzelaar . Op 2 februari: Ellen Zwaans-Bakkers (46 jaar), echtgenote van Twan Zwaans . Op 7 februari: Joop Kuijpens (63 jaar), partner van Susanne Goedhart . Op 13 februari: Annie Broeken-van Wanrooij (82 jaar), echtgenote van Piet Broeken . Op 19 februari: Jana van Gulik-de Man (74 jaar), weduwe van Nol van Gulik. Op 20 februari: Rie Dekkers-van Gorkom (82 jaar), weduwe van Jan Dekkers. Op 10 maart: Rie de Wilde-Duivenvoorde (92 jaar), weduwe van Jan de Wilde . Op 30 maart: Riek Biekens-van Vugt (76 jaar), echtgenote van Jan Biekens . Mogen zij rusten in vrede.

Mei: Mariamaand
Over een week begint de meimaand, de maand die aan Maria is toegewijd. Het is de maand waarin Mariakapelletjes bijzonder in de belangstelling staan, er extra kaarsjes worden aangestoken bij het Mariabeeld en menig gebed tot Maria wordt gericht. Vanuit de parochie sluiten we bij die traditie aan door het houden van Mariavieringen en het bidden van de rozenkrans. In de kerk van Loon op Zand wordt voorafgaand aan elke eucharistieviering het rozenhoedje gebeden, alsook elke woensdagavond om 19.00 uur bij het kapelletje aan de Finantiën. In Kaatsheuvel worden Mariavieringen gehouden: in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum elke dinsdagavond om 19.00 uur en in de St. Jan elke woensdagavond om 19.00 uur. In deze laatste wordt ook telkens een korte Schriftlezing met overweging gehouden, waarbij een bepaalde titel of aanroeping van Maria centraal staat. Op woensdag 1 mei is dat de hoofdtitel van Maria: ‘Moeder van God’. We nodigen u van harte uit om in deze maand biddend samen te komen rond Maria.

Bedevaart naar Kevelaer
Tot 30 april kunt u zich nog aanmelden voor de bedevaart vanuit Loon op Zand naar Kevelaer, die op dinsdag 7 mei wordt gehouden. Opgave kan bij mevrouw Toorians, Willibrordusstraat 4 te Loon op Zand. Ook pastoor P. Luijckx en diaken J. Dommeck gaan mee. Kevelaer is een op en top katholiek bedevaartsoord. Je vindt er de uitbundigheid van het geloof (in de basiliek en de kaarsenkapel), de devotie (in de Genadekapel, waar de afbeelding van Maria als Troosteres der Bedroefden wordt vereerd), de stilte (in de Aanbiddingskapel), maar ook de gezelligheid van de cafeetjes en restaurantjes, de schoonheid van de plaats Kevelaer zelf en de gemoedelijkheid van de groep waar je mee op bedevaart gaat. Alle deelnemers wens ik een mooie dag toe en veel devotie.

Prentjes paus Franciscus
Het bisdom Roermond geeft regelmatig prentjes uit van heiligen en nu ook van paus Franciscus. We hebben er een kleine 100 mogen ontvangen en zullen die in de kerken neerleggen. Op de achterzijde staat een gebed, waaruit ik de volgende zinnen citeer. “Heer Jezus, Gij hebt uw Kerk gebouwd op het fundament van de apostelen, terwijl Gij zelf de sluitsteen zijt die het hele bouwwerk bijeenhoudt. Wij bidden U voor onze paus Franciscus die Gij aan uw Kerk gegeven hebt. Wij danken U omdat Gij ons nooit alleen laat, zoals Gij zelf dat daags voor uw afscheid aan uw apostelen hebt beloofd. Vernieuw in uw Kerk het geloof van Petrus en de moed van Paulus. Maak ons allen één in groeiend geloof. Ontsteek in ons hart de vlam van de hoop en maak in ons uw liefde voor allen aanstekelijk. Amen.”

17 april 2013

Vormelingen 20 april
Op zaterdag 20 april wordt in de kerk van Loon op Zand aan 9 jongeren het Sacrament van het Vormsel toegediend. Het zijn: Dorien Dingemans, Fabiénne Dusée, Tes de Graaf, Iris Kuijpers, Thijs de Leeuw, Milou Schaareman, Carolien Vermeer en Jules Vrins (uit Loonop Zand) en Lieke Bergmans (uit Kaatsheuvel). Namens de bisschop zal het vormsel worden toegediend door mgr. drs. J. Schröder. De vormselviering begint om 19.00 uur; de zang wordt verzorgd door Allegria uit De Moer. Al deze jongeren en hun ouders wensen wij een mooie viering toe en wij hopen dat de voorbereiding en de viering zelf hen zal sterken in hun geloof.

Eerste H. Communie 21 april
Komende zondag zullen 26 kinderen in de St. Jan (Kaatsheuvel) hun Eerste H. Communie ontvangen. Het zijn: Kenrick Bohnen,  Robin Kemmeren, Siep de Kock en Thomas O’Conner (basisschool De Vaert), Bart Damen, Jelte Janssen, Krissy Klijsen, Dominiq Meijer, Tim Meijers, Floor Peek, Mandy Snels en Lievia Witlox (Theresiaschool), Patricia Wilbers (De Hil), Danne Arnold, Anton Beets, Elise Dörr, Youri Donders, Anne van der Mierden en Adam Walluskowski (uit Sprang-Capelle) en Shirley de Benis, Wouter Buitelaar, Britt van Dongen, Ian van den Herik, Bart en Pleun Huis in ’t Veld en Mees Laurijssen (basisschool De Touwladder). De feestelijke communieviering begint om 11.00 uur en de Lindelijsters zullen zingen. We hopen op een mooie dag voor deze kinderen en hun ouders, waar ze later met plezier aan terug zullen denken. En we wensen hen toe dat deze dag eraan mag bijdragen dat ze zich gaan thuis voelen in onze parochiegemeenschap. De Eerste Communievieringen in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum waren afgelopen zondag; ook toen ontvingen 26 kinderen hun Eerste H. Communie

Gaan trouwen
De komende maanden zijn er in onze parochie vier kerkelijke huwelijksvieringen. Op vrijdag 28 juni trouwen Stan van der Net en Linda de Jong, om 15.00 uur in de kerk van De Moer. Op maandag 8 juli trouwen Tim van Berkel en Charlotte Looijmans, om 15.00 uur in de kerk van Loon op Zand. Op zaterdag 31 augustus trouwen Joep Verhappen en Janine Vromans, om 15.00 uur in de kerk van Loon op Zand. En op vrijdag 6 september trouwen Edwin Verhoeven en Rianne van den Hout, om 13.30 uur in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum in Kaatsheuvel. Daarnaast vermelden wij dat Wouter Ligtenberg en Brenda van Beers (uit Loon op Zand) gaan trouwen op zaterdag 18 mei; hun huwelijksviering is om 13.00 uur in de kerk van Udenhout. Wij wensen deze a.s. bruidsparen een goede voorbereidingstijd toe, straks een mooie huwelijksdag en veel geluk en Gods zegen in hun verdere huwelijk.

Gebedskring voor roepingen
Zondag 21 april is de jaarlijkse Roepingenzondag. Het is een dag waarop meer dan anders speciaal wordt gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Jezus heeft zijn leerlingen immers opgeroepen om te ‘bidden om arbeiders voor de oogst’. (Mt. 9,38). Maar er is, ook in ons bisdom, een groep mensen die dagelijks bidden om roepingen in Gods Kerk, de zogenaamde Gebedskring. Sommigen gaan daarvoor regelmatig naar de kapel van het Sint-Janscentrum, het grootseminarie van ons bisdom, maar je kunt ook als ‘thuisbidder’ lid zijn van die Gebedskring. Je krijgt dan een kaart of boekje met gebeden voor roepingen. Daarnaast ontvangen de leden van de Gebedskring drie maal per jaar het Kringblad en er is een jaarlijkse dag van gebed en ontmoeting. Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden. Meer informatie is te vinden op www.sint-janscentrum.nl (en klik dan op ‘info’), of via de telefoon: 073-612 3055.

Getijdengebedsgroep
Al meer dan anderhalf jaar bestaat in onze parochie een getijdengebedsgroep, die elke maandag om 8.30 uur samenkomt voor het kerkelijk morgengebed. Tot nu toe kwam die groep bijeen in het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel, maar nu het weer wat warmer wordt, heeft men besloten om de komende maanden samen te komen in het Stiltecentrum van de St. Jan. Hopelijk wordt de drempel om een keer mee te doen, daardoor verlaagd. Dat kerkelijk morgengebed duurt ongeveer 20 minuten.

Ook in Loon op Zand bestaat een gebedsgroep. Deze komt, onder leiding van de pastoor, elke derde woensdag van de maand bijeen van 14.00-15.00 uur in de dagkapel, uitgezonderd wanneer er een uitvaart is. Het eerste half uur is er lofprijzing, gebed en wordt het evangelie van de dag gelezen en overwogen, het tweede half uur is er aanbidding en er wordt afgesloten met de zegen. Parochianen uit Loon op Zand, De Moer, Kaatsheuvel en Sprang-Capelle zijn over en weer bij beide gebedsmomenten van harte welkom.

Rouwverwerking: herinnering
Op woensdag 24 april is er om 20.00 uur in Udenhout, in het Ontmoetingscentrum ’t Plein (Tongerloplein 1), een avond over ‘Troost: meer dan woorden’. Er zijn twee inleiders: mevrouw Wil van Egmond, predikante in Hilvarenbeek, en de heer Jan Joosten, diaken en geestelijk verzorger in verpleeghuis en hospice ‘De Volckaert’ in Dongen. De toegang is gratis. Verdere informatie: 013-5332137 of 013-5332963 of www.elkaarnabij.nl.

Theo Schepens, pastoraal werker

10 april 2013

Eerste H. Communie 14 april
Komende zondag zijn er in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum twee vieringen waarin in totaal 26 kinderen hun Eerste H. Communie zullen ontvangen. Om 9.15 uur zijn dat: Ronan Damen, Danny van Gerwen, Romée van Gorp, Romy van der Lee, Bas Mikkers, Jules Mikkers, Marijn de Rooy en Hugo Samuels (van de basisschool de Kinderboom); Mick de Bresser, Glen Mutsaers en Sven Vermeer (basisschool KlimOp).

Om 11.15 uur zijn het de volgende kinderen: Niels Bartels, Chycca en Vyggo van der Ceelen, Roos van Dartel, Thymen Dingemans, Lonneke van den Dries, Tycho van Esch, Steffi Hesselberth, Mees Hultermans, Faithlin Ligtvoet, Karola Malek, Stijn Marreel, Nick van den Noort, Kelvin van Osch en Tycho van Strien (allen van de basisschool Den Bussel). Tijdens beide vieringen zullen De Lindelijsters zingen. We hopen op een mooie dag voor deze kinderen en hun ouders, waar ze later met plezier aan terug zullen denken. En we wensen hen toe dat deze dag eraan mag bijdragen dat ze zich gaan thuis voelen in onze parochiegemeenschap. De Eerste Communieviering in de St. Jan is op zondag 21 april.

Assistenties op zondag 14 april
Vanwege de eerste communievieringen in de HH. Martelaren van Gorkum, die beide door pastoor Luijckx geleid zullen worden, en omdat pastor Groos die dag verhinderd is, hebben we voor de overige vieringen in onze parochie beroep moeten doen op assistentie van elders. In Loon op Zand zal de H. Mis van 9.30 uur worden opgedragen door pastor P. Kuis uit ’s-Hertogenbosch, waar hij lid is van het pastoraal team van de kathedraal, de binnenstad en Rosmalen. Voorganger in de vieringen van de kerk van De Moer (9.30 uur) en de St. Jan in Kaatsheuvel (11.00 uur) is pater G. Groenewegen, een Witte Pater uit Dongen.

Opbrengst Vastenaktie in ‘De Vaert’
De eerste opbrengst van de Vastenaktie is bekend, die van de basisschool ‘De Vaert’ in Kaatsheuvel. Al vele jaren doet deze school mee met het landelijke project van de Vastenaktie. Dit jaar was dat voor een scholenproject in het Midden-Amerikaanse land Honduras. Honduras is een land waar veel geweld voorkomt en kinderen de dupe zijn van armoede en uitbuiting. Om hun kansen in de toekomst te vergroten steunt de Vastenaktie de school ‘Hogar de Nazareth’ in de hoofdstad Tegucigalpa, die door zusters wordt geleid. Tijdens de vastentijd is in ‘De Vaert’ in alle klassen – uiteraard aangepast aan de leeftijd van de kinderen – aandacht besteed aan het land Honduras, aan de situatie van de kinderen daar en dat onderwijs belangrijk is voor je toekomst. De opbrengst bedroeg dit jaar € 575,–. Ook al is dat lager dan voorgaande jaren, het is en blijft een mooi bedrag. Maar belangrijker is natuurlijk dat de kinderen op deze manier over de grenzen van ons eigen land heenkijken en oog krijgen voor de nood van kinderen elders op de wereld. Alle kinderen, leerkrachten en ouders: hartelijk dank voor jullie inzet en inbreng!

Roepingenzondag: noveengebed
Zondag 21 april is het Roepingenzondag, jaarlijks is dat op de 4e zondag van Pasen. Als deze Duinkoerier uitkomt, is het nog negen dagen te gaan, precies het aantal dat nodig is voor een noveengebed (d.w.z. een gebed dat negen dagen achtereen wordt gebeden). Ik reik u daarom een noveengebed aan voor roepingen, met de vraag of u dat de komende negen dagen zou willen bidden.

Goede God, U hebt ons zo liefgehad, dat U ons Uw Zoon geschonken hebt. Wij danken U daarvoor. Door Hem weten wij wat U van ons verwacht. Leer ons te handelen naar Zijn Geest. Zijn boodschap aan de apostelen was: “Trek de hele wereld door om aan elk schepsel de goede Boodschap te verkondigen.”

Wij bidden U, help ons om mensen te vinden, die de blijde Boodschap willen verkondigen en zich willen inzetten om deze opdracht nu en in de toekomst te vervullen. Wij bidden U, schenk ons gelovige mensen, die gemeenschappen kunnen opbouwen, die Uw Woord kunnen uitleggen, die omzien naar de naaste, die het kruis helpen dragen als het te zwaar wordt. Eeuwige God, dit vragen wij opdat wij eensgezind op weg kunnen gaan, één van ziel en één van hart, op weg naar U. Amen.

Mariavieringen in mei
Mei is de Mariamaand, een drukke maand voor plaatsen zoals Elshout en Den Bosch, waar een bijzondere verering voor Maria bestaat. Maar ook in onze parochie zijn er Mariavieringen en wordt er veelvuldig de rozenkrans gebeden. In de kerk in Loon op Zand wordt in die maand voorafgaand aan elke eucharistieviering het rozenhoedje gebeden. In Loon op Zand wordt ook elke woensdagavond om 19.00 uur het rozenhoedje gebeden bij het kapelletje aan de Finantiën. In de parochiekerken van Kaatsheuvel worden speciale Mariavieringen gehouden. In de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum is dat op de vier dinsdagavonden om 19.00 uur, in de St. Jan op de vijf woensdagavonden, ook om 19.00 uur. In deze laatste wordt ook telkens een korte Schriftlezing met overweging gehouden. Het duurt misschien nog even voordat het mei is, maar nu kunt u alvast de datums in uw agenda noteren.

Bedevaart naar Kevelaer
Opgave voor de jaarlijkse bedevaart vanuit Loon op Zand naar Kevelaer kan tot en met 30 april bij mevrouw Toorians, Willibrordusstraat 4 te Loon op Zand. Deze bedevaart is op dinsdag 7 mei, vertrek om 8.30 uur, thuiskomst rond 21.00 uur. De kosten bedragen € 54,50 per persoon; daarbij zijn inbegrepen: bus, koffiestop op de heenreis, koffietafel in Kevelaer en 3-gangendiner op de terugweg.

1-7 april 2013

Vormelingen 5 april
Op vrijdag 5 april wordt aan 30 jongeren uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle het Sacrament van het Vormsel toegediend. Het zijn: Inge van Beers, Coen Bergmans, Lieke Bergmans, Veerle Bellekom, David van Bladel, Femke van Drongelen, Veerle Ebbing, Lonneke Govaers, Nick van Iersel, Rikst Jansen, Sanne Ketelaars, Yoëlle Kielen, Goof Klerx, Britt de Kort, Vince Klijsen, Justin Kuis, Femke Laros, Kevin van Loon, Rik Netten, Manon van der Pas, Lisa Peek, Thirza Pelz, Lucas Poelen, Bernard Smets, Sylvie van der Staak, Maartje Verhoeven, Milan Vercauteren, Manou Vesters, Isa van der Vlist en Martijn Zwaans. Namens de bisschop zal het vormsel worden toegediend door vicaris-generaal dr. R. van den Hout (zie foto). De vormselviering is om 19.00 uur in de St. Jan (Kaatsheuvel). De Lindelijsters zullen tijdens die viering zingen. Al deze jongeren en hun ouders wensen wij een mooie viering toe en wij hopen dat hun geloof door de vormselvoorbereiding verdiept en gesterkt is.

Katholiek worden?
In de Paasnacht zijn in Frankrijk 3.220 volwassenen katholiek gedoopt, 500 meer dan het vorig jaar. Hoeveel het er in Nederland waren, is mij onbekend. Maar uit een artikel in de krant van zaterdag kan opgemaakt worden dat ook veel Nederlanders op zoek zijn naar stilte, bezinning en de zin van hun leven. De gastenverblijven van kloosters en abdijen kennen lange wachtlijsten. Pasen met de daaraan voorafgaande vastentijd is een spiritueel zeer geladen periode. Dit jaar nog eens versterkt door de keuze van een nieuwe paus. Het is een tijd waarin soms ‘de puzzelstukjes in elkaar vallen’: waar je al lang naar op zoek was, blijkt ineens gevonden te worden in de katholieke Kerk. Maar ook dan ben je er nog niet, want er dienen zich allerlei vragen aan, zoals: “Wil ik dat echt: katholiek worden?” Of: “Wat moet je allemaal doen, als je katholiek wilt worden?” Loop je met dit soort vragen rond, neem dan eens contact op met een van de pastores. Een gesprek kan je keuze verhelderen en je de weg wijzen naar de volgende stappen die gezet kunnen worden.

Wat als je katholiek bent?
Veel katholieken zijn katholiek ‘op z’n Brabants’: uit gewoonte, van huis uit, lauw, niet echt van harte of gedreven. Vaak leidt dat tot geruisloze kerkverlating. Maar er kan ook een moment komen van verlangen naar een intensievere beleving van je geloof. Soms merk je dat bij ouders als ze de communie- of vormselvoorbereiding van hun kind hebben meegemaakt. Hoe kun je dat smeulende vuurtje bij jezelf gaande houden? Hoe raak je weer geboeid, betrokken, geïnspireerd? Daar zijn eigenlijk maar twee goede manieren voor. Je aansluiten bij gelijkgestemden, bij mensen die ook meer van hun geloof willen maken. En over je geloof en de achtergronden daarvan gaan lezen; met andere woorden: laat je informeren en inspireren door goede katholieke publicaties. Ze zijn er! Mag ik een voorbeeld noemen? Inspiratie Magazine (www.inspiratiemagazine.nl). Neem voor jezelf of je gezin eens een abonnement voor een jaar: € 25,00 en je ontvangt zeven nummers. En lees ze dan ook!

Bedevaart naar Kevelaer
Aan het weer kun je het nog niet zien, maar het bedevaartseizoen zit eraan te komen. Op dinsdag 7 mei is de jaarlijkse bedevaart vanuit Loon op Zand en De Moer naar Kevelaer. Maar ook parochianen uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle kunnen daarbij aansluiten. Begin september is de jaarlijkse bedevaart vanuit Kaatsheuvel en dan zullen parochianen uit Loon op Zand en De Moer kunnen aansluiten. Of en wanneer er één gezamenlijke bedevaart naar Kevelaer gaat komen, is nu nog niet duidelijk. Het programma op 7 mei ziet er als volgt uit. Om 8.30 uur vertrekt de bus vanaf de pastorie in Loon op Zand. Onderweg is er een tussenstop voor koffie en gebak. Om 12.00 uur is de eucharistieviering in de basiliek van Kevelaer en daarna een uitgebreide koffietafel. De middag kan vrij worden doorgebracht en om 17.15 uur is er H. Lof in de Kaarsenkapel. Daarna begint de terugreis, maar die wordt om 18.30 uur onderbroken voor een driegangendiner in een restaurant in Velden. Rond 21.00 uur wordt de terugkomst in Loon op Zand verwacht. Wie mee wil, kan zich opgeven bij mevrouw Toorians, Willibrordusstraat 4, Loon op Zand. De prijs voor deze geheel verzorgde bedevaart bedraagt € 54,50 per persoon, die u bij opgave gelijktijdig dient te betalen. U kunt het bedrag, met bijvoeging van naam, adres en telefoonnummer ook in een envelop doen en deze deponeren in de brievenbus van de pastorie in Loon op Zand. 

Rouwverwerking
Op woensdag 24 april is er om 20.00 uur in Udenhout, in het Ontmoetingscentrum ’t Plein (Tongerloplein 1), een avond over ‘Troost: meer dan woorden’. De avond wordt georganiseerd door Elkaar Nabij, die ondersteuning en begeleiding biedt bij rouw en bestaat uit vrijwilligers in de parochies van Berkel-Enschot, Udenhout, Moergestel en Oisterwijk. Wat is troost eigenlijk? En hoe kunnen we troosten of ons laten troosten? Is dat alleen met woorden of ook met gebaren, met symbolen of mooie muziek of misschien wel met teksten over geloof en hoop? Er zijn twee inleiders: mevrouw Wil van Egmond, predikante in Hilvarenbeek, en de heer Jan Joosten, diaken en geestelijk verzorger in verpleeghuis en hospice ‘De Volckaert’ in Dongen. De toegang is gratis. Verdere informatie: 013-5332137

Maart 2013

27 maart 2013

Goede Week en Pasen
In onze kerken ligt deze week een brochure, met als titel: ‘Wat een zinloos geweld! En Pasen dan…?’ Daarin wordt in woord en beeld de betekenis van lijden, sterven en verrijzenis van Jezus verhelderd. Wie wil mag zo’n brochure mee naar huis nemen.

De Goede Week: het is een aangrijpende week voor wie het op zich wil toelaten. Neem nou dat moment waarop Jezus in de Hof van Olijven is, voorafgaand aan zijn gevangenneming (zie foto). Hij is zich bewust van wat er gaat komen. Hij had misschien kunnen vluchten, maar deed dat niet. Hij zag er tegenop; de gedachte aan het lijden dat Hem te wachten stond, veroorzaakte zo’n doodsangst dat Hij dikke druppels bloed zweette, die op de grond neervielen (Lucas 22,44). Van zijn vrienden, zijn leerlingen, moest Hij het niet hebben: die waren in slaap gesukkeld en konden het niet opbrengen wakker te blijven en met Hem te waken. Even later zouden ze Hem allemaal verlaten en Petrus zou Hem zelfs tot driemaal toe verloochenen. En toch kon Jezus op dat zeer dramatische moment tot God bidden: ‘Vader, als Gij wilt, laat dan deze beker Mij voorbij gaan. Maar toch: niet mijn wil, maar uw wil geschiede.’ Hij aanvaardde het lijden, als consequentie van zijn levenswijze, als overgave aan de Vader, uit liefde voor ons. Want door zijn lijden en dood en door zijn verrijzenis heeft Hij voor ons een poort geopend die anders gesloten was gebleven. Wij hoeven niet te wanhopen, maar mogen uitzien op eeuwig leven. Zoals Jezus zelf gezegd heeft: ‘Wie tot Mij komt, heeft leven in eeuwigheid’. Daarom: leef en vier deze dagen mee, thuis en in de kerk. 

Goede Vrijdag: vasten- en onthoudingsdag
Evenals Aswoensdag is Goede Vrijdag (29 maart) een vasten- en onthoudingsdag. We vereenzelvigen ons met de lijdende Christus en proberen het die dag sober en ingetogen te houden. Maar niet alleen omwille van Christus doen wij dat. Zoals Hij zijn leven gegeven heeft voor ons, mensen, zo willen wij die dag denken aan en meeleven met die mensen die het meest te lijden hebben: met armen en vertrapten, met zieken en gevangenen, met vervolgden en gekwetsten. Eén dag uit solidariteit met hen, om te voorkomen dat we hen zouden vergeten, om te voorkomen dat we zouden denken dat een comfortabel leven vanzelfsprekend is. Een dag ook waarop we door sober te leven het een en ander kunnen overhouden voor de Vastenaktie, die dit jaar bestemd is voor het werk van broeder Antoon van Noije uit Loon op Zand. Hij zet zich al meer dan twintig jaar in voor jong en oud in Brazilië. Hoe u dat vasten en onthouden invult, is aan uzelf. Daar zijn allerlei goede manieren voor te vinden. Belangrijk is dat u die dag stil staat bij het lijden van Christus en de nood van medemensen.

Pasen met de kardinaal
Pasen is voor christenen de belangrijkste dag van het jaar: een dag van vreugde, van het Halleluja van Händel en het ‘U zij de glorie’. Natuurlijk willen we de Paasboodschap weer horen en tot ons laten doordringen; daarom gaan we naar de kerk. Niet vanuit een soort ‘paasplicht’, dat is veel te mager uitgedrukt. Neen, we gaan graag, we willen erbij zijn op deze belangrijke dag. Voor De Moer wordt het een extra feestelijke dag, want dan zal Adrianus kardinaal Simonis de plechtige H. Mis van 9.30 uur celebreren. Het is bij mijn weten de eerste keer dat een kardinaal in De Moer de H. Mis komt vieren. En dat nog wel met Pasen! Het gemengd koor St. Caecilia zal dan zingen.

Communie met Pasen
Wie ziek is of om wat voor reden dan ook aan huis gebonden is en niet naar de kerk kan komen, maar toch in de dagen rond Pasen de H. Communie (thuis) zou willen ontvangen, kan daartoe contact opnemen met de pastorie in Loon op Zand (tel. 0416-361215) of met het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel (0416-272515). Een van de pastores zal dan bij u thuis komen. Denk niet te gauw: ‘Ze zullen het wel druk hebben, ik zal daarom maar niet bellen’. Ook al is dat eerste waar, dat mag geen reden zijn om het bellen achterwege te laten.

Communie- en vormsel(zon)dagen
Na Pasen zijn weer de jaarlijkse vormsel- en communievieringen in onze parochie. De vormselvieringen zijn op vrijdag 5 april (St. Jan, Kaatsheuvel) en op zaterdag 20 april (St. Jans Onthoofding, Loon op Zand), beide keren om 19.00 uur. In Kaatsheuvel wordt het vormsel toegediend door vicaris-generaal dr. R. van den Hout en in Loon op Zand door mgr. drs. J. Schröder, voormalig vicaris-generaal van ons bisdom. De eerste communievieringen zijn op zondag 14 april (HH. Martelaren van Gorkum, om 9.15 en 11.15 uur), op zondag 21 april (St. Jan, Kaatsheuvel, om 11.00 uur), zondag 2 juni (Loon op Zand, om 11.00 uur) en zondag 9 juni (De Moer, om 9.30 uur). In alle eerste communievieringen is pastoor Luijckx voorganger.

Een nieuwe Paus en Pasen
Woensdagavond 13 maart j.l. kwam om 19.00 uur het pastorale team bijeen voor een vergadering op de pastorie in Loon op Zand. Kort na zevenen belde mijn moeder met het bericht dat er een nieuwe paus was gekozen, tegelijkertijd ontving diaken John Dommeck een bericht op zijn mobiele telefoon. Toen hebben wij de tv aangezet om het nieuws van nabij te volgen en heb ik alle klokken geluid; het “feestelijke programma” volgens het protocol dat wij al eerder via het Bisdom hadden ontvangen. Toen de naam van de Paus bekend werd was dit een volslagen verrassing, hij stond niet bij het lijstje van de in de media genoemde kanshebbers. De H. Geest heeft de keuze ongetwijfeld geleid. Ineens sprak niemand meer een woord over de mogelijke kandidaten en waren alle ogen gericht op de nieuwe paus.

Wij hebben zijn welkomstwoord beluisterd. Zijn eerste woorden mogen ons allen inspireren.

Broeders en zuster, goede avond.
U weet allen dat het conclaaf de opdracht heeft een bisschop voor Rome te kiezen. Het ziet ernaar uit dat mijn broeders kardinalen bijna tot de uiteinden van de wereld gegaan zijn om hem te vinden… maar hier zijn wij. Ik wil u danken voor de verwelkoming die gekomen is van de diocesane gemeenschap van Rome. Vooreerst zou ik een gebed willen uitspreken voor onze bisschop emiritus Benedictus XVI… Laat ons samen bidden voor hem, dat de Heer hem mag zegenen en dat Onze Lieve Vrouw hem mag beschermen.
Onze Vader…
Wees Gegroet Maria…
Eer aan de Vader…
En laat ons dan samen aan deze tocht beginnen, de bisschop en het volk, deze tocht van de kerk van Rome die voorzit in liefdadigheid over alle kerken, een toch van broederschap in liefde, van wederzijds vertrouwen. Laat ons steeds bidden voor elkaar. Laat ons bidden voor de hele wereld, dat er een groot besef van gemeenschap mag zijn. Mijn hoop is dat deze toch van de kerk die we vandaag aanvangen, met de hulp van mijn vicaris kardinaal vruchtbaar mag zijn voor de evangelisatie van deze mooie stad. Nu zou ik u willen zegenen. Maar eerst wil uk u om een gunst vragen. Voor de bisschop het volk zegent, vraag ik dat u zou bidden tot de Heer om mij te zegenen – het gebed van het volk voor zijn bisschop. Laat ons dit gebed voeren – uw gebed voor mij – in alle stilte.

De protodiaken kondigde aan dat al wie deze zegen ontving, hetzij persoonlijk, hetzij via radio, televisie of via de nieuwe communicatiemedia, een volle aflaat ontvangt in de vorm vastgesteld door de Kerk. Hij bad dat de almachtige God de paus moge bewaren en beschermen zodat hij de Kerk mag leiden in de jaren die komen, en dat hij vrede mag brengen in de Kerk over de hele wereld.
Onmiddellijk erna geeft paus Franciscus zijn eerste zegen “Urbi et Orbi” – voor de stad en voor de wereld.

Dan schenk ik nu mijn zegen over u en de hele wereld, aan alle mannen en vrouwen van goede wil.
Broeders en zusters, nu verlaat ik u. Dank voor uw verwelkoming.
Bid voor mij en ik zal binnenkort weer bij u zijn.
We zullen elkaar binnenkort zien.
Morgen wil ik bidden to de Madonna, dat zij Rome moge beschermen.
Een goede nacht en rust zacht.

Aansluitend daarop hebben wij met elkaar in de kerk voor het hoogaltaar bij het tabernakel een gebed gebeden om vervolgens daarna in de pastorie het glas te heffen op de nieuwe paus. Het was een bijzondere avond waarbij wij op het eind nog enkele practische afspraken  maakten en een nieuwe datum voor de vergadering hebben gepland.

Nu staan wij voor het grote Paasfeest en dat vraagt geloof en overgave, maar het geeft veel innerlijke vreugde. Paus Franciscus zal in de Goede Weekvieringen en met Pasen voor gaan in de H. Eucharistie. Ik heb het volle vertrouwen dat de Paus veel voor de kerk zal mogen betekenen en bid dat mensen die aan het Rooms Katholieke geloof en de paus denken dit nu eens niet altijd automatisch in verband brengen met de zgn. “hete hangijzers”, maar op de eerste plaats met het geloof in een scheppende, helende en persoonlijke God die van ons een doorleeft geloof vraagt in Zijn Zoon Jezus Christus. Dat wij door deze goede Week heen, het lijden en sterven van Jezus gedenken en in verband kunnen brengen met ons persoonlijke leven en de vreugde van de verrijzenis van Jezus Christus mogen beleven vanuit het Evangelie dat enkel en alleen is gebaseerd op Jezus zelf. Het licht van de wereld. En laten wij ook bidden dat de nieuwe paus en heel de Kerk dat zouden doen: zuiver leven vanuit het evangelie, enkel en alleen gebaseerd op Jezus.

Daarbij mogen wij denken aan de woorden die kardinaal Danneels sprak in het blad Kerk en leven van net voor de pausverkiezing. ‘De Kerk moet zich bekeren’, zei hij, ‘want boetedoening is op haar plaats. Wij allen, jong en ouder moeten God opnieuw centraal stellen en het evangelie beleven zoals de H. Franciscus dat deed.’ En Franciscus deed dat puur en alleen vanuit zijn geloof in Jezus. Laten wij geloven en er op vertrouwen dat Paus Franciscus ons dat ook zal voorhouden en voorleven, als plaatsbekleder van Christus, en door Hem aangesteld als zodanig om de kudde van Gods kerk te hoeden en er te zijn voor alle mensen van goede wil. Met ons geloof in de verrijzenis mogen wij geloven en weten dat ook wij nu al verrezen mogen leven, als mensen van geloof, hoop en liefde. Zou dat nu eens in de krant kunnen komen? Komt dat door via onze I-Pad en Smartphone? Mag dat goed nieuws zijn voor ons? Het vraagt wel de nodige inspanning. Deze Paasdagen staat het overbekende paasei voor  het nieuwe leven in de natuur en wordt menig eitje verorberd. Wij weten de gelovige diepte van dit Nieuwe leven dat wij in Jezus Christus vinden. In dat opzicht kun je terecht zeggen: Als Jezus is opgestaan uit de doden is Pasen geen eitje.

Zalig Pasen gewenst, heel mooie dagen, maar ook kracht en hoop  op al die plaatsen waar dat zo nodig is.

Pastoor P. Luijckx

Kom jij ook 2de Paasdag naar de kinderkerk
Maandag 1 april om 9.30 uur
Kerk: St. Jans Onthoofding Loon op Zand

 

Paasviering voor kinderen

Alle kinderen zijn welkom van superklein tot groot.

Tijdens de kinderkerk hebben we een eigen kinder-woorddienst die jullie goed begrijpen.

Kom jij ook? Het is er altijd super fijn!

Na de viering gaan wij paaseieren zoeken in de pastorietuin.

Maart 2013

20 maart 2013

Paus Franciscus
Vorige week dinsdag en woensdag stond ik op het St. Pietersplein in Rome, waar eerst tweemaal zwarte rook en uiteindelijk witte rook kwam uit het meest beroemde schoorsteentje van de wereld. Het was een belevenis van jewelste. Het was afschuwelijk koud en woensdagmiddag heeft het aan één stuk door geregend, maar ik had het niet willen missen. Ik stond bij een groep Filippijnen die halverwege de middag het rozenhoedje begonnen te bidden. Het Engels kon ik meebidden, maar toen zij overschakelden naar een eigen, inheemse taal, heb ik me van mijn eigen moedertaal bediend. Tegen de tijd dat er weer rook verwacht kon worden, begon het plein vol te lopen. Ik had er niet meer op gerekend, maar plotseling kwam daar witte rook, gevolgd door uitbundig klokgelui. Mijn omstanders waren uitgelaten en riepen al bij voorbaat “Viva il papa”, zonder te weten wie de nieuwe paus was. Dat deed er voor hen blijkbaar niet toe, het belangrijkste was dat er weer een nieuwe paus was. De aankondiging was een volledige verrassing, zowel wie gekozen was (kardinaal Borgolio) als de naam van de nieuwe paus: Franciscus. Het bevestigde andermaal de stelling dat wie als paus het conclaaf binnengaat, er weer als kardinaal uitkomt

Gedeelde vreugde
Evenals in Rome en elders in de wereld hebben – zo gauw de melding van witte rook binnen kwam – ook in onze parochie de klokken geluid. En voorafgaand aan de installatie van de nieuwe paus (dinsdag 19 maart) hebben de klokken weer geluid. Het is een manier om uiting te geven aan en mee te leven met de vreugde om de keuze van de nieuwe paus. In zijn eerste woorden heeft paus Franciscus gevraagd om voor hem te willen bidden. Dat kan uiteraard op vele manieren gedaan worden. Op verzoek van de Nederlandse bisschoppen is afgelopen zondag tijdens de H. Mis het volgende gebed aan de voorbede toegevoegd: “Wij bidden voor onze heilige Vader Franciscus, die heden zijn dienstwerk als paus en bisschop van Rome begint, dat hij de Kerk mag dienen als een moedige getuige van het Evangelie.” 

St. Franciscus en St. Jozef
Op 19 maart 2013 is paus Franciscus officieel als nieuwe paus geïnstalleerd. Tijdens die plechtigheid kreeg hij de pauselijke ring om, de vissersring (verwijzend naar de apostel Petrus, die visser was), en kan hij officieel aan de slag. Op 19 maart viert de Kerk het feest van St. Jozef. De combinatie van beide namen is veelzeggend. Zowel Franciscus als Jozef zijn heiligen die verwijzen naar eenvoud en nederigheid. Bij St. Franciscus komt dat tot uiting in zijn houding tegenover de armen en de armoede, bij St. Jozef gaat het dan vooral om het gezin. Wordt hiermee al iets zichtbaar van het program van de nieuwe paus? 

Vastenaktie voor broeder Antoon
De Vastenaktie is dit jaar voor het werk van broeder Antoon van Noije in Brazilië. Nadat hij eerst gezorgd heeft voor jongeren, richt hij zich nu op bejaarden. Daarover schrijft hij het volgende. “Waarom moeten wij opkomen voor deze bejaarden en niet de staat? Zoals vroeger in Nederland het geval was, zijn de meeste scholen, ziekenhuizen en bejaardenhuizen opgericht door religieuzen en andere niet door de staat gesubsidieerde groeperingen. Er kon niet gewacht worden totdat iemand iets ging doen. Uit menslievendheid voor de medemens is het onze plicht voor de minstbedeelden op te komen en voor hen te zorgen en niet te wachten op anderen. Hier (in Brazilië) doen wij hetzelfde, we beginnen omdat het nú nodig is en zullen er aan werken dat net zoals in Nederland ons initiatief daarna overgenomen kan worden door officiële instanties. Daarom vragen wij uw hulp en bijdrage. Ondanks de allesomvattende teruggang van de wereldeconomie, ondanks dat het in Nederland niet zo geweldig gaat, is het nog geen vergelijk met wat hier soms geleden wordt. De een kan wat meer doen dan de ander; een heel klein beetje helpt ook, want samen is het een hele boel.” 

Oecumenische vesperdienst
Op maandag 25 maart, begin van de Goede Week, wordt er om 19.00 uur een oecumenische vesperdienst gehouden. Het thema van deze dienst is: ‘Goed doen – echt niet gemakkelijk!’ Hij wordt gehouden in de Antonius van Paduakerk, De Genestetstraat 1, Waalwijk. Voorgangers zijn diaken Anton van Diessen en Hans Rigters. 

Tips voor de Veertigdagentijd
Pasen komt dichterbij, maar nog steeds leven we in de Veertigdagentijd. Dat is een tijd waarin we ons bezinnen op ons doen en laten, als voorbereiding op Pasen. Daarom volgen hieronder weer enkele van de veertig tips die aan het begin van de Vastentijd in onze parochiekerken lagen, ter overweging.

Het meeste plezier van zijn geld heeft hij, die er het beste buiten kan.
Schuif de tekorten van jezelf niet door naar anderen.
Niemand wordt groot door anderen te kleineren.
Een ons hulp is beter dan een pond goede raad.
Wie vrienden wil hebben, moet zelf een vriend of vriendin zijn.
Je kunt – als je maar durft; vraag God om kracht
.

11-17 maart 2013

Beste kinderen en ouders
Zaterdag 23 maart om 19.00 uur vieren we in de kerk: St. Jans Onthoofding te Loon op Zand, voor de kinderen  een  Palmpasen gezinsviering. In deze viering gaan we nadoen hoe Jezus de stad in Jeruzalem in kwam, heel lang
geleden. Hij kwam de stad in op een ezeltje. Dat was toen net zoiets als nu een fiets. Een gewone fiets, niet eens Jezus eigen fiets. Hij had hem voor die ochtend even geleend. Zoals er nu heel veel mensen de stad in fietsen, zo gingen de mensen vroeger met een ezel Jeruzalem binnen. De mensen waren zo blij dat Jezus kwam, dat ze langs de weg gingen staan om juichend met takken te zwaaien . Alsof Hij een koning was! En om te zorgen dat zijn ezeltje niet in het stof liep, legden ze hun jassen voor hem uit op de grond om er overheen te lopen.

Dat doen we elk jaar na. Niet met een ezel of een fiets, maar wel met Palmpasenstokken die de kinderen mee naar de kerk mogen brengen. Met een feestelijk lied zullen we samen de kerk binnen lopen in een Palmpasenoptocht.

Na de gezinsviering gaan we in een lange stoet naar Woon- en Zorgcentrum  de Venloene om onze eigen gemaakte Palmpasenstok naar de mensen toe te brengen. Ieder jaar kijken de mensen er weer naar uit dat er zo veel blije kinderen hun zelf gemaakte Palmpasenstok komen brengen.

Helpen jullie ook mee om deze Paasgedachte uit te dragen?

Kom je ook?

Kleding in Letland aangekomen
Twee weken geleden meldden wij u dat er een transport van ruim 1300 dozen vol met kleding onderweg was naar Letland. Afgelopen week ontvingen wij bericht dat het daar goed was aangekomen. We weten dat de zusters Dominicanessen van Bethanië daar heel blij mee zijn en zorgen voor een goede en eerlijke verdeling van de goederen. De eerste dozen voor de volgende zending zijn al weer ingepakt. 

Kruisweg en bezinningsavond
Deze week is er geen bezinningsavond en ook geen kruisweggebed; er waren al veel eerder op de donderdagavond andere activiteiten gepland. Maar op donderdag 21 maart is er weer een bezinningsavond, de vierde en laatste, voorafgegaan door kruisweggebed om 19.30 uur in de St. Jan. De bezinningsavond wordt geleid door pastor Groos en zal gaan over de kruisiging en begrafenis van Jezus. Kruisweg en bezinningsavond kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden. Ook parochianen uit Loon op Zand en De Moer zijn van harte welkom.

Boeteviering
Woensdag 20 maart is er om 19.00 uur in de St. Jan (Kaatsheuvel), in de St. Jozefkapel, een boeteviering. Het gemengd koor zal de zang mee verzorgen. Het is een viering van gebed, zang en overweging van Schriftteksten. Het thema van de viering is: ‘Luister en handel naar Gods woord’. Dat is een aansporing die afkomstig is uit de brief van Jakobus, een van de zgn. katholieke brieven in het Nieuwe Testament. We zullen uit die brief drie stukken lezen en in stilte overwegen. Ze gaan achtereenvolgens over ‘Gods woord horen en het volbrengen’, ‘respect voor de armen’ en ‘de macht van de tong’. Op die manier willen we stilstaan bij onze verhouding tegenover onze naaste en tegenover God. En we vragen om vergeving voor onze tekortkomingen. Moge deze viering bijdragen aan een goede voorbereiding op de Goede Week en op Pasen. 

Vastenaktie
De afgelopen week zijn de enveloppen voor de Vastenaktie ingepakt en gesorteerd; daarbij hebben weer veel vrijwilligers geholpen. En vervolgens zijn ze en worden ze rondgebracht. Als u dit bericht leest, zullen de meesten van u de enveloppen in de bus gevonden hebben. De opbrengst van heel ons dekenaat is dit jaar bestemd voor Sitio Agar, een complex van vier opvangtehuizen in de buurt van Sao Paulo (Brazilië). Een van die huizen is in 2003 geopend door koningin Beatrix en prinses Maxima, toen zij op bezoek waren in Brazilië. Aanvankelijk werden daar alleen jongeren opgenomen die met het hiv-virus besmet waren; ze werden daar begeleid naar hun dood. Maar intussen kan aids zozeer bestreden worden, dat de jongeren nu kunnen worden begeleid naar de toekomst. En de groep die wordt opgevangen, zijn niet meer alleen hiv-jongeren, maar ook jongeren die van huis en haard verstoten zijn. Dat is een andere pijn: te weten dat je ouders dáár wonen, maar dat ze jou niet willen. En behalve jongeren komt er nu ruimte voor een nieuwe doelgroep: ouderen die volstrekt aan hun lot worden overgelaten en genoodzaakt zijn op straat te leven. Om de behuizing voor ouderen geschikt te maken, moeten aanpassingen (o.a. liften) gemaakt worden. Met de Vastenaktie willen we hen helpen om dat te realiseren. En het is belangrijk dat u dit weet: voor elke euro die wordt opgebracht, doet de landelijke Vastenaktie er een halve euro bij. Daarom: maak de Vastentijd, de tijd van versobering, nuttig en zinvol voor anderen en doe mee met de Vastenaktie. Dat kan door een vastenzakje met inhoud te deponeren in de bussen achter in de kerk. U kunt ook een bedrag overmaken op het rekeningnummer dat in de begeleidende brief staat.

Gebed voor nieuwe paus
Nu paus Benedictus XVI is teruggetreden en de kardinalen zich opmaken voor het conclaaf, wordt ons gevraagd het volgende gebed (individueel of gezamenlijk) te bidden. We willen u van harte daartoe oproepen.

“Goede God, wij geloven dat Gij uw Kerk voortdurend leidt. Uw Geest is immers aanwezig waar uw Woord verkondigd wordt, waar uw sacramenten worden gevierd en waar de herders die Gij hebt aangesteld leiding geven in uw Naam. Wij danken U, dat Gij ons zo nabij zijt. Wij hebben die nabijheid gevoeld in de persoon en het dienstwerk van paus Benedictus. Wij bidden U: schenk nu uw Kerk een nieuwe Opperherder waarin Gij ons opnieuw tastbaar nabij wilt zijn. Wij bidden U voor de kardinalen die de nieuwe paus kiezen; schenk hun uw Geest van wijsheid. Wij bidden U voor ons allen: dat wij open staan voor de persoon van de nieuwe paus en hem van harte ontvangen als de plaatsbekleder van uw Zoon. Goede Vader in de hemel, zegen uw Kerk met de voortdurende gave van de Geest, die de geest van eenheid en liefde is. Door Christus onze Heer. Amen.”

We streven ernaar dat het komend weekend in onze parochiekerken gebedsprentjes liggen, die door de Nederlandse kerkprovincie zijn uitgegeven bij gelegenheid van de huidige bijzondere situatie.

Vastenaktie
Het komend weekend zal in onze parochiekerken aandacht worden besteed aan de Vastenaktie. De week daarop kunt u de envelop met vastenzakje en begeleidend schrijven thuis in de bus verwachten. Dit jaar is de Vastenaktie in ons dekenaat (Waalwijk/Heusden/Zaltbommel) bestemd voor het werk van broeder Antoon van Noije uit Loon op Zand, met als motto: “Gun ieder een thuis”. Deze broeder-montfortaan werkt al ruim 20 jaar in Brazilië, zowel met en voor jongeren als voor ouderen. Hij is begonnen met de opvang van jongeren die besmet zijn met het aidsvirus. Door onderdak en medische verzorging zijn hun overlevingskansen inmiddels flink vergroot. Nu gaat zijn aandacht uit naar zwerfouderen, arme ouderen die nergens terecht kunnen. Zijn ideaal is om ouderen en jongeren met elkaar in contact te brengen en van elkaar te laten leren. Ouderen kunnen voor jongeren heel wat betekenen, maar omgekeerd ook: jongeren zijn voor ouderen heel belangrijk. Dat geldt in Brazilië net zo goed als in Nederland. Komend weekend hoort u hier meer over. Er wordt niet gecollecteerd voor de Vastenaktie; de geldinzameling verloopt via de vastenzakjes of acceptgiro’s die bij u thuis worden bezorgd. 

Doopvoorbereiding
Wilt u uw kind in onze parochie laten dopen, dan kunt u zich opgeven voor de reeks van in totaal drie voorberei-dingsavonden die gehouden worden op de pastorie in Loon op Zand (Oranjeplein 1). De drie bijeenkomsten zijn gepland op: woensdag 3 april, dinsdag 9 april en dinsdag 23 april, steeds van 20.00 – 21.30 uur. Mocht u echter bij een eerdere doop de doopvoorbereiding al gevolgd hebben, dan hoeft u niet meer deel te nemen aan deze voorbereiding. Voor de kerkelijke dienstverlening die verband houdt met de voorbereiding op de doop en voor de doop als zodanig wordt een vergoeding gevraagd van € 52,50. De doopkaars is hierbij inbegrepen. Meldt u tijdig aan, via telefoon onder kantooruren (0416-361215) of per e-mail: sint-jan7 @hetnet.nl.

Boeteviering: woensdag 20 maart
Evenals vorig jaar is er ook dit jaar weer een boeteviering, op woensdag 20 maart, om 19.00 uur in de St. Jan (St. Jozefkapel) in Kaatsheuvel. Het gemengd koor van de St. Jan zal de zang verzorgen. Volgende week meer hierover, nu gaat het er alleen om dat u de datum alvast noteert.

Stille Omgang: herinnering
Deelnemers uit Kaatsheuvel die mee willen doen aan de Stille Omgang, kunnen zich tot woensdag 13 maart opgeven bij de heren Ad Hultermans (Maasland 17, tel. 280426) en Mari van der Velden (Berndijksestraat 14, tel. 284158). Deelnemers uit Loon op Zand en De Moer kunnen zich opgeven op de pastorie in Loon op Zand (tel. 0416-351215); inschrijvingsformulieren liggen achter in de kerk. De Stille Omgang is een Sacramentsdevotie die teruggaat tot het jaar 1345. Toen vond in Amsterdam het hostiewonder plaats, bekend als het Mirakel van Amsterdam. Op de plaats waar dat gebeurde, is later een kapel gebouwd, die in 1908 is afgebroken. Tijdens de nacht van de Stille Omgang wordt die plaats nu gemarkeerd door een brandende lantaarn, het enige uitwendige teken in die nacht, die verder vooral gekenmerkt wordt door stilte, devotie en stappende en schuifelende voeten. Het thema van dit jaar is: “Ik geloof in Gods liefde, daar ga ik voor!”

Tips voor de Veertigdagentijd
Evenals vorige week volgen hier weer wat tips voor de Veertigdagentijd, om over na te denken:

Er is voor ieder mens een stukje hemel, als we er geen hel van maken.
Wat je aanpakt valt mee, wat je uitstelt weegt zwaar.
Als je de waarheid vertelt, hoef je niets te onthouden.
Wie ben ik dat ik mag veroordelen?
Sla je zorgen aan stukken, bij stukjes en beetjes kun je ze aan.
Steeds opnieuw beginnen, dat is levensmoed.
Opstaan voor iemand misstaat niemand.

Presentatie diaken in Loon op Zand
Komende zondag (3 maart) wordt diaken John Dommeck in de kerk van Loon op Zand gepresenteerd, tijdens de H. Mis van 9.30 uur. Eerder was dat al gebeurd in De Moer en Kaatsheuvel. Na afloop van de viering is er alle gelegenheid om de heer Dommeck ook persoonlijk welkom te heten. De heer Dommeck is door de bisschop per 1 februari in onze parochie benoemd als onbezoldigd diaken. Dat wil zeggen dat hij naast zijn dagelijkse werk (leerkracht aan een basisschool in Berkel-Enschot) voor maximaal tien uur per week beschikbaar is voor pastoraal werk.

Container vol kleding naar Letland
Vorige week donderdag was het weer zover: vóór het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel stond een grote vrachtwagen met zeecontainer om geladen te worden met kleding voor Letland. Die kleding was in honderden dozen verpakt – om precies te zijn 1360 – die stonden opgeslagen in het achterste deel van het Parochieel Centrum: twee kamers tot de nok toe gevuld en ook in de gang stond het nodige. In het afgelopen jaar was dat allemaal binnengekomen en gesorteerd door een vaste groep vrijwilligers. Een paar weken geleden was nog een heel busje vol dozen van zusters uit Duitsland gekomen. En nu waren veel vrijwilligers, meer dan op de foto, opgetrommeld om mee te helpen sjouwen. In een paar uur tijd was de klus geklaard, dank zij noeste arbeid en voortreffelijke samenwerking. Op de foto ziet u het resultaat en een voldane groep vrijwilligers. De vracht is nu per schip onderweg naar Riga (Letland), waar het wordt uitgedeeld door een groep zusters Dominicanessen van Bethanië. Allen die kleding hebben gegeven en alle vrijwilligers die hebben meegeholpen, heel hartelijk dank! Op naar de volgende zending, over een jaar.

Kruisweg en aftreden paus
A.s. donderdag (28 februari) wordt om 19.30 uur in de St. Jan de kruisweg gebeden. Het is een bijzonder moment, want die avond zal paus Benedictus XVI om 20.00 uur terugtreden als paus. In gebed zullen we ons daarom met hem verenigen tijdens de laatste minuten van zijn pontificaat. En we zullen de Heer om zegen vragen voor hem en om wijsheid voor de kardinalen die de taak hebben om een nieuwe paus te kiezen. Ook op de donderdagen 7 en 21 maart zal de kruisweg worden gebeden.

Bezinningsavonden
Zoals eerder gemeld zijn er in deze vastentijd vier bezinningsavonden, met als thema: ‘De laatste dagen van Jezus’. Ze worden gehouden in het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel en beginnen om 20.00 uur, aansluitend aan de kruisweg. U kunt aan beide meedoen, maar kruisweg en bezinningsavond kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden. De tweede bezinningsavond is op donderdag 28 februari; die zal gaan over het Laatste Avondmaal en worden verzorgd door pastor J. Groos. Op 7 maart is de derde bezinningsavond, over ‘Jezus in de Hof van Olijven’, verzorgd door pastoraal werker Th. Schepens. Ook parochianen uit Loon op Zand en De Moer zijn van harte welkom bij kruisweg en bezinningsavonden.

Wereldgebedsdag
De Wereldgebedsdag is een internationale oecumenische dag van gebed, waartoe in 1887 het initiatief is genomen door Amerikaanse vrouwen. Het is een dag van samen bidden, samen vieren en samen delen. Inmiddels doen er 173 landen aan mee, Nederland sinds 1929. De viering van dit jaar is voorbereid door vrouwen uit Frankrijk en heeft als thema: ‘Hoezo, een vreemdeling?’ De eigenlijke dag is vrijdag 1 maart, maar bij ons is dat om praktische redenen verschoven naar zondag 3 maart. Dan is er om 17.00 uur in de gereformeerde kerk De Brug in Sprang-Capelle (Heistraat 4, bij Zidewinde) een oecumenische gebedsviering, met als voorgangers: Annie van Kuijk, Riny Visser en Mara Koeh. De diaconale projecten die dit jaar worden ondersteund zijn een opvanghuis voor vrouwelijke clochards in Parijs, een weeshuis in Rwanda (geleid door Franse zusters) en een school voor speciaal onderwijs in de Elzas.

Stille Omgang
Deelnemers uit Kaatsheuvel die mee willen doen aan de Stille Omgang, kunnen zich tot woensdag 13 maart opgeven bij de heren Ad Hultermans (Maasland 17, tel. 280426) en Mari van der Velden (Berndijksestraat 14, tel. 284158). De kosten bedragen € 16,50 per persoon. De Stille Omgang (in Amsterdam) wordt dit jaar gelopen in de nacht van 16 op 17 maart. Vanuit Kaatsheuvel vertrekt de bus zaterdagavond om 20.30 uur, vanaf de St. Jan. In de vroege morgen, ergens tussen 04.30 en 05.30 uur, kan de thuiskomst verwacht worden. Het is een indrukwekkende, devote tocht, maar vanuit eigen ervaring kan ik zeggen: zorg ervoor dat u zich goed aankleedt. Het kan ’s nachts in Amsterdam, aan het water, bar koud zijn. En zorg ook dat u wat eten en drinken bij u hebt. Het is in zekere zin afzien, maar u krijgt er heel wat voor terug, zoals de intentie van dit jaar ook aangeeft: “Ik geloof in Gods liefde, daar ga ik voor!”

Veertig tips voor de Veertigdagentijd
In het weekend van de eerste zondag van de Veertigdagentijd (16/17 februari) lag in onze parochiekerken een A4-tje met veertig tips. Het zijn er te veel om hier allemaal te noemen, daarom een korte selectie, om over na te denken:

  • Wat je weggeeft, verlies je niet.
  • Geen tijd, kom nou!
  • Van vriendelijke woorden slijt je tong niet.
  • Lachen mag van God.
  • Kruip niet weg als iemand je nodig heeft.
  • Verbetering doet veel, aanmoediging doet meer.

Aftreden paus Benedictus
Naar aanleiding van het terugtreden van paus Benedictus XVI hebben de Nederlandse bisschoppen een verklaring afgegeven bij dit “ingrijpende en historische besluit”. Ze schrijven o.a.: “Paus Benedictus XVI geldt als een van de grootste theologen in de katholieke wereld van de tweede helft van de 20ste en begin 21ste eeuw. Zijn kennis beperkt zich niet alleen tot de dogmatiek, waarin hij in zijn jonge jaren hoogleraar was, maar strekt zich uit tot het hele terrein van de theologie. Dit kwam ook tot uiting in zijn encyclieken, andere brieven en toespraken als bijdrage aan het magisterium van de Kerk. Tevens heeft hij zich een waar herder van de Kerk getoond. Paus Benedictus XVI heeft dan ook een niet te onderschatten rol gespeeld in de Rooms-Katholieke Kerk. Voor zijn pontificaat zijn wij hem uitermate dankbaar. Wij bidden voor Paus Benedictus dat hij ook na zijn aftreden rijkelijk door God ‘gezegend’ mag zijn.”

Kruisweg en boeteviering
De kruisweg kan altijd gebeden worden, maar bij voorkeur gebeurt dat toch in de vastentijd. Bij het bidden van de kruisweg wordt stilgestaan bij de lijdensweg die Jezus gegaan is. Zo leven we toe naar Pasen en de heilige dagen die daaraan vooraf gaan, waarin we het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus herdenken en vieren. De kruisweg biedt de mogelijkheid om dicht bij de lijdende Christus te komen en daarmee ook je eigen lijden een plaats te geven. Tijdens de kruisweg staan we ook stil bij het lijden van de wereld en bidden we voor de velen die in nood zijn. In deze vastentijd en voorafgaand aan de Goede Week wordt de kruisweg in de St. Jan in Kaatsheuvel vier keer gebeden, telkens op een donderdag, om 19.30 uur: op 21 en 28 februari en op 7 en 21 maart. We zullen telkens een ander gebedenboekje gebruiken.

Er is in deze vastentijd ook een boeteviering. De vorige week stond abusievelijk een verkeerde datum vermeld. De boeteviering is op woensdag 20 maart, om 19.00 uur in de St. Jan (Kaatsheuvel); en het gemengd koor zal dan zingen.

Bezinningsavonden
Er zijn in deze vastentijd ook weer vier bezinningsavonden, met als thema: ‘De laatste dagen van Jezus’. Ze worden gehouden in het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel en beginnen om 20.00 uur, aansluitend aan de kruisweg. U kunt aan beide meedoen, maar kruisweg en bezinningsavond kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden. De eerste bezinningsavond is op donderdag 21 februari, over de voetwassing, en zal worden verzorgd door pastoraal werker Th. Schepens. De tweede bezinningsavond is op donderdag 28 februari, over het Laatste Avondmaal, en zal worden verzorgd door pastor J. Groos. Ook parochianen uit Loon op Zand en De Moer zijn uiteraard van harte welkom bij kruisweg en bezinningsavonden.

Een dienende gemeenschap: de Vastenactie
Een Kerk of parochie is niet alleen een vierende en lerende gemeenschap (zie daarover in De Duinkoerier van vorige week), maar ook een dienende gemeenschap. In zijn vastenboodschap van dit jaar schrijft de paus dat geloof zich dient te vertalen in naastenliefde en naastenliefde niet zonder geloof kan. De Vastenactie, die jaarlijks in de Veertigdagentijd gehouden wordt, is een concreet voorbeeld van naastenliefde. De bedoeling van die Vastenactie is om door sober te leven, door te vasten, geld uit te sparen voor anderen. Dit jaar gaat in ons dekenaat de aandacht daarbij uit naar het werk van broeder Antoon van Noije uit Loon op Zand, die in Brazilië, in de buurt van Sao Paulo, een tehuis heeft voor jongeren die met het hiv-virus zijn besmet. In het weekend van 9/10 maart zal tijdens de vieringen aandacht worden besteed aan het project van broeder Antoon van Noije. Rond die tijd zullen ook de bekende vastenzakjes worden verspreid.

Stille Omgang
In de nacht van 16 op 17 maart wordt de jaarlijkse Stille Omgang door het centrum van Amsterdam gehouden. Dit jaar wordt als intentie aangereikt: “Ik geloof in Gods liefde, daar ga ik voor!” Zowel vanuit Loon op Zand als vanuit Kaatsheuvel zal een bus naar Amsterdam vertrekken. Verdere berichten daarover zullen nog volgen. De bedoeling van dit bericht is dat u de datum alvast in uw agenda noteert.

Naar aanleiding van de Stille Omgang van het vorig jaar schreef een parochiaan ons het volgende. “Stille Omgang….. een indrukwekkende gebeurtenis. Voorafgaand aan de Stille Omgang (de tocht) hadden we een Plechtig Lof in de Catharinakerk in Den Bosch en een Plechtige Eucharistieviering in de Papegaai, de kerk in de Kalverstraat in Amsterdam. Vieringen met gebed, zang, overweging en bezinning. Daarna loop je met vele pelgrims de Stille tocht, als eerbetoon aan het Heilige Sacrament. Al die pelgrims geven je een warm, veilig en saamhorig gevoel; ze zijn er allemaal met dezelfde intentie. Ook ervaar je een intense dankbaarheid dat wij zoveel en zo vaak als we zelf willen, de H. Eucharistie mogen vieren. Dat is in veel landen in de wereld niet zo vanzelfsprekend; we zien het dagelijks op het journaal. Deze bedevaart heeft mij bewogen en gesterkt! Ik wil dan ook hierbij iedereen uitnodigen om het ook eens mee te beleven.”

Vastenbrief bisschoppen
Ook dit jaar hebben de Nederlandse bisschoppen aan het begin van de Veertigdagentijd een vastenbrief geschreven, met als titel: ‘Pasen in het Jaar van het Geloof’. De volgende passage is een kort stukje daaruit.

“De verrezen Heer bezoekt op Paasavond de angstige en opgesloten leerlingen. De apostel Thomas is daar niet bij. Als hij de enthousiaste verhalen van de andere leerlingen hoort, reageert hij afwijzend. Hij kan pas geloven als hij de tekenen van het lijden in de verrezen Heer kan zien. Wanneer Jezus een week later weer bij zijn leerlingen komt, is Thomas wel aanwezig en ziet hij die tekenen. Hij belijdt dan zijn geloof: ‘mijn Heer en mijn God’. Die andere leerlingen hebben Thomas niet buiten gesloten omdat hij vragen had en Thomas is niet weggebleven omdat hij twijfels had. Zo kon hij binnen die gemeenschap groeien in geloof. Wij hopen dat ook onze geloofsgemeenschap een uitnodigende omgeving mag zijn waarin mensen kunnen groeien in geloof.”

Een vierende gemeenschap: gezamenlijk gebed
Dat groeien in geloof kan op verschillende manieren tot stand komen. Een daarvan is: je aansluiten bij de geloofsgemeenschap als zij al biddend en vierend samenkomt. Dat zijn eerst en vooral de eucharistievieringen in het weekend. In hun thematiek (de lezingen) bereiden zij ons in deze Veertigdagentijd voor op Pasen. In onze parochie zijn ook door de week dagelijks eucharistievieringen. Daarnaast wijs ik op een paar bijzondere vieringen. Op Aswoensdag (13 februari) kunt u het askruisje halen tijdens de H. Mis van 17.30 uur in De Moer of van 19.00 uur, zowel in Loon op Zand, als Kaatsheuvel (St. Jan). Vervolgens wordt op een viertal donderdagen in de St. Jan in Kaatsheuvel de kruisweg gebeden: 21 februari, 28 februari, 7 maart en 21 maart, telkens om 19.30 uur. En op 20 maart is er ’s avonds in de St. Jan een boeteviering. Bidden kun je alleen, maar vaak helpt het als je het samen kunt doen. Bij de hier genoemde bijeenkomsten bent u van harte uitgenodigd.

Een lerende gemeenschap: bezinningsbijeenkomsten
Groeien in geloof vraagt om verdieping, om bezinning en overweging over waar het in het geloof om gaat. Daarom zijn er ook de komende weken weer een viertal bezinningsavonden, op de hierboven genoemde donderdagen, in het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel, aanvang: 20.00 uur. Met behulp van het tweede Jezusboek van paus Benedictus XVI zullen we het hebben over de laatste dagen van Jezus, achtereenvolgens de voetwassing (21 februari, ingeleid door pastoraal werker Th. Schepens), het Laatste Avondmaal (28 februari, ingeleid door pastor J. Groos), Gethsemane (ook bekend als de Hof van Olijven) en het proces tegen Jezus (7 maart, ingeleid door pastoraal werker Th. Schepens) en tot slot de kruisiging en graflegging van Jezus (21 maart, ingeleid door pastor J. Groos). In die laatste dagen van Jezus komt een grote verscheidenheid aan diepmenselijke thema’s en ervaringen aan de orde: liefde en haat, vertrouwen en verraad, hoop en wanhoop, verzet en overgave, verdriet en lijden, geloof en ongeloof enz. enz. U bent van harte bij deze bijeenkomsten uitgenodigd.

Terwijl ik dit schrijf, komt het bericht binnen dat paus Benedictus XVI aan het eind van deze maand zal terugtreden. Het is een historische gebeurtenis die nagenoeg ongekend is. Het toont tevens de grootheid van deze paus. Zijn Jezusboeken krijgen nu ineens een andere betekenis: een soort testament. Afgelopen december is zijn derde en laatste Jezusboek verschenen.

Een dienende gemeenschap: de Vastenactie
Geloof dient zich te vertalen in naastenliefde en naastenliefde kan niet zonder geloof. Woorden van soortgelijke strekking staan in de vastenboodschap die de paus voor dit jaar heeft geschreven. De Vastenactie, die jaarlijks in de Veertigdagentijd gehouden wordt, is een concreet voorbeeld van naastenliefde. De bedoeling van die Vastenactie is om door sober te leven, door te vasten geld uit te sparen voor anderen. Dit jaar gaat in ons dekenaat de aandacht daarbij uit naar het werk van broeder Antoon van Noije uit Loon op Zand, die in Brazilië, in de buurt van Sao Paulo, een tehuis heeft voor jongeren die met het hiv-virus zijn besmet. Binnenkort kunt u meer informatie verwachten over de Vastenactie en het project van broeder Antoon van Noije .


Februari 2013

Overleden vrijwilligers
Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersavond in Kaatsheuvel, afgelopen vrijdag 1 februari, werden de vrijwilligers gememoreerd die het voorbije jaar zijn overleden. Dat waren: Cor Huijbregts (interieurverzorgster HH. Martelaren van Gorkum), Piet Kemmeren (kerststalploeg HH. Martelaren van Gorkum), Christ van Woensel (kerkhofploeg St. Jan), Anny Dingemans-van der Velden (gemengd koor St. Jan), Bertha in ’t Groen-Klijndijk (Con Amore, dameskoor HH. Martelaren van Gorkum), Christ Vesters (collectant St. Jan), Ber Beckers (kerkhofploeg St. Jozef), Willie van Daalen (gemengd koor St. Jan), Ad Mathijssen (hand- en spandiensten St. Jan), Rien van de Wouw (kerkhofploeg St. Jan) en Cor Donders (kerkhofploeg St. Jozef). Sommigen waren tot het einde toe vrijwilliger, anderen waren het al enige tijd niet meer, maar allen hebben zij op een of andere manier bijgedragen aan het parochieleven. Daarvoor zijn we hen dank verschuldigd en om die reden noem ik hun namen hier nogmaals.

Vrijwilligersavond: website en dameskoor
Die vrijwilligersavond is een jaarlijkse gezellige avond, waarop vrijwilligers en hun partners elkaar in een informele sfeer ontmoeten. Er is een hapje en een drankje en ook dit keer zorgde het Seniorenorkest voor de muziek. Het bijzondere van dit jaar was dat op die avond de nieuwe website van onze parochie in gebruik werd genomen: www.parochiewillibrord.nl. Sinds de fusie moesten we nog gebruik maken van de oude website van de Parochie Kaatsheuvel, maar dank zij noeste arbeid en goede samenwerking kon de nieuwe website nu de lucht in. Dat gebeurde door een druk op de knop door pastoor Luijckx.

Op die avond werd ook afscheid genomen van het dameskoor Con Amore. Op Eerste Kerstdag had dit koor voor het laatst gezongen in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum en nu waren alle leden en rustende leden bijeen. Het is altijd jammer als een koor door leeftijd en door een te kleine bezetting moet stoppen, maar de pastoor bedankte hen nadrukkelijk voor zoveel inzet en goede vieringen die mede door hun zang gedurende 56 jaar gehouden konden worden.

Geridderd
Het was dit jaar wel een heel bijzondere vrijwilligersmis, op zondag 3 februari in de St. Jan in Kaatsheuvel. Want aan het eind van de viering kwam kardinaal Simonis tot verrassing van zeer velen vanuit de sacristie de kerk binnen om de heer Christ van Wezel toe te spreken en hem de versierselen die behoren bij de Ridderorde van de H. Paus Silvester op te spelden en te overhandigen. Het is een hoge pauselijke onderscheiding die wordt toegekend aan katholieken en ook niet-katholieken die zich in regionaal of diocesaan verband bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor geloof en/of Kerk en maatschappij. Deze ridderorde werd in 1841 door paus Gregorius XVI (1831-1846) ingesteld en is vernoemd naar paus Silvester I, die van 314 tot 335 paus was en keizer Constantijn de Grote zou hebben gedoopt. De heer Van Wezel is bijna 40 jaar als vrijwilliger actief geweest, o.a. in het bestuur van het voormalige dekenaat Waalwijk en recentelijk als vice-voorzitter van de Parochie Kaatsheuvel. De kardinaal benadrukte dat deze onderscheiding gezien moet worden als een blijk van waardering voor alle vrijwilligers, aarmee Van Wezel van harte instemde.

Wereld Ziekendag: 11 februari
Maandag 11 februari viert de Kerk het feest van O.L.V. van Lourdes en sinds 1992 is dat tevens Wereld Ziekendag. Bij die gelegenheid schrijft de paus altijd een brief waarin hij de zieken moed inspreekt, allen die voor zieken zorgen (beroepsmatig of vrijwillig) dankt voor hun inzet en alle gelovigen oproept om zieken in hun lijden nabij te zijn en voor hen te bidden. Voor mij is deze dag aanleiding om u te wijzen op het werk van de parochiële bezoekgroep van Kaatsheuvel/Sprang-Capelle. Dat is een groep van op dit moment elf vrouwen die namens de parochie regelmatig op bezoek gaan bij zieken en ouderen die minder mobiel zijn. Contact met anderen, contact ook met de parochie kan heel belangrijk en bevrijdend zijn. Mocht u behoefte hebben aan zo’n contact, behoefte aan gesprek met iemand aan wie je dingen kwijt kunt waar je anderen niet mee wilt lastig vallen of wilt u eerst eens wat meer informatie hierover? Laat dat weten aan de mensen van het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel, elke werkdag tussen 9.30 en 11.30 uur te bereiken via 0416-272515, of aan de pastorie in Loon op Zand (0416-361215; het beste kan dat tijdens de kantooruren, van 9.15-12.15 uur).

Aswoensdag: 13 februari 2013
Pasen valt dit jaar vroeg (31 maart) en bijgevolg ook Aswoensdag, het begin van de Veertigdagentijd. De volgende week woensdag is het zover. Iedereen die carnaval viert, weet dat natuurlijk, maar niet iedereen houdt van carnaval en daarom wijs ik u erop, zodat het u niet onverhoopt mocht ontgaan. Laten we de Vastentijd of Veertigdagentijd goed beginnen: “de eerste klap is een daalder waard”. Op die dag kunt u in onze parochie op drie plaatsen naar de H. Mis en het askruisje ontvangen: om 17.30 uur in De Moer en om 19.00 uur zowel in Loon op Zand als de St. Jan in Kaatsheuvel. Voor nieuwe katholieken die al een jaar catechese volgen, begint dan de laatste voorbereiding op hun doop in de Paasnacht. Voor volwassen gelovigen geldt Aswoensdag als een vasten- en onthoudingsdag. Van hen wordt gevraagd zich in eten en drinken, in roken of andere genoegens duidelijk te beperken en het geld dat daarmee wordt uitgespaard, te bestemmen voor een goed doel, bijvoorbeeld de Vastenactie. De komende weken zullen we nog uitgebreid ingaan op de Vastentijd en de Vastenactie.


Januari 2013

Bezinningsavonden in de Vastentijd
De Veertigdagentijd is een tijd van voorbereiding op Pasen, een tijd van bezinning om ons geloof te verdiepen. Daarom zijn er in Kaatsheuvel weer vier bezinningsavonden, waarbij iedereen, ook parochianen uit De Moer en Loon op Zand, van harte is uitgenodigd. Die bezinningsavonden zijn op vier donderdagen: 21 en 28 februari en 7 en 21 maart. Nadere informatie volgt, nu gaat het er alleen om dat u de datums alvast noteert.

Gedoopt in Loon op Zand en De Moer
In de laatste drie maanden van 2012, sinds de fusie dus, zijn in de kerk van Loon op Zand de volgende kinderen gedoopt. Op 11 november: Leonieke, dochter van Leo en Jennieke Dijks-van Haarlem (Boötes); alsook Benjamin, zoon van Ivo en Daisy Maas-van den Hoven (Doctor Van Kesselstraat) en ook Rosalie, dochter van Frans Timmers en Dany de Rijck van der Gracht (Ambrosiusstraat). Op 25 november: Job, zoon van Maikel Kuijpers en Suzanne van der Heijden (Mgr. Coomansstraat); en ook Filine, dochter van Bennie en Angela van Gils-Kuijpers (Zevenbergen). Op 23 december: Levy, zoon van Erik en Kim van den Boer-Koolen (Ursa Major); en ook Aafke

In de kerk van De Moer zijn gedoopt: op 4 november: Jente, dochter van Remco en Hedske van Gils-Schaafstra (Dongen-Vaart). Op 25 november: Bart-Thijs, zoon van Frans en Ilona den Boer-Kennekens (Dongen). Wij heten deze kinderen van harte welkom in onze parochiegemeenschap en wij hopen dat zij gelukkige mensen mogen worden en in liefde mogen opgroeien.

Overleden (Loon op Zand)
Op 4 oktober: Godelieve van Oss-Mannaerts (83 jaar), weduwe van Marinus van Oss. Op 10 oktober: Sjaan Leermakers (85 jaar. Op 8 november: Jan Meijer (85 jaar), echtgenoot van Cor Meijer-Hamers . Op 11 november: Bernadette Tilman (94 jaar). Op 18 november: Toos Luijben-Snoeren (82 jaar) echtgenote van Tom Luijben . Op 20 december: Corry van Veldhoven-van Esch (89 jaar), echtgenote van Antoon van Veldhoven . Op 25 december: Fien van Leeuwen-van Onzenoord (88 jaar), weduwe van Rien van Leeuwen; eveneens op 25 december: Riet Wijtvliet-van Beurden (88 jaar), weduwe van Gérard Wijtvliet . Mogen zij rusten in vrede.

Overleden (in Kaatsheuvel)
Op 29 september: Tonnie Bulham-de Nijs (83 jaar), weduwe van Han Bulham. Op 15 oktober: Sjef van Laarhoven, 74 jaar. Op 23 oktober: Gonny Kleijngeld-van den Kieboom (77 jaar), echtgenote van Toon Kleijngeld. Op 24 oktober: Willie van Daalen (83 jaar), echtgenoot van Joke van Daalen-Timmers. Op 16 november: Ad Mathijssen (71 jaar), echtgenoot van Corrie Mathijssen-Kimenai. Op 28 november: Jeanne Kantelberg-Robben (79 jaar), weduwe van Jan Kantelberg. Op 14 december Nelly de Bont (79 jaar), weduwe van Toon Beerens, levenspartner van Henk van Vucht. Mogen zij rusten in vrede.

Presentatie nieuwe diaken
De pas benoemde diaken John Dommeck, die per 1 februari in onze parochie werkzaam is, zal in elk van de vier parochiekerken worden voorgesteld. Als eerste is dat in De Moer, op zaterdag 2 februari, tijdens de H. Mis van 19.00 uur. Vervolgens op zondag 17 februari in Kaatsheuvel; om 9.30 uur in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum en om 11.00 uur in de St. Jan. En als laatste in Loon op Zand, op zondag 3 maart, tijdens de H. Mis van 9.30 uur. Telkens zal na afloop de gelegenheid bestaan om met de nieuwe diaken kennis te maken en hem persoonlijk welkom te heten.

Vrijwilligersavond en vrijwilligersmis
Elders in deze Duinkoerier staat een uitnodiging voor de parochiële vrijwilligers van Kaatsheuvel en Sprang-Capelle voor de vrijwilligersavond op vrijdag 1 februari (in het Dr. Mollercollege aan de Vossenbergselaan) en de vrijwilligersmis op zondag 3 februari (in de St. Jan). Partners zijn van harte mee uitgenodigd, want steun van het thuisfront is voor een vrijwilliger onontbeerlijk. Dat er een vrijwilligersmis wordt gehouden, heeft er natuurlijk alles mee te maken dat parochiële vrijwilligers geïnspireerd worden vanuit hun geloof. Daarom willen we God dank zeggen voor wat we in het voorbije jaar in Zijn Naam mochten doen en bidden we om kracht en inspiratie voor het vrijwilligerswerk in het komende jaar.

Boos om woorden van de paus
Vanuit de media heeft u kunnen vernemen dat de Nederlandse bisschoppen hebben besloten tot een uniforme procedure van uitschrijving uit de katholieke Kerk. Het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft vervolgens een brief opgesteld, die gestuurd zal worden naar al degenen die het bisdom benaderen met een verzoek tot uitschrijving. In die brief staan een aantal zaken die ik onder uw aandacht wil brengen. Het gaat om de volgende zinnen.

“Wij hebben Uw schrijven ontvangen waarin U verklaart dat U zich wilt uitschrijven uit de katholieke kerk en de kerk door een “formele act” wilt verlaten. U zult begrijpen dat we dit erg jammer vinden, maar Uw besluit natuurlijk respecteren. Uw naam wordt verwijderd uit de ledenadministratie. Wij zullen ervoor zorgen dat Uw uitschrijving verwerkt wordt. (…) Uittreden uit de kerk ‘door een formele act’ betekent onder meer dat u niet meer aan de sacramenten kunt deelnemen en geen taken of functies binnen de kerk kunt vervullen.” (…)

“Misschien bent U één van degenen die erg boos zijn geworden over uitspraken die de paus zou hebben gedaan over homoseksuelen. Er zijn veel vragen, opmerkingen en andere reacties gekomen op berichten over die kersttoespraak en boodschap van de paus. We hechten er echter aan te verklaren dat de paus niet over homoseksuelen heeft gesproken en hen ook niet heeft aangeduid als bron van kwaad of bedreiging voor de wereldvrede. De paus heeft niet tot haat willen aanzetten. Wél is de paus opgekomen voor de waarde van het traditionele gezin. Wilt U die teksten zelf eens nalezen, dan kunt u die vinden op de website Rkkerk.nl bij “actueel” (bericht van 24 december j.l.). Een wezenlijk element van de geloofsovertuiging van de katholieke kerk is dat de waardigheid van  iedere mens gerespecteerd moet worden. De leer van de katholieke kerk is dat homoseksuelen “met respect, begrip en fijngevoeligheid” behandeld moeten worden en dat iedere vorm van onrechtmatige discriminatie moet worden vermeden (CKK 2358). Haat zaaien en mensen afschrijven gaan dan ook in tegen de diepste overtuiging van de kerk.” De brief is ondertekend door de hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. Jan Hendriks.

Gedoopt
In de laatste drie maanden van 2012 zijn in de beide kerken van Kaatsheuvel de volgende kinderen gedoopt. Op 7 oktober: Alyssa en Kyra, dochters van Danny en Riky Erdkamp-Schuurmans (Akkerwinde, Sprang-Capelle). Op 28 oktober: Lisa, dochter van Corry en Marion Nooijens-Meeuwis (Sweensstraat). Op 4 november: Roos, dochter van Marcel en Josien Gillis-Spijkerman (Hilsestraat). Op 2 december: Vajèn, dochter van Sjors en Cindy Bogaers-van Gils (Van Goghstraat, Sprang-Capelle). Op 9 december: Deavano, zoon van Alexander de Beer en Diana van Ark (Amsteldiep). Daarmee kwam het aantal dopelingen voor heel Kaatsheuvel in 2012 op 33. Niet eerder sinds 1796, toen Kaatsheuvel een eigen parochie kreeg, zijn er in één jaar tijd zo weinig dopelingen geweest. Van alle dopelingen waren er 17 nog geen jaar, drie waren één jaar, vijf kinderen waren 2-4 jaar, vier kinderen waren 5-6 jaar, drie waren 7-8 jaar en er was dit jaar één volwassene die gedoopt werd. Twee dopelingen kwamen van buiten onze parochie.

Presentatie eerste communicanten
Komend weekend worden de eerste communicanten van dit jaar voorgesteld. Dat gebeurt op zaterdagavond om 19.00 uur in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum en zondagmorgen om 11.00 uur in de St. Jan. Pastoor Luijckx is dan de voorganger en het kinderkoor De Lindelijsters zal beide keren zingen. In de beide lezingen zullen we horen hoe zeer God van de mensen houdt en hen gelukkig wil maken. Daartoe heeft Hij de mens geschapen; we zullen daarover horen uit het eerste Bijbelboek, het Boek Genesis, het boek van de schepping. En in de evangelielezing horen we het verhaal waarin Jezus zegt: “Laat de kinderen bij Mij komen.” Aan God zal het niet liggen. Ouders mogen die liefde van God aan hun kinderen doorgeven. Het is daarom een goede beslissing om uw kind de Eerste Communie te laten doen. Zo kan er contact groeien tussen God en uw kind, wat van levensbelang is voor het geluk van uw kind. Dit jaar doen 50 kinderen hun Eerste H. Communie, 26 kinderen in de Berndijk (op zondag 14 april) en 24 kinderen in de St. Jan (op zondag 21 april).

Vrijwilligersavond
Vrijdag 1 februari is de jaarlijkse avond voor parochiële vrijwilligers van Kaatsheuvel en Sprang-Capelle. Alle vrijwilligers zijn met partner vanaf 20.00 uur van harte welkom in het Dr. Mollercollege aan de Vossenbergselaan. De uitnodiging geldt voor iedereen die in het afgelopen jaar op een of andere wijze als vrijwilliger actief is geweest binnen de parochie. Door deze avond willen we elkaar ‘dank je wel’ zeggen voor wat we samen of afzonderlijk hebben gedaan voor het reilen en zeilen van de parochie en voor parochianen. Er is ontvangst met koffie/thee en iets lekkers, er is muziek door het seniorenorkest, pastoor Luijckx zal voor de eerste keer op een vrijwilligersavond als ‘onze pastoor’ een woordje houden, er wordt gezorgd voor een hapje en een drankje en het is er vooral gezellig en ‘goed buurten’. De volgende week zal in De Duinkoerier een uitnodigingsadvertentie staan.

Opbrengst collecte Adventsactie
In het weekend van 15/16 december is er in onze parochie gecollecteerd voor de Adventsactie. In totaal heeft die collecte € 742,70 opgebracht. Voor de onderscheiden kerken in onze parochie waren de opbrengsten: St. Jan (Kaatsheuvel) € 311,–, HH. Martelaren van Gorkum (Kaatsheuvel) € 132,70, H. Joachim (De Moer) € 143,35 en St. Jans Onthoofding (Loon op Zand) € 155,65. Het was voor de eerste keer dat we als parochie meededen aan de Bisschoppelijke Adventsactie. Daardoor is het niet mogelijk deze opbrengst te vergelijken met voorgaande jaren. Alle gevers heel hartelijk dank. Uw geld zal goed terecht komen, want de Adventsactie werkt samen met kerkelijke instanties ter plaatse, die goed op de hoogte zijn van de noden die bestaan en de mogelijkheden om daar wat aan te doen. Dit jaar is o.a. ingezameld voor uitbreiding van een opvanghuis in Sao Paolo (Brazilië), installaties voor schoon water in Bethlehem, nieuwe klaslokalen voor een katholieke meisjesschool in Kenia en 2.000 voedselpakketten in Calcutta (India).

In dankbaarheid
Pastor Groos en pastoraal werker Dhr. Schepens zien met dankbaarheid terug op de mooie viering die we afgelopen zondag mochten hebben bij gelegenheid van onze jubilea. De zorg waarmee de viering, de zang, de receptie na afloop en de ontvangst op het Parochieel Centrum waren omgeven, de hartelijke en lieve woorden die mondeling of schriftelijk werden overgebracht, de gaven die we mochten ontvangen, het heeft hen getroffen en goed gedaan. Verrast waren ze ook door het ‘Domine, salvam fac’, het gezang waarmee om bescherming wordt gevraagd, deze keer niet – zoals gebruikelijk – voor de koningin, maar voor ‘pastores nostros’ (onze pastores/herders). Blijf voor ons bidden, wij bidden voor u!