Actueel

Berichten uit de Duinkoerier

14 augustus 2019

Column Mgr. de Korte: Cultuurpessimisme
Niet weinig christenen in Nederland, en waarschijnlijk in de gehele westerse wereld, hebben zorgen over de ontwikkelingen in de samenleving. Sinds minstens een halve eeuw zit Koning Zelfbeschikking stevig op de troon. God en christendom zijn voor velen tot een herinnering geworden.
Moderne mensen beschouwen zich baas over eigen buik en leven. Vandaar dat er liberale wetten zijn aangenomen rond abortus, prostitutie en euthanasie. Maar niet alleen over micro-ethische thema’s leven er onder christenen zorgen. Dat geldt evenzeer over het sociaal- economisch leven. De huidige economische orde botst namelijk met centrale noties van het christelijk denken over een rechtvaardige samenleving. Ik noem een doorgeschoten vertrouwen in de markt, groeiende maatschappelijke ongelijkheid en een massale verspilling van voedsel.

Blijvende dialoog
Een en ander betekent een blijvende dialoog rond micro- en macro-ethische thema’s. Ook in seculiere kring leven op dit moment ontegenzeggelijk twijfels over een doorgeschoten individualisme. Niet alleen christenen plaatsen vraagtekens bij de vooronderstellingen van baas over eigen leven en dat van de ongeboren ander. En juist christenen zouden op dit punt heilzame en corrigerende visies kunnen aanreiken.
Opvallend vind ik ook dat in liberale media een stevige discussie wordt gevoerd over de vooronderstellingen van onze economie. Het Angelsaksische model met alle nadruk op de belangen van de aandeelhouders komt steeds meer onder vuur te liggen. Laten wij vanuit de christelijk-sociale beweging de voordelen van het Rijnlandse model steeds weer blijven uitdragen. In dat laatste model gaat het immers niet alleen om de aandeelhouders maar ook om rechtvaardigheid voor de werknemers en een duurzame omgang met onze schepping.

Kijken wij goed?
Hoe kijken wij naar onze cultuur? Verontruste ogen kijken anders dan blijmoedige ogen. En het is altijd goed te beseffen dat het kwade schreeuwt en het goede fluistert. Alles wat goed gaat, vinden wij meestal vanzelfsprekend, maar wat verkeerd gaat, raakt ons diep en kan ons helemaal gaan beheersen. Het klopt dat veel Nederlanders de Kerk hebben verlaten en een kerkgebouw niet meer vanbinnen zien. Maar weten wij wel zeker dat zij God ook hebben losgelaten? In ieder geval weet ik dat nog ontelbaren op hun manier bidden. In het zuiden gebeurt dat vaak via het branden van een kaarsje bij de ontelbare Mariabeelden in kerken en kapellen.
Het klopt dat voor veel Nederlanders het leven draait rondom zelfrealisatie. Maar tegelijkertijd zijn er duizenden mantelzorgers die dag in dag uit klaar willen staan voor hun hulpbehoevende naaste. En organisaties en instellingen die zich bezighouden met vrede, het milieu en meer sociale rechtvaardigheid, kunnen nog steeds rekenen op vrijwilligers en donateurs.

Gods Geest werkt
Het klopt dat onze sociale media worden vervuild door grofheid en scheldpartijen. Hoffelijkheid is in de publieke ruimte vaak ver te zoeken. Maar tegelijkertijd is een grote meerderheid in ons land nog steeds bereid om te polderen door naar elkaar te luisteren en een compromis te zoeken.
Christenen leven in deze cultuur – wij hebben geen andere. Laten wij daarom in kritische solidariteit met de huidige samenleving verbonden blijven. Ook deze cultuur is immers van God en ieder mens is en blijft een schepsel van God. Gods Geest waait nog steeds en wil ons bemoedigen. In ieder geval kan de Geest alle pessimisme en onverschilligheid uit ons hart wegbranden.

Mgr. dr. Gerard de Korte

Parochie Wonderbare Moeder gaat op 13 en 14 september a.s. op bedevaart naar Banneux. Voor deze reis zijn nog een aantal plaatsen over. Wellicht dat in uw parochie er mensen zijn, die met ons mee willen op bedevaart naar Banneux. Wij stellen het daarom op prijs als u uw parochianen op de hoogte brengt van deze bedevaart.
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 september 2019 gaat Parochie Wonderbare Moeder op bedevaart naar Banneux, een bekend Mariabedevaartsoord in de Belgische Ardennen.
Programma
Vanuit Drunen vertrekken we naar Banneux. Na de lunch verzamelen we bij het beeld van Maria ter opening van de bedevaart. In de middag vieren we de eucharistie en is er een rondleiding over het Heiligdom.
Wij dineren en overnachten in hotel Chaityfontaine op loopafstand van het Heiligdom.
De tweede dag starten we met een eucharistieviering en krijgen we nadere uitleg over het Heiligdom. Na de lunch bidden we de Kruisweg en hebben we een Marialof. Na het afscheid van Banneux rijden we naar het restaurant voor een afscheidsdiner.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deelname. De kosten voor deelname aan deze tweedaagse bedevaart bedragen 149,00 euro per persoon.
In deze prijs is inbegrepen:
• Reis per luxe touringcar
• Verblijf op basis van tweepersoonskamer en volpension
• Nederlandstalig programma
Aanmelden voor deelname kan door het invullen van een aanmeldingsformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de pastorie in Drunen, Raadhuisplein 2. Aanmelden kan ook via de website van VNB, www.vnb.nl, reisnummer BA1901.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat: e-mail: parochie@wonderbaremoeder.nlof telefonisch: 0416-372215 (tussen 9.00 en 12.00 uur).

17 juli 2019

Vakantie rooster.
Tijdens de vakantieperiode van het pastorale team zijn er wat aanpassingen in het vieringrooster.
Kerk St. Joachim De Moer: Zaterdag 20 juli 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang.
Kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand: Zondag 21 juli 09.30 uur Eucharistieviering met samenzang
Kerk St. Jan Kaatsheuvel. Zondag 21 juli 11.00 uur Eucharistieviering met samenzang.
Kerk HH. Mart. v. Gorkum Kaatsheuvel geen weekendviering.
Van maandag 8 juli tot vrijdag 26 juli vervallen de ochtendvieringen in de dagkapel van de kerk St. Jans Onthoofding.
Dinsdag 23 juli is er geen viering in de Venloene

Openstelling kerk St. Jan Kaatsheuvel
De kerk is te bezichtigen op alle werkdagen van 13.00 u tot 17.00 uur.
Op zondag vanaf 12.00 uur na de Eucharistieviering.
De eerste week van de openstelling zijn er rond en nabij 200 zoekers geweest
Extra programma Zaterdag 20 juli 2019,
14.00 uur tot 16.30 uur. Orgel spel door Sjaak Kazen m.m.v. Marjolein Henderson, sopraan
14.00: Populair-Klassiek
15.00: It’s a small world: Muziek van Efteling / Walt Disney, speciaal bedoeld voor kinderen en “oudere kinderen”.
15.45: Populair-Klassiek

René Lamers nieuwe gedelegeerde voor jeugd en jongeren
Bisschop Gerard de Korte heeft diaken René Lamers (56) per 1 juli 2019 benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor jeugd en jongeren in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch.
Diaken Lamers volgt in die functie pastoor-deken Theo Lamers op die door de bisschop per 1 juni is benoemd tot vicaris-generaal. René Lamers zal de functie van gedelegeerde in deeltijd vervullen (0,2 fte). Hij blijft daarnaast actief als diaken in de parochie Heilige Johannes de Doper in Schaijk

10 juli 2019

Openstelling kerk St. Jan te Kaatsheuvel.
Net als voorgaande jaren zorgt de culturele stichting Trias met hulp van een behoorlijk aantal vrijwilligers voor de dagelijkse openstelling van de kerk. Bezichtigingstijd: op weekdagen 13.00 uur tot 17.00 uur. Op zondagen na de viering van 11.00 uur tot 17.00 uur. Op sommige dagen heeft Trias nog wat extra’s toe kunnen voegen.
Zondag 14 juli tussen 14.00 uur en 15.30 uur Orgelspel door Sjaak Kazen m.m.v.
Ton van Vlierden dwarsfluit
Zaterdag 20 juli tussen 14.00 uur en 15.30 uur Orgelspel door Sjaak Kazen m.m.v.
Marjolein Henderson sopraan

Column Mgr. De Korte: In verbondenheid met Petrus
Eind juni vierde de Kerk het hoogfeest van Petrus en Paulus. Wij stonden stil bij deze belangrijke apostelen uit het begin van onze geloofsgemeenschap. Beide heiligen verbinden ons ook heel bijzonder met Rome waar zowel Petrus als Paulus hebben gewerkt en omwille van hun getuigenis van Christus de marteldood zijn gestorven.

Binnen de katholieke traditie geldt Petrus als de eerste bisschop van Rome. In het Nieuwe Testament komt het leven van Petrus in beeld. Hij is visser maar wordt door Jezus geroepen om visser van mensen te zijn. Petrus is zeker geen supergelovige. Want als Jezus is gearresteerd, ontkent hij tot driemaal toe bij Jezus te horen om zo zijn eigen hachje te redden. Toch krijgt Petrus na de opstanding van Christus een nieuwe kans en ontvangt hij een leidende taak en mag de Kudde, de Kerk leiden, na vergeving van schuld.

Actuele Petrus
Alweer meer dan zes jaar is paus Franciscus de bisschop van Rome en heeft hij daarmee de rol van de actuele Petrus in ons midden. De persoon en het beleid van onze paus bemoedigen velen binnen de Kerk maar ook ver daarbuiten. Vanaf het begin is duidelijk dat zijn naam staat voor een programma. Evenals de heilige Franciscus van Assisi heeft onze paus immers bijzonder aandacht voor armen maar ook voor de zorg voor deze wereld als Gods schepping. Keer op keer vraagt de paus om alle onverschilligheid achter ons te laten en gevoelig te zijn voor de noden van de meest kwetsbare mensen maar ook om zorg te hebben voor moeder aarde die ons draagt en voedt.

Deze noties doen het goed bij veel gelovigen maar ook bij veel ongelovigen in ons land en geven onze paus een ‘progressief’ imago. Toch is nuancering nodig, want de spiritualiteit van de paus is veel klassieker dan velen denken of voor waar zouden willen hebben. Ik noem zijn krachtige veroordeling van abortus, zijn veelvuldig spreken over de duivel en zijn optreden als biechtvader maar ook als biechteling. Veel Nederlanders, ook veel vaderlandse katholieken, kunnen met deze aspecten veel minder goed uit de voeten. In ieder geval maken zij duidelijk dat het plakken van één etiket op de paus de man in kwestie enorm onrecht doet.

Kritiek
Naast waardering voor de paus, klinkt er ook regelmatig kritiek. Niet allen kunnen hem waarderen. Zo zou de paus onduidelijk zijn in zijn visie op het huwelijk en recent nog was er kritiek te horen op zijn opstelling met betrekking tot de islam. Wat mij betreft is de katholieke traditie sterk genoeg om een stevige discussie aan te kunnen. En paus Franciscus zal de eerste zijn om te erkennen dat over zijn visie dialoog mogelijk is. Juist als jezuïet weet hij van de ‘onderscheiding des geesten’. Door gebed en onderling gesprek kunnen wij ontdekken wat Gods Geest, in het licht van Schrift en traditie, vandaag tot de Kerk zegt.

Er zijn echter pauscritici die ieder besef voor verhoudingen hebben verloren. In bepaalde publicaties wordt gesteld dat de paus zou bijdragen aan ‘leerstellige chaos’ en zelfs ketterijen zou verkondigen dan wel bevorderen. Met dergelijke kritiek wordt iedere vruchtbare dialoog over de juiste koers van de Kerk, met name op ethisch terrein, in de kiem gesmoord. Spreken over de paus als ketter blokkeert immers ieder serieus gesprek. Ik hoop en bid dat rooms- katholieken, niet in de laatste plaats onze priesters en diakens, deze onvruchtbare weg links laten liggen. Uit verbondenheid met onze huidige Petrus maar ook om het zoeken en vinden van de goede route voor de Kerk van vandaag en morgen.
Mgr. dr. Gerard De Korte

R.-K. Kerk en PKN komen met gezamenlijke verklaring tegen antisemitisme
De Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland spreken zich in een gezamenlijke verklaring uit tegen een toenemend antisemitisme in ons land. De twee grootste kerkgenootschappen in Nederland sluiten daarmee aan bij een gevoel van urgentie over dit onderwerp in politiek en samenleving.:
‘Met grote zorg zien zowel de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland als de Protestantse Kerk in Nederland dat het antisemitisme sterker wordt. Telkens zijn er incidenten die een onveilig klimaat creëren voor de Joodse gemeenschap in Nederland. Dat is ontoelaatbaar. Voor de kerken is het gesprek met de Joodse gemeenschap in Nederland van groot belang’,
Het is ook onze verantwoordelijkheid antisemitisme in de hele samenleving tegen te gaan en goede initiatieven ondersteunen. Wij roepen de overheid en de gehele samenleving op om alles te doen om antisemitisme te bestrijden. De kerken zijn bereid tot nader overleg en verdere samenwerking’.
Internationale bijeenkomst
Dit jaar worden diverse bijeenkomsten, studiedagen en conferenties gewijd aan het onderwerp antisemitisme. Zo vond dinsdag 25 juni een internationale bijeenkomst over de opkomst van het antisemitisme plaats.

Thema voor Wereldjongerendagen 2022 bekend gemaakt: ‘Maria stond op en ging met spoed”
Paus Franciscus heeft op zaterdag 22 juni het thema bekend gemaakt van de Wereldjongerendagen (WJD) die in 2022 plaatsvinden in Lissabon: ‘Maria stond op en ging met spoed’. De paus deed dit aan het eind van een internationale bijeenkomst met jongeren in Rome. Thema’s van de WJD’s die in de bisdommen worden gehouden ter voorbereiding op Lissabon, staan allemaal in het teken van op weg gaan om het goede nieuws te verkondigen.
WJD 2020: ‘Jongeman, Ik zeg je: sta op!’ (Lucas 7, 14)
WJD 2021: ‘Richt u op. Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt’ (vgl. Handelingen 26, 16)
WJD 2022 (Lissabon): ‘Maria stond op en ging met spoed’ (Lucas 1, 39)

3 juli 2019

Patroonsfeest kerk H. Mart. van Gorkum
Op zondag 7 juli worden in de kerk van de HH. Mart. v. Gorkum tijdens de eucharistieviering van 09.30 uur de 19 martelaren herdacht die tijdens de 80-jarige oorlog het slachtoffer zijn geworden van de strijd tussen de aanhangers van prins Willem van Oranje, geuzen genoemd, en de soldaten van de Spaanse koning Philips de tweede.
Het waren:
Adriaan Janszen van Hilvarenbeek, Andries Woutersz, Antonius van Hoornaar ofm, Antonius van Weert ofm, Claes Pieck ofm, Claes van Poppel, Cornelis van Wijk,Dirk van der Eem, François de Roye ofm, Govaert van Duynen, Govaert van Melver ofm, Jacques Lacops o.praem., Jan van Hoornaar op,Jan Lenaertsz van Oisterwijk augustijner koorheer, Jeronymus van Weert ofm, Lenaert van Vechel, Nicasius van Heeze ofm, Pieter van Assche ofm, Willehad de Deen ofm
In de kerk zijn zij in diverse afbeeldingen te zien.

Vakantierooster vanaf 7 juli
Het pastorale team gaat van een welverdiende vakantie genieten. Toch hebben zij ervoor gezorgd dat er in de weekenden ondanks de afwezigheid van een van hen Eucharistie gevierd kan worden. Daarvoor was wel een aanpassing van het rooster nodig. Via de parochiewebsite, de papieren parochieberichten, die achter in de kerken zullen liggen en de berichten in de Duinkoerier en Maasroute zullen we u op de hoogte houden.

Openstelling kerk St. Jan te Kaatsheuvel.
Net als voorgaande jaren zorgt de culturele stichting Trias met hulp van een behoorlijk aantal vrijwilligers voor de dagelijkse openstelling van de kerk. Op sommige dagen heeft Trias nog wat extra’s toe kunnen voegen.
Zaterdag 6 juli Orgelspel door Sjaak Kazen m.m.v Jort Blom trompet
Zondag 14 juli Orgelspel door Sjaak kazen m.m.v. sopraan Marjolein Henderson
Zondag 28 juli Orgelspel door Sjaak Kazen m.m.v. Monic Slingerland op blokfluit
Zaterdag 3 aug. Orgelspel door Sjaak Kazen. “Muzikale reis door Europa”.
Zondag 25 aug Orgelspel door Sjaak Kazen. “Hollandse orgelmuziek”.
Zaterdag 31 aug Orgelspel door Sjaak Kazen. “Goodbye Summer”.
De toegang is gratis.

26 juni 2019

Zomer openstelling Kerk St. Jan te Kaatsheuvel.
Vanaf zondag 30 juni is de kerk St Jan weer dagelijks te bezichtigen. Onder leiding van de Stichting Trias zijn er dagelijks vrijwilligers aanwezig bij wie u terecht kunt voor informatie.
Op weekdagen is de kerk geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur
Op zondag aansluitend aan de Eucharistieviering ook tot 17.00 uur

Tijdens de openstelling heeft Stichting Trias ook voor enkele speciale momenten gezorgd.
Zaterdag 6 juli Orgelspel door Sjaak Kazen m.m.v Jort Blom trompet
Zondag 14 juli Orgelspel door Sjaak kazen m.m.v. sopraan Marjolein Henderson
Zondag 28 juli Orgelspel door Sjaak Kazen m.m.v. Monic Slingerland op blokfluit
Zaterdag 3 aug. Orgelspel door Sjaak Kazen. “Muzikale reis door Europa”.
Zondag 25 aug Orgelspel door Sjaak Kazen. “Hollandse orgelmuziek”.
Zaterdag 31 aug Orgelspel door Sjaak Kazen. “Goodbye Summer”.
De toegang is gratis.

Parochie website
Bericht van de websitegroep
De komende tijd wordt aan de website gewerkt om deze gebruiksvriendelijker en overzichtelijker te maken.
Geleidelijk aan zullen items verschuiven en compleet gemaakt worden.
We zijn alvast begonnen met de uitbreiding van het menu met alle vieringen in één overzicht en per kerk aan te bieden.
Om u te laten wennen zullen de oude pagina’s nog blijven zoals ze waren.
We zullen u via berichten regelmatig op de hoogte houden van de wijzingen

Feestelijke Eucharistie viering op 30 juni 11.00 uur t.g.v. 750-jaar heerlijkheid loon op Zand
Dit weekend is er maar een viering in onze parochie. En wel op zondag 30 juni op de kasteel weide in Loon op Zand. Dit ter gelegenheid van 750 jaar Heerlijkheid Loon op Zand. Bij mooi weer in de openlucht met mede werking van alle parochiekoren. En bij slecht weer in de tent.

Vakantieperiode
Na zondag 7 juli gaat het vakantierooster in. De berichtgevingen m.b.t de vieringen kunt u vinden bij de mededelingen die achter in de kerken liggen, de berichten in de Duinkoerier en Maasroute en op de parochie website; www.parochiewillibrord.nl knop: vieringen

Kinderkerk.
Zondag 23 juni was er in de kerk in Loon op Zand en in Kaatsheuvel in de St. Jan Kinderkerk. Wij vierden Sacramentsdag. Tijdens een kindernevendienst hoorden de kinderen over het Evangelie van de wonderbare broodvermenigvuldiging. Het waren met name de kinderen die enkele weken geleden de H. Communie hadden ontvangen. Dat was toen een bijzondere dag. Voor de parochianen hadden ze een bijzonder gebedje gemaakt; Samen met Jezus maken we een betere wereld. Ik geef mijn liefde, vriendschap en vreugde aan u door. Helpt u ook mee om dit uit te delen?
Hartelijk dank voor alle inzet.

Nieuw pastoor in Waalwijk
Pastoor Jos Verbraeken is door het bisdom in Den Bosch benoemd tot pastoor in de parochie Sint Jan de Doper in Waalwijk. Hij is per 1 juli ook de nieuwe deken van het dekenaat Heusden, Waalwijk en Zaltbommel. Jos Verbraeken volgt Marcel Dorssers op waarmee wij, zeker als pastorale team in onze parochie H. Willibrord heel fijn en vruchtbaar hebben samengewerkt. Wij danken Deken Dorssers voor zijn grote inzet en wensen Deken Jos Verbraeken alle goeds toe met zijn nieuwe start.

19 juni 2019

H. Johannes de Doper .
Jaarlijks op 24 juni herdenkt men de geboortedag van Johannes de Doper, de profeet die Jezus in de rivier de Jordaan doopte.
Van Sint Jan wordt, net als bij Maria, de geboortedag herdacht en niet het sterven. Sint Jan wordt dan ook gezien als het begin van een nieuwe periode in het jaar. Ook de natuur verandert. ‘Met Sint Jan draait het blad zich om’ is het gezegde. Sint Jan markeert een overgangsperiode.
Johannes de Doper is patroon van: wevers, kleermakers, schilders, leerlooiers, timmerlieden, smidse, kuipers, schoorsteenvegers, herbergiers, bontwerkers, wijnbouwers, architecten, drankbestrijders, bioscoopbezitters, herders, dansers, muzikanten, zangers, huisdieren, schapen, lammeren, vasten, Karmelieten, Maltezer ridderorde.

Johannes de Doper is patroon tegen: hoofdpijn, schorheid, duizeligheid, epilepsie, kinderziekten, angst, hagel.
Twee kerken is onze parochie H.Willibrord hebben St. Johannes de Doper als patroon zowel de kerk in Loon op Zand als de kerk aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel.

Openluchtmis t.g.v 750 jaar Heerlijkheid (Gemeente) Loon op Zand

In het weekend van 29 en 30 juni is er geen Eucharistieviering in de kerken van onze parochie maar wel iets speciaals op zondag 30 juni.
De zondagmorgen 30 juni beginnen we om 11.00 uur met de viering van de Heilige Mis in de openlucht bij het Theehuis op het Landgoed Het Witte Kasteel als onderdeel van de kasteeldagen. Een Willibrordviering voor alle kerkgemeenschappen in de (huidige) Willibrordparochie. Een viering uit dankbaarheid voor welvaart en welzijn. Bij deze viering worden o.m. alle kerkkoren en de Gildes van onze parochie H. Willibrord betrokken en hebben vrijwilligers hun taken. Het zal een unieke viering worden. Op zaterdag 29 en zondag 30 juni zijn er dan geen vieringen in de parochiekerken. Na de mis flaneren langs de middeleeuwse marktkramen, de historische kampementen en genieten van optredens van diverse spelers en acteurs en van de demonstraties van Paard & Boog en onze 16-eeuwse gasten. Een aantal koren uit onze gemeente brengen liederen ten gehore en instrumentaal komen het Seniorenorkest en de Drumband Prins Maurits aan bod.
Wees van harte welkom en geef het door.

Tuinfeest Jong Bisdom Den Bosch op 29 juni
Op zaterdag 29 juni 2019 sluit Jong Bisdom Den Bosch het studie- en werkjaar af met het jaarlijkse tuinfeest onder de naam ‘Shutdown. Alle tieners en jongeren (12-30 jaar) zijn welkom om onder het genot van een heerlijke barbecue het jaar gezellig af te sluiten.
Om 17.30 uur zijn tieners en jongeren in de leeftijd van 12-30 jaar welkom bij de studentenkerk Maranatha in Tilburg, waar om 18.00 uur eerst de H.Mis gevierd wordt met Mgr. de Korte als hoofdcelebrant. Aansluitend leren tieners en jongeren elkaar op een actieve manier kennen en wordt de barbecue aangestoken.
Aanmelden voor het tuinfeest en/of de voetbedevaart kan via het online formulier van de Bisdom site

Praktische informatie:
Datum: Zaterdag 29 juni 2019
Tijd: 17.30 – 23.00 uur
Locatie: Maranathakerk, Prof. Cobbenhagenlaan 19, Tilburg

Het thema voor de Nationale Bedevaart Brielle 6 juli 2019 is ‘Geroepen’
Het thema van de Nationale Bedevaart Brielle is in 2019 ‘Geroepen’. De bedevaart zal dit jaar worden gehouden op zaterdag 6 juli aanstaande. Jaarlijks wordt met de Nationale Bedevaart Brielle stilgestaan bij het getuigenis van de Martelaren van Gorcum (1572). Deze bedevaart mag zich de laatste jaren in een toenemende belangstelling verheugen.
Locatie: Bedevaartkerk heiligdom van de Martelaren van Gorcum, Rik 5, Brielle
.
Programma
11.00 uur: Pontificale eucharistieviering met Mgr. Van den Hende als hoofdcelebrant, het koor Intermezzo verleent o.l.v. Marcel van der Poel de muzikale ondersteuning van de viering
13.30 uur: Rozenkransgebed/ parallel Jongerenprogramma over ‘Geroepen!’
14.30 uur: Kruisweg
15.30 uur: Vespers en processie met pelgrimszegen
Bij de Nationale Bedevaart is er gelegenheid om vóór in de kerk de gerestaureerde reliekschrijn te zien. Deze is in mei teruggeplaatst bij de opening van het bedevaartseizoen.
Ook is er ditmaal informatie te verkrijgen over Katholiekleven.nl (de website van de Nederlandse bisschoppen), uitgeverij Adveniat en over de Priester- en diakenopleiding Centrum Vronesteyn

12 juni 2019

Terugblik op de gastmiddag voor zieke oude en eenzame mensen.
Als leden van de werkgroep bezoekdienst kunnen we met voldoening terugkijken op deze middag. Er waren ongeveer 40 aanmeldingen binnen gekomen, ook het aanbod van helpers was voldoende.
De middag begon met een sfeervolle Eucharistieviering die gecelebreerd werd door pastoor Luijckx. Tijdens de viering bood hij de mensen de gelegenheid om het sacrament van de zieken te ontvangen. Hier kwamen na afloop van de viering veel positieve reacties op. Na afloop van de viering waren de mensen welkom in de Doopkapel die voor deze gelegenheid was voorzien van ronde tafels met stoelen er omheen. Een flink aantal helpers voorzagen de mensen eerst van koffie, thee en een warm appelflapje en wat later van een drankje en een hapje. Mensen aan de tafels kwamen geen praat tekort. Zij vonden het supergezellig.
Een geweldige opsteker voor pastoor Luijckx, de leden van de bezoekgroep, Een heel hartelijk dank voor de diverse helpers zoals de koster Nellie Klijsen, haar man met de leden van de hand en spandienst en de andere helpers waarop de leden van de bezoekgroep een beroep op konden doen.

Heilige Drie-eenheid Zondag 16 juni
De zondag Trinitatis (ook wel Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid (latijn: trintitas) of Drievuldigheidszondag genoemd) is de kerkelijke naam voor de zondag na Pinksteren. De zondagen tussen Trinitatis en Advent (vier weken voor Kerst) hebben als naam de rangorde na Trinitatis (Eerste zondag na Trinitatis, Tweede zondag na Trinitatis enz.). Deze benamingen worden in oude doopregisters wel eens gebruikt in plaats van de gewone datum. Het kerkelijk jaar telt 27 zondagen na Trinitatis.
Volgens de katholieke leer is het geloofsmysterie van de heilige Drie-eenheid de meest fundamentele en essentiële leer in de hiërarchie van de geloofswaarheden. Andere benamingen voor Drie-eenheid zijn Drievuldigheid of triniteit, van het Latijnse woord trinitas.
Drieënheid Vader, Zoon en heilige Geest
Net als de islam en het jodendom is het christelijk geloof monotheïstisch: het geloof in één opperwezen. Christenen hebben één God en niet drie. Maar, God laat zich op drie verschillende manieren aan de mensen zien. Dit wordt aangeduid met Drie-eenheid, of drieëne God:
God de Vader
God de Zoon (Jezus Christus)
God de heilige Geest

Op het hoogfeest van de heilige Drie-eenheid wordt dit thema gevierd. Logischerwijs komt dit hoogfeest na Pinksteren, als in het kerkelijk jaar de verrijzenis van Jezus (met het Paasfeest) en het neerdalen van de heilige Geest (met het Pinksterfeest) is geweest. Het wordt ook wel Drievuldigheidszondag genoemd en is op de eerste zondag na Pinksteren.

Zondag 30 juni 11.00 uur Openluchtmis op kasteelweide Loon op Zand b.g.v. 750 jaar Heerlijkheid Loon op Zand
Nu al nodigen wij u uit voor de Plechtige Eucharistieviering bij de Kasteelweide te Loon op Zand i.v.m 750 jaar Heerlijkheid Loon op Zand. Vanwege dit jubileum is er op zondag 30 Juni om 11.00 uur een Openluchtmis bij de Kasteelweide als onderdeel van de kasteeldagen. Bij deze viering worden o.m. alle kerkkoren en de Gildes van onze parochie H. Willibrord betrokken en hebben vrijwilligers hun taken. Het zal een unieke viering worden.
Op zaterdag 29 en zondag 30 juni zijn er dan geen vieringen in de parochiekerken.
Wees van harte welkom en geef het door.

Sacramentsdag 23 juni ( tweede zondag na Pinksteren)
Sacramentsdag (in het Latijn Sanctissimi corporis et sanguinis Christi solemnitas (Hoogfeest van het heilig lichaam en bloed van Christus), in het Nederlands ook wel het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament genoemd) is een hoogfeest binnen de Katholieke Kerk dat valt op de tweede donderdag na Pinksteren (zie ook Paas- en Pinksterdatum). Sacramentszondag wordt gevierd op de tweede zondag na Pinksteren. Op dit feest wordt gevierd dat Jezus Christus zich in de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven als voedsel en voortdurend onder de mensen wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid (Sua realis praesentia) in de geconsacreerde offergaven. De eerbied die in de Rooms-katholieke Kerk voor de geconsacreerde hostie bestaat, wordt op deze feestdag benadrukt.
Op sommige plaatsen wordt na de Mis de geconsacreerde hostie in een monstrans geplaatst, ter aanbidding. Ook wordtt op deze dag in sommige plaatsen de sacramentsprocessie gehouden, waarbij de priester de geconsacreerde hostie in een monstrans door de straten van de parochie ronddraagt. Dit laatste is in sommige streken van Nederland een tijd in onbruik geweest, onder andere door het processieverbod dat tot 1983 in de Nederlandse grondwet was ingeschreven, maar wordt hier en daar opnieuw ingevoerd (onder andere sinds 2004 vanuit de Amsterdamse Onze Lieve Vrouwekerk).

5 juni 2019

Misintenties
Het komt regelmatig voor dat voor misintenties die per bank worden betaald, het onduidelijk is voor welke kerk die bedoeld zijn.Indien misintenties per bank worden betaald, graag erbij vermelden in welke kerk deze gelezen moeten worden.

Eerste H. Communieviering Loon op Zand
Zondag 26 mei hebben 9 kinderen in de kerk in Loon op Zand hun Eerste H. Communie ontvangen. Het was een heel feestelijke Eucharistieviering. Alle bijeenkomsten die aan het feest voorafgingen hebben erin geresulteerd dat de kinderen goed waren voorbereid.
Kort voor de viering verzamelden de communicanten met hun ouders bij de pastorie en werden er foto’s gemaakt in de tuin. Het was mooi weer. De jongens en meisjes waren allemaal heel feestelijk gekleed. Hier en daar vonden ze het best wel spannend. Tijdens de prachtige viering in de feestelijk versierde kerk werd er goed gezongen en meegevierd.
Na afloop ontvingen de kinderen een oorkonde en een kruisjes als herinnering aan deze dag. Nu zijn de Eerste H. Communievieringen, zowel in Kaatsheuvel als in Loon op Zand op een mooie wijze afgerond. Wij mogen heel dankbaar zijn dat de kinderen deze stap in de vorming van hun katholieke geloof hebben gezet en hopen dat zij tezijnertijd ook de stap naar het H. Vormsel willen zetten, samen met de hulp van hun ouders/verzorgers.
Veel dank namens de voorbereidingsgroep Eerste H. Communie.
Pastoor Luijckx

Nieuwe benoemingen voor priesters in ons bisdom
In de afgelopen week hebben meerdere priesters van het bisdom van ’s-Hertogenbosch nieuwe benoemingen aanvaard die per 1 juni of 1 juli ingaan. Voor onze regio is vermeldenswaard dat pastoor-deken Marcel Dorssers de parochie Sint Jan de Doper in Waalwijk gaat verlaten. Hij gaat naar de Nederlandse provincie van de orde der Dominicanen. Jos Verbraeken, die nu nog pastoor is in de parochie Zalige Pater Eustachius van Lieshout in Beek en Donk, volgt hem op als pastoor in Waalwijk. Verbraeken is per 1 juli tevens de nieuwe deken van het dekenaat Heusen-Waalwijk-Zaltbommel.

Vernieuwde website katholiekleven.nl online.
We maken u er nogmaals op attent dat op 10 mei jl. de vernieuwde website van katholiekleven.nl online is gegaan. Katholiekleven.nl is het videokanaal dat de Nederlandse bisschoppen in 2016 zijn gestart. In de voorbije jaren is katholiekleven echter uitgegroeid tot veel meer dan alleen een videokanaal, mede daardoor kon de website een upgrade gebruiken.
De nieuwe opzet van de website geeft bezoekers een betere ervaring. Ook krijgen onder “Voor parochies” diverse materialen een plek, waar parochies gratis gebruik van kunnen maken.
U kunt de geheel vernieuwde katholiekleven.nl website bezoeken onder https://www.katholiekleven.nl.

Onze parochie en de AVG-wet.
Ook onze parochie moet voldoen aan de AVG-wet.
Daarvoor volgt de parochie de richtlijnen die via rkkerk.nl worden aangeleverd. Zo worden er allerlei documenten aangeleverd die van toepassing zijn voor de Rooms-Katholieke kerk.
Binnen het parochiebestuur is een werkgroep belast met het volgen van al het nieuws over de AVG. Bovendien vertaalt deze werkgroep de documenten naar de situatie in onze parochie. Hierbij valt te denken aan: Algemeen reglement bescherming persoonsgegevens, handleiding over hoe om te gaan met vragen over persoonsgegevens (vooral van belang voor het parochiesecretariaat), privacyverklaring R.-K .parochies/model privacyreglement, allerlei praktische handleidingen zoals voor gebruik van audio/video/foto’s, voor beveiligingscamera’s, begraafplaatsadministratie, enz.
In de komende tijd zal op onze website over de AVG gepubliceerd worden.

29 mei 2019

Eerste heilige Communie viering in Kaatsheuvel.
Zondag 19 mei was dan eindelijk de dag waar 21 kinderen, na een voorbereidingstijd, naar uitgekeken hadden.
De dag waarop ze voor het eerst de Heilige Hostie mochten ontvangen.
De feestelingen kwamen bijeen in het parochieel centrum daarna liepen ze netjes in de rij naar de kerk.
Voor de kerk had zich al een flink aantal familieleden en bekenden verzameld.
Deze mensen waren heel benieuwd hoe mooi de kinderen zouden zijn.
En mooi waren ze ik zag echte heren in de dop en sommige meisjes, zelfs als echte mini bruid.
Met begeleiders van de werkgroep Eerste Communie, kwamen ze de kerk binnen.
Een kerk die propvol zat met pratende mensen maar diezelfde mensen waren muisstil tijdens de sfeervolle viering.
Heel ontroerend was het moment waarop de kinderen de H. Hostie ontvingen.
Voor Communicanten en hun ouders past een hartelijke felicitatie en voor alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt een woord van wel gemeende dank.

Bericht van Trias:
Zondag 2 juni 15.00 uur kerk St. Jan te Kaatsheuvel.
Oegandese kinderen vormen samen het Kidsgear Children’s Choir.
Zij zorgen voor een muzikale belevenis waarvan ze u graag deelgenoot van willen maken.
De toegang is gratis en u bent hierbij van harte welkom.

Gastmiddag
Onder leiding van pastoor Luijckx organiseert de bezoekgroep jaarlijks een speciale middag voor oudere, zieke of eenzame parochianen.
Dit jaar is dat op dinsdag 4 juni.
De middag begint om 14.00 uur met een Eucharistieviering waarbij u als u dat wilt het sacrament van de zieken kunt ontvangen.
Na de viering is er een gezellig samenzijn gepland met een hapje en een drankje.
Het is wel nodig dat u zich hiervoor op geeft daarvoor kunt u contact opnemen met Rina Dingemans 0416 273479 of met Corrie van Dongen 0416 273479

Pastoor-deken Theo Lamers benoemd tot vicaris-generaal
Bisschop Gerard de Korte heeft pastoor-deken drs. Theo Lamers per 1 juni benoemd tot vicaris-generaal van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch.
Hiermee wordt voorzien in de vacature die is ontstaan na het vertrek van vicaris-generaal Ron van den Hout, thans bisschop van Groningen-Leeuwarden.
Het betreft een halftime benoeming als vicaris-generaal. Daarnaast blijft Theo Lamers in zijn parochie werkzaam.

Theo Lamers werd op 8 maart 1971 geboren te Boxmeer.
Hij studeerde pastoraal theologie in Heerlen en Nijmegen.
Na zijn afstuderen was hij werkzaam als pastoraal werker in diverse parochies in de regio’s Cuijk en Mill.
Hij werd op 29 mei 2010 door bisschop Antoon Hurkmans tot priester gewijd.
Vanaf 2013 is hij pastoor van de fusieparochie H. Martinus te Cuijk.
In datzelfde jaar werd hij benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor jeugd en jongeren.
Sinds 2016 is hij deken van het dekenaat Boxmeer – Cuijk – Gemert.
In 2017 werd hij waarnemend pastoor in de parochie H. Willibrordus te Gemert.

Versterking
In onderling overleg zal na het aantreden van deken Lamers binnen de bisdomstaf een nieuwe taakverdeling worden vastgesteld.
De werkzaamheden van de vertrokken vicaris-generaal Van den Hout werden de afgelopen twee jaar intern opgevangen.
Een vicaris-generaal heeft als taak de bisschop bij te staan in het bestuur van het bisdom.
“Ik ben al geruime tijd van mening dat een versterking van de staf gewenst is en dat een tweede vicaris- generaal, naast hulpbisschop Mutsaerts, voor het bestuur van ons grote bisdom wenselijk is”, zegt bisschop Gerard de Korte.
“Pastoor-deken Theo Lamers heb ik leren kennen als een gelovig priester, een harde werker en een hartelijk mens die mensen kan verbinden.
Ik ben daarom blij dat hij positief heeft gereageerd op mijn verzoek om het bestuur van ons bisdom te komen versterken.”
Taken
De bisschop zal op korte termijn voorzien in pastorale ondersteuning voor de Martinusparochie.
Vanwege zijn aanstelling tot vicaris-generaal, zal deken Lamers zijn taak als gedelegeerde voor jeugd en jongeren beëindigen.
De andere taken die hij momenteel vervult, zullen in de komende periode tegen het licht gehouden worden en waar nodig worden herzien.

De staf van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch bestaat per 1 juni uit bisschop Gerard de Korte, hulpbisschop en vicaris-generaal Rob Mutsaerts, vicaris-generaal Theo Lamers, kanselier Vincent Peters en econoom Wil van de Molengraft.

22 mei 2019

Vrijwilligers gezocht
Voor de Mariakapel Financiën Loon op Zand zoekt de parochie H. Willibrord ondersteuning voor het verzorgen van de Mariakapel aan de Financiën in Loon op Zand.
Een aantal trouwe vrijwilligsters moet hun zorg voor de kapel echt verminderen i.v.m. gezondheid en ouderdom.
De werkzaamheden betreffen het openen/sluiten van de kapel en het verzorgen van de kaarsjes.
Het kapelteam maakt een schema wie in welke week voor de kapel zal zorgen.
Mocht u zich willen opgeven als vrijwilliger in dit team dan kan dat via het secretariaat.
(Tel. 0416 – 36 12 15).

Dinsdag 4 juni Gastmiddag voor zieken, ouderen of alleenstaanden om 14.00 uur in kerk St. Jan te Kaatsheuvel
De middag begint met een Eucharistieviering, tijdens deze viering kunnen mensen die dit willen het sacrament van de zieken ontvangen.
Na de viering is er een gezellig samenzijn gepland met een hapje en een drankje.
Het is wel nodig dat u zich hiervoor op geeft.
Mocht u geen persoonlijke uitnodiging ontvangen en wilt u er toch graag bij zijn.
In de Ako van mei staat de uitnodiging en achter in de kerken HH. Mart. v. Gorkum en St. Jan liggen uitnodigingsbrieven met antwoordstrook.
Pastoor Luijckx en de leden van de bezoekgroep hopen u te kunnen verwelkomen.

Overzicht Alphacursus; introductie in het Christelijk geloof
Tijd en plaats: van 18:00 tot (uiterlijk) 21:00 u in het Parochieel Centrum (Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel) in de volgende weken…
Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal.
27 mei Bijbel lezen
4 juni (di.) Hoe leidt God ons?
10 juni Hoe kan ik het kwade weerstaan?
17 juni Waarom en hoe moeten we het anderen vertellen?
24 juni Geneest God vandaag de dag nog?
2 juli (di.) Hoe zit het met de kerk?

Stichting Trias:
In de maanden juli en augustus willen we met behulp van een aantal vrijwilligers de kerk St. Jan te Kaatsheuvel ‘s middags weer openstellen.
Al jaren kunnen we een beroep doen op de vrijwilligers die tijdens de openingstijden in de kerk aanwezig willen zijn om mensen te informeren en /of hun vragen kunnen beantwoorden.
Toch kunnen we nog wat extra krachten gebruiken.
Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van kerkgebouwen en heeft u tijd om met iemand samen aanwezig te zijn tijdens een of meer van de openstellingstijden.
Neemt u dan contact op met dhr. A. Maas of dhr. M van der Velden via het parochieel centrum te Kaatsheuvel tel. 0416 272515 of per mail: parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl

Katholiek leven.nl Onze vernieuwde website is live

Op 10 mei is de vernieuwde website van katholiekleven.nl online gegaan.
Katholiekleven.nl is het videokanaal dat de Nederlandse bisschoppen in 2016 zijn gestart.
In de voorbije jaren is katholiekleven echter uitgegroeid tot veel meer dan alleen een videokanaal, mede daardoor kon de website een upgrade gebruiken.
De nieuwe opzet van de website geeft de bezoekers een betere ervaring.
Ook krijgen onder ‘Voor parochies’ diverse materialen een plek, waar parochies gratis gebruik van kunnen maken

15 mei 2019

Oproep bisschop de Korte: dagelijkse openstelling kerkgebouwen
In een column op de website van het bisdom Den Bosch doet Mgr. de Korte een oproep aan pastores en besturen tot het zo veel mogelijk dagelijks openstellen van kerkgebouwen in het bisdom ‘opdat mensen een plek hebben voor gebed en meditatie’.
De Korte beschrijft in zijn column dat er volgens hem veel cultuurkatholieken zijn die de leer te streng vinden en afstand hebben genomen van de Kerk, maar wel cultuurkatholiek zijn gebleven en bijvoorbeeld wel een kaarsje branden als een vriend of familielid ziek is.
‘Als katholiek deel je in een katholieke subcultuur van wieg tot graf.
Ook katholieken die de zondagse liturgie niet meer meevieren en moeite hebben met de ethische opvattingen van de Kerk, wonen als het ware in dit katholieke milieu.
Zij denken veeleer in termen van wij dan ik; vinden gemeenschapszin en solidariteit belangrijk en lopen af en toe een kerk of kapel binnen om een kaarsje te branden bij Maria.
Zo hebben zij toch nog een lijntje naar de hemel,’ aldus de Korte.
Hij vervolgt: ‘In kerken en kapellen die iedere dag open zijn, komen mensen soms kort, soms lang het huis van God binnen om er te bidden, te mediteren of zomaar stil te zijn, zonder enige vorm van liturgie. En heel vaak branden zij een kaarsje bij Maria of een andere heilige.
In kerken die dagelijks open zijn, komen veel mensen die op zondagmorgen verstek laten gaan.
Onze kerken blijken belangrijke plekken waarin gebeden, gemediteerd en soms gehuild kan worden.’
‘Wij moeten niet meehuilen met de wolven in het bos na de zoveelste publicatie over minder leden en kerkbetrokkenheid,’ vind de Korte.
‘Maar hopelijk laten wij als Bossche katholieken zien dat wij op een nieuwe manier relevant kunnen zijn in het leven van mensen, niet in de laatste plaats door kerkgebouwen open te stellen als huizen van God én als huizen van onderlinge gemeenschap.

Deze mogelijkheden zijn er in onze parochie:
Doordeweekse Eucharistievieringen in de parochie
Ma. Wo. Do. Vr. om 9.30 u. In de dagkapel kerk St. Jans Onthoofding
Di. om 10.15 u. Kapel Woon- zorgcentrum De Venloene
Di. om 18.30 u. Jozefkapel St. Jan Kaatsheuvel
Getijdengebed (kerkelijk morgengebed) 08.30 u in het stiltecentrum Kaatsheuvel

Rozenkransgebed in de meimaand
Di. om 19.00 u. rozenkransgebed in de kerk HH. Mart.v Gorkum
Wo. 0m 19.00 u. rozenkransgebed kapelletje bij de Financiën Loon op Zand.
Do. Om 18.30 u. rozenkransgebed met schriftlezing in de maand mei St. Jan Kaatsheuvel.
met uitzondering van Hemelvaart/donderdag 30 mei
Di. 21 mei 9.00 – 20.00 u. Parochiebedevaart naar Scherpenheuvel
Om mee te nemen ligt er bij de uitgangen van de Kerken het programma/aanmeldformulier van de parochiebedevaart op dinsdag 21 mei naar Scherpenheuvel.
Ook op de website van de parochie kunt u alle informatie hierover vinden.

Overzicht Alphacursus; introductie in het Christelijk geloof
Tijd en plaats: van 18:00 tot (uiterlijk) 21:00 in het Parochieel Centrum (Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel) in de volgende wekenweken..
Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal.
20 mei Bidden; waarom en hoe?
27 mei Bijbel lezen
4 juni (di.) Hoe leidt God ons?
10 juni Hoe kan ik het kwade weerstaan?
17 juni Waarom en hoe moeten we het anderen vertellen?
24 juni Geneest God vandaag de dag nog?
2 juli (di.) Hoe zit het met de kerk?

Dinsdag 4 juni Gastmiddag voor zieken, ouderen of alleenstaanden om 14.00 uur in kerk St. Jan te Kaatsheuvel
De middag begint met een Eucharistieviering, tijdens deze viering kunnen mensen die dit willen het sacrament van de zieken ontvangen.
Na de viering is er een gezellig samenzijn gepland met een hapje en een drankje.
Het is wel nodig dat u zich hiervoor op geeft.
Mocht u geen persoonlijke uitnodiging ontvangen en wilt u er toch graag bij zijn.
Na 13 mei staat de uitnodiging in het blad AKO en liggen er achter inde kerken HH. Mart. v. Gorkum en St. Jan uitnodigingsbrieven met antwoordstrook.
Pastoor Luijckx en de leden van de bezoekgroep hopen u te kunnen verwelkomen.

8 mei 2019

De Eerste Heilige Communievieringen komen eraan.
In de tweede helft van mei zal het dan eindelijk gebeuren.
Kinderen gaan hun Eerste heilige Communie doen.
Ze hebben zich onder leiding van pastoor Luijckx en catecheet Annie van Kuijk al weken hier op voorbereid.
Zij hebben gehoord van Jezus, hoe Hij ons een voorbeeld is geweest en wat Hij ons bij het Laatste Avondmaal gegeven heeft.
Bij het Laatste Avondmaal brak Jezus met zijn leerlingen het brood en deelde de beker met wijn en zei tot hen: ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’.
Als wij nu de eucharistie vieren, worden we herinnerd aan wat Jezus heeft gedaan.
Wij ontvangen deze communie als gave van God.
Bij de Eerste Communie nemen de kinderen voor de eerste keer feestelijk deel aan deze maaltijd van Jezus Christus.
De Eerste Heilige Communievieringen in onze parochie zijn:
zondag 19 mei 11.00 uur St. Jan Kaatsheuvel
zondag 26 mei 10.00 uur St. Jans Onthoofding Loon op Zand

Aanpassing vieringrooster.
In verband met de Eerste Heilige Communieviering voor alle communicanten van Kaatsheuvel en Sprang -Capelle is er op zaterdagavond 18 mei om 19.00 uur een Eucharistieviering in de kerk van de Heiligen Martelaren van Gorkum

Zondag 12 mei 2019: Mariaommegang ’s-Hertogenbosch
In het centrum van ’s-Hertogenbosch wordt op de tweede zondag van mei de jaarlijkse Mariaommegang gehouden.
De bidtocht kent een rijke historie.
Een middeleeuwse legende vertelt dat Maria gedurende de dagen van de pest in een stormachtige nacht de stad doorkruiste.
De volgende ochtend bleken de zieken, in de straten die zij had doorwandeld, genezen te zijn.
Uit dankbaarheid werd besloten Maria in een jaarlijkse processie te eren.

Zoete Moeder
Leden van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw dragen het beeld van de Zoete Moeder circa een uur lang door de Bossche binnenstad.
Het gevolg, dat bestaat uit bedevaartgangers, de bisschop, de plebaan, priesters en diakens, broederschappen, koren, gildes en orkesten, loopt samen met de leden van De Broederschap deze route door de smalle straatjes van het centrum.
Veel bewoners langs deze ‘beeweg’ tonen hun verbondenheid met Maria en deze bijzondere Bossche traditie voor het raam van hun woning een kaars, bloemen, of een afbeelding van Maria te plaatsen, of door hun gevel van de een blauw-witte vlag te voorzien.

Welkom
Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten.
Priesters en diakens die willen deelnemen aan de processie worden verzocht om hun liturgische kleding.
Zij kunnen zich omkleden in de sacristie of de kooromgang.
Datum: 12 mei. De stoet vertrekt na afloop van de eucharistieviering van 11.45, rond 12.45-13.00 uur, vanuit de Sint-Jan.
Na terugkeer in de kathedraal is er een korte gebedsdienst ter afsluiting.
Voor meer informatie: www.zoetelievevrouw.nl

Parochiebedevaart
Op dinsdag 21 mei vindt de parochiebedevaart naar Scherpenheuvel plaats.
Op de parochie website vindt u het complete programma en aanmeldformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie tel. 0416 361215 of per mail secretariaat@parochiewillibrord.nl

Alpha-bijeenkomsten Parochie H. Willibrord
Het is een introductie in het christelijk geloof die in onze parochie wordt aangeboden.
Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal.
Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover wordt doorgepraat in kleine gespreksgroepen.
De cursus is gratis en wordt gegeven van 18:00 tot uiterlijk 21:00 in het Parochieel Centrum, Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel.
De bijeenkomsten zijn op maandagen m.u.v. de eerste maandag van de maand.
Bijeenkomst op 13 mei Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?

Gebedsgroep:
Binnen onze parochie ondervinden we, dat er een behoefte is om met een regelmaat bij elkaar te komen voor gebed. In Kaatsheuvel is iedere maandagmorgen om 08.30 uur een getijdegebed in de Stilte Kapel van de St. Jan. Iedereen is welkom. Voelt u de behoefte om zich aan te sluiten: de contactpersoon voor Kaatsheuvel is dhr. J. Elshout tel. 0416 274739

1 mei 2019

Uitreiking Erepenning 60 jaar deelname Stille Omgang Amsterdam aan Mari van der Velden op dinsdag 23 april 2019 op het Parochieel Centrum te Kaatsheuvel.

Zaterdagmiddag 16 maart j.l. overhandigden Eugenie van Rinsum en Adri Hendriks, Mari van der Velden thuis een oorkonde uit i.v.m. 50 jaar grote verdiensten voor de Stille Omgang.
Dat was een grote verrassing voor Mari en zijn vrouw Nelleke.
Mari ontving deze oorkonde van Zustergezelschap Waalwijk en omstreken op de middag voor aanvang van de Stille Omgang, want die werd dit jaar gehouden in de nacht van 16 op 17 maart.
Ook was daarbij aanwezig de heer Mathijs Vinken van het bestuur van de Stille omgang uit Tilburg, met wie wordt samengewerkt.
Dat was een feestelijk samenzijn.
Mari had echter nooit aan de grote klok gehangen hoeveel jaren hij was meegegaan naar de Stille Omgang.
60 keer maar liefst! Ook had hij niet uit zichzelf verteld dat hij al zoveel jaren contactpersoon en vrijwilliger is voor Kaatsheuvel en later ook voor de gefuseerde parochie H. Willibrord, Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer.
50 jaar lang!
Ondanks gezondheidsredenen blijft Mari betrokken op de Stille Omgang en het Mirakel van Amsterdam, al kan Mari niet zelf meer meelopen.
Mari stelde 16 maart jl. voor om eind januari / begin februari 2020 een lezing te laten verzorgen in Kaatsheuvel, om de Stille Omgang in beeld te brengen en te promoten, zodat deze mooie traditie ook in onze regio doorgang kan blijven vinden.
Mari wil daar zorg voor dragen in de Parochie H. Willibrord.
Zo blijft hij trouw aan de Stille Omgang, ongeacht de gezondheid nog wel!
Dinsdag 23 april, daags na tweede Paasdag werd Mari tijdens een vergadering van de Stichting Trias op het Parochieel Centrum aldaar, verrast met een Erepenning i.v.m. 60 jaar deelname aan de Stille Omgang.
Deze Erepenning ontving Mari uit handen van Zustergezelschap Waalwijk en omstreken en Stephan van Rinsum was officieel toegekend door het hoofdbestuur van de Stille Omgang uit Amsterdam, door de voorzitter de heer Jeroen Brenninckmeijer, om Mari deze erepenning uit te reiken.
Deze uitreiking ging gepaard met een begeleidende brief waarin woorden van grote waardering worden uitgesproken.
Het is een van de laatste penningen, schrijft de voorzitter.
Leden van Trias, alsmede van het parochiebestuur, de kosteres en de pastoor waren getuige van dit feestelijk gebeuren.
Felicitaties werden uitgewisseld en een heerlijk kop koffie genuttigd met iets lekkers.
Zeer zeker verdiend, Mari! Van harte Proficiat.

Alpha-bijeenkomsten Parochie H. Willibrord
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha.
Het is een introductie in het christelijk geloof die in onze parochie wordt aangeboden en de eerste Alpha gaat op maandag 29 april van start.
In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken je wat het christelijk geloof inhoudt.
Elke avond begint met een lekkere maaltijd.
Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal.
Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover wordt doorgepraat in kleine gespreksgroepen.
De cursus is gratis en wordt gegeven van 18:00 tot uiterlijk 21:00 in het Parochieel Centrum, Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel.
De bijeenkomsten zijn op maandagen m.u.v. de eerste maandag van de maand.
7 mei (di.) Waarom stierf Jezus aan het kruis?
13 mei Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?
20 mei Bidden; waarom en hoe?
27 mei Bijbel lezen
4 juni (di.) Hoe leidt God ons?
10 juni Hoe kan ik het kwade weerstaan?
17 juni Waarom en hoe moeten we het anderen vertellen?
24 juni Geneest God vandaag de dag nog?
2 juli (di.) Hoe zit het met de kerk?
Onderzoek de zin van het leven in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen.
Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl of neem contact op met het secretariaat voor aanmelding en meer informatie over de Alpha in Kaatsheuvel (secretariaat@parochiewillibrord.nl, 0416-361215).
In Nederland hebben ruim 300.000 mensen een Alpha gevolgd.
Jong of oud, gelovig of niet-gelovig; je bent van harte welkom!

Verjaardag pastoor Luijckx
Donderdag 9 mei viert pastoor Luijckx zijn verjaardag.
U bent van harte welkom om op de koffie of thee te komen en een drankje
te nuttigen tussen 14.00 uur en 17.00 uur in de parochiezaal of bij goed weer in de pastorietuin te Loon op Zand.

Zaterdag 4 mei Dodenherdenking
De Eucharistieviering zaterdag 4 mei 19.00 uur in de H. Joachim in De Moer zal worden voorgegaan door pastor Groos i.p.v. Pastoor Luijckx.
Pastoor Luijckx zal aanwezig zijn bij de jaarlijkse Dodenherdenking bij het monument in
Sprang-Capelle.

Bisschop De Korte: ‘Tijd voor missionair elan’
“In ons bisdom worden veel gelovigen heen en weer geslingerd tussen geloof en ongeloof, tussen religieus verlangen en religieuze onzekerheid.
Juist nu is missionair elan nodig om mensen bij Christus te brengen.”
Dat zei bisschop Gerard de Korte vanavond in zijn homilie tijdens de Chrismamis in de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch.
“De tijd om op de winkel te passen is voorbij”, aldus de bisschop.
In dat kader stond hij onder meer stil bij recent gepresenteerde methoden voor missionair pastoraat als ‘Rebuilt’ en ‘Divine Renovation’ en bij een nieuw aanbod voor permanente vorming en educatie voor pastorale beroepskrachten op het Sint-Janscentrum.
Ook kondigde hij aan dat het bisdom in het seizoen 2019-2020 gaat inzetten op gezins- en familiepastoraat.
Lijden aan de Kerk
Aan de eucharistieviering namen vrijwel alle priesters, diakens en pastoraal werkers deel, alsmede gelovigen uit alle 63 parochies van het bisdom.
Tijdens de Chrismamis die aan de vooravond van Witte Donderdag wordt gevierd, hernieuwen de priesters jaarlijks hun wijdingsbeloften.
Ook wordt het chrisma gewijd en de zieken- en catechumenenolie gezegend.
“Velen van u lijden aan de Kerk”, zei Mgr. De Korte in zijn preek.
Het voortdurende nieuws uit de Wereldkerk over seksueel misbruik, berichten over dubbellevens van priesters en andere ontrouw, maakt veel gelovigen volgens hem ‘moe en zelfs cynisch’.
Maar, zo overwoog hij: “Cynisme is geen gelovige houding.
Bij alle zorgen blijven wij mensen van geloof, hoop en liefde.”
Geloofwaardigheid
De bisschop constateerde dat de geloofwaardigheid van de Kerk bij veel mensen is aangetast.
Hij nodigde de gelovigen uit om ‘trouwe dienaren’ te zijn. “Trouw zijn aan onze levenskeuze.
Trouw zijn aan onze geloften en beloften.
Zo kunnen we langzaam maar zeker de geloofwaardigheid van de Kerk terugwinnen.”
Die oproep richtte hij in het bijzonder tot de priesters, diakens, pastoraal werkers en religieuzen, die hij op hun voorbeeldfunctie wees.
In zijn bisschopskerk stond Mgr. De Korte ook stil bij ‘de vreselijke beelden van de brand in de Notre-Dame van Parijs’.
Uiteraard is de Notre-Dame is een symbool van katholiek Frankrijk en van de kerstening van Europa, zei hij.
Maar de bisschop van ‘s-Hertogenbosch relativeerde ook het belang dat een gebouw voor christenen heeft.
Geloof
Mgr. De Korte: “De indrukwekkende Tempel van Jeruzalem kan worden afgebroken en in drie dagen zal Jezus hem doen herrijzen.
Met andere woorden: Christenen richten zich niet op een gebouw, hoe mooi ook.
Wij concentreren ons op de gekruisigde en verrezen Christus.
Hij vormt het centrum van ons geloof.
Laten wij vanuit dat geloof vol goede moed verder bouwen aan de Kerk van ’s-Hertogenbosch”.