Actueel

Berichten uit de Duinkoerier

12 juni 2019

Terugblik op de gastmiddag voor zieke oude en eenzame mensen.
Als leden van de werkgroep bezoekdienst kunnen we met voldoening terugkijken op deze middag. Er waren ongeveer 40 aanmeldingen binnen gekomen, ook het aanbod van helpers was voldoende.
De middag begon met een sfeervolle Eucharistieviering die gecelebreerd werd door pastoor Luijckx. Tijdens de viering bood hij de mensen de gelegenheid om het sacrament van de zieken te ontvangen. Hier kwamen na afloop van de viering veel positieve reacties op. Na afloop van de viering waren de mensen welkom in de Doopkapel die voor deze gelegenheid was voorzien van ronde tafels met stoelen er omheen. Een flink aantal helpers voorzagen de mensen eerst van koffie, thee en een warm appelflapje en wat later van een drankje en een hapje. Mensen aan de tafels kwamen geen praat tekort. Zij vonden het supergezellig.
Een geweldige opsteker voor pastoor Luijckx, de leden van de bezoekgroep, Een heel hartelijk dank voor de diverse helpers zoals de koster Nellie Klijsen, haar man met de leden van de hand en spandienst en de andere helpers waarop de leden van de bezoekgroep een beroep op konden doen.

Heilige Drie-eenheid Zondag 16 juni
De zondag Trinitatis (ook wel Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid (latijn: trintitas) of Drievuldigheidszondag genoemd) is de kerkelijke naam voor de zondag na Pinksteren. De zondagen tussen Trinitatis en Advent (vier weken voor Kerst) hebben als naam de rangorde na Trinitatis (Eerste zondag na Trinitatis, Tweede zondag na Trinitatis enz.). Deze benamingen worden in oude doopregisters wel eens gebruikt in plaats van de gewone datum. Het kerkelijk jaar telt 27 zondagen na Trinitatis.
Volgens de katholieke leer is het geloofsmysterie van de heilige Drie-eenheid de meest fundamentele en essentiële leer in de hiërarchie van de geloofswaarheden. Andere benamingen voor Drie-eenheid zijn Drievuldigheid of triniteit, van het Latijnse woord trinitas.
Drieënheid Vader, Zoon en heilige Geest
Net als de islam en het jodendom is het christelijk geloof monotheïstisch: het geloof in één opperwezen. Christenen hebben één God en niet drie. Maar, God laat zich op drie verschillende manieren aan de mensen zien. Dit wordt aangeduid met Drie-eenheid, of drieëne God:
God de Vader
God de Zoon (Jezus Christus)
God de heilige Geest

Op het hoogfeest van de heilige Drie-eenheid wordt dit thema gevierd. Logischerwijs komt dit hoogfeest na Pinksteren, als in het kerkelijk jaar de verrijzenis van Jezus (met het Paasfeest) en het neerdalen van de heilige Geest (met het Pinksterfeest) is geweest. Het wordt ook wel Drievuldigheidszondag genoemd en is op de eerste zondag na Pinksteren.

Zondag 30 juni 11.00 uur Openluchtmis op kasteelweide Loon op Zand b.g.v. 750 jaar Heerlijkheid Loon op Zand
Nu al nodigen wij u uit voor de Plechtige Eucharistieviering bij de Kasteelweide te Loon op Zand i.v.m 750 jaar Heerlijkheid Loon op Zand. Vanwege dit jubileum is er op zondag 30 Juni om 11.00 uur een Openluchtmis bij de Kasteelweide als onderdeel van de kasteeldagen. Bij deze viering worden o.m. alle kerkkoren en de Gildes van onze parochie H. Willibrord betrokken en hebben vrijwilligers hun taken. Het zal een unieke viering worden.
Op zaterdag 29 en zondag 30 juni zijn er dan geen vieringen in de parochiekerken.
Wees van harte welkom en geef het door.

Sacramentsdag 23 juni ( tweede zondag na Pinksteren)
Sacramentsdag (in het Latijn Sanctissimi corporis et sanguinis Christi solemnitas (Hoogfeest van het heilig lichaam en bloed van Christus), in het Nederlands ook wel het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament genoemd) is een hoogfeest binnen de Katholieke Kerk dat valt op de tweede donderdag na Pinksteren (zie ook Paas- en Pinksterdatum). Sacramentszondag wordt gevierd op de tweede zondag na Pinksteren. Op dit feest wordt gevierd dat Jezus Christus zich in de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven als voedsel en voortdurend onder de mensen wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid (Sua realis praesentia) in de geconsacreerde offergaven. De eerbied die in de Rooms-katholieke Kerk voor de geconsacreerde hostie bestaat, wordt op deze feestdag benadrukt.
Op sommige plaatsen wordt na de Mis de geconsacreerde hostie in een monstrans geplaatst, ter aanbidding. Ook wordtt op deze dag in sommige plaatsen de sacramentsprocessie gehouden, waarbij de priester de geconsacreerde hostie in een monstrans door de straten van de parochie ronddraagt. Dit laatste is in sommige streken van Nederland een tijd in onbruik geweest, onder andere door het processieverbod dat tot 1983 in de Nederlandse grondwet was ingeschreven, maar wordt hier en daar opnieuw ingevoerd (onder andere sinds 2004 vanuit de Amsterdamse Onze Lieve Vrouwekerk).

5 juni 2019

Misintenties
Het komt regelmatig voor dat voor misintenties die per bank worden betaald, het onduidelijk is voor welke kerk die bedoeld zijn.Indien misintenties per bank worden betaald, graag erbij vermelden in welke kerk deze gelezen moeten worden.

Eerste H. Communieviering Loon op Zand
Zondag 26 mei hebben 9 kinderen in de kerk in Loon op Zand hun Eerste H. Communie ontvangen. Het was een heel feestelijke Eucharistieviering. Alle bijeenkomsten die aan het feest voorafgingen hebben erin geresulteerd dat de kinderen goed waren voorbereid.
Kort voor de viering verzamelden de communicanten met hun ouders bij de pastorie en werden er foto’s gemaakt in de tuin. Het was mooi weer. De jongens en meisjes waren allemaal heel feestelijk gekleed. Hier en daar vonden ze het best wel spannend. Tijdens de prachtige viering in de feestelijk versierde kerk werd er goed gezongen en meegevierd.
Na afloop ontvingen de kinderen een oorkonde en een kruisjes als herinnering aan deze dag. Nu zijn de Eerste H. Communievieringen, zowel in Kaatsheuvel als in Loon op Zand op een mooie wijze afgerond. Wij mogen heel dankbaar zijn dat de kinderen deze stap in de vorming van hun katholieke geloof hebben gezet en hopen dat zij tezijnertijd ook de stap naar het H. Vormsel willen zetten, samen met de hulp van hun ouders/verzorgers.
Veel dank namens de voorbereidingsgroep Eerste H. Communie.
Pastoor Luijckx

Nieuwe benoemingen voor priesters in ons bisdom
In de afgelopen week hebben meerdere priesters van het bisdom van ’s-Hertogenbosch nieuwe benoemingen aanvaard die per 1 juni of 1 juli ingaan. Voor onze regio is vermeldenswaard dat pastoor-deken Marcel Dorssers de parochie Sint Jan de Doper in Waalwijk gaat verlaten. Hij gaat naar de Nederlandse provincie van de orde der Dominicanen. Jos Verbraeken, die nu nog pastoor is in de parochie Zalige Pater Eustachius van Lieshout in Beek en Donk, volgt hem op als pastoor in Waalwijk. Verbraeken is per 1 juli tevens de nieuwe deken van het dekenaat Heusen-Waalwijk-Zaltbommel.

Vernieuwde website katholiekleven.nl online.
We maken u er nogmaals op attent dat op 10 mei jl. de vernieuwde website van katholiekleven.nl online is gegaan. Katholiekleven.nl is het videokanaal dat de Nederlandse bisschoppen in 2016 zijn gestart. In de voorbije jaren is katholiekleven echter uitgegroeid tot veel meer dan alleen een videokanaal, mede daardoor kon de website een upgrade gebruiken.
De nieuwe opzet van de website geeft bezoekers een betere ervaring. Ook krijgen onder “Voor parochies” diverse materialen een plek, waar parochies gratis gebruik van kunnen maken.
U kunt de geheel vernieuwde katholiekleven.nl website bezoeken onder https://www.katholiekleven.nl.

Onze parochie en de AVG-wet.
Ook onze parochie moet voldoen aan de AVG-wet.
Daarvoor volgt de parochie de richtlijnen die via rkkerk.nl worden aangeleverd. Zo worden er allerlei documenten aangeleverd die van toepassing zijn voor de Rooms-Katholieke kerk.
Binnen het parochiebestuur is een werkgroep belast met het volgen van al het nieuws over de AVG. Bovendien vertaalt deze werkgroep de documenten naar de situatie in onze parochie. Hierbij valt te denken aan: Algemeen reglement bescherming persoonsgegevens, handleiding over hoe om te gaan met vragen over persoonsgegevens (vooral van belang voor het parochiesecretariaat), privacyverklaring R.-K .parochies/model privacyreglement, allerlei praktische handleidingen zoals voor gebruik van audio/video/foto’s, voor beveiligingscamera’s, begraafplaatsadministratie, enz.
In de komende tijd zal op onze website over de AVG gepubliceerd worden.

29 mei 2019

Eerste heilige Communie viering in Kaatsheuvel.
Zondag 19 mei was dan eindelijk de dag waar 21 kinderen, na een voorbereidingstijd, naar uitgekeken hadden.
De dag waarop ze voor het eerst de Heilige Hostie mochten ontvangen.
De feestelingen kwamen bijeen in het parochieel centrum daarna liepen ze netjes in de rij naar de kerk.
Voor de kerk had zich al een flink aantal familieleden en bekenden verzameld.
Deze mensen waren heel benieuwd hoe mooi de kinderen zouden zijn.
En mooi waren ze ik zag echte heren in de dop en sommige meisjes, zelfs als echte mini bruid.
Met begeleiders van de werkgroep Eerste Communie, kwamen ze de kerk binnen.
Een kerk die propvol zat met pratende mensen maar diezelfde mensen waren muisstil tijdens de sfeervolle viering.
Heel ontroerend was het moment waarop de kinderen de H. Hostie ontvingen.
Voor Communicanten en hun ouders past een hartelijke felicitatie en voor alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt een woord van wel gemeende dank.

Bericht van Trias:
Zondag 2 juni 15.00 uur kerk St. Jan te Kaatsheuvel.
Oegandese kinderen vormen samen het Kidsgear Children’s Choir.
Zij zorgen voor een muzikale belevenis waarvan ze u graag deelgenoot van willen maken.
De toegang is gratis en u bent hierbij van harte welkom.

Gastmiddag
Onder leiding van pastoor Luijckx organiseert de bezoekgroep jaarlijks een speciale middag voor oudere, zieke of eenzame parochianen.
Dit jaar is dat op dinsdag 4 juni.
De middag begint om 14.00 uur met een Eucharistieviering waarbij u als u dat wilt het sacrament van de zieken kunt ontvangen.
Na de viering is er een gezellig samenzijn gepland met een hapje en een drankje.
Het is wel nodig dat u zich hiervoor op geeft daarvoor kunt u contact opnemen met Rina Dingemans 0416 273479 of met Corrie van Dongen 0416 273479

Pastoor-deken Theo Lamers benoemd tot vicaris-generaal
Bisschop Gerard de Korte heeft pastoor-deken drs. Theo Lamers per 1 juni benoemd tot vicaris-generaal van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch.
Hiermee wordt voorzien in de vacature die is ontstaan na het vertrek van vicaris-generaal Ron van den Hout, thans bisschop van Groningen-Leeuwarden.
Het betreft een halftime benoeming als vicaris-generaal. Daarnaast blijft Theo Lamers in zijn parochie werkzaam.

Theo Lamers werd op 8 maart 1971 geboren te Boxmeer.
Hij studeerde pastoraal theologie in Heerlen en Nijmegen.
Na zijn afstuderen was hij werkzaam als pastoraal werker in diverse parochies in de regio’s Cuijk en Mill.
Hij werd op 29 mei 2010 door bisschop Antoon Hurkmans tot priester gewijd.
Vanaf 2013 is hij pastoor van de fusieparochie H. Martinus te Cuijk.
In datzelfde jaar werd hij benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor jeugd en jongeren.
Sinds 2016 is hij deken van het dekenaat Boxmeer – Cuijk – Gemert.
In 2017 werd hij waarnemend pastoor in de parochie H. Willibrordus te Gemert.

Versterking
In onderling overleg zal na het aantreden van deken Lamers binnen de bisdomstaf een nieuwe taakverdeling worden vastgesteld.
De werkzaamheden van de vertrokken vicaris-generaal Van den Hout werden de afgelopen twee jaar intern opgevangen.
Een vicaris-generaal heeft als taak de bisschop bij te staan in het bestuur van het bisdom.
“Ik ben al geruime tijd van mening dat een versterking van de staf gewenst is en dat een tweede vicaris- generaal, naast hulpbisschop Mutsaerts, voor het bestuur van ons grote bisdom wenselijk is”, zegt bisschop Gerard de Korte.
“Pastoor-deken Theo Lamers heb ik leren kennen als een gelovig priester, een harde werker en een hartelijk mens die mensen kan verbinden.
Ik ben daarom blij dat hij positief heeft gereageerd op mijn verzoek om het bestuur van ons bisdom te komen versterken.”
Taken
De bisschop zal op korte termijn voorzien in pastorale ondersteuning voor de Martinusparochie.
Vanwege zijn aanstelling tot vicaris-generaal, zal deken Lamers zijn taak als gedelegeerde voor jeugd en jongeren beëindigen.
De andere taken die hij momenteel vervult, zullen in de komende periode tegen het licht gehouden worden en waar nodig worden herzien.

De staf van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch bestaat per 1 juni uit bisschop Gerard de Korte, hulpbisschop en vicaris-generaal Rob Mutsaerts, vicaris-generaal Theo Lamers, kanselier Vincent Peters en econoom Wil van de Molengraft.

22 mei 2019

Vrijwilligers gezocht
Voor de Mariakapel Financiën Loon op Zand zoekt de parochie H. Willibrord ondersteuning voor het verzorgen van de Mariakapel aan de Financiën in Loon op Zand.
Een aantal trouwe vrijwilligsters moet hun zorg voor de kapel echt verminderen i.v.m. gezondheid en ouderdom.
De werkzaamheden betreffen het openen/sluiten van de kapel en het verzorgen van de kaarsjes.
Het kapelteam maakt een schema wie in welke week voor de kapel zal zorgen.
Mocht u zich willen opgeven als vrijwilliger in dit team dan kan dat via het secretariaat.
(Tel. 0416 – 36 12 15).

Dinsdag 4 juni Gastmiddag voor zieken, ouderen of alleenstaanden om 14.00 uur in kerk St. Jan te Kaatsheuvel
De middag begint met een Eucharistieviering, tijdens deze viering kunnen mensen die dit willen het sacrament van de zieken ontvangen.
Na de viering is er een gezellig samenzijn gepland met een hapje en een drankje.
Het is wel nodig dat u zich hiervoor op geeft.
Mocht u geen persoonlijke uitnodiging ontvangen en wilt u er toch graag bij zijn.
In de Ako van mei staat de uitnodiging en achter in de kerken HH. Mart. v. Gorkum en St. Jan liggen uitnodigingsbrieven met antwoordstrook.
Pastoor Luijckx en de leden van de bezoekgroep hopen u te kunnen verwelkomen.

Overzicht Alphacursus; introductie in het Christelijk geloof
Tijd en plaats: van 18:00 tot (uiterlijk) 21:00 u in het Parochieel Centrum (Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel) in de volgende weken…
Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal.
27 mei Bijbel lezen
4 juni (di.) Hoe leidt God ons?
10 juni Hoe kan ik het kwade weerstaan?
17 juni Waarom en hoe moeten we het anderen vertellen?
24 juni Geneest God vandaag de dag nog?
2 juli (di.) Hoe zit het met de kerk?

Stichting Trias:
In de maanden juli en augustus willen we met behulp van een aantal vrijwilligers de kerk St. Jan te Kaatsheuvel ‘s middags weer openstellen.
Al jaren kunnen we een beroep doen op de vrijwilligers die tijdens de openingstijden in de kerk aanwezig willen zijn om mensen te informeren en /of hun vragen kunnen beantwoorden.
Toch kunnen we nog wat extra krachten gebruiken.
Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van kerkgebouwen en heeft u tijd om met iemand samen aanwezig te zijn tijdens een of meer van de openstellingstijden.
Neemt u dan contact op met dhr. A. Maas of dhr. M van der Velden via het parochieel centrum te Kaatsheuvel tel. 0416 272515 of per mail: parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl

Katholiek leven.nl Onze vernieuwde website is live

Op 10 mei is de vernieuwde website van katholiekleven.nl online gegaan.
Katholiekleven.nl is het videokanaal dat de Nederlandse bisschoppen in 2016 zijn gestart.
In de voorbije jaren is katholiekleven echter uitgegroeid tot veel meer dan alleen een videokanaal, mede daardoor kon de website een upgrade gebruiken.
De nieuwe opzet van de website geeft de bezoekers een betere ervaring.
Ook krijgen onder ‘Voor parochies’ diverse materialen een plek, waar parochies gratis gebruik van kunnen maken

15 mei 2019

Oproep bisschop de Korte: dagelijkse openstelling kerkgebouwen
In een column op de website van het bisdom Den Bosch doet Mgr. de Korte een oproep aan pastores en besturen tot het zo veel mogelijk dagelijks openstellen van kerkgebouwen in het bisdom ‘opdat mensen een plek hebben voor gebed en meditatie’.
De Korte beschrijft in zijn column dat er volgens hem veel cultuurkatholieken zijn die de leer te streng vinden en afstand hebben genomen van de Kerk, maar wel cultuurkatholiek zijn gebleven en bijvoorbeeld wel een kaarsje branden als een vriend of familielid ziek is.
‘Als katholiek deel je in een katholieke subcultuur van wieg tot graf.
Ook katholieken die de zondagse liturgie niet meer meevieren en moeite hebben met de ethische opvattingen van de Kerk, wonen als het ware in dit katholieke milieu.
Zij denken veeleer in termen van wij dan ik; vinden gemeenschapszin en solidariteit belangrijk en lopen af en toe een kerk of kapel binnen om een kaarsje te branden bij Maria.
Zo hebben zij toch nog een lijntje naar de hemel,’ aldus de Korte.
Hij vervolgt: ‘In kerken en kapellen die iedere dag open zijn, komen mensen soms kort, soms lang het huis van God binnen om er te bidden, te mediteren of zomaar stil te zijn, zonder enige vorm van liturgie. En heel vaak branden zij een kaarsje bij Maria of een andere heilige.
In kerken die dagelijks open zijn, komen veel mensen die op zondagmorgen verstek laten gaan.
Onze kerken blijken belangrijke plekken waarin gebeden, gemediteerd en soms gehuild kan worden.’
‘Wij moeten niet meehuilen met de wolven in het bos na de zoveelste publicatie over minder leden en kerkbetrokkenheid,’ vind de Korte.
‘Maar hopelijk laten wij als Bossche katholieken zien dat wij op een nieuwe manier relevant kunnen zijn in het leven van mensen, niet in de laatste plaats door kerkgebouwen open te stellen als huizen van God én als huizen van onderlinge gemeenschap.

Deze mogelijkheden zijn er in onze parochie:
Doordeweekse Eucharistievieringen in de parochie
Ma. Wo. Do. Vr. om 9.30 u. In de dagkapel kerk St. Jans Onthoofding
Di. om 10.15 u. Kapel Woon- zorgcentrum De Venloene
Di. om 18.30 u. Jozefkapel St. Jan Kaatsheuvel
Getijdengebed (kerkelijk morgengebed) 08.30 u in het stiltecentrum Kaatsheuvel

Rozenkransgebed in de meimaand
Di. om 19.00 u. rozenkransgebed in de kerk HH. Mart.v Gorkum
Wo. 0m 19.00 u. rozenkransgebed kapelletje bij de Financiën Loon op Zand.
Do. Om 18.30 u. rozenkransgebed met schriftlezing in de maand mei St. Jan Kaatsheuvel.
met uitzondering van Hemelvaart/donderdag 30 mei
Di. 21 mei 9.00 – 20.00 u. Parochiebedevaart naar Scherpenheuvel
Om mee te nemen ligt er bij de uitgangen van de Kerken het programma/aanmeldformulier van de parochiebedevaart op dinsdag 21 mei naar Scherpenheuvel.
Ook op de website van de parochie kunt u alle informatie hierover vinden.

Overzicht Alphacursus; introductie in het Christelijk geloof
Tijd en plaats: van 18:00 tot (uiterlijk) 21:00 in het Parochieel Centrum (Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel) in de volgende wekenweken..
Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal.
20 mei Bidden; waarom en hoe?
27 mei Bijbel lezen
4 juni (di.) Hoe leidt God ons?
10 juni Hoe kan ik het kwade weerstaan?
17 juni Waarom en hoe moeten we het anderen vertellen?
24 juni Geneest God vandaag de dag nog?
2 juli (di.) Hoe zit het met de kerk?

Dinsdag 4 juni Gastmiddag voor zieken, ouderen of alleenstaanden om 14.00 uur in kerk St. Jan te Kaatsheuvel
De middag begint met een Eucharistieviering, tijdens deze viering kunnen mensen die dit willen het sacrament van de zieken ontvangen.
Na de viering is er een gezellig samenzijn gepland met een hapje en een drankje.
Het is wel nodig dat u zich hiervoor op geeft.
Mocht u geen persoonlijke uitnodiging ontvangen en wilt u er toch graag bij zijn.
Na 13 mei staat de uitnodiging in het blad AKO en liggen er achter inde kerken HH. Mart. v. Gorkum en St. Jan uitnodigingsbrieven met antwoordstrook.
Pastoor Luijckx en de leden van de bezoekgroep hopen u te kunnen verwelkomen.

8 mei 2019

De Eerste Heilige Communievieringen komen eraan.
In de tweede helft van mei zal het dan eindelijk gebeuren.
Kinderen gaan hun Eerste heilige Communie doen.
Ze hebben zich onder leiding van pastoor Luijckx en catecheet Annie van Kuijk al weken hier op voorbereid.
Zij hebben gehoord van Jezus, hoe Hij ons een voorbeeld is geweest en wat Hij ons bij het Laatste Avondmaal gegeven heeft.
Bij het Laatste Avondmaal brak Jezus met zijn leerlingen het brood en deelde de beker met wijn en zei tot hen: ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’.
Als wij nu de eucharistie vieren, worden we herinnerd aan wat Jezus heeft gedaan.
Wij ontvangen deze communie als gave van God.
Bij de Eerste Communie nemen de kinderen voor de eerste keer feestelijk deel aan deze maaltijd van Jezus Christus.
De Eerste Heilige Communievieringen in onze parochie zijn:
zondag 19 mei 11.00 uur St. Jan Kaatsheuvel
zondag 26 mei 10.00 uur St. Jans Onthoofding Loon op Zand

Aanpassing vieringrooster.
In verband met de Eerste Heilige Communieviering voor alle communicanten van Kaatsheuvel en Sprang -Capelle is er op zaterdagavond 18 mei om 19.00 uur een Eucharistieviering in de kerk van de Heiligen Martelaren van Gorkum

Zondag 12 mei 2019: Mariaommegang ’s-Hertogenbosch
In het centrum van ’s-Hertogenbosch wordt op de tweede zondag van mei de jaarlijkse Mariaommegang gehouden.
De bidtocht kent een rijke historie.
Een middeleeuwse legende vertelt dat Maria gedurende de dagen van de pest in een stormachtige nacht de stad doorkruiste.
De volgende ochtend bleken de zieken, in de straten die zij had doorwandeld, genezen te zijn.
Uit dankbaarheid werd besloten Maria in een jaarlijkse processie te eren.

Zoete Moeder
Leden van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw dragen het beeld van de Zoete Moeder circa een uur lang door de Bossche binnenstad.
Het gevolg, dat bestaat uit bedevaartgangers, de bisschop, de plebaan, priesters en diakens, broederschappen, koren, gildes en orkesten, loopt samen met de leden van De Broederschap deze route door de smalle straatjes van het centrum.
Veel bewoners langs deze ‘beeweg’ tonen hun verbondenheid met Maria en deze bijzondere Bossche traditie voor het raam van hun woning een kaars, bloemen, of een afbeelding van Maria te plaatsen, of door hun gevel van de een blauw-witte vlag te voorzien.

Welkom
Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten.
Priesters en diakens die willen deelnemen aan de processie worden verzocht om hun liturgische kleding.
Zij kunnen zich omkleden in de sacristie of de kooromgang.
Datum: 12 mei. De stoet vertrekt na afloop van de eucharistieviering van 11.45, rond 12.45-13.00 uur, vanuit de Sint-Jan.
Na terugkeer in de kathedraal is er een korte gebedsdienst ter afsluiting.
Voor meer informatie: www.zoetelievevrouw.nl

Parochiebedevaart
Op dinsdag 21 mei vindt de parochiebedevaart naar Scherpenheuvel plaats.
Op de parochie website vindt u het complete programma en aanmeldformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie tel. 0416 361215 of per mail secretariaat@parochiewillibrord.nl

Alpha-bijeenkomsten Parochie H. Willibrord
Het is een introductie in het christelijk geloof die in onze parochie wordt aangeboden.
Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal.
Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover wordt doorgepraat in kleine gespreksgroepen.
De cursus is gratis en wordt gegeven van 18:00 tot uiterlijk 21:00 in het Parochieel Centrum, Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel.
De bijeenkomsten zijn op maandagen m.u.v. de eerste maandag van de maand.
Bijeenkomst op 13 mei Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?

Gebedsgroep:
Binnen onze parochie ondervinden we, dat er een behoefte is om met een regelmaat bij elkaar te komen voor gebed. In Kaatsheuvel is iedere maandagmorgen om 08.30 uur een getijdegebed in de Stilte Kapel van de St. Jan. Iedereen is welkom. Voelt u de behoefte om zich aan te sluiten: de contactpersoon voor Kaatsheuvel is dhr. J. Elshout tel. 0416 274739

1 mei 2019

Uitreiking Erepenning 60 jaar deelname Stille Omgang Amsterdam aan Mari van der Velden op dinsdag 23 april 2019 op het Parochieel Centrum te Kaatsheuvel.

Zaterdagmiddag 16 maart j.l. overhandigden Eugenie van Rinsum en Adri Hendriks, Mari van der Velden thuis een oorkonde uit i.v.m. 50 jaar grote verdiensten voor de Stille Omgang.
Dat was een grote verrassing voor Mari en zijn vrouw Nelleke.
Mari ontving deze oorkonde van Zustergezelschap Waalwijk en omstreken op de middag voor aanvang van de Stille Omgang, want die werd dit jaar gehouden in de nacht van 16 op 17 maart.
Ook was daarbij aanwezig de heer Mathijs Vinken van het bestuur van de Stille omgang uit Tilburg, met wie wordt samengewerkt.
Dat was een feestelijk samenzijn.
Mari had echter nooit aan de grote klok gehangen hoeveel jaren hij was meegegaan naar de Stille Omgang.
60 keer maar liefst! Ook had hij niet uit zichzelf verteld dat hij al zoveel jaren contactpersoon en vrijwilliger is voor Kaatsheuvel en later ook voor de gefuseerde parochie H. Willibrord, Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer.
50 jaar lang!
Ondanks gezondheidsredenen blijft Mari betrokken op de Stille Omgang en het Mirakel van Amsterdam, al kan Mari niet zelf meer meelopen.
Mari stelde 16 maart jl. voor om eind januari / begin februari 2020 een lezing te laten verzorgen in Kaatsheuvel, om de Stille Omgang in beeld te brengen en te promoten, zodat deze mooie traditie ook in onze regio doorgang kan blijven vinden.
Mari wil daar zorg voor dragen in de Parochie H. Willibrord.
Zo blijft hij trouw aan de Stille Omgang, ongeacht de gezondheid nog wel!
Dinsdag 23 april, daags na tweede Paasdag werd Mari tijdens een vergadering van de Stichting Trias op het Parochieel Centrum aldaar, verrast met een Erepenning i.v.m. 60 jaar deelname aan de Stille Omgang.
Deze Erepenning ontving Mari uit handen van Zustergezelschap Waalwijk en omstreken en Stephan van Rinsum was officieel toegekend door het hoofdbestuur van de Stille Omgang uit Amsterdam, door de voorzitter de heer Jeroen Brenninckmeijer, om Mari deze erepenning uit te reiken.
Deze uitreiking ging gepaard met een begeleidende brief waarin woorden van grote waardering worden uitgesproken.
Het is een van de laatste penningen, schrijft de voorzitter.
Leden van Trias, alsmede van het parochiebestuur, de kosteres en de pastoor waren getuige van dit feestelijk gebeuren.
Felicitaties werden uitgewisseld en een heerlijk kop koffie genuttigd met iets lekkers.
Zeer zeker verdiend, Mari! Van harte Proficiat.

Alpha-bijeenkomsten Parochie H. Willibrord
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha.
Het is een introductie in het christelijk geloof die in onze parochie wordt aangeboden en de eerste Alpha gaat op maandag 29 april van start.
In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken je wat het christelijk geloof inhoudt.
Elke avond begint met een lekkere maaltijd.
Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal.
Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover wordt doorgepraat in kleine gespreksgroepen.
De cursus is gratis en wordt gegeven van 18:00 tot uiterlijk 21:00 in het Parochieel Centrum, Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel.
De bijeenkomsten zijn op maandagen m.u.v. de eerste maandag van de maand.
7 mei (di.) Waarom stierf Jezus aan het kruis?
13 mei Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?
20 mei Bidden; waarom en hoe?
27 mei Bijbel lezen
4 juni (di.) Hoe leidt God ons?
10 juni Hoe kan ik het kwade weerstaan?
17 juni Waarom en hoe moeten we het anderen vertellen?
24 juni Geneest God vandaag de dag nog?
2 juli (di.) Hoe zit het met de kerk?
Onderzoek de zin van het leven in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen.
Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl of neem contact op met het secretariaat voor aanmelding en meer informatie over de Alpha in Kaatsheuvel (secretariaat@parochiewillibrord.nl, 0416-361215).
In Nederland hebben ruim 300.000 mensen een Alpha gevolgd.
Jong of oud, gelovig of niet-gelovig; je bent van harte welkom!

Verjaardag pastoor Luijckx
Donderdag 9 mei viert pastoor Luijckx zijn verjaardag.
U bent van harte welkom om op de koffie of thee te komen en een drankje
te nuttigen tussen 14.00 uur en 17.00 uur in de parochiezaal of bij goed weer in de pastorietuin te Loon op Zand.

Zaterdag 4 mei Dodenherdenking
De Eucharistieviering zaterdag 4 mei 19.00 uur in de H. Joachim in De Moer zal worden voorgegaan door pastor Groos i.p.v. Pastoor Luijckx.
Pastoor Luijckx zal aanwezig zijn bij de jaarlijkse Dodenherdenking bij het monument in
Sprang-Capelle.

Bisschop De Korte: ‘Tijd voor missionair elan’
“In ons bisdom worden veel gelovigen heen en weer geslingerd tussen geloof en ongeloof, tussen religieus verlangen en religieuze onzekerheid.
Juist nu is missionair elan nodig om mensen bij Christus te brengen.”
Dat zei bisschop Gerard de Korte vanavond in zijn homilie tijdens de Chrismamis in de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch.
“De tijd om op de winkel te passen is voorbij”, aldus de bisschop.
In dat kader stond hij onder meer stil bij recent gepresenteerde methoden voor missionair pastoraat als ‘Rebuilt’ en ‘Divine Renovation’ en bij een nieuw aanbod voor permanente vorming en educatie voor pastorale beroepskrachten op het Sint-Janscentrum.
Ook kondigde hij aan dat het bisdom in het seizoen 2019-2020 gaat inzetten op gezins- en familiepastoraat.
Lijden aan de Kerk
Aan de eucharistieviering namen vrijwel alle priesters, diakens en pastoraal werkers deel, alsmede gelovigen uit alle 63 parochies van het bisdom.
Tijdens de Chrismamis die aan de vooravond van Witte Donderdag wordt gevierd, hernieuwen de priesters jaarlijks hun wijdingsbeloften.
Ook wordt het chrisma gewijd en de zieken- en catechumenenolie gezegend.
“Velen van u lijden aan de Kerk”, zei Mgr. De Korte in zijn preek.
Het voortdurende nieuws uit de Wereldkerk over seksueel misbruik, berichten over dubbellevens van priesters en andere ontrouw, maakt veel gelovigen volgens hem ‘moe en zelfs cynisch’.
Maar, zo overwoog hij: “Cynisme is geen gelovige houding.
Bij alle zorgen blijven wij mensen van geloof, hoop en liefde.”
Geloofwaardigheid
De bisschop constateerde dat de geloofwaardigheid van de Kerk bij veel mensen is aangetast.
Hij nodigde de gelovigen uit om ‘trouwe dienaren’ te zijn. “Trouw zijn aan onze levenskeuze.
Trouw zijn aan onze geloften en beloften.
Zo kunnen we langzaam maar zeker de geloofwaardigheid van de Kerk terugwinnen.”
Die oproep richtte hij in het bijzonder tot de priesters, diakens, pastoraal werkers en religieuzen, die hij op hun voorbeeldfunctie wees.
In zijn bisschopskerk stond Mgr. De Korte ook stil bij ‘de vreselijke beelden van de brand in de Notre-Dame van Parijs’.
Uiteraard is de Notre-Dame is een symbool van katholiek Frankrijk en van de kerstening van Europa, zei hij.
Maar de bisschop van ‘s-Hertogenbosch relativeerde ook het belang dat een gebouw voor christenen heeft.
Geloof
Mgr. De Korte: “De indrukwekkende Tempel van Jeruzalem kan worden afgebroken en in drie dagen zal Jezus hem doen herrijzen.
Met andere woorden: Christenen richten zich niet op een gebouw, hoe mooi ook.
Wij concentreren ons op de gekruisigde en verrezen Christus.
Hij vormt het centrum van ons geloof.
Laten wij vanuit dat geloof vol goede moed verder bouwen aan de Kerk van ’s-Hertogenbosch”.