Versoepelingen per 25-02-2022

Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. De maatregelen voor het uitreiken van de communie worden versoepeld.


‘We zijn dankbaar voor verruiming van de mogelijkheden om samen ons geloof in Gods huis te kunnen vieren,’ zeggen de bisschoppen. ‘We weten dat alle gelovigen hier naar uitkijken.’

 

Communie
Met ingang van 25 februari vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie met uitzondering van de regel dat de priester vooraf zijn handen goed reinigt. Ook het ontvangen van de heilige communie op de tong is weer mogelijk. Daarbij geldt de dringende aanbeveling om de plaatsen in de kerk waar de handcommunie en de tongcommunie wordt uitgereikt fysiek van elkaar te scheiden. Op de plaats van de uitreiking van de tongcommunie wordt gevraagd een bidstoel te plaatsen zodat de tongcommunie geknield ontvangen kan worden.


Verder is het gebruik van wijwater weer toegestaan. Samen koffiedrinken na de viering is weer mogelijk.


De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter vermijding van handcontact: gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens en collecteren gebeurt op een andere manier dan het doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand.


Aswoensdag
Woensdag 2 maart is Aswoensdag. Voor het uitdelen van de askruisjes kan worden gekozen voor het plaatsen van het kruisje op het voorhoofd of voor het strooien van de as over het hoofd. Hierbij geldt de aanbeveling voor de priester om tijdens het uitreiken van het askruisje een mondkapje te dragen.


Rekening houden met elkaar
Ten slotte benadrukken de bisschoppen dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals hygiëneregels volgen (handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog), geen handen schudden, goed ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten enzovoort.


‘Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren’, aldus de bisschoppen.

hr>

De Rooms-Katholieke Kerk kondigt op woensdag 16 februari versoepelingen van de coronamaatregelen aan, die in gaan op vrijdag 25 februari. Vanaf die datum zijn in heel Nederland de anderhalve meter afstand en het mondkapje niet meer verplicht en de bisschoppen hebben besloten dat met ingang van 25 februari ook te laten gelden voor de R.-K. Kerk.


Voor het weekend van 19 en 20 februari gelden nog de huidige coronaregels in de R.-K. Kerk. De versoepelingen die de overheid vanaf vrijdag 18 februari in laat gaan – met name het loslaten van de anderhalve meter afstand en de mondkapjesplicht – gelden voor locaties waar een coronatoegangsbewijs getoond moet tonen.

Omdat eerder is besloten voor deelname aan vieringen geen coronatoegangsbewijs te vragen, blijven de huidige coronaregels in de R.-K Kerk gelden tot 25 februari.


Ruimte en mogelijkheden


De bisschoppen spreken in de komende week over verdere details van de versoepelingen en maken deze dan na 22 februari bekend aan de parochies. De bisschoppen zijn dankbaar voor de grote inzet die de afgelopen twee jaar in de parochies is getoond om het vieren ondanks beperkingen toch mogelijk te maken. Ze weten hoeveel dit van pastorale teams, parochiebesturen, vrijwilligers en kerkgangers heeft gevraagd. Met het zicht op meer ruimte en mogelijkheden vragen de bisschoppen nog even vol te houden, uitkijkend naar weer meer mogelijkheden tot vieren en elkaar ontmoeten in de kerk na 25 februari.


Foto: Ramon MangoldVersoepeling coronamaatregelen met ingang van 26 januari


De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zogenoemde anderhalve meter capaciteit). Ook vieringen ’s avonds zijn weer mogelijk.


Uit een recent onderzoek van Actie Kerkbalans blijkt dat kerkgangers na twee jaar corona met name het samenkomen en vieren in de kerk het meeste missen. De bisschoppen zijn verheugd dat gelovigen nu weer meer ruimte hebben om in de kerk samen te komen, het geloof te delen en de sacramenten te vieren.


Het maximaal aantal aanwezigen bij een viering is gelijk aan het aantal personen dat maximaal op anderhalve meter van elkaar in de desbetreffende kerk kan samenkomen. Vooraf reserveren blijft verplicht voor vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door meer personen dan de anderhalve meter capaciteit van het kerkgebouw toelaat. Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van een viering wordt nog dringend afgeraden.


Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle basismaatregelen – ook andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen ’s avonds tot 22.00 uur weer mogelijk.


De bisschoppen wijzen er nadrukkelijk op dat alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden, dat wil zeggen thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden, de hygiëneregels volgen, goed ventileren en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnenruimtes. De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen van de heilige communie blijven eveneens gehandhaafd. Dat wil zeggen dat de communie behalve met het eucharistisch pincet ook met de vooraf gereinigde hand kan worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie wordt een hoestscherm, een gelaatsscherm of ffp2 masker gebruikt. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing – het gebruik van een eigen corporale – van kracht.


Zingen


Ook het samen zingen, onder meer in koren, wordt door kerkgangers zeer gemist blijkt uit het onderzoek van Actie Kerkbalans. Samenzang is toegestaan en koren mogen vanaf 26 januari weer repeteren en zingen tijdens vieringen, mits er goed geventileerd wordt, de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in zigzagopstelling staan. Voor koorrepetities buiten een kerkgebouw gelden bovendien de regels van de rijksoverheid onder meer met betrekking tot het verplichte coronatoegangsbewijs voor zangers van 18 jaar en ouder.


Foto: Ramon Mangold.


Verdere aanscherping coronamaatregelen voor R.-K. Kerk vanaf 19 december


Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december. Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt en daarmee ook alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een massale beweging van kerkgangers te voorkomen. Nu kondigen de bisschoppen aan dat bij de publieke vieringen voor 17.00 uur nog slechts vijftig aanwezigen mogen zijn.


De lockdown is ingrijpend voor iedereen. Dat ervaren ook de R.-K. bisschoppen en zij nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Ze begrijpen dat dit voor parochies en parochianen weer een teleurstelling is die het samen vieren van onder meer Kerstmis belemmert. ‘Maar’ vragen de bisschoppen, ‘laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint’.


Voor alle vieringen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximumaantal van vijftig aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek toegankelijk blijven.


Reserveren en zang
Parochies wordt verzocht weer te werken met een reserveringssysteem en alle bestaande maatregelen blijven van kracht. Dat geldt voor de anderhalve meterregel, de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen en de basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.


Wat betreft het zingen gaan de bisschoppen terug naar de eerdere maatregel van voorzang door één cantor of maximaal vier zangers.


Uitvaarten en andere kerkelijke bijeenkomsten
Uitvaarten mogen – met verwijzing naar de uitzondering die door de overheid wordt toegestaan – vanaf 19 december door maximaal honderd personen worden bijgewoond. Voor alle andere vieringen geldt het genoemde aantal van maximaal vijftig aanwezigen.


Voor alle andere kerkelijke bijeenkomsten dan vieringen geldt dat deze zoveel mogelijk digitaal plaats moeten vinden. Gezien de maximum groepsgrootte die geldt voor buitenbijeenkomsten kunnen er geen openluchtvieringen, herderstochten enzovoort plaatsvinden. Wanneer de kerken worden opengesteld voor de aanbidding van het heilig Sacrament of voor een bezoek aan de kerststal vanwege persoonlijke devotie, dan gelden alle basisregels op het gebied van afstand houden, mondkapje, hygiëne en gezondheid.


De oproep om Kerstmis thuis mee te vieren wordt door de huidige omstandigheden nog belangrijker. Er kunnen minder mensen terecht bij de kerstvieringen dan eerder werd gehoopt. Voor iedereen die geen plek meer kan reserveren: vier thuis mee. Veel parochies verzorgen een livestream en op NPO2 worden ook kerstvieringen uitgezonden. Ga om thuis Kerstmis mee te kunnen vieren naar VierKerstmis.nl met meer informatie, tips en een persoonlijke bemoediging van de bisschoppen. Doe mee, Vier Kerstmis!


Bisschoppen breiden coronamaatregelen uit: geen vieringen na 17.00 uur, ook niet met Kerstmis
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden.
Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie.
In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.


Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur.
Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten of parochiebestuursvergaderingen.
Deze kunnen na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd.
Avondvieringen op weekdagen en zaterdag worden zodanig vervroegd dat ze om 17.00 uur afgelopen zijn.
Ondanks dat het kort dag is wordt de parochies gevraagd dit zo mogelijk al uit te voeren voor de vieringen van het komend weekend.


Anderhalve meter
De bisschoppen hebben de anderhalve meter maatregel, die inmiddels een wettelijke verplichting is geworden, al eerder ingevoerd.
In kerken waar meer mensen worden verwacht dan de capaciteit van het kerkgebouw op anderhalve meter toelaat wordt opnieuw een systeem van reserveren ingevoerd.


De verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen blijft gehandhaafd.
Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.
Ook de eerdere afgekondigde regels voor het zingen blijven voorlopig gehandhaafd. (Zie bericht van 10 november)


Toeleven naar Kerstmis
Zondag 28 november is de Advent begonnen: een periode van toeleven naar Kerstmis en het gezamenlijk vieren van de komst van Christus.
Ook dit jaar worden Advent en Kerstmis door de coronapandemie een periode van aanpassen en vieren met beperkende maatregelen.
Net als vorig jaar zijn er met Kerstmis geen publieke nachtmissen toegestaan.
De bisschoppen vragen parochies om de mogelijkheden om Kerstmis overdag te vieren -ook in de dagen van het kerstoctaaf- volop te benutten.


Het besluit om met Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan gaat de bisschoppen zeer aan het hart.
Zij herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn.
Zij willen met hun besluit een massale beweging van mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen zouden gaan, voorkomen.
Ook is het belang van goed ventileren steeds benadrukt en dat is moeilijk te realiseren met meerdere vieringen op één avond.
Dat de bisschoppen dit besluit nu al hebben genomen en bekendmaken heeft te maken met het feit dat de voorbereidingen voor de Kerstnachtvieringen binnenkort starten of al gestart zijn.


Incasseringsvermogen
De nieuwe maatregelen vragen van de parochies en alle gelovigen opnieuw om extra inzet, incasserings- en uithoudingsvermogen om toch samen zo goed mogelijk Advent en Kerstmis te kunnen vieren.
De bisschoppen spreken hun grote dankbaarheid en waardering uit voor al diegenen die zich daarvoor onvermoeibaar inzetten.


Zij wijzen in deze Adventstijd, een periode van hoopvol vooruitzien, op de liefde van Christus die in de wereld is gekomen en die ons helpt om ook de moeilijkheden die deze pandemie met zich meebrengt te doorstaan.
Zoals er in de dagen van Jezus’ geboorte voor Maria en Jozef moeilijkheden waren, is de weg naar Kerstmis ook dit jaar voor velen geen gemakkelijke tocht.
Toch mag het licht schijnen van Christus die ons in deze wereld als de Verlosser gegeven is.


Aanscherpingen per 10 november 2021

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk.
Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden.
Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.


Zingen


Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen, maar koren wordt nadrukkelijk aangeraden om alleen te repeteren in grote ruimtes waar voldoende geventileerd kan worden.
Ook voor het zingen tijdens de vieringen geldt dat er goed geventileerd moet kunnen worden en dat koorleden net als de andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand moeten houden.
Verder gelden voor repetities die niet in een kerk plaatsvinden, de regels voor koorrepetities van de overheid.


De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken.


Respectvolle omgang


De bisschoppen hebben eerder al iedereen opgeroepen om zich te laten vaccineren.
Tegelijk willen zij aan alle gelovigen, gevaccineerd en niet-gevaccineerd, vragen om respectvol met elkaar om te blijven gaan.


De bisschoppen beseffen dat zij opnieuw een beroep doen op de bereidwilligheid van alle betrokkenen in de parochies, waaronder vele vrijwilligers die helpen bij het implementeren van de voorzorgsmaatregelen.
Zij zijn dankbaar voor deze inzet en hopen en bidden dat een gezamenlijke inspanning de beoogde effecten zal hebben ten behoeve van de gezondheid van alle mensen en met name de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.


Foto: Ramon Mangold.