Parochieberichten

26 januari 2022

De gezinsviering van afgelopen zondag had als thema; Met Jezus op weg.
Wij kunnen met Hem praten, altijd. Jezus gaf het de mens mee.
Hij sprak heel veel met zijn Vader. Christenen volgen de weg van Jezus.
In het Evangelie las Hij voor uit de boekrol van de profeet Jesaja.
Jezus leert ons dat Hij mensen vrijmaakt. Ook wij kunnen bij Jezus in de leer gaan, door te luisteren, te lezen in de H. Schrift en mee te bouwen aan een betere wereld.  ‘Om God te bereiken, heb je geen website nodig, evenmin Facebook, Twitter, papier, of een mobiele telefoon. Wij kunnen God altijd bereiken, 24 uur per dag, jaar in, jaar uit.

Nu geen wijzigingen coronamaatregelen Rooms-Katholieke Kerk

Op 25 januari j.l. was er een nieuw weegmoment i.v.m. de maatregelen rond Corona. De bisschoppen zullen hierop aansluiten wat het beleid wordt voor de R.-K. Kerk i.v.m. de aangekondigde versoepelingen. De parochies worden daarover dan geïnformeerd. Houdt u de berichtgeving en de website in de gaten?

Uitnodiging van bisschop de Korte:

In de voetstappen van Peerke Donders

Afgelopen zomer was er een Mariabedevaart voor gezinnen, in Den Bosch.
We bewaren goede herinneringen aan deze speelse dag, die in al zijn eenvoud kinderen en volwassenen heeft meegenomen in de verering van Maria.

Dit jaar gaan we opnieuw op bedevaart. We reizen op zaterdag 2 juli naar Tilburg, om daar een dag in de voetstappen van Peerke Donders te treden

Noteert u de datum alvast? Binnenkort komt er meer informatie.. 

Nederlandse paus Adrianus VI 500 jaar geleden gekozen
9 januari 500 jaar geleden werd een Nederlander als paus werd gekozen: Adriaan Floriszoon Boeyens uit Utrecht. Als Adrianus VI was hij paus van 9 januari 1522 tot zijn dood op 14 september 1523, zijn kroning had pas op 31 augustus dat jaar plaatsgevonden. Het Aartsbisdom Utrecht staat komende zomer stil bij dit jubileum: op 31 augustus met een Heilige Mis in de St. Catharinakathedraal en een symposium in het auditorium van Museum Catharijneconvent. De Utrechtse aartsbisschop kardinaal Eijk is bovendien toegetreden tot het beschermcomité van het symposium over paus Adrianus VI dat op 22 april 2022 in Rome wordt gehouden. Hij was daarvoor gevraagd door de Nederlandse en de Belgische ambassadeurs bij de Heilige Stoel.

Het feestelijk symposium over Adrianus’ leven is bedoeld voor een breed geïnteresseerd publiek. Het symposium heeft Engels als voertaal en wordt aan 150 genodigden aangeboden. Locatie is de Belgische ambassade bij de Heilige Stoel. Het programma is voorbereid door een werkgroep bestaande uit leden van de theologische faculteiten van de KU Leuven, Radboud Universiteit en Universiteit van Tilburg, alsook van de Koninklijke Bibliotheek te Brussel en Stichting Thomas More. Beide ambassades zullen later dit jaar in de Vaticaanse bibliotheek een tentoonstelling organiseren over de enige paus uit de Lage Landen

Actie Kerkbalans

De Actie Kerkbalans heeft als thema: Geef vandaag voor de Kerk van morgen.

Het blijft, ook nu in moeilijke tijden, noodzakelijk uw hulp en steun te vragen.  De gevolgen van Corona vragen na bijna 2 jaar nog steeds veel van onze parochiegemeenschap, helaas ook financieel. Inkomsten uit bijvoorbeeld collectes en vieringen vielen voor een groot deel weg. Gelukkig wordt er ook digitaal gedoneerd. Creatieve en digitale vormen van kerk-zijn hebben aan de andere kant juist extra geld gekost.

Onderhoud en kosten gaan door en stellen ons voor een grote uitdaging en co

ncrete actie, terwijl wij moeten blijven investeren in een levende geloofsgemeenschap; het parochiepastoraat, jeugd- en jongerenwerk, catechesebijeenkomsten, en momenteel is het pastorale team bezig een nieuw, duurzaam familiepastoraat op te zetten. Middels de jaarlijkse ACTIE KERKBALANS vragen wij uw gewaardeerde gift middels de brief die u thuis heeft ontvangen. U vindt informatie in de kerken en op onze website en achter in de kerken staat een bus waarin u een financiële bijdrage kunt deponeren. Namens het parochiebestuur en het pastorale team danken wij u heel hartelijk voor uw bijdrage!

19 januari 2022

Kerkbalans oproep:

Graag vragen wij u aandacht voor de Actie Kerkbalans die wordt gehouden van 15 tot en met 29 januari. Het thema is: Geef vandaag voor de Kerk van morgen.

Het blijft, ook nu in moeilijke tijden, noodzakelijk uw hulp en steun te vragen. Kerk-zijn doen we immers samen. In verbondenheid met God én met elkaar. Onze inkomsten blijven dalen en wij willen zo graag vooruit, ook in het nieuwe jaar 2022. Kerken moesten inventief zijn om juist die verbondenheid vorm te geven in de anderhalve-metersamenleving. Wat is het mooi om te zien hoe parochies en gemeenten creatieve vormen hebben gevonden om elkaar vast te houden. De gevolgen van Corona vragen na bijna 2 jaar nog steeds veel van onze parochiegemeenschap, helaas ook financieel. Uw gift is echt nodig om te kunnen overleven, immers; inkomsten uit bijvoorbeeld collectes en vieringen vielen voor een groot deel weg. Gelukkig wordt er ook digitaal gedoneerd, waarvoor onze dank. Uitvaarten verplaatsten zich in nogal wat gevallen naar de crematoria, mede omdat daar na afloop horecamogelijkheden waren. Creatieve en digitale vormen van kerk-zijn hebben aan de andere kant juist extra geld gekost. We hebben voorzieningen moeten aanbrengen om de vieringen in de kerk te streamen zodat mensen thuis ook konden meevieren en een uitvaart konden bijwonen. De kerk staat er wel, onderhoud en kosten gaan gewoon door, terwijl wij moeten blijven investeren in een levende geloofsgemeenschap; het parochiepastoraat, jeugd- en jongerenwerk, catechesebijeenkomsten, en momenteel zijn wij bezig voor de komende jaren een nieuw, duurzaam familiepastoraat op te zetten.
Zonder financiële mogelijkheden gaat dat niet.
Daarom moest afgelopen jaar een extra Actie Kerkbalans worden aanbevolen.
Door deze Extra Actie hebben parochianen ons zeker gesteund en parochianen toonden zich bereid iets extra’s te geven.
Middels de jaarlijkse ACTIE KERKBALANS die altijd in januari wordt gehouden  vragen wij opnieuw uw gewaardeerde gift.
U ontvangt thuis een brief over de actie Kerkbalans en achter in de kerken staat een bus waarin u uw financiële bijdrage kunt deponeren.

Namens het parochiebestuur en het pastorale team danken wij u heel hartelijk voor uw bijdrage!

Gezinsvieringen.
Op zondag 23 januari is er een Gezinsviering om 09.30 uur in Loon op Zand en om 11.00 uur in de St. Jan te Kaatsheuvel. Kinderen zijn hierbij betrokken door te lezen een gebed te bidden of een kaarsje vast te houden.

Sacrament van het doopsel: de doopviering

In de kern is de sacramentele doop een rituele wassing die teruggaat op de dienst rond het tabernakel. Deze wassing is tweeledig: zowel uitwendig als inwendig; dit dubbele aspect van de doop is goed te herkennen in de opzet van de doopviering zelf.

Het hoogtepunt van de doopviering bestaat uit het (drie keer) gieten van water over het hoofd van de dopeling terwijl de bedienaar de trinitarische doopformule uitspreekt: “Ik doop je in de Naam van de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest”. Het water en de formule zijn de twee essentiële elementen van de sacramentele doop; als een van beide ontbreekt wordt de doop niet als geldig geaccepteerd. De woorden van de doopformule verwijzen naar de zendingsopdracht die Christus zijn leerlingen geeft aan het einde van zijn openbare optreden: “Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest” (Evangelie volgens Mattheüs, 28:19). Het zijn bij uitstek deze woorden die de praxis van de christelijke doop onderscheiden van de aloude joodse reinigingsrituelen.

De uitwendige wassing wordt in een doopviering ingekaderd in rituelen die de inwendige wassing symboliseren en present stellen. Johannes de Doper riep de mensen op zich te laten dopen als teken van bekering en vergeving van zonden. De dopeling wordt zowel uitwendig als inwendig gezuiverd en dat wordt tot uitdrukking gebracht door het witte doopkleed, de zalving met geurige olie (het chrisma) en de doopbeloften die de ouders namens de dopeling uitspreken.

De doop verbindt de dopeling in Jezus Christus met alle andere christengelovigen en neemt hem op in de levende geloofsgemeenschap. Deze integrerende functie van het doopsel komt tot uitdrukking in het gezamenlijk uitspreken van de geloofsbelijdenis. Het doopsel is een kerkopbouwende activiteit die als teken van hoop en vreugde gewaardeerd wordt. Elke doopviering is een waar feest!

Adventsactie voor de Voedselbank Kaatsheuvel

Tijdens de vier weken voor Kerstmis hebben we vanuit de Parochie H. Willibrord voedsel ingezameld ten behoeve van de minder draagkrachtigen in onze gemeente. Op de zondagen van de Advent kon er voedsel en andere eerste levensbehoeften worden meegenomen naar de verscheidene vieringen in onze parochie. In elk van de vier kerken (St. Jansonthoofding, H. Joachim, HH. Martelaren van Gorcum en St. Jan de Doper) stonden er kratten van de voedselbank waarin de spullen konden worden achtergelaten.

Met grote dankbaarheid heeft het pastorale team geconstateerd dat er aan de oproep om voedsel mee te brengen massaal gehoor is gegeven. In totaal hebben we dertien (!) volle kratten voedsel en toiletartikelen bij de voedselbank af kunnen geven. Bij deze willen we onze grote dank uitspreken naar onze parochianen en we hopen dat we in de toekomst op eenzelfde bereidwilligheid mogen rekenen. Ook gaat onze dank en bewondering uit naar alle vrijwilligers van de voedselbank die zich belangeloos inzetten voor hun medemens.

5 januari 2022

Namens het pastorale team wensen wij u een zalig nieuwjaar. Laten we hopen dat in  2022 de covidpandemie zich terugtrekt en het “gewone” leven weer op gang kan komen. De mensen die in de zorg werken, de eenzamen, de ouderen, de jeugd, alle zaken en bedrijven zullen hier naar uitkijken. Eindelijk kunnen we dan weer onze talenten ten volle ontplooien en kan er, dat is ook belangrijk, weer geld worden verdiend voor ons levensonderhoud.

Ook het parochiewerk kan dan weer worden voortgezet op de wijze zoals wij dat graag willen, in ontmoeting met elkaar, groeiend in geloof en saamhorigheid. Dat daarbij de geest van Jezus ons mag bezielen in al onze benaderingen om te laten zien dat ieders inzet bijdraagt tot daadwerkelijke opbouw van onze parochiegemeenschap en onze liefde tot de naaste.

Communicanten en vormelingen missen elkaar, maar ook de gezellige bijeenkomsten ter voorbereiding. Wij willen graag de catecheseavonden en voorbereidingen op de sacramenten weer opstarten en onze nieuw plannen  voor familiepastoraat, voor onze gezinnen verwezenlijken.

Wij hebben net als op de scholen, verenigingen en bedrijven heel wat in te halen in onze mooie parochie H. Willibrord.

Voor de tweede keer op rij hebben wij Kerstmis weer met veel beperkingen moeten vieren, maar het licht van dit prachtige feest is niet te stoppen. Wij wensen elkaar dit licht toe, want de vrede van Jezus zal ons en al onze ondernemingen bezielen in dit jaar 2022.

Laten wij het geloof blijven vieren.

Pastorale team pastoor Peter Luijckx, diaken Alexis Szejnoga en katechist Annie van Kuijk

Afspraken i.v.m. Coronamaatregelen

I.v.m. de coronamaatregelen zullen er voorlopig na 17.00 uur geen vieringen of kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten of parochiebestuur-vergaderingen worden gehouden. Graag uw handen reinigen en plaatsnemen bij de rode hartjes op de banken. De koren zullen tot nader bericht niet zingen.
Dringend verzoek een mondkapje te dragen bij het binnenkomen en verlaten van de kerk, ook bij het ter communie gaan. Eenmaal op de plaats kan het mondkapje af.
Voor alle vieringen is het noodzakelijk te reserveren, telefonisch of via de website. Het maximum reserveringsaantal is 50 personen

Uitzendingen Eucharistieviering vanuit St. Jans Onthoofding te Loon op Zand

Sinds 1 november 2020 verzorgen we zelf de live uitzendingen van de eucharistievieringen vanuit St. Jans Onthoofding te Loon op Zand. Deze eucharistieviering begint om 09.30uur
U kunt de viering  online volgen via de website van de parochie www.parochiewillibrord.nl

Deze zullen ook te bekijken zijn via onze Facebook-pagina (http://www.facebook.com/HeiligeWillibrord), en via Youtube.

Oprichting van kerkelijke instelling ‘Laudato Sí Alliantie Nederland’

De Laudato Sí Werkgroep Nederland, een initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), promoot sinds de publicatie van Laudato Sí de visie van paus Franciscus op “integrale duurzaamheid” in de Nederlandse kerk en samenleving. Betrokken zijn; de Bisschoppenconferentie, KNR, Vastenactie, Socires, Huis van Dominicus, Cordaid, Groengeloven.com, Solidair Groningen & Friesland, De KIM en het Netwerk Katholieke Vrouwen.

Paus Franciscus snijdt urgente thema’s aan. Het rapport dat het IPCCC afgelopen zomer publiceerde, bevestigt onomstotelijk dat menselijke activiteiten hebben bijgedragen aan klimaatverandering. Er is een brede consensus dat gezamenlijk handelen geboden is. De COVID-pandemie laat ook duidelijk zien dat wij als mensheid met elkaar verbonden zijn en dat de grote problemen van onze tijd alleen kunnen worden opgelost door samen te werken.

We beseffen als katholieke organisaties dat Laudato Sí een moreel en spiritueel kompas biedt in de zoektocht naar een wereld die toekomst heeft. Daarom heeft het bisdom Den Bosch in overleg met de KNR afgelopen zomer een kerkelijke instelling opgericht met de naam: Laudato Sí Alliantie Nederland om hier in Nederland meer bekendheid aan te geven. Voorzitter is onze bisschop Mgr. Gerard de Korte, bisschop-referent voor Kerk en samenleving.