Algemene gedragscode

Algemene gedragscode Parochie H. Willibrord te Loon op Zand
Onze Parochie Heilige Willibrord zien we als een gastvrije plek, waar we bij elkaar welkom zijn, waar de ander zich welkom mag voelen en aandacht krijgt.
Wat spreken we af over de manier waarop we met elkaar omgaan?
Wij gaan respectvol met elkaar om.
Iedereen is gelijk: een onbetaalde vrijwilliger is even waardevol als een betaalde kracht. Het omgaan met elkaar, is omgaan als elkaars gelijken, ook al voel je verschillen en hebben we onze eigen verantwoordelijkheden.
Met name bij minderjarigen en andere kwetsbare personen verplichten wij onszelf om hen actief te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en grensoverschrijdend gedrag.
Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan wij:
• Psychisch, waaronder emotioneel misbruik.
• Fysiek, waaronder mishandeling.
• Seksueel, waaronder seksuele opmerkingen en aanrakingen, vertoon van aanstootgevend materiaal en seksueel misbruik.
• Verwaarlozing en/of onthouden van zorg.
• Discriminatie.
• Schending van rechten.
• Financiële en materiële uitbuiting.
Ons gedrag moet ten alle tijden bespreekbaar zijn. We waarderen de positieve inzet en spreken elkaar aan, daar waar het fout gaat.
Pesten, roddelen, negeren en manipuleren horen niet thuis in onze cultuur.
Privacy moet gewaarborgd zijn: informatie in vertrouwen gegeven moet ook privé blijven tenzij de veiligheid van de persoon in gevaar komt.
We weten bij wie we moeten zijn met vragen. Iets vragen kan face-to-face, per email, per telefoon. We streven ernaar dat we op vragen binnen 5 werkdagen reageren.
We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
Wij zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen we ons veilig en gerespecteerd voelen.
Wij willen een veilige plek zijn voor mensen wederzijds. In het bijzonder bij contacten met minderjarigen en kwetsbaren.
Wij onthouden ons van elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Wat spreken we af over wat niet toelaatbaar is?
We dringen niet verder door in het privé leven dan functioneel noodzakelijk is.
We zijn niet alleen met een minderjarige in een afgesloten ruimte.
Ontoelaatbaar gedrag heeft altijd consequenties!

Wat spreken we af als het niet gaat zoals wij hebben afgesproken?
We gaan ervan uit dat iedereen van goede wil is en op een goede manier met elkaar omgaat.
Wij verplichten onszelf om bij vermoedens van ongewenst gedrag dit gedrag te bespreken.
Hiervoor zijn 3 mogelijkheden:
• De betreffende persoon: hier beginnen we mee.
• Als dit niet lukt kunnen we terecht bij het parochiebestuur.
• Als het seksueel getinte vermoedens zijn, is de vertrouwenspersoon de aangewezen persoon.
Vertrouwenspersoon
Er is een vertrouwenspersoon. Bij deze persoon kun je terecht wanneer er sprake is van seksueel misbruik of verdenking hiervan.

Preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de RK Kerk
Sinds het onderzoek van de Commissie Deetman (2010/2011) is de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland zich ten zeerste bewust van de ernst van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag en wordt intens aandacht besteed aan het voorkómen daarvan. Seksueel misbruik mag nergens voorkomen, maar zeker niet in de Kerk, die de opdracht heeft het Evangelie van Christus voor te houden.
De Rooms-Katholieke Kerk heeft daarom maatregelen getroffen tegen seksueel misbruik van minderjarigen. Deze maatregelen en regelingen maken integraal onderdeel uit van het preventiebeleid van de Nederlandse bisdommen, ordes en congregaties.
Dit preventiebeleid, zoals hieronder weergegeven onderschrijven wij als aanvulling op onze gedragscode.
1. Antecedentenonderzoek: Sinds 2005 kent de Nederlandse Kerkprovincie een verplicht antecedentenonderzoek betreffende priesters, diakens en pastoraal werkers en religieuzen wanneer deze in een ander bisdom of religieus instituut gaan werken.
2. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG): Per 1 januari 2014 eist de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorafgaand aan de benoeming van (kandidaat)priesters, diakens en pastoraal werkers en van religieuzen. Ook voor bepaalde vrijwilligers en bepaalde functionarissen met een arbeidscontract geldt de eis van een VOG voorafgaand aan het in functie treden. Dit betreft:
– Medewerker of Vrijwilliger Begeleiding Jeugd / Mensen met een Verstandelijke Beperking;
– Vrijwilliger Huis – of Ziekenbezoek;
– Koster;
– Bestuurslid met tekenbevoegdheid bijvoorbeeld Penningmeester of Voorzitter;
– Beheerder Persoonsgegevens
3. Gedragscode Pastoraat: Sinds 2014 geldt de Gedragscode Pastoraat. Hiervoor is aangesloten bij gedragscodes die in andere sectoren van de Nederlandse samenleving gangbaar zijn. Na een evaluatie, met name door de pastorale teams in de bisdommen en door religieuzen binnen de KNR, is de Gedragscode in 2018 vernieuwd. De Gedragscode Pastoraat is bij de inwerkingtreding door de bisschoppen en het bestuur KNR breed verspreid.
4. Meldpunt, klachtencommissie en vertrouwenspersonen
Indien er sprake is van grensoverschrijdend gedrag van personen die vallen onder de werkingssfeer van de Gedragscode Pastoraat, biedt het Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag de kaders voor onderzoek van klachten. De bisdommen alsmede de religieuze orden en congregaties die onder de KNR vallen, hebben zich verplicht deze kaders toe te passen.
Het R.-K Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag is de centrale voorziening waar grensoverschrijdend gedrag kenbaar dient te worden gemaakt. Binnen het Meldpunt is een meldpuntfunctionaris werkzaam die tot taak heeft klachten in ontvangst te nemen en te registreren (volgens een protocol). Tevens is deze functionaris secretaris van de Klachtencommissie. Namens de bisschoppen en hogere oversten is er een Raad van Toezicht die let op het functioneren van het Meldpunt.
Aan het Meldpunt zijn vertrouwenspersonen verbonden: elk bisdom heeft één vertrouwenspersoon, de Conferentie Nederlandse Religieuzen heeft twee vertrouwenspersonen.
5. Regels voor tijdelijk in Nederland werkzame buitenlandse priesters
In november 2017 zijn de pastoors van de parochies en de besturen en/of verantwoordelijken van katholieke geloofsgemeenschappen van migranten (niet zijnde een parochie) geïnformeerd over de eisen die worden gesteld aan buitenlandse priesters c.q. (priester-) religieuzen uit het buitenland die zonder zending en benoeming tijdelijk pastoraal werkzaam willen zijn in een parochie. Deze informatie is via de KNR ook gezonden aan de hogere oversten van ordes en congregaties.
Priesters uit het buitenland die zonder zending en benoeming tijdelijk werkzaam willen zijn in een parochie moeten in alle gevallen beschikken over een geldig celebret (canon 903/CIC/1983). Wanneer zij voor een korte periode van maximaal zeven dagen pastoraal actief zullen zijn in de parochie of geloofsgemeenschap van migranten, hebben zij voorafgaand daaraan een schriftelijke verklaring nodig van de pastoor van de parochie of het bestuur van de geloofsgemeenschap van migranten. Wanneer zij voor een langere periode pastoraal actief zijn, is niet alleen een dergelijke schriftelijke verklaring nodig, maar ook een volledig ingevuld ‘Testimonial of Suitability for Priestly Ministry’.
6. Ambts- en noviciaatsopleidingen
Tijdens de opleidingen voor priesters, diakens en pastoraal werkers wordt expliciet aandacht geschonken aan de thematiek van afstand en nabijheid in het pastoraat. Daarbij wordt tevens gebruik gemaakt van externe professionele trainers. Bij de religieuze instituten is volop aandacht geschonken aan het thema zowel onder de instituten waarvan de leden niet langer actief zijn in het pastoraat als bij de instituten waarvan de leden nog wel pastoraal actief zijn en al dan niet nieuwe leden aannemen. Ieder religieus instituut heeft na juni 2014 de Gedragscode Pastoraat aangevuld met eigen (toegepaste) regels voor het eigen instituut. Vooral die instituten die te maken hebben met jongerenwerk en die over een gastenverblijf beschikken, hebben de regels die daarop betrekking hebben ook kenbaar gemaakt in hun instituten.


Privacyverklaring R.-K. Parochie H. Willibrord
In de onderstaande situaties wordt de privacyverklaring door de parochie (digitaal) verstrekt of wordt op het gebruikte (aanmeld)formulier duidelijk naar de privacyverklaring op de parochiewebsite verwezen:
• Aan ouders van een dopeling bij de aanmelding voor het sacrament van het Doopsel;
• Aan volwassenen bij de registratie van de opname in het catechumenaat;
• Aan de huwelijkskandidaat(aten) indien hij of zij niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk;
• Aan contactpersonen opgenomen in het nabestaanden en/of begraafplaatsregister (grafrechten) indien de contactpersoon niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk.
• Aan de vrijwilliger, indien de vrijwilliger niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk.
In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens de parochie verwerkt en waarom dit gebeurt. U leest in deze verklaring ook welke rechten u heeft en waar u terecht kunt met vragen.
1 Naam en contactgegevens van de parochie
• Naam: Parochie Heilige Willibrord
• Postadres: Oranjeplein 1, 5175 BE Loon op Zand
• Telefoonnummer: 0416-361215
• E-mail parochiesecretariaat: [email protected]
2. Persoonsgegevens die door de parochie worden verwerkt
• In de ledenadministratie staan diverse persoonsgegevens over parochianen en hun eventuele huisgenoten (partner, kinderen) opgenomen, zoals namen en adresgegevens. In dit document worden de parochianen aangeduid als “betrokkenen”.
• In het financieel systeem staan bepaalde financiële gegevens over kerkbijdragen en als u kerkbijdrage betaalt ook uw rekeningnummer.
• In het parochieblad staan namen en contactgegevens van de pastores en diverse vrijwilligers. Ook staan er foto’s in van parochieactiviteiten waarop personen herkenbaar kunnen staan afgebeeld.
• Op de website staan namen en contactgegevens van de pastores en vrijwilligers. Ook staan op de website foto’s van parochieactiviteiten waarop personen herkenbaar kunnen staan afgebeeld.
• In de kerkelijke registers staan gegevens genoteerd over de sacramenten (doop, vormsel, huwelijk, wijding) die in een van de kerkgebouwen van de parochie zijn voltrokken.
• Welke persoonsgegevens precies worden geregistreerd vindt u hierboven en in artikel 5 van het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018. Dit reglement kunt u vinden op www.rkkerk.nl/avg.
3. Het doel van het verwerken van persoonsgegevens
• De parochie registreert persoonsgegevens om in kerkelijke registers vast te leggen welke sacramenten iemand heeft ontvangen. Hieronder verstaan we in het bijzonder:
– De registratie die verbonden is aan het ontvangen van de sacramenten van het Doopsel, Vormsel, Heilige Communie, Huwelijk en de Wijding. Versie: oktober 2021 2
– De registraties die nodig zijn op grond van het Kerkelijk Recht.
• Een parochie is een gemeenschap van parochianen, familie van parochianen en mensen die bij de parochie zijn betrokken. De parochie moet een administratie bijhouden om de organisatie van de parochiegemeenschap te verzekeren; hieronder verstaan we bijvoorbeeld:
– Het registreren van uw contactgegevens om via communicatiekanalen informatie en uitnodigingen te versturen over parochieactiviteiten en;
– Het bijhouden van vrijwilligerstaken en een registratie van vrijwilligers en;
– Het bijhouden van financiële administraties in verband met kerkbijdragen, schenkingen en giften en andere fondsenwervende activiteiten, maar ook financiële administraties over grafrechten en stipendia.
• De parochie is een onderdeel van Rooms Katholiek Kerk. De parochie heeft daarom contact met andere kerkelijke instellingen van het R.-K. Kerkgenootschap in Nederland. De parochie draagt bijvoorbeeld bij aan de instandhouding en juistheid van de kerkelijke ledenadministratie. Daarom is de ledenadministratie van de parochie verbonden met het Sila-systeem (www.sila.nl). De parochie ontvangt via Sila informatie over verhuizingen in en uit de parochie.
• Een parochie heeft een parochiearchief. De parochie kan persoonsgegevens bewaren in het archief voor historisch, statistisch of wetenschappelijk onderzoek. Dit doet de parochie alleen als zij belang heeft bij het doel waarvoor het archief in stand wordt gehouden.
4. De bevoegdheid om persoonsgegevens te verwerken
• Persoonsgegevens mogen door de parochie worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigde belang van de parochie bij:
– Het vervullen van haar kerkelijke taken, het organiseren van parochie-activiteiten en het onderhouden van contact met de parochianen;
– Het bijhouden van een juiste vrijwilligersadministratie, financiële administratie, het houden van fondsenwervende activiteiten en
– Het bijhouden van kerkelijke registers en het voldoen aan kerkrechtelijke verplichtingen;
• De uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is;
• De nakoming van een wettelijke verplichting van de burgerlijke (bijvoorbeeld de belastingdienst, de sociale dienst, politie of justitie) of kerkelijke overheid;
• De toestemming die de betrokkene heeft verleend (bijvoorbeeld door als vrijwilliger toe te treden tot een werkgroep of zich op te geven als abonnee op het parochieblad of bijeenkomst van de parochie).
• De parochie mag bijzondere persoonsgegevens, zoals de ontvangen sacramenten, verwerken op grond van de wet (artikel 9 lid 2 sub d AVG).
5. Streaming en online uitzending van kerkelijke vieringen
• Niet alle mensen die een kerkelijke viering willen bijwonen, kunnen in de kerk aanwezig zijn. Daarom worden er video- en audio opnames van de kerkelijke viering gemaakt en online uitgezonden om deze mensen in staat te stellen de viering te volgen en mee te vieren.
• De parochie respecteert de privacy van de kerkbezoekers. Om die reden zijn de camera’s afgesteld op het priesterkoor. Het is voor de parochie echter niet volledig uit te sluiten dat kerkbezoekers helemaal niet in beeld komen en/of op de geluidsopname te horen zijn.
• Indien u uit wilt sluiten dat u in beeld komt, kunt u bij een vrijwilliger of medewerker van de parochie altijd vragen waar u kunt gaan zitten.
• De uitzendingen staan beperkte tijd online, namelijk maximaal 1 week. Voor meer informatie over de rechten van kerkbezoekers bij de verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar artikel 9 en verder van deze privacyverklaring.
• Van de mogelijkheid tot online streaming wordt door de parochie gebruik gemaakt in het kader van haar kerkelijke activiteiten. Zoals onder 1 omschreven is er een noodzaak opnames te maken waarbij de privacy van de kerkbezoekers wordt gerespecteerd. Voor zover er kerkbezoekers herkenbaar in beeld zijn, heeft de parochie hiervoor een gerechtvaardigd belang.
6. Bewaartermijn
• De parochie bewaart persoonsgegevens zolang een betrokkene ingeschreven staat als lid van de parochie. Bent u geen lid meer van de parochie doordat u naar een andere parochie bent verhuisd, dan verwijderen wij de persoonsgegevens binnen een jaar uit de ledenadministratie van de parochie.
• De parochie kan geen persoonsgegevens uit de kerkelijke boeken (doopboek e.d.) verwijderen, omdat het belangrijk is bij te houden wie kerkelijke sacramenten heeft ontvangen ook na een kerkelijke uitschrijving. De parochie volgt de regels van het Kerkelijk recht.
• De persoonsgegevens die zijn opgeslagen in andere bestanden, zoals bijvoorbeeld het vrijwilligersbestand, het bestand voor de nieuwsbrief en/of parochieblad of de registratie van contactpersonen in de begraafplaatsregistratie, worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van het bestand.
• Soms kan de parochie persoonsgegevens niet meer verwijderen, omdat het verwijderen daarvan uitzonderlijk veel werk van de parochie vraagt. Gegevens die niet zonder onredelijke inspanning verwijderd kunnen worden zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens in gedrukte nummers van het parochieblad of informatiebulletin of onder omstandigheden het parochiearchief.
7. Ontvangst en verstrekking van persoonsgegevens
• Persoonsgegevens worden meestal van de betrokkene zelf ontvangen. Persoonsgegevens van kinderen worden ontvangen van de ouders/verzorgers.
• Persoonsgegevens van peetouders, doopgetuigen, huwelijksgetuigen of nabestaanden kunnen zijn ontvangen van de persoon die het contact- of aanmeldformulier invult.
• Persoonsgegevens zoals NAW-gegevens en het bankrekeningnummer kunnen ook worden ontvangen via informatie op bankafschriften van de parochie.
• De parochie ontvangt via het Sila-systeem informatie over verhuizingen van parochianen in en uit de parochie.
• Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan kerkelijke instellingen die onderdeel zijn van het R.-K. Kerkgenootschap in Nederland, zoals andere parochies, een bisdom of IPAL (het interdiocesane platform voor de financiële- en ledenadministraties).
• Als u een overeenkomst hebt met de parochie, bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst of een schenkingsovereenkomst, dan moeten bepaalde gegevens aan de Belastingdienst of een andere overheidsdienst worden verstrekt op grond van een wettelijke plicht. Op een (model)schenkingsovereenkomst kan gevraagd worden uw BSN in te vullen.
• De parochie kan een salarisadministratiekantoor inschakelen. Voor sommige diensten kan de parochie ook een externe partij inschakelen, bijvoorbeeld voor het beheer van de begraafplaatsadministratie. In al deze gevallen maakt de parochie met deze derde afspraken over de veiligheid van uw persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst.
• De parochie verstrekt, anders dan in dit artikel genoemd, nooit zonder uw toestemming persoonsgegevens aan organisaties of instellingen die geen onderdeel zijn van het R.-K. Kerkgenootschap.
8. Beveiliging van de opgeslagen persoonsgegevens
• De beveiligde toegang tot het ledenadministratiesysteem is beperkt tot de ledenadministrateurs en de leden van het parochiebestuur. Andere personen hebben geen toegang.
• De beveiligde toegang tot het financieel systeem is beperkt tot de financieel administrateur(s) en de leden van het parochiebestuur. Andere personen hebben geen toegang.
• Vrijwilligers kunnen bestanden met persoonsgegevens krijgen voor zover die nodig zijn voor de uitoefening van hun functie (bijvoorbeeld de verspreiding van het parochieblad of de uitvoering van de Actie Kerkbalans). Zij vernietigen deze bestanden zodra deze niet langer nodig zijn.
9. Recht op inzage en correctie
• Iedere parochiaan heeft recht op inzage in de over hem/haar opgeslagen persoonsgegevens. U kunt daarvoor een verzoek indienen, voorzien van identificatie, bij het parochiesecretariaat. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring vermeld.
• Als u een fout aantreft, kunt u deze doorgeven aan het parochiesecretariaat.
• Meer informatie over uw rechten leest u in het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies. U vindt dit document op www.rkkerk.nl/avg. Dit reglement is tevens bij het kerkbestuur op te vragen.
10. Verwijderen van gegevens
• Een verzoek om contactgegevens, financiële of andere algemene persoonsgegevens te verwijderen kunt u richten aan het parochiesecretariaat. De contactgegevens van het parochiesecretariaat vindt u bovenaan deze privacyverklaring. De ledenadministrateurs of de leden van het parochiebestuur behandelen uw verzoek.
• Indien u zich wilt uitschrijven als parochiaan vragen wij u de geldende procedure in- en uitschrijving R.-K. Kerk te volgen. Informatie over deze procedure en het formulier daarvoor vindt u op de website www.rkkerk.nl. Dit formulier stuurt u naar het parochiesecretariaat. De contactgegevens van het parochiesecretariaat vindt u bovenaan deze privacyverklaring. De ledenadministrateurs van de parochie of de leden van het parochiebestuur behandelen uw verzoek.
• Meer informatie over uw rechten leest u in het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies. U vindt dit document op www.rkkerk.nl/avg. Op www.rkkerk.nl vindt u ook meer informatie over de kerkelijke procedure tot uitschrijving en het uitschrijfformulier.
11. Klachtrecht
• Verzoeken of klachten m.b.t. de behandeling van persoonsgegevens kunnen door de betrokkene worden gestuurd aan het parochiebestuur. De contactgegevens vindt u bovenaan deze privacyverklaring.
• Betrokkene krijgt schriftelijk bericht over het resultaat van het ingediende verzoek of de ingediende klacht.
• Indien het parochiebestuur het verzoek of de klacht niet of slechts gedeeltelijk honoreert kan de betrokkene desgewenst een klacht inzake het geschil met de parochie richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens: Autoriteit Persoonsgegevens T.a.v. de klachtencoördinator Postbus 93374 2509 AJ DEN HAAG 12. Functionaris Gegevensbescherming
• Voor vragen of klachten over het verwerken van persoonsgegevens in de R.-K. Ledenadministratie is een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Het emailadres van de Functionaris Gegevensbescherming is: [email protected]
• Heeft u een klacht of een vraag over de manier waarop uw persoonsgegevens in de R.-K. Ledenadministratie worden verwerkt, neemt u dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming. U kunt uw vragen digitaal stellen via het contactformulier op: www.rkkerk.nl/avg


Praktische handleiding R.-K. Parochies Foto’s ter aanvulling op art 5
1. Een foto waar een persoon herkenbaar op staat, is een persoonsgegeven. Een parochie mag een dergelijke foto niet zonder toestemming van de betrokkene publiceren in het parochieblad, op de parochiewebsite of publiceren via andere communicatiekanalen van de parochie.  Voor het publiceren van een foto in het parochieblad, op de parochiewebsite of op sociale media van de parochie wordt door de parochie toestemming van de betrokkene gevraagd. (lees hiervoor meer uitgebreid: Praktische handleiding Parochieblad/parochieberichten)
2. Een foto van een kind ((<16 jaar) mag alleen gemaakt en/of gepubliceerd worden als de parochie hiervoor toestemming heeft van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) van het kind. Deze toestemming wordt door de parochie schriftelijk vastgelegd.
De parochie vraagt ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen (<16 jaar) schriftelijk om toestemming voor het maken of publiceren van foto’s van:
• de voorbereidingsactiviteiten en viering van de Eerste H. Communie;
• parochiële kinderactiviteiten;
• de voorbereidingsactiviteiten en viering van het H. Vormsel;
• bijeenkomsten van een tiener- of jongerengroep
3. Als er foto’s worden gemaakt tijdens parochieactiviteiten wordt dit voor de aanvang van de activiteit kenbaar gemaakt aan de aanwezigen. Aanwezigen worden geïnformeerd over:
• hoe de aanwezigen ter plekke eventuele bezwaren kenbaar kunnen maken;
• waar de foto’s worden gepubliceerd.
Bijvoorbeeld: “Tijdens deze parochieactiviteit zullen foto’s worden gemaakt. De foto’s kunnen worden gebruikt voor een verslag van deze activiteit in het parochieblad of de parochiewebsite. Als u niet wilt dat een foto van u gepubliceerd wordt, kan u dit kenbaar maken aan de fotograaf of doorgeven aan het parochiesecretariaat.”
4. Wordt een foto van een betrokkene gepubliceerd, dan heeft de betrokkene altijd het recht om de foto door de parochie direct te laten verwijderen. Indien bezwaar wordt gemaakt tegen publicatie van een foto wordt deze binnen 24 uur na ontvangst van de melding verwijderd