Parochiebestuur

Parochiebestuur
De leden van het parochiebestuur worden benoemd door de bisschop.
Het parochiebestuur heeft tot taak het algemeen beleid inzake het beheer van het parochiele vermogen en de doelmatige aanwending daarvan voor te bereiden, vast te stellen en uit te voeren.
Het bestuur onder leiding van de pastoor is beleidsbepalend in bestuurlijke zaken.
Het bestuur werkt beleidsadviserend ten dienste van het pastoraat.

Aan de parochie wordt leiding gegeven door het parochiebestuur en het pastoraal team. 
Het pastoraal team bestaat uit pastoor P. Luijckx, pastor J. Groos en diaken Alexis Szejnoga.
Het team wordt ondersteund door Annie van Kuijk- Marisael die een bisschoppelijke zending heeft ontvangen.

Leden van het parochiebestuur en bestuursfuncties
Voorzitter:
Pastoor P. Luijckx
Oranjeplein 1
5175 BE  Loon op Zand
(0416) 36 12 15

Vice-voorzitter en secretaris:
dhr J. Roestenberg

Secretariaat:
Mw. A. Huijbregts

Penningmeester
Dhr. N. Schellekens

Ondersteunend penningmeester
Vacant

Onroerend Goed
Vacant                                                                                

Ondersteunend onroerend goed
Dhr. G. Snoeren                                                                                 

Begraafplaatsen
Dhr. A. van Beek                                                                                 

Personeelszaken
Dhr. H. Nuyens                                                                                 

Ondersteunend personeelszaken
Dhr. J. Roestenberg

De aandachtsvelden
De aandachtsvelden van het bestuur bestaan uit:
* organisatie
* roerende en onroerende goederen
* financiën
* publiciteit

Aandachtsveld organisatie
Interne en externe contacten, secretariaat, personeel en medewerkers, archivering, documentatiecentrum, vrijwilligersavond.

Aandachtsveld roerende en onroerende goederen
Kerken en overige gebouwen, inventaris, begraafplaatsen, kerkhofploegen, grafdelvers, tuinen, hand- en spandienstgroepen, verzorging kerken, parochiesecretariaat, pastorie Loon op Zand, Parochieel Centrum, pastorie Erasstraat Kaatsheuvel, kapel aan de Finantien, stiltecentrum, kerststalbouwgroepen, bloemenverzorging, koperpoetsgroepen en poetsploegen.

Aandachtsveld financiën
Administratie, financiële commissie, kerkbijdragegroep, Aktie Kerkbalansgroep, automatisering, administratie begraafplaatsen, SILA, collectantengroepen.

Aandachtsveld publiciteit
Website, Moerassigheden, Rond de Toren, Alle Kanten Op (twee maandelijks contactblad voor de vrijwilligers van de parochie), Weekjournaal, De Duinkoerier, Parochieberichten, Vademecum, bezorgers, kopieer- en stencilgroep, vouw- en nietgroep, oorkondegroep.

Hier is dus sprake van een bestuurlijke verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die door de werkgroepen op bestuurlijk terrein plaats vinden.
Deze werkgroepen zijn soms verbonden aan een van de vier kerken of aan een van de vijf begraafplaatsen afzonderlijk.
Meestal hebben ze betrekking op de gehele parochie.