Corona nieuws

Op deze pagina vind u alle nieuws omtrent het nieuws over het Corona-virus met betrekking tot de parochie.

Voorzorgsmaatregelingen 28 februari 2020 Inleiding Eucharistieviering 1 maart 2020
Persbericht 13 maart 2020 Alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren


24 maart 2020
Nederlandse bisschoppen: alle publieke vieringen (ook de dagmissen) afgelast tot en met Pinksteren.

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en zondag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week afgelast.

Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.

Het kabinet heeft aangegeven dat er nog uitzonderingsmaatregelen komen waar het gaat om uitvaarten en kerkelijke huwelijken. Als hierover meer informatie beschikbaar is, wordt deze zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Mochten er vanuit de parochies vragen zijn, dan kunnen deze het beste gericht worden aan het eigen bisdom.

Decreet

De bisschoppen verwijzen met het oog op de besloten vieringen in de Paastijd verder naar het decreet dat de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten op 19 maart 2020 in verband met het coronavirus heeft uitgevaardigd: “Ten tijde van Covid-19”. De tekst van het decreet is in het Nederlands vertaald https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/romeins-decreet-paastriduum-en-corona-pandemie door de Nationale Raad voor Liturgie (NRL).

Voor meer informatie: https://www.bisdomdenbosch.nl/corona-dossier-maatregelen-gebeden-en-vieringen-bemoediging-en-acties/13 maart 2020

SECRETARIAAT
VAN HET ROOMS-KATHOLIEK KERKGENOOTSCHAP IN NEDERLAND
AFDELING PERS & COMMUNICATIE

PERSBERICHT t.a.v. Nieuwsdienst / redactie GLV / redactie Binnenland

Bisschoppen scherpen maatregelen in verband met het coronavirus aan

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijkheid van de (eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke communie: ‘door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.

Viering in beperkte kring
Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. Alle parochies ontvangen via het eigen bisdom deze richtlijnen voor het vieren van de mis in kleine kring en het bedienen van de overige sacramenten. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Zo wordt bij contact met ouderen en zieken gevraagd altijd in overleg met bijvoorbeeld een zorginstelling of ziekenhuis te handelen en de richtlijnen tegen corona daar te volgen. Ook voor de gelovigen die hierbij zijn betrokken geldt: volg de richtlijnen voor contact van het RIVM.

De volgende maatregelen, die op 28 februari al werden afgekondigd, blijven van kracht:
• Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het ontvangen van de
communie op de tong niet mogelijk;
• De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant
uitgereikt te worden;
• De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
• Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
• Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de volgende maatregelen:
Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast.
• Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.
• Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
• De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

Gebed
De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.1 maart 2020
Inleiding op de Eucharistieviering op de Eerste Zondag van de Veertigdagentijd/ Vastentijd 1 maart 2020.

Ik denk dat wij onze oren niet konden geloven dat afgelopen donderdagavond bekend werd dat het Coronavirus bij een inwoner van Loon op Zand, in onze parochiegemeenschap is aangetroffen en inmiddels helaas bij meer mensen in Nederland.
De pers stroomde toe en zocht antwoorden op vragen die nog niet konden worden gegeven.
Na de persconferentie die in Tilburg werd gegeven werd mij gevraagd door Een Vandaag een interview te geven, waarin mij werd gevraagd hoe ik als pastoor van de parochie hier mee omga.
U kunt dit bij uitzending gemist terugvinden. Klik Hier…

Deze zondag van de Veertigdagentijd heeft als thema beproeving.
Jezusbeproevingen in de woestijn, maar die woestijn kan ook in ons leven allerlei vormen aannemen: o.a. het stukje niemandsland waarin je terechtkomt als het Coronavirus een bedreiging vormt dichtbij en je vertrouwen beproeft, je naaste omgeving wordt geraakt en de aandacht ongevraagd op je wordt gevestigd.

Als parochiegemeenschap ontstaken wij deze zondag voor het altaar een kaars om deze lieve mensen te steunen en voor hen bidden.
De Nederlands Bisschoppenconferentie was voorbereid op het virus dat ons land nu heeft getroffen en heeft direct alle parochies het volgende meegedeeld zodat ieder zijn of haar steentje kan bijdragen ter preventie van verspreiding van het Coronavirus.
 
 
 
 28 februari 2020
Beste parochianen,
voorafgaand aan de inleiding op de Eucharistievieringen is er een bericht van de Nederlandse Bisschoppenconferentie n.a.v. het Coronavirus

In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken.
Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld en wel bij een inwoner van Loon op Zand.

Het RIVM heeft belangrijke maatregelen genomen die bij u bekend zijn.

Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de vieringen van 29 februari en 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:

    • De voorzorgs-maatregelingen zijn aangescherpt en daardoor zijn er tot zeker 3 juni 2020 geen publieke eucharistie vieringen in onze parochie.

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.
Nu ook voor hen die in Nederland zijn getroffen door het virus.
Laten wij ons als parochianen van de parochie H. Willibrord aansluiten bij dit gebed.

Pastoor Luijckx