Parochiebestuur

Parochiebestuur
De leden van het parochiebestuur worden benoemd door de bisschop.
Het parochiebestuur heeft tot taak het algemeen beleid inzake het beheer van het parochiële vermogen en de doelmatige aanwending daarvan voor te bereiden, vast te stellen en uit te voeren.
Het bestuur onder leiding van de pastoor is beleidsbepalend in bestuurlijke zaken.
Het bestuur werkt beleidadviserend ten dienste van het pastoraat.

Aan de parochie wordt leiding gegeven door het parochiebestuur en het pastoraal team.
Het pastoraal team bestaat uit pastoor P. Luijckx en diaken Alexis Szejnoga.
Het team wordt ondersteund door Annie van Kuijk- Marisael die een bisschoppelijke zending heeft ontvangen.

Leden van het parochiebestuur en bestuursfuncties

Voorzitter:
Pastoor P. Luijckx
Oranjeplein 1
5175 BE Loon op Zand
(0416) 36 12 15

Vice-voorzitter:
Vacant

Secretariaat:
Mw. A. Huijbregts
Dhr. N. van Gasteren

Penningmeester
Dhr. N. Schellekens

Ondersteunend penningmeester
Vacant

Onroerend Goed
Dhr. G. Snoeren

Ondersteunend onroerend goed
Vacant

Begraafplaatsen
Dhr. J. de Wijs

Personeelszaken
Vacant

Ondersteunend personeelszaken
Vacant

De aandachtsvelden
De aandachtsvelden van het bestuur bestaan uit:
* organisatie
* roerende en onroerende goederen
* financiën
* publiciteit

Aandachtsveld organisatie
Interne en externe contacten, secretariaat, personeel en medewerkers, archivering, documentatiecentrum, vrijwilligersavond.

Aandachtsveld roerende en onroerende goederen
Kerken en overige gebouwen, inventaris, begraafplaatsen, kerkhofploegen, grafdelvers, tuinen, hand- en spandienstgroepen, verzorging kerken, parochiesecretariaat, pastorie Loon op Zand, Parochieel Centrum, pastorie Erasstraat Kaatsheuvel, kapel aan de Finantiën, stiltecentrum, kerststalbouwgroepen, bloemenverzorging, koperpoetsgroepen en poetsploegen.

Aandachtsveld financiën
Administratie, financiële commissie, kerkbijdragegroep, Aktie Kerkbalansgroep, automatisering, administratie begraafplaatsen, SILA, collectantengroepen.

Aandachtsveld publiciteit
Website, Moerassigheden, Rond de Toren, Facebook, Alle Kanten Op (twee maandelijks contactblad voor de vrijwilligers van Kaatsheuvel), Weekjournaal, De Duinkoerier, Parochieberichten, Vademecum, bezorgers, kopieer- en stencilgroep, vouw- en nietgroep, oorkondegroep.

Hier is dus sprake van een bestuurlijke verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die door de werkgroepen op bestuurlijk terrein plaats vinden.
Deze werkgroepen zijn soms verbonden aan een van de vier kerken of aan een van de vijf begraafplaatsen afzonderlijk.
Meestal hebben ze betrekking op de gehele parochie.