Priesterschap
Priesterschap

In de huidige katholieke kerk spelen de verschillende ‘ambten’ een belangrijke rol: zij zijn een sacrament, een teken van Gods zorg voor de mensen.
Vroeger waren bijna alle werkers in de kerk priester (pastoor en kapelaan).
Tegenwoordig kennen we een veelvoud van bedienaren in de kerk: naast de priester kennen we de diaken, ook een gewijde ambtsdrager en de pastoraal werker, een theologisch en pastoraal geschoolde functionaris die door de bisschop benoemd is en een aantal taken in de parochie op zich neemt.
Er kan ook sprake zijn van een pastoraal werkster.
De bevoegdheden wat betreft de sacramentenbediening zijn verschillend.
Alleen de priester gaat voor in de Eucharistie en bedient de Ziekenzalving en het sacrament van Boete en Verzoening; priesters en diakens assisteren bij het huwelijk; bij afwezigheid van een priester kan een woord- en communiedienst gehouden door de pastorale werker.
De priester, diaken of pastoraal werker, begeleidt de vrijwilligers, bezoekt de parochianen en doet al het voorkomende werk.
 
 
Wij willen als team in collegialiteit samenwerken, in respect voor ieders eigen verantwoordelijkheden.
Ook willen we benadrukken dat iedere gelovige deelt in het algemene priesterschap; onze zorg voor de kerk willen wij delen met alle parochianen.
Wat is een diaken?
Enige uitleg over wat een diaken is, zal daarom wenselijk zijn. In de katholieke Kerk bestaan twee soorten diakens: transeunte diakens en permanente diakens.
Permanente diakens zijn mannen die na hun wijding diaken blijven.
Transeunte diakens worden na enige tijd tot priester gewijd.
Transeunte diakens zijn dan ook ongehuwde mannen en bij hun diakenwijding leggen zij de celibaatgelofte af.
Gehuwden kunnen tot permanent diaken worden gewijd; Alexis Szejnoga is een gehuwde permanente diaken.
Het permanente diaconaat heeft in het vroege christendom bestaan, maar is na enige eeuwen in onbruik geraakt.
Door het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) is het opnieuw ingevoerd.
Diakens kunnen allerlei pastorale taken verrichten.
Wat de sacramenten betreft, mogen zij ook dopen en huwelijken inzegenen.
Als zij tijdens een eucharistieviering assisteren, is het gebruikelijk dat zij de evangelielezing verzorgen.