Vrijwilligers

Vrijwillgers

Als er op de website van een parochie over kapitaal gesproken wordt, legt menigeen de link met geld, opbrengst, rente, eigen vermogen.
Met deze titel wordt geheel iets anders bedoeld.
Ons Kapitaal is onze groep medewerkers die op de een of andere manier actief zijn in onze parochie. De term vrijwilliger willen we hier eigenlijk niet noemen.
Het kapitaal in een onderneming, in een gezin, op een school is uiterst belangrijk om de onderneming te runnen, een gezin in stand te houden en een school te laten functioneren.
Zo is het ook met een parochie.
Zonder kapitaal bereiken we niets.
In de huidige tijd is de vitaliteit (= levenskracht) van een parochie voor een zeer groot gedeelte afhankelijk van het kapitaal: de medewerker in onze parochie.

Op de vraag waarom een medewerker zich inzet voor de parochie wordt vaak geantwoord: “Ik vind het leuk werk om voor de gemeenschap iets te betekenen, ik houd ervan om met mensen in contact te komen en… ik heb dikwijls het gevoel dat mensen dankbaar zijn.
Ik zou niet meer zonder kunnen”.

We merken vooral dat mensen zich met name willen inzetten als het werk duidelijk omschreven wordt, als men van te voren weet hoe lang het gaat duren, als men ervan overtuigd is dat men de taak aan kan, kortom de medewerker wil weten waar hij aan toe is.

Werd het parochiële werk een halve eeuw geleden voornamelijk verricht door een pastoor met kapelaans en een kerkbestuur waarin de pastoor veel macht bezat, nu is er een pastoor met een diaken die volledig steunen (en vaak ook voor een groot deel afhankelijk zijn van) op de rijkdom die we gelukkig nog in grote getale bezitten: Ons Kapitaal.

Enkele voorbeelden voor vrijwilligers:
De bezorgster die elke zes weken een 25 tal Alle Kanten Op rondbrengt
De misdienaar die actief is tijdens een Eucharistieviering
De bladruimer, de hagen knipper, de “schoffelaar” die wekelijks het kerkhof onderhoudt
Het koorlid dat regelmatig vieringen opluistert
De vrouw die periodiek schoonmaakt
De moeder van een Eerste Communiekant die meehelpt met de voorbereiding
De timmerman die het houten kruisje voor een overledene maakt
De technieker die onze website vorm geeft
De fanatiekeling die zich elk jaar inzet voor de actie Kerkbalans
De dame die oorkonden bij speciale gelegenheden kalligrafeert
De collectant die trouw aanwezig is om de financiën op peil te houden

In het bisdomblad van juni 2007 schrijft Dr. Th. Schepens dat er per parochie gemiddeld 179 vrijwilligers zijn.
In 1977 besteedden zij drie uur per week aan kerkwerk.
Als dat intussen niet veranderd is, dan zorgen die 179 medewerkers die een gemiddelde parochie heeft, met zijn allen voor 13,4 voltijdse arbeidsplaatsen.

Als het aantal uren per vrijwilliger iets minder zou zijn geworden dan zullen het bij ons in de parochie toch nog zo’n 45 tot 50 arbeidsplaatsen zijn.
Dr. Th. Schepens schrijft verder dat als men daarbij beseft dat er op dit moment minder pastores zijn dan parochies, het dan duidelijk wordt hoezeer parochies afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers en alleen dank zij die vrijwilligers kunnen blijven bestaan.
We hebben u dus hard nodig om onze parochie levendig te houden.

Met de opsomming van de verschillende werkzaamheden proberen we aan te geven dat er op vele diverse gebieden dankbaar gebruik gemaakt kan worden van de capaciteiten van parochianen.
Bovendien worden medewerkers in de gelegenheid gesteld om cursussen te volgen als men dat nodig acht. We zijn zuinig op onze mensen!

Regelmatig gaan we enkele werkgroepen aan u voorstellen met de directe bedoeling om nieuwe medewerkers over de streep te trekken.
Van iedere groep wordt de activiteit genoemd met de contactpersonen.
Hier kunnen belangstellenden zich aanmelden.
Dat kan uiteraard ook via het secretariaat.

De werkgroepen worden ingedeeld in de volgende aandachtsvelden:

werkgroep

Aandachtsveld liturgie
Kosters, eredienstgroepen, lectorengroepen, acolieten en misdienaars, koren, avondwakegroep en werkgroep gezinsvieringen en kinderkerk.

Aandachtsveld verkondiging en catechese
Doopselvoorbereiding, Eerste Communie- voorbereiding, Vormselvoorbereiding, Huwelijks voorbereiding, Kinderwoorddienst, Woord van Levengroep.